Download  Print this page

Nederlands - Bosch PHO 1500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

40 | Nederlands

nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com
Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa 2/A
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.
Nederlands
Veiligheidsaanwijzingen
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle waarschuwingen, veilig-
WAARSCHU-
heidsaanwijzingen, afbeeldingen
WING
en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
1 609 92A 49E | (12.11.2018)
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
u
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
u
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
u
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
Elektrische veiligheid
De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
u
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
u
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.
Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
u
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
u
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
u
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.
Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
u
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.
Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
u
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1500 Professional

This manual is also suitable for:

Pho 2000 professional