Download  Print this page

Electrolux EBR9804S User Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
อ่ า นค� า แนะน� า ทั ้ ง หมดอย่ า งละเอี ย ดก่ อ นใช้ ง านอุ ป กรณ์ เ ป็ น ครั ้ ง แรก
โปรดเก็ บ คู ่ ม ื อ ฉบั บ นี ้ ไ ว้ เ พื ่ อ ใช้ อ ้ า งอิ ง ต่ อ ไป
ค � า แนะน� า ด้ า นความปลอดภั ย
แกะและทิ ้ ง วั ส ดุ บ รรจุ ห ี บ ห่ อ อย่ า งปลอดภั ย ก่ อ นที ่ จ ะใช้ ง านเครื ่ อ งปั ่ น
เครื ่ อ งปั ่ น ไฟฟ้ า นี ้ ไ ม่ ไ ด้ อ อกแบบมาเพื ่ อ ให้ บ ุ ค คล (รวมถึ ง เด็ ก ) ต่ อ ไปนี ้ ใ ช้ ง านกล่ า วคื อ บุ ค คลผู ้ ม ี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย
ทางประสาทสั ม ผั ส หรื อ ทางจิ ต รวมถึ ง ผู ้ ท ี ่ ข าดประสบการณ์ แ ละความรู ้ เว้ น แต่ จ ะอยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลหรื อ การแนะน� า โดยผู ้ ท ี ่
รั บ ผิ ด ชอบความปลอดภั ย ของบุ ค คลเหล่ า นั ้ น
เก็ บ เครื ่ อ งปั ่ น และสายไฟให้ พ ้ น มื อ เด็ ก ผู ้ ใ หญ่ ค วรดู แ ลไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เล่ น เครื ่ อ งปั ่ น
เด็ ก ไม่ ค วรเป็ น ผู ้ ท � า ความสะอาดและบ� า รุ ง รั ก ษาเครื ่ อ ง เว้ น แต่ จ ะมี ผ ู ้ ค วบคุ ม ดู แ ล
เครื ่ อ งปั ่ น ไฟฟ้ า ต้ อ งต่ อ เข้ า กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟที ่ ม ี แ รงดั น ไฟฟ้ า และความถี ่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า ที ่ ร ะบุ บ นป้ า ยแสดงข้ อ มู ล ทาง
เทคนิ ค เท่ า นั ้ น !
ห้ า มใช้ ห รื อ จั บ เครื ่ อ งปั ่ น ถ้ า สายไฟและ/หรื อ ตั ว เครื ่ อ งช� า รุ ด เสี ย หาย
หากสายไฟช� า รุ ด ต้ อ งส่ ง ให้ ศู น ย์ บ ริ ก าร Electroluxหรื อ ช่ า งซ่ อ มบ� า รุ ง จั ด การเปลี ่ ย นใหม่ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ห้ า มจุ ่ ม อุ ป กรณ์ สายไฟ และปลั ๊ ก ในน� ้ า หรื อ ของเหลวชนิ ด อื ่ น ๆ
ห้ า มใช้ ง านหรื อ วางเครื ่ อ งปั ่ น ใกล้ ก ั บ ขอบโต๊ ะ ขณะใช้ ง าน หรื อ ใกล้ ก ั บ ไอร้ อ นเตาไฟ เตาไฟฟ้ า หรื อ เตาอบที ่ ร ้ อ นอยู ่
วางเครื ่ อ งปั ่ น บนพื ้ น ราบที ่ เ รี ย บเสมอกั น และแห้ ง
ต้ อ งปิ ด เครื ่ อ งปั ่ น และถอดปลั ๊ ก ออกจากแหล่ ง จ่ า ยไฟทุ ก ครั ้ ง หากไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านรวมถึ ง ก่ อ นเปลี ่ ย นอุ ป กรณ์ เ สริ ม ท� า ความ
สะอาดหรื อ บ� า รุ ง รั ก ษา
ใบมี ด และชิ ้ น ส่ ว นส� า หรั บ ปั ่ น คมมาก อาจท� า ให้ ไ ด้ ร ั บ บาดเจ็ บ ได้ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เมื ่ อ ท� า การเปลี ่ ย นอุ ป กรณ์ เ สริ ม
หลั ง การใช้ ง าน รวมถึ ง ระหว่ า งท� า ความสะอาดและบ� า รุ ง รั ก ษา
