Download  Print this page

Electrolux EBR9804S User Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

B
C
A
E
F
ID
Komponen
A. Gelas
B. Corong
C. Tutup dengan lubang tuang
D. Gelas ukur
E. Pisau pemotong
F. Badan motor dengan wadah
kabel
G. Kaki anti-selip
H. Tombol "Ice Crush"
I. Tombol "Drink"
J. Tombol "Soup"
K. Tombol "Smoothie"
L. Layar LCD
M. Tombol "Speed 1"
N. Tombol "Speed 2"
O. Tombol "Speed 3"
P. Tombol "Boost"
Q. Tombol "Power"
D
G
TH
ส่ ว นประกอบ
A. โถปั ่ น แก้ ว
B. ปากโถ
C. ฝาปิ ด พร้ อ มช่ อ งเติ ม อาหาร
D. ถ้ ว ยตวง
E. ชุ ด ใบมี ด
F. ฐานมอเตอร์ แ ละที ่ เ ก็ บ สายไฟ
G. ปุ ่ ม ยางกั น ลื ่ น
H. ปุ ่ ม „Ice Crush"
I. ปุ ่ ม „Drink"
J. ปุ ่ ม „Soup"
K. ปุ ่ ม „ Smoothie "
L. จอแอลซี ด ี
M. ปุ ่ ม „Speed 1"
N. ปุ ่ ม „Speed 2"
O. ปุ ่ ม „Speed 3"
P. ปุ ่ ม "Boost"
Q. ปุ ่ ม „ Power "
H
I
J
M
N
VN
Bộ phận
A. Bình
B. Miệng rót
C. Nắp có lỗ nạp
D. Chén đo
E. Lưỡi dao
F. Đế động cơ có chỗ
để dây điện
G. Đế không trượt
H. Nút "Ice Crush"
I. Nút "Drink"
J. Nút "Soup"
K. Nút " Smoothie "
L. Màn Hình LCD
M. Nút "Speeḍ 1"
N. Nút "Speeḍ 2"
O. Nút "Speed 3"
P. Nút "Boost"
Q. Nút " Power "
K
L
O
P
Q

Advertisement

Table of Contents
loading