Download  Print this page

Suomi - Bosch PHO 1500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

60 | Suomi

falsdybdestopperen (25), avhengig av arbeidsoppgaven, på
elektroverktøyet med festeskruen (24).
Løsne låsemutteren (20), og still inn ønsket falsbredde på
skalaen (19). Stram låsemutteren (20) igjen.
Still inn ønsket falsdybde med falsdybdestopperen (25).
Gjenta høvlingen til ønsket falsdybde er nådd. Før høvelen
med trykk på siden.
Skråhøvling med vinkelanlegg
Oppbevaringsrom
I oppbevaringsrommet (7) kan en høvelkniv (14) (bare PHO
2000) og en unbrakonøkkel (15) oppbevares, som vist på
bildet. For å ta ut innholdet i rommet trekker du rommet (7)
helt ut av høvelen.
(15)
(14)
(7)
Vedlikehold og rengjøring
Vedlikehold og rengjøring
Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må
u
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene
u
alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Sørg for at parkeringsskoen (26) er bevegelig, og rengjør
den regelmessig.
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må
dette gjøres av eller godkjente -serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og kundeveiledning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
også sprengskisser og informasjon om reservedeler på
www.bosch-pt.com
Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spørsmål om våre produkter og tilbehør.
1 609 92A 49E | (12.11.2018)
Ved skråhøvling av falser og
flater stiller du inn nødvendig
skråvinkel med
vinkelinnstillingen (23).
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10‑sifrede produktnummeret som er angitt på
produktets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til
miljøvennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Bare for land i EU:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljøvennlig
resirkulering.
Suomi
Turvallisuusohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvaohjeet
Lue kaikki tämän sähkötyökalun
VAROITUS
mukana toimitetut varoitukset, oh-
jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tu-
lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
u
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
u
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pö-
lyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryn.
Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyt-
u
täessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1500 Professional

This manual is also suitable for:

Pho 2000 professional