ห้ า มใช้ ม ื อ หรื อ อุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งใช้ ใ นครั ว ใดๆ ไปสั ม ผั ส กั บ ใบมี ด หรื อ ชิ ้ น ส่ ว นส� า หรั บ ปั ่ น ในขณะที ่ เ ครื ่ อ งปั ่ น ยั ง เสี ย บปลั ๊ ก อยู ่
และ/หรื อ ระหว่ า งการใช้ ง าน
อย่ า พยายามถอดชุ ด ใบมี ด ออก
ห้ า มสอดมื อ หรื อ ทั พ พี ล งไปขณะเครื ่ อ งปั ่ น ก� า ลั ง ท� า งาน เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งความเสี ่ ย งต่ อ การได้ ร ั บ บาดเจ็ บ อย่ า งรุ น แรงหรื อ เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อ เครื ่ อ งปั ่ น
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ ป ิ ด สวิ ต ช์ เ ครื ่ อ งปั ่ น ก่ อ นที ่ จ ะถอดโถปั ่ น ออกจากตั ว เรื อ นมอเตอร์
อย่ า ใช้ ง านเครื ่ อ งปั ่ น โดยไม่ ม ี อ าหารหรื อ ของเหลวอยู ่ ใ นโถปั ่ น
ห้ า มใช้ ง านเครื ่ อ งปั ่ น โดยไม่ ม ี ฝ าปิ ด
ห้ า มใช้ ง านเครื ่ อ งต่ อ เนื ่ อ งนานกว่ า 2นาที เมื ่ อ ใช้ ง านหนั ก หลั ง จากใช้ ง านหนั ก เป็ น เวลา 2 นาที ควรปล่ อ ยให้ เ ครื ่ อ งเย็ น ลง
อย่ า งน้ อ ย 5 นาที ก่ อ นเริ ่ ม ท� า งานอี ก ครั ้ ง
เครื ่ อ งปั ่ น ไฟฟ้ า ไม่ ส ามารถใช้ ป ั ่ น หรื อ บดของแข็ ง และแห้ ง ได้ ยกเว้ น น� ้ า แข็ ง ก้ อ นเล็ ก
โปรดใช้ ค วามระมั ด ระวั ง หากเทของเหลวร้ อ นลงไปในเครื ่ อ งปั ่ น เพราะไอน� ้ า ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กะทั น หั น อาจท� า ให้ ข องเหลวร้ อ น
กระเด็ น ออกมาจากเครื ่ อ งปั ่ น ได้
ห้ า มใส่ ข องเหลวที ่ ม ี ค วามร้ อ นสู ง (สู ง สุ ด 90 องศาเซลเซี ย ส)
ห้ า มใส่ ข องที ่ ต ้ อ งการปั ่ น เกิ น ขี ด สู ง สุ ด ที ่ ร ะบุ ไ ว้ บ นเครื ่ อ งปั ่ น
ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งปั ่ น ในการผสมสี เพราะอาจเกิ ด อั น ตราย ท� า ให้ เ ครื ่ อ งระเบิ ด ได้
อย่ า ให้ ส ายไฟสั ม ผั ส กั บ พื ้ น ผิ ว ส่ ว นที ่ ร ้ อ นหรื อ ปล่ อ ยให้ ส ายไฟห้ อ ยจากขอบโต๊ ะ หรื อ ชั ้ น วาง
ห้ า มใช้ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ ชิ ้ น ส่ ว นที ่ ผ ลิ ต โดยบริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต รายอื ่ น ที ่ ไ ม่ ไ ด้ แ นะน� า หรื อ จ� า หน่ า ยโดย Electrolux เพราะอาจก่ อ
ให้ เ กิ ด ความเสี ่ ย งท� า ให้ ร ่ า งกายได้ ร ั บ บาดเจ็ บ
เครื ่ อ งปั ่ น นี ้ ส � า หรั บ ใช้ ง านภายในอาคารเท่ า นั ้ น
เครื ่ อ งปั ่ น นี ้ อ อกแบบมาเพื ่ อ การใช้ ง านในครั ว เรื อ นเท่ า นั ้ น Electrolux จะไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายใดๆ ที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น
เนื ่ อ งจากการใช้ ง านไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง
TH
29 29

Advertisement

Table of Contents
loading