Download  Print this page

Kald›rma Yöntemi; Ünitenin Montaj› Ve Bak›m çal›flma Alan; Montaj; Servis Alan - Mitsubishi Electric CITY MULTI PQHY-P-YEM-A Series Installation Manual

Air-conditioners for building application, heat source unit.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4. Kald›rma yöntemi
[Fig. 4.0.1] (P.2)
Dikkat:
Ürünü tafl›rken dikkatli olun.
- 20 kg'den a¤›rsa ürünü tek bir kifliye tafl›tmay›n.
- Baz› ürünlerin ambalaj›nda PP bantlar› kullan›lm›flt›r. Bunlar› tafl›ma arac› olarak kullanmay›n; tehlikelidir.
- Plastik ambalaj torbalar›n› y›rt›n ve elden ç›kararak çocuklar›n bunlarla oynamas›n› önleyin. Aksi taktirde, plastik ambalaj torbalar› çocuklar›n bo¤ulmas›na neden olabilir.
- Is› kayna¤› ünitesini veya di¤erlerini gözlü c›vata ile tafl›rken dört noktadan destek verin. E¤er üç veya daha az noktadan desteklenirse, dengesiz olup düflebilir.
5. Ünitenin montaj› ve bak›m çal›flma alan›

5.1. Montaj

Afla¤›da gösterilen sabitleme deliklerini kullanarak üniteyi tabana s›k›ca
vidalay›n.
[Fig. 5.1.1] (P.2)
A Is› kayna¤› ünitesi
C (Üstten görünüfl)
Kaide ve vibrasyon kesici
Ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek güçte bir yere monte etti¤inizden emin olun.
E¤er kaide dengesiz ise beton kaide ile güçlendirin.
Ünite e¤imsiz bir yüzeye sabitlenmelidir. Montajdan sonra düz olup olmad›¤›n›
tekrar kontrol edin.
Ünitenin kaidesine vibrasyon kesici tampon yerlefltirilmelidir.
E¤er ünite gürültünün sorun olabilece¤i bir odan›n yak›n›na monte ediliyorsa,
ünitenin kaidesinde vibrasyon kesici tampon kullan›lmas› tavsiye olunur.
[Fig. 5.1.2] (P.2)
D Vibrasyon kesici tampon
6 Su borular›n›n montaj›
City Multi WY serisinin borular› di¤er klima borular›na benzerse de, lütfen
afla¤›daki uyar›lar› dikkate alarak monte edin.
6.1. Montaj s›ras›nda dikkat edilecek
hususlar
Her bir üniteye uygun boru dayan›kl›l›¤› sa¤lamak için ters dönüfl metodunu
kullan›n.
Ünitenin bak›m, muayene ve de¤ifltirilmesinde kolayl›k sa¤lamak için su girifl
ve ç›k›fllar›nda uygun ba¤lant›, valf vb kullan›n. Buna ek olarak su girifl borusuna
bir süzgeç tak›n. (Is› kayna¤› ünitesinin bak›m› aç›s›ndan sirküle edilen su
girifline süzgeç takmak gerekmektedir.)
* Is› kayna¤› ünitesinin montaj örne¤i afla¤›daki flemada gösterilmifltir.
Su borusunun üstüne uygun hava ç›k›fl› monte edin. Su borusuna su
verdi¤inizde hava borusunda kalan fazla havan›n çç›kmas›n› sa¤lay›n.
Is› kayna¤› ünitesinin düflük ›s› k›sm›nda bas›nçl› su oluflabilir. Ünitenin alt›nda
suyu boflaltmak için boflaltma valf›na ba¤l› olarak boflaltma borusu kullan›n.
Ünitenin ortas›nda, ›s› de¤iflimi için su giriflinin bafl›nda, merkezde, su deli¤i
t›pas› bulunmaktad›r. Bunu bak›m vs. için kullan›n.
Ayr›ca, ünitenin herhangi bir elektrikli aksam›n›n (solenoid valf sarg›s› veya
kompresör güç kayna¤› gibi) ›slanmas›na izin vermeyin.
Pompaya geri dönüflü engelleyici valf monte edin ve fazla vibrasyondan
korumak için esnek mafsal ekleyin.
Duvar içinden geçen borular› korumak için bilezik kullan›n.
Borular›n emniyeti aç›s›ndan metal aksamla monte edin. Böylece k›r›lma ve
bükülmelere karfl› en iyi korunma sa¤lanacakt›r.
Su girifl ve ç›k›fl valflerini kar›flt›rmay›n.
Bu birim borularda donmay› önleyecek her hangi bir ›s›t›c› ile donat›lmam›flt›r.
Düflük çevre ›s›l› ortamlarda su ak›fl› durduruldu¤u zaman, borulardaki suyu
boflalt›n.
Kullan›lmayan delik yerleri kapat›lmal› ve so¤utucu borular›n›n, su borular›n›n,
elektrik ve iletim kablolar›n›n aç›k k›s›mlar› ya¤mura karfl› koruma amac›yla
macun vb. ile doldurulmal›d›r (montaj yerinde yap›l›r).
B 4 adet ø14 (Sabitleme deli¤i)
E Beton temel
Uyar›:
Ünitenin a¤›rl›¤›n› kald›rabilecek sa¤laml›kta bir yere monte edilmesini
sa¤lay›n.
E¤er yeterli sa¤laml›kta de¤ilse, ünitenin düflmesine yol açarak
yaralanmalara neden olabilir.
Deprem olas›l›¤›na karfl› korumak için gerekli montaj düzenlemelerini
yap›n.
Montaj›n herhangi bir flekilde yetersiz olmas› ünitenin düflmesine ve
yaralanmalara Yol açabilir.

