Download  Print this page

Norsk - Bosch PHO 1500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Spår
inga
litet
medel
stort
Hyvling med parallell-/vinkelanslag (se bild D–F)
Montera parallellanslaget (18) resp. vinkelanslaget (22)
med fästskruven (21) på elverktyget. Montera, beroende på
användning, falsdjupanslaget (25) med fästskruven (24) på
elverktyget.
Lossa fästmuttern (20) och ställ in önskad falsbredd på
skalan (19). Dra åt fästmuttern (20) igen.
Ställ in önskat falsdjup med falsdjupanslaget (25).
Utför hyvlingen flera gånger tills önskat falsdjup har
uppnåtts. För hyveln med anliggningstryck från sidan.
Fasning med vinkelanslag
Förvaringsutrymme
I förvaringsutrymmet (7) kan, som visas på bilden, en
hyvelkniv (14) (endast PHO 2000) och en insexnyckel (15)
förvaras. För att ta ut innehållet i förvaringsutrymmet (7),
dra ut det helt från hyveln.
(15)
(14)
(7)
Underhåll och rengöring
Underhåll och rengöring
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs
u
på elverktyget.
Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
u
för bra och säkert arbete.
Håll stativet (26) fritt och rengör det regelbundet.
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos eller en auktoriserad
serviceverkstad för elverktyg.
Bosch Power Tools
Mått a (mm)
0–2,5
1,0–4,5
2,0–5,0
2,5–6,0
Ställ in önskad fasningsvinkel
med vinkelinställningen (23)
vid fasning av falsar och ytor.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du också under:
www.bosch-pt.com
Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med
frågor om våra produkter och tillbehören till dem.
Ange alltid det 10‑siffriga produktnumret, som finns på
produktens typskylt, vid förfrågningar och
reservdelsbeställningar.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg bland hushållsavfallet!
Endast för EU‑länder:
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om förbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i
nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas
separat och på ett miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger
Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktøy
Les alle sikkerhetsanvisningene,
ADVARSEL
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som følger med dette
elektroverktøyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktøy.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Sørg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
u
har god belysning. Rot eller dårlig lys innebærer stor fare
for uhell.
Norsk | 55
1 609 92A 49E | (12.11.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1500 Professional

This manual is also suitable for:

Pho 2000 professional