5.2. Servis alan›

Lütfen montajdan sonra afla¤›daki servis alanlar›n›n kalmas›na dikkat edin.
(Tüm bak›m çal›flmalar› ünitenin önünden yap›labilir.)
[Fig. 5.2.1] (P.2)
A Boru yeri (sol taraftan boru girifli)
B Is› kayna¤› ünitesi
C Servis alan› (ön taraftan boru girifli)
D (Üstten görünüfl)
[Fig. 5.2.2] (P.2)
E Boru yeri (üst taraftan boru girifli)
F Boru yeri (sol taraftan boru girifli)
G Is› kayna¤› ünitesi
H (Önden görünüfl)
Is› kayna¤› ünitesinin montaj örne¤i (Soldan boru giriflli)
[Fig. 6.1.1] (P.2)
A Su sirkülasyon borusu
C Kapal› valf
E So¤utucu borular
G Su girifli
6.2. ‹zolasyonun Montaj›
City Multi WY Serisi borularda sirküle edilen su s›cakl›¤› y›l boyunca ortalama
s›cakl›kta (Yaz›n 30°C, k›fl›n 20°C) tutulabilirse bina içinde izolasyona ve korumaya
gerek yoktur. Afla¤›daki durumlarda izolasyon gerekmektedir:
Bina d›fl› borular›.
Borular›n donma problemi olan so¤uk hava bölgelerinde bina içi borular›.
D›flar›dan gelen hava yüzünden kondasasyona maruz kalan borular.
Tüm drenaj borular›.
6.3. Su iflleme ve kalite kontrolu
Su kalitesini muhafaza etmek istiyorsan›z, WY için kapal› tipte so¤utucu kulesi
kullan›n. Sirküle edilen suyun kalitesi kötü ise, su ›s› eflanjöründe k›fl›r oluflur. Bu
da ›s› eflanjörünün güçten düflmesine ve korozyona maruz kalmas›na yol açar. Su
sirkülasyon sistemini monte ederken, lütfen su ifllemlerine ve kalite kontrolüne
gereken dikkati gösterin.
Borulardaki yabanc› madde ve kirin temizlenmesi.
Montaj s›ras›nda, kaynak parçalar›, macun parçac›klar›, pas gibi yabanc›
maddelerin borulara girmemesine özen gösterin.
Su kalite ifllemi
1 Klimada kullan›lan so¤uk suyun kalitesine ba¤l› olarak, ›s› eflanjörlerinin
bak›r borular›nda korozyon olabilir. Düzenli su kalite ifllemlerini öneririz.
Aç›k ›s›t›c› tanklarda sirküle edilerek so¤utulan su, korozyon yaratabilecek
tipte sudur.
B Kapal› valf
D Su ç›k›fl›
F Tek çatal ba¤lama a¤›zl›¤›
H Drenaj borusu
95

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Mitsubishi Electric CITY MULTI PQHY-P-YEM-A Series

   Related Content for Mitsubishi Electric CITY MULTI PQHY-P-YEM-A Series

This manual is also suitable for:

City multi pqhy-p200yem-aCity multi pqhy-p250yem-a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: