Download Table of Contents Print this page
Siemens Milltronics Pointek ULS200 Quick Start Manual

Siemens Milltronics Pointek ULS200 Quick Start Manual

Ultrasonic switch

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Ultrasonic switch
Pointek ULS200
Quick Start Manual 03/2013
Milltronics

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Siemens Milltronics Pointek ULS200

 • Page 1 Ultrasonic switch Pointek ULS200 Quick Start Manual 03/2013 Milltronics...
 • Page 3: Safety Guidelines

  The complete manual can be downloaded from the product page of our web site at: www.siemens.com/pointek. The printed manual is available from your local Siemens representative.
 • Page 4: Pointek Uls200

  Each pulse is reflected as an echo from the material and sensed by the transducer. Pointek ULS200 processes the echo using Siemens’ proven Sonic Intelligence®techniques. Filtering is applied to help discriminate between the true echo from the material and the false echoes from acoustical and electrical noises and agitator blades in motion.
 • Page 5: Specifications

  Specifications AC Version DC Version Power Power • 100 to 230 V AC, + 15%, 50/60 Hz, 12 VA 18 to 30 V DC, 3 W (5W) max. Fuse Output • Slow-Blow, 0.25 A, 250 V AC • repeatability: 0.25 % of full range •...
 • Page 6 Electronics/Enclosure • termination: terminal block, 2.5 mm (14 AWG) solid 1.5 mm (16 AWG) stranded, maximum • material: plastic epoxy coated aluminum with gasket • ingress protection: Type 6/NEMA 6/IP67 • cable inlet: 2 x ½" NPT or 2 x PG 13.5 Transducer •...
 • Page 7: Installation

  Installation WARNINGS: • Materials of construction are chosen based on their chemical compatibility (or inertness) for general purposes. For exposure to specific environments, check with chemical compatibility charts before installing. • Explosion hazard. Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2 applications.
 • Page 8 Dimensions are nominal and may vary with material types. • Non-metallic enclosure does not provide grounding between connections. • Use grounding type bushings and jumpers. • For CSA/FM approved Hazardous Location Models, see Siemens drawing 0- 9440026Z-DI-A. Page EN-6 Pointek ULS200 – QUICK START MANUAL A5E32268616...
 • Page 9 Interface DC - relay output DC - transistor output Relay output - DC contact voltage and current limits max. 48 V DC relay contact current (A)  (resistive load only) WARNINGS: The DC input terminals shall be supplied from a source providing electrical isolation between the input and output, in order to meet the applicable safety requirements of IEC 61010-1 All field wiring must have insulation suitable for rated voltages.
 • Page 10: Relay Output

  Wiring Relay output Optional transistor output - DC version only 18 to 30 V All relays shown are in their  de-energized (unpowered state). Power AC version DC version 100 to 230 V AC supply 18 to 30 V DC supply Minimum supply voltage - DC relay version relay contact current = 5A relay contact current <...
 • Page 11: Display / Operation Status

  Operation Start Up With the ULS200 correctly installed (or aimed at a wall 0.25 to 5 m away), apply power and view the start up sequence. It will light all possible LED values, show product revision number, product model number, and will enter run mode. Then, the display shows the measurement of the distance from the transducer face to the material level in the units indicated.
 • Page 12 relay 2 Position the unit so that it reads 3.50 m. Press 2 /  function display: pump up control  Press 2 /  Once installed, the unit will register a low alarm at 3.50 m from the sensor face. If Loss of Echo appears, complete steps 1 to 3 again.
 • Page 13 High Level Alarm Switch Application: an alarm output, high and/or high-high alarm, when the process material rises to a high level. Application Notes: It is common to apply the switch on vessels where the material is normally below the unit's range. Under such a condition the Pointek ULS200 loses echo, and if prolonged, defaults to fail-safe operation.
 • Page 14 Low Level Alarm Switch This application uses the Pointek ULS200 to provide one or two low level alarms. If the material can fall below the unit's range, the Pointek ULS200 loses the echo,  and if prolonged, defaults to fail-safe operation. The fail-safe default should be set to  suit the application.
 • Page 15: Operating Adjustments

  Pump Control with Level Alarm This application uses the Pointek ULS200 to provide pump control and one level alarm. If the material reaches a control setpoint, the well is pumped down or up respectively. If the material reaches an alarm setpoint, the alarm will sound until the material moves beyond the deadband value.
 • Page 16: Output Function

  Output Function The alarms can be set to function in the desired mode. Function Relay 1 Relay 2 high alarm low alarm high alarm high alarm low alarm low alarm high alarm LOE alarm low alarm LOE alarm pump down low alarm pump down high alarm...
 • Page 17: Relay Delay

  Relay Delay Adjust the time delay, in seconds, from when the material reaches the relay level and the relay is actuated. If the material level withdraws from the setpoint level, the delay is reset to 0. The set time delay applies to both relays and all functions except `Loss OF Echo'. Factory setting: 0 seconds.
 • Page 18: Range Limit

  Range Limit The range limit is the distance at which measurements are ignored. Generally this refers to the bottom of the container being measured. If a measurement is detected beyond the range limit it results in a Loss Of Echo (LOE) reading. The result of this reading is determined by the Fail-Safe Mode, see page 17 for more information.
 • Page 19: Troubleshooting

  Fail-Safe Mode In the event that a loss of echo condition exceeds the fail-safe timer (speed of response variable), ? appears in the display; and if a relay is assigned to LOE (alarm function option), it is engaged. This function must be used with the Output Function on page 14. fail-safe mode function...
 • Page 20: Instructions Specific To Hazardous Area Installations (Reference European Atex Directive 94/9/Ec, Annex Ii, 1/0/6)

  Instructions specific to hazardous area installations (Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 00ATEX1205: The equipment may be used with flammable gases and vapours with apparatus group IIC and temperature class T5. The equipment is certified for use in an ambient temperature range of -20 to +60 °C ...
 • Page 21: Pointek Uls200 Kvikstart Manual

  Dem kraftigt at anskaffe den detaljerede version af denne manual, så De kan anvende apparatet fuldt ud. Den komplette manual kan downloades fra produktsiden på vort website: www.siemens.com/pointek. Den trykte manual kan fås hos Deres lokale Siemens repræsentant. Copyright Siemens AG 2013.
 • Page 22: Pointek Uls200

  Pointek ULS200 indeholder en ultralydstransducer og en temperaturføler. Transduceren udsender en serie ultralydsimpulser. Hver impuls tilbagekastes som et ekko fra materialet og opfanges af transduceren. Pointek ULS200 bearbejder ekkoet ved hjælp af Siemens velafprøvede Sonic Intelligence®-teknologi. Der påtrykkes et filter for at hjælpe til at skelne mellem det sande ekko fra materialet og de falske ekkoer fra akustisk og elektrisk støj og...
 • Page 23 Tekniske data AC-version DC-version Strømforsyning Strømforsyning • 100 til 230 V AC, + 15 %, 50/60 Hz, max. • 18 til 30 V DC, 3 W 12 VA (5W) Sikring Udgang • Træg, 0,25 A, 250 V AC • gentagelsesnøjagtighed: 0,25 % af samlet måleområde •...
 • Page 24 Elektronik/Instrumenthus • terminering: klemrække, maksimum 2,5 mm (14 AWG) massiv 1,5 mm (16 AWG) flertrået snoet • materiale: plastik ELLER epoxybelagt aluminium med pakning • indtrængningsbeskyttelse: Type 6/NEMA 6/IP67 • kabelindgang: 2 x ½" NPT eller 2 x PG 13,5 Transducer •...
 • Page 25: Installation

  Installation ADVARSLER: • Konstruktionsmaterialerne er valgt på basis af deres kemiske kompatibilitet (eller inerti) ved almindelig brug. Hvis de skal udsættes for særlige omgivelser, bør foreneligheden kontrolleres i tabeller over kemiske kompatibiliteter inden installationen. • Eksplosionsrisiko. Udskiftningen af komponenter kan forringe egnetheden for Klasse I, Division 2 applikationer.
 • Page 26 Dimensionerne er nominelle og kan variere afhængig af typerne af materialer. • Et ikke-metallisk instrumenthus yder ikke jordforbindelse mellem tilslutningerne. • Brug gennemføringer og ledningsbroer af jordingstypen. Vedr. CSA/FM-godkendte modeller til risikoområder, se Siemens tegning  • 0-9440026Z-DI-A. Side DA-6 Pointek ULS200 – KVIKSTART MANUAL...
 • Page 27 Interface DC - relæudgang DC - transistorudgang Relæudgang – grænser for DC-kontaktspænding og -strøm max. 48 V DC relæets kontaktstrøm (A)  (kun ohmsk belastning) ADVARSLER: DC-indgangsklemmerne skal forsynes fra en kilde, der yder elektrisk isolation mellem ind- og udgang, for at opfylde de gældende sikkerhedskrav i henhold til IEC 61010-1 Alle felt-elinstallationer skal være forsynet med en passende isolering i forhold til de nominelle spændinger.
 • Page 28: Elektrisk Installation

  Elektrisk installation Relæudgang Transistorudgang (ekstraudstyr) - kun i DC version 18 til 30 V Alle relæer er vist i strømløs (frakoblet) tilstand. Strømforsyning AC version DC version forsyning af 100 til 230 V AC forsyning af 18 til 30 V DC Minimal forsyningsspænding –...
 • Page 29: Display / Driftsstatus

  Drift Opstart Med ULS200 korrekt installeret (eller rettet mod en væg i en afstand af fra 0,25 til 5 m), tænd strømmen, og betragt opstartssekvensen. Alle de mulige LED-værdier tændes, produktets revisionsnummer og modelnummer vises, og run mode aktiveres. Dernæst viser displayet målingen af afstanden fra transduceroverfladen til materialeniveauet i de angivne enheder.
 • Page 30 Relæ 2 Placér enheden, så den viser 3,50 m. Tryk på 2 /  funktionsvisning: styring af indpumpning  Tryk på 2 /  Efter enheden er installeret, vil den registrere en lav alarm 3,50 m fra føleroverfladen. Hvis der vises Tab af Ekko , gennemføres trin 1 til 3 igen.
 • Page 31 Omkobling med alarm ved højt niveau Applikation: en alarmudgang, høj og/eller høj-høj alarm, når procesmaterialet når et højt niveau. Bemærkninger vedr. denne anvendelse: Denne omkobling anvendes ofte på beholdere, hvor materialet normalt ligger under enhedens måleområde. Under disse betingelser taber Pointek ULS200 ekkoet og vil, når det varer i længere tid, slå...
 • Page 32 Omkobling med alarm ved lavt niveau I denne anvendelse bruges Pointek ULS200 til at udløse en eller to alarmer ved lavt niveau. Hvis materialeniveauet kan falde til under enhedens måleområde, taber Pointek ULS200 ekkoet og vil, når det varer i længere tid, slå over i fejlsikker drift. Den fejlsikre default bør indstilles som egnet ift.
 • Page 33 Pumpestyring med niveaualarm I denne applikation bruges Pointek ULS200 til at udløse pumpestyring og én niveaualarm. Hvis materialet når et styringssætpunkt, udpumpes henholdsvis indpumpes brønden. Hvis materialet når et alarmsætpunkt, lyder alarmen, indtil materialet bevæger sig til den anden side af dødzonen. Applikationens indstillinger Relæfunktion 8: Styring af relæfunktion...
 • Page 34 Udgangsfunktion Alarmerne kan indstilles til at fungere i den ønskede mode. Funktion Relæ 1 Relæ 2 høj alarm lav alarm høj alarm høj alarm lav alarm lav alarm høj alarm LOE alarm lav alarm LOE alarm udpumpning lav alarm udpumpning høj alarm indpumpning lav alarm...
 • Page 35 Relæforsinkelse Indstil tidsforsinkelsen i sekunder, fra når materialet når relæniveauet, og til relæet aktiveres. Hvis materialeniveauet fjerner sig fra sætpunktets niveau, nulstilles forsinkelsen til 0. Den indstillede tidsforsinkelse gælder for begge relæer og alle funktioner på nær "Tab af Ekko". Fabriksindstilling: 0 sekunder.
 • Page 36 Målegrænse Målegrænsen er den afstand, over hvilken målingerne ignoreres. Dette henviser normalt til bunden af den beholder, der måles i. Hvis en måling giver et resultat uden for målegrænsen, opnås værdien Tab af Ekko (LOE). Resultatet af denne værdi afhænger af den Fejlsikre tilstand, jf. side 17 for yderligere information. Fabriksindstilling: 5,50 m (18,0 ft) målegrænse målegrænse...
 • Page 37: Fejlsikker Tilstand

  Fejlsikker tilstand Hvis en tilstand med tab af ekko overskrider fejlsikkerhedstimeren (en variabel i svarhastigheden), vises ? på displayet; og hvis der er knyttet et relæ til LOE (valg i alarmfunktion), slås det til. Denne funktion skal anvendes sammen med Udgangsfunktionen på...
 • Page 38: Særlige Anvisninger Vedrørende Installation I Risikoområder (Reference: Det Europæiske Atex Direktiv 94/9/Ef, Bilag Ii, 1/0/6)

  Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder (Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EF, Bilag II, 1/0/6) Følgende anvisninger gælder for udstyr, der er dækket af certifikat nummer SIRA 00ATEX1205: Dette udstyr kan anvendes med brændbare gasser og dampe sammen med apparater fra gruppe IIC og temperaturklasse T5. Dette udstyr er godkendt til brug ved omgivende temperaturer i intervallet fra -20 til +60 °C (-4 til +140 °F).
 • Page 39: Kurzanleitung Pointek Uls200

  ULS200. Wir empfehlen, die ausführliche Version der Betriebsanleitung zu erwerben, damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können. Die vollständige Betriebsanleitung kann von der Pro- duktseite auf unserer Website heruntergeladen werden: www.siemens.com/pointek. Ein gebundenes Exemplar erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Siemens Niederlassung. Copyright Siemens AG 2013. Haftungsausschluss...
 • Page 40: Pointek Uls200

  Reihe von Ultraschall-Impulsen aus. Jeder Impuls wird als Echo vom Messstoff reflektiert und vom Sensor empfangen. Anschließend wertet der Pointek ULS200 das Echo mit der bewährten Software Sonic Intelligence® von Siemens aus. Die Filterfunktion ermöglicht eine Unterscheidung zwischen dem Nutzecho vom Material und Störechos, die durch akusti- sche und elektrische Störgeräusche, sowie durch Rührwerksflügel in Bewegung entstehen.
 • Page 41: Technische Daten

  Technische Daten AC-Ausführung DC-Ausführung Hilfsenergie Hilfsenergie • AC 100 ... 230 V, + 15%, 50/60 Hz, 12 VA DC 18 ... 30 V, 3 W (5W) max. Sicherung Ausgang • Träge, 0,25 A, AC 250 V • Wiederholgenauigkeit: 0,25 % vom Messbereichsende •...
 • Page 42 Elektronik/Gehäuse • Anschluss: Klemmleiste, max. 2,5 mm (14 AWG) Vollleiter/ 1,5 mm (16 AWG) Litze • Werkstoff: Kunststoff ODER Epoxidbeschichtetes Aluminium mit Dichtung • Schutzart: IP67/Type 6/NEMA 6 • Kabeleinführung: 2 x ½" NPT oder 2 x PG 13.5 Ultraschall-Sensor •...
 • Page 43: Installation

  Installation WARNUNGEN: • Die Werkstoffe werden entsprechend ihrer chemischen Beständigkeit (oder Träg- heit) für allgemeine Zwecke gewählt. Bei Exposition gegenüber besonderen Umge- bungen ist vor dem Einbau die Tabelle zur chemischen Verträglichkeit zu prüfen. • Explosionsgefahr. Der Ersatz von Bauteilen kann die Eignung für Applikationen der Class I, Division 2 aufheben.
 • Page 44 • Das Gehäuse ist schutzisoliert und besitzt keine Erdverbindung zu der Klemmleiste. • Verwenden Sie geeignete Durchführungen. • Angaben zu Ausführungen für Ex-Bereiche mit CSA-/FM-Zulassungen finden Sie in der Siemens Zeichnung Nr. 0-9440026Z-DI-A. Seite DE-6 Pointek ULS200 – KURZANLEITUNG A5E32268616...
 • Page 45 Schnittstelle DC - Relaisausgang DC - Transistorausgang Relaisausgang - DC-Berührungsspannung und Stromgrenzwerte max. DC 48 V Relaiskontaktstrom (A)  (nur ohmsche Last) WARNUNGEN: Um die Sicherheitsanforderungen der IEC 61010-1 zu erfüllen, sind die Gleich- strom-Eingangsklemmen von einer Spannungsquelle zu versorgen, die über eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang verfügt.
 • Page 46 Anschluss Optionaler Transistorausgang –  Relaisausgang nur DC-Ausführung 18 ... 30 V Alle Relais sind im spannungslosen Zustand abgebildet. Hilfsenergie AC-Ausführung DC-Ausführung AC 100 ... 230 V Spannungsversorgung DC 18 ... 30 V Minimale Versorgungsspannung - DC-Relaisausführung Relaiskontaktstrom = 5A Relaiskontaktstrom <...
 • Page 47: Betrieb

  Betrieb Inbetriebnahme Nach korrekter Installation des ULS200 (oder Ausrichtung auf eine Wand in 0,25 bis 5 m Abstand) schalten Sie das Gerät ein. Die Einschaltabfolge startet. Die möglichen LED-Werte leuchten alle auf, die Versions- und Typennummer des Produkts werden angezeigt und der Run-Modus aufgerufen.
 • Page 48 Relais 2 Positionieren Sie das Gerät so, dass es 3,50 m anzeigt. Taste 2 /  Funktionsanzeige: Steuerung Vollpumpen  Taste 2 /  Sobald das Gerät installiert ist, meldet es einen Min. Alarm in 3,50 m Abstand von der Sendefläche. Erscheint ein Echoverlust , führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch.
 • Page 49 Max. Füllstandschalter (Vollmelder) Anwendungsbereich: Alarmausgangssignal, Max. und/oder Max/Max. Alarm, wenn das Material einen hohen Füllstand erreicht. Applikationshinweise: In dieser Applikation liegt der Füllstand normalerweise unterhalb des Messbereichs des Schalters. Dies entspricht einer Echoverlust-Bedingung des Pointek ULS200. Hält diese an, wird der fehlersichere Betrieb (Fail-safe) aufgerufen. Da es sich um einen normalen Vorfall handelt, ist es nicht ratsam, den Fail-safe-Modus “Max”...
 • Page 50 Min. Füllstandschalter (Leermelder) Einsatz des Pointek ULS200, um einen oder zwei Min. Füllstandalarme zu liefern. Fällt der Materialfüllstand unter den Messbereich des Geräts, erfolgt ein Echoverlust des Poin- tek ULS200. Hält dieser an, wird der fehlersichere Betrieb (Fail-safe) aufgerufen. Der Fail-safe- Vorgabewert ist applikationsbezogen einzustellen.
 • Page 51: Einstellungen Zum Betrieb

  Pumpensteuerung mit Füllstandalarm In dieser Applikation liefert Pointek ULS200 eine Pumpensteuerung und einen Min. Füllstandalarm. Sobald das Material einen Steuerschaltpunkt erreicht, wird der Pumpenschacht entsprechend ab- oder vollgepumpt. Wenn das Material einen Alarmschaltpunkt erreicht, wird der Alarm solange aktiviert, bis der Füllstand den Hysteresebereich verlässt. Einstellungen Relaisfunktion 8: Vollpump- Relaisfunk-...
 • Page 52 Ausgangsfunktion Die Alarme können beliebig auf die gewünschte Funktionsweise eingestellt werden. Funktion Relais 1 Relais 2 Max. Alarm Min. Alarm Max. Alarm Max. Alarm Min. Alarm Min. Alarm Max. Alarm Alarm Echoverlust Min. Alarm Alarm Echoverlust Abpumpen Min. Alarm Abpumpen Max.
 • Page 53 Relaisverzögerung Einstellung der Schaltverzögerung, in Sekunden, vom Zeitpunkt, an dem das Material den Relais- füllstand erreicht, bis zum Schalten des Relais. Wenn sich der Materialfüllstand wieder vom Schaltpunkt entfernt, wird die Verzögerung auf 0 zurückgesetzt. Die eingestellte Verzögerung bezieht sich auf beide Relais und alle Funktionen mit Ausnahme vom 'Echoverlust'.
 • Page 54 Bereichsgrenze Die Bereichsgrenze entspricht dem Abstandswert, an dem Messwerte ignoriert werden. Das ist im Allgemeinen der Behälterboden. Wird ein Messwert unter- halb dieses Grenzwertes erfasst, so kommt es zu einer Echoverlust-Anzeige (LOE). Was dieser Anzeigewert zur Folge hat, wird durch den fehlersicheren Modus (Fail-safe) bestimmt.
 • Page 55: Fail-Safe-Modus

  Fail-safe-Modus Wenn ein Echoverlust so lange anhält, dass die Fail-safe-Zeit abläuft (veränderliche Reaktionszeit), erscheint ? in der Anzeige. Wenn ein Relais der Alarmfunktion LOE (Echo- verlust) zugeordnet ist, dann schaltet es. Diese Funktion ist mit der Ausgangsfunktion (siehe Seite 14) verbunden. Fail-safe Modus Funktion...
 • Page 56: Vorschriften Bezüglich Installationen In Ex-Gefährdeten Bereichen (Europäische Atex-Richtlinie 94/9/Eg, Anhang Ii, 1/0/6)

  Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6) Folgende Vorschriften finden Anwendung auf die Geräte, die Gegenstand des Zertifikats Nr. SIRA 00ATEX1205 sind: Das Gerät kann mit brennbaren Gasen und Dämpfen mit Betriebsmitteln der Gruppe IIC und Temperaturklasse T5 eingesetzt werden. Die Zulassung dieser Betriebsmittel gilt für den Einsatz bei Umgebungstemperatu- ren von -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F).
 • Page 57 μπορέσετε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της συσκευής σας. Μπορείτε να «κατεβάσετε» το πλήρες εγχειρίδιο από τη σελίδα προϊόντων της τοποθεσίας μας Web στο Διαδίκτυο: www.siemens.com/pointek. Το εγχειρίδιο σε έντυπη μορφή διατίθεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Siemens Πνευματικά δικαιώματα Siemens AG 2013.
 • Page 58 Pointek ULS200 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς ρητή έγκριση από τη Siemens θα μπορούσαν να αναστείλουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Σημειώσεις: • Το Pointek ULS200 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, διαφορετικά ενδέχεται να διακυβευτεί η...
 • Page 59 Προδιαγραφές Έκδοση AC Έκδοση DC Τροφοδοσία Τροφοδοσία • 100 έως 230 V AC, + 15%, 50/60 Hz, • 18 έως 30 V DC, 3 W 12 VA (5W) μέγ. Ασφάλεια Έξοδος • Βραδείας τήξης, 0,25 A, 250 V AC • επαναληψιμότητα: 0,25 % της...
 • Page 60 Ηλεκτρονικά/Περίβλημα • τερματισμός: μπλοκ ακροδεκτών, 2,5 mm (14 AWG) συμπαγές 1,5 mm (16 AWG) πολύκλωνο, το ανώτατο • υλικό: πλαστικό Ή αλουμίνιο με εποξική επίστρωση με παρέμβυσμα • προστασία από διείσδυση: Τύπος 6/NEMA 6/IP67 • είσοδος καλωδίου: 2 x ½" NPT ή 2 x PG 13.5 Μορφοτροπέας...
 • Page 61 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: • Τα υλικά κατασκευής έχουν επιλεγεί με βάση τη χημική τους συμβατότητα (ή αδράνεια) για γενική χρήση. Σε ό,τι αφορά την έκθεση σε συγκεκριμένο περιβάλλον, αντιπαραβάλετε με τους πίνακες χημικής συμβατότητας, προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση. • Κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων ενδέχεται να διακυβεύσει την καταλληλότητα...
 • Page 62 Το μη μεταλλικό περίβλημα δεν παρέχει γείωση μεταξύ των συνδέσεων. • Να χρησιμοποιείτε διαπεραστήρες και βραχυκυκλωτήρες τύπου γείωσης. • Για τα μοντέλα Επικίνδυνων Σημείων με έγκριση CSA/FM ανατρέξτε στο σχέδιο 0-9440026Z-DI-A της Siemens. Σελίδα EL-6 Pointek ULS200 – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ A5E32268616...
 • Page 63 Διεπαφή DC-έξοδος ρελέ DC-έξοδος τρανζίστορ Έξοδος ρελέ - όρια έντασης ρεύματος και τάσης DC επαφών μέγ. 48 V DC ένταση ρεύματος επαφών ρελέ (A)  (μόνο ωμικό φορτίο) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Οι ακροδέκτες εισόδου DC πρέπει να παρέχονται από πηγή που παρέχει ηλεκτρική μόνωση...
 • Page 64 Καλωδίωση Έξοδος ρελέ Προαιρετική έξοδος τρανζίστορ - μόνο έκδοση DC 18 έως 30 V Όλα τα ρελέ που φαίνονται είναι απενεργοποιημένα (κατάσταση χωρίς ρεύμα). Τροφοδοσία Έκδοση AC Έκδοση DC τροφοδοσία 100 έως 230 V AC τροφοδοσία 18 έως 30 V DC Ελάχιστη...
 • Page 65 Λειτουργία Εκκίνηση Αφού εγκαταστήσετε σωστά το ULS200 (ή με στόχευση σε τοίχο 0,25 έως 5 m μακριά), τροφοδοτήστε το με ρεύμα και παρακολουθήστε τη διαδικασία εκκίνησης. Θα ανάψουν όλα τα πιθανά LED, θα εμφανιστεί ο αριθμός αναθεώρησης προϊόντος, ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος...
 • Page 66 ρελέ 2 Τοποθετήστε τη μονάδα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανιστεί ένδειξη 3.50 m. Πιέστε το 2 /  ένδειξη λειτουργίας: έλεγχος πλήρωσης Πιέστε το 2 /  Αφότου εγκατασταθεί, η μονάδα θα καταγράψει μια κατάσταση συναγερμού χαμηλής στάθμης (low) στα 3,50 m από την επιφάνεια του αισθητήρα. Αν εμφανιστεί...
 • Page 67 Διακόπτης συναγερμού υψηλής στάθμης Εφαρμογή: ενεργοποιείται μια κατάσταση συναγερμού, η κατάσταση συναγερμού υψηλής στάθμης (high) και/ή υψηλής-υψηλής στάθμης (high-high), όταν το υλικό διεργασίας φθάσει σε μία υψηλή στάθμη. Σημειώσεις εφαρμογής: Είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται ο διακόπτης σε δοχεία όπου το υλικό...
 • Page 68 Διακόπτης συναγερμού χαμηλής στάθμης Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί το Pointek ULS200 ώστε να παρέχει έναν ή δύο συναγερμούς χαμηλής στάθμης. Αν το υλικό μπορεί να πέσει κάτω από την εμβέλεια της μονάδας, το Pointek ULS200 χάνει την ηχώ και, αν αυτό έχει παρατεταμένη διάρκεια, μεταβαίνει στην ασφαλή λειτουργία. Η προρύθμιση...
 • Page 69 Έλεγχος αντλίας με συναγερμό στάθμης Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί το Pointek ULS200 ώστε να παρέχει έλεγχο αντλίας και ένα συναγερμό στάθμης. Αν το υλικό φθάσει σε κάποιο όριο ελέγχου, το φρεάτιο αδειάζει ή γεμίζει ανάλογα. Αν το υλικό φθάσει σε κάποιο όριο συναγερμού, ο συναγερμός θα ηχεί έως ότου το υλικό υπερβεί την...
 • Page 70 Λειτουργία εξόδου Οι συναγερμοί μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να βρίσκονται στην επιθυμητή λειτουργία. Λειτουργία Ρελέ 1 Ρελέ 2 συναγερμός υψηλής στάθμης (high) συναγερμός χαμηλής στάθμης (low) συναγερμός υψηλής στάθμης (high) συναγερμός υψηλής στάθμης (high) συναγερμός χαμηλής στάθμης (low) συναγερμός χαμηλής στάθμης (low) συναγερμός...
 • Page 71 Καθυστέρηση ρελέ Ρυθμίστε τη χρονοκαθυστέρηση σε δευτερόλεπτα, από τη χρονική στιγμή που το υλικό θα φτάσει στη στάθμη του ρελέ μέχρι να ενεργοποιηθεί το ρελέ. Αν η στάθμη του υλικού ξαναπέσει κάτω από τη στάθμη του ορίου συναγερμού, η καθυστέρηση μηδενίζεται (0). Η...
 • Page 72 Όριο εμβέλειας Το όριο εμβέλειας είναι η απόσταση πάνω από την οποία αγνοούνται οι μετρήσεις. Γενικά, αναφέρεται στον πυθμένα του δοχείου όπου γίνονται οι μετρήσεις. Αν κάποια μέτρηση υπερβεί το όριο εμβέλειας, εμφανίζεται ένδειξη Απώλειας ηχούς (LOE). Το αποτέλεσμα της ένδειξης αυτής προσδιορίζεται από την...
 • Page 73 Ασφαλής λειτουργία Σε περίπτωση που η κατάσταση απώλειας ηχούς υπερβεί την τιμή του χρονόμετρου ασφαλούς λειτουργίας (μεταβλητή Ταχύτητα απόκρισης), εμφανίζεται το σύμβολο ? στην οθόνη. Αν έχει αντιστοιχιστεί κάποιο ρελέ στην κατάσταση LOE (επιλογή λειτουργίας συναγερμού), τότε ενεργοποιείται. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται...
 • Page 74 Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EΚ, παράρτημα II, 1/0/6) Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν για εξοπλισμό που καλύπτεται από τον αριθμό πιστοποίησης SIRA 00ATEX1205: Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύφλεκτα αέρια και ατμούς με συσκευές...
 • Page 75: Pointek Uls200 - Puesta En Marcha Rápida

  ULS200. Le recomendamos encarecidamente que obtenga la versión completa del manual de instrucciones para beneficiarse de todas las funciones del instrumento. Puede descargar la versión completa del manual de la página producto de nuestro sitio web: www.siemens.com/ pointek. Los manuales también están disponibles en versión impresa – contacte su representante Siemens.
 • Page 76: Pointek Uls200

  El Pointek ULS 200 elabora el eco gracias a las técnicas probadas Sonic Intelligence® de Siemens. Se aplica filtrado para diferenciar entre el verdadero eco del producto y falsos ecos procedentes de ruidos acústicos y eléctricos y las paletas de agitadores.
 • Page 77: Datos Técnicos

  Datos técnicos Versión AC Versión DC Alimentación eléctrica Alimentación eléctrica • 100 ... 230 V AC, + 15%, 50/60 Hz, 12 VA 18 ... 30 V DC, 3 W (5W) máx. Fusible Salida • fusión lenta 0,25 A, 250 V AC •...
 • Page 78 Electrónica/Caja (14 AWG) macizo  • conexiones de salida: bloque de terminales, máx. 2,5 mm 1,5 mm (16 AWG) flexible • material: plástico O BIEN aluminio con revestimiento de epoxi y junta • grado de protección: Tipo 6/NEMA 6/IP67 • entrada de cable: 2 x ½"...
 • Page 79: Instalación

  Instalación ADVERTENCIAS: • Los materiales de construcción son seleccionados en base a su compatibilidad química (o inertidad) para usos generales. Antes de instalar el aparato en ambientes específicos consulte las tablas de compatibilidad química. • Peligro de explosión. La sustitución de componentes puede impedir que el instrumento se utilice en aplicaciones tipo Clase 1, Div.
 • Page 80 La caja no metálica no provee la conexión a tierra entre las conexiones. • Utilizar abrazaderas y puentes conectables a tierra. • Para versiones con certificación CSA/FM para ambientes explosivos consulte el diagrama 0-9440026Z-DI-A de Siemens. Página ES-6 Pointek ULS200 – PUESTA EN MARCHA RÁPIDA A5E32268616...
 • Page 81 Interfaz DC - salida del relé DC - salida de transistor Salida del relé - limitaciones de corriente y tensión contacto DC máx. 48 V DC corriente contacto del relé (A)  (carga resistiva únicamente) ADVERTENCIAS: Para garantizar la conformidad con los requisitos de seguridad (IEC 61010-1), los terminales de entrada (DC) deben recibir la alimentación eléctrica de una fuente que provea aislamiento eléctrico (entrada/salida).
 • Page 82 Cableado Salida transistor opcional – versión DC Salida relé únicamente 18 … 30 V Los relés están representados en  estado desenergizado (no alimentados). Alimentación eléctrica Versión AC Alimentación 100 ... 230 VAC Alimentación 18 ... 30 VDC Tensión de alimentación mínima - versión relé DC corriente contacto del relé...
 • Page 83: Puesta En Marcha

  Funcionamiento Puesta en marcha Después de instalar el ULS200 (u orientar el sensor hacia una pared alejada por lo menos 0,25 - 5 m) poner el instrumento bajo tensión y realizar la puesta en marcha según las indicaciones. Se prenden todos los LEDs, se indica el número de revisión del instrumento y el número de modelo y se obtiene la conmutación al modo run.
 • Page 84 Relé 2 Orientar el instrumento de modo que indique 3,50 m. Pulsar 2 /  indicación en el display: control de bombeo de llenado  Pulsar 2 /  Registra una alarma mín. (nivel bajo) a una distancia de 3,50 m de la superficie emisora del sensor.
 • Page 85 Detector de alarma de nivel alto Aplicación: el instrumento proporciona una salida de alarma y una alarma de nivel máx./mín. cuando el nivel de producto alcanza un nivel alto. Notas relativas a la aplicación: El instrumento a menudo se utiliza en depósitos donde el nivel de producto se situa normalmente por debajo del rango del instrumento.
 • Page 86 Detector de alarma de nivel bajo En esta aplicación el Pointek ULS200 proporciona una o dos alarmas de nivel bajo. La disminución del nivel de material por debajo del rango del instrumento provoca pérdidas de eco. La prolongación de las pérdidas de eco provoca la conmutación del instrumento al modo autoprotección.
 • Page 87: Ajuste Del Funcionamiento

  Control de bombeo con alarma de nivel En esta aplicación el Pointek ULS200 proporciona control de bombeo y una alarma de nivel. El vaciado o llenado del pozo se activa cuando el nivel de producto alcanza un punto de ajuste. Si el producto alcanza un punto de ajuste (alarma), el instrumento mantiene activada la alarma hasta que el nivel sobrepasa el valor de histéresis.
 • Page 88: Función De Salida

  Función de salida El usuario puede ajustar el modo de funcionamiento de las salidas. Función Relé 1 Relé 2 alarma máx. (nivel alto) alarma mín. (nivel bajo) alarma máx. (nivel alto) alarma máx. (nivel alto) alarma mín. (nivel bajo) alarma mín. (nivel bajo) alarma máx.
 • Page 89: Retardo Relé

  Retardo relé Entrar el tiempo deseado en segundos desde que el producto alcanza el nivel ajustado hasta la actuación del relé. La disminución del nivel del producto respecto al punto de ajuste provoca la reinicialización del temporizador a 0. El temporizador seleccionado se aplica a los relés y a las funciones con excepción de la 'Pérdida de eco'.
 • Page 90: Límite Del Rango

  Límite del rango El límite del rango es la distancia o zona en la que no se toman en cuenta las mediciones. Generalmente se refiere al fondo del depósito controlado. Las mediciones detectadas más allá del límite del rango provocan la indicación LOE (Pérdida de eco) en la pantalla.
 • Page 91: Localización De Fallos

  Modo autoprotección Si la duración de la pérdida de eco excede el temporizador de autoprotección (variable tiempo de reacción), el display indica ? y se activa el relé asignado a LOE (u opción función de alarma). Esta función debe utilizarse con la Función de salida, página página 14.
 • Page 92: Instrucciones Específicas Relativas A Instalaciones En Zonas Con Peligro De Explosión  (Directiva Europea Atex 94/9/Ce, Anexo Ii, 1/0/6)

  Instrucciones específicas relativas a instalaciones en zonas con peligro de explosión  (Directiva Europea ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) Las siguientes instrucciones se refieren al instrumento objeto del certificado número SIRA 00ATEX1205: El instrumento puede ser utilizado en zonas con gases y vapores inflamables, con aparatos del Grupo IIC y clase de temperatura T5.
 • Page 93: Pointek Uls200 Manuel De Mise En Service Rapide

  Il est fortement recommandé de se reporter à la version intégrale des instructions de service pour accéder à l’ensemble des fonctions. La version intégrale des instructions est disponible sur la page produit, sur le site : www.siemens.com/pointek. Pour obtenir une version imprimée, contactez votre représentant Siemens.
 • Page 94: Pointek Uls200

  Pointek ULS200 AVERTISSEMENT : Toute variation ou modification effectuée sans l'accord préalable de Siemens Milltronics peut remettre en cause les droits d'utilisation du dispositif. N.B. : • Pour garantir la sécurité, le détecteur Pointek ULS200 doit être utilisé suivant les consignes fournies dans ce document.
 • Page 95: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Version CA Version CC Alimentation Alimentation • 100 ... 230 V CA, + 15%, 50/60 Hz, 12 VA 18 ... 30 V CC, 3 W (5W) max. Fusible Sortie • à action retardée, • répétabilité : 0,25 % de la plage 0,25 A, 250 V CA maximale •...
 • Page 96 Electronique/Boîtier • raccordement : bornier de connexion, max. 2,5 mm (14 AWG) rigide/ 1,5 mm (16 AWG) gainé • Matériau : plastique aluminium, revêtement époxy avec joint • indice de protection : IP67/Type 6/NEMA 6 • entrée de câble : 2 x ½"...
 • Page 97: Installation

  Installation AVERTISSEMENTS : • Cet instrument est conçu avec des matériaux choisis en fonction de leur compatibilité chimique, pour une exploitation générale. Se reporter aux tableaux de compatibilité chimique avant toute utilisation dans un environnement spécifique. • Danger d'explosion. Le remplacement de composants peut affecter la compatibilité avec les applications Classe I, Division 2.
 • Page 98 Le boîtier non-métallique n'assure pas la mise à la terre entre les connexions. • Utiliser des traversées et des cavaliers appropriés. • Pour plus de détails sur les modèles zones dangereuses, certifiés CSA/FM, se reporter au schéma Siemens 0-9440026Z-DI-A. Page FR-6 Pointek ULS200 – MISE EN SERVICE RAPIDE A5E32268616...
 • Page 99 Interface CC - sortie relais CC - sortie transistor Sortie relais - tension de contact CC et limites du courant max. 48 V CC courant de contact relais (A) (charge ohmique uniquement) AVERTISSEMENTS : Les bornes d'entrée CC doivent être alimentées par une source à même de fournir l'isolation électrique entrée/sortie requise pour la conformité...
 • Page 100: Sortie Relais

  Câblage Sortie transistor optionnelle -  Sortie relais version CC uniquement 18 … 30 V Tous les relais sont illustrés en état desactivé/hors tension. Alimentation Version CA Version CC Alimentation 100 ... 230 V CA Alimentation 18 ... 30 V CC Tension d'alimentation minimum - version relais CC courant de contact relais = 5A courant de contact relais <...
 • Page 101: Affichage / Etat De Fonctionnement

  Fonctionnement Mise en service Le Pointek ULS200 peut être mis sous tension une fois installé (ou dirigé vers une paroi située à 0,25 à 5 m). Observer l’afficheur. Toutes les valeurs possibles des voyants DEL sont affichées, ainsi que le numéro de révision et de modèle du produit. Le système commute en mode Run. Ensuite, l'unité...
 • Page 102: Domaine D'application

  Relais 2 Positionner l'instrument pour obtenir l’affichage de 3,50 m. Appuyer sur 2 /  fonctions d'affichage : contrôle remplissage des pompes  Appuyer sur 2 /  Une fois installée, l'unité affiche une alarme basse à 3,50 m de la face émettrice. Lorsque Perte d'Echo est affichée, suivre à...
 • Page 103 Détection niveau haut Domaine d’application : sortie d'alarme haute et/ou très haute lorsque le matériau du process atteint un certain niveau haut. Remarques concernant l'application : Le détecteur est typiquement installé sur des cuves où le niveau du matériau se trouve en dessous de la plage de l'unité. Dans ce cas, le Pointek ULS200 affiche une perte de l’écho.
 • Page 104 Détection niveau bas Dans cette application, le Pointek ULS200 fournit une ou deux alarme(s) de niveau bas. Lorsque le niveau du matériau peut descendre en dessous de la plage de mesure, le Pointek ULS200 indique une perte d’écho. En cas de perte d’écho prolongée, le mode sécurité-défaut (S-D) est activé.
 • Page 105: Réglages De Fonctionnement

  Contrôle de pompage avec alarme niveau Dans cette application, le Pointek ULS200 fournit un contrôle de pompage et une alarme de niveau. Lorsque le matériau atteint un point de consigne contrôle, la vidange / le remplissage du poste de pompage est effectué(e) respectivement. Lorsque le matériau atteint un point de consigne alarme, l'alarme est activée jusqu'à...
 • Page 106: Fonction Sortie

  Fonction Sortie La fonction des alarmes peut être réglée suivant les besoins de l’application. Fonction Relais 1 Relais 2 alarme haute alarme basse alarme haute alarme haute alarme basse alarme basse alarme haute Alarme perte d'écho (LOE) alarme basse Alarme perte d'écho (LOE) vidange alarme basse vidange...
 • Page 107: Temporisation Du Relais

  Temporisation du relais Réglage de la temporisation, en secondes, à partir du moment où le matériau atteint le niveau d'alarme jusqu'à l'activation du relais. Lorsque le niveau du matériau se retire du point de consigne, la temporisation est remise à 0. Cette temporisation s’applique aux deux relais et toutes les fonctions, excepté...
 • Page 108: Limite De La Plage

  Limite de la plage La limite de la plage définit la distance à partir de laquelle toute mesure est ignorée. Elle correspond généralement au fond du réservoir. Une mesure détectée en dehors de cette plage entraîne une perte d’écho (LOE). Le fonctionnement lié...
 • Page 109: Dépannage

  Mode Sécurité-Défaut Lorsqu'une condition de perte d'écho dépasse la durée de la temporisation sécurité- défaut (vitesse de réponse variable), ? est affiché. Lorsqu'un relais est attribué à LOE (option fonction d’alarme), il commute. L'utilisation de cette fonction doit être associée à la Fonction d’...
 • Page 110: Instructions Spécifiques Aux Installations En Zone Dangereuse (Réf. Directive Européenne Atex 94/9/Ce, Annexe Ii, 1/0/6)

  Instructions spécifiques aux installations en zone dangereuse (réf. Directive Européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6) Consignes applicables au système objet du certificat N° SIRA 00ATEX1205 : Le système peut être utilisé en présence de gaz et de vapeurs inflammables, avec des instruments de groupe IIC, classification de température T5.
 • Page 111: Manuale Di Avvio Rapido Pointek Uls200

  Questo manuale descrive le principali caratteristiche e funzioni del Pointek ULS200. Si consiglia all'operatore di leggere il manuale d'uso integrale per ottenere i massimi risultati. Il manuale integrale è disponibile sulla pagina prodotto del nostro sito web: www.siemens.com/ pointek. Per la versione stampata, rivolgersi al proprio rappresentante di Siemens.
 • Page 112: Pointek Uls200

  Pointek ULS200 elabora l’eco tramite la tecnologia comprovata Sonic Intelligence®di Siemens. Per consentire di distinguere l’eco effettivo proveniente dal materiale e i falsi echi di disturbi acustici ed elettrici e di agitatori a pale in movimento, viene applicato il filtraggio.
 • Page 113: Specifiche Tecniche

  Specifiche tecniche Modello in corrente alternata (AC) Modello in corrente continua (DC) Alimentazione Alimentazione • 100 … 230 V AC, ±15%, 50/60 Hz, 12 18 ... 30 V DC, 3 W VA/5 W max. Fusibile Uscita • Slow-Blow (versione lenta), 0,25 A, 250 •...
 • Page 114 Parti elettroniche/Custodia (14 AWG) rigido  • Collegamenti in uscita: blocco terminali, massimo 2,5 mm 1,5 mm (16 AWG) intrecciato • Materiale: plastica OPPURE alluminio con rivestimento in polvere epossidica con guarnizione • Grado di protezione: Tipo 6/NEMA 6/IP67 • Inserzione dei cavi: 2 x ½"...
 • Page 115: Posizione Di Montaggio

  Installazione ATTENZIONE: • I materiali di composizione vengono scelti in base alla compatibilità chimica (o inerzia) per uso generico. Per l'esposizione in ambienti specifici, verificare il grafico della compatibilità chimica prima di procedere all'installazione. • Pericolo di esplosione. Per garantire l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento dell'apparecchio in applicazioni Classe I, Divisione 2 è...
 • Page 116 • Utilizzare pertanto boccole e ponticelli di messa a terra. • Per ulteriori informazioni sui modelli per l’installazione in zone pericolose con approvazione CSA/FM, consultare il diagramma 0-9440026Z-DI-A di Siemens. Pagina IT-6 Pointek ULS200 – AVVIO RAPIDO A5E32268616...
 • Page 117 Interfaccia DC - uscita relè DC - uscita transistor Uscita relè - limiti di tensione DC e di corrente max. 48 V DC corrente contatto relè (A)  (solo carico resistivo) ATTENZIONE: I terminali di ingresso CC devono essere alimentati da una fonte dotata di isolamento elettrico tra l'ingresso e l'uscita, per garantire la conformità...
 • Page 118: Collegamento Elettrico

  Collegamento elettrico Uscita transistor opzionale - solo per il Uscita relé modello DC da 18 a 30 V Tutti i relè riportati nelle figure si trovano  in stato inattivo (fuori tensione). Alimentazione Modello AC Modello DC Alimentazione 100 - 230 V AC Alimentazione 18 - 30 V DC Tensione minima di alimentazione - Modello relè...
 • Page 119: Funzionamento

  Funzionamento Messa in servizio Dopo avere installato correttamente il Pointek ULS200 (ad una distanza compresa tra 0,25 e 5 m da una parete), collegare l’alimentazione e visualizzare la sequenza di avvio. In tale sequenza, vengono indicati tutti i valori possibili dei LED, il numero di revisione e il numero di prodotto del livellostato, e viene attivato il modo di esecuzione.
 • Page 120 Relè 2 Posizionare l'apparecchio in modo che visualizzi il valore 3,50 m. Premere 2 /  visualizzazione della funzione: controllo aumento livello  Premere 2 /  Una volta installato, l'apparecchio registra un allarme di livello basso ad una distanza di 3,50 m dalla parte anteriore del sensore.
 • Page 121 Rilevamento allarmi di livello alto Applicazione: emissione di un allarme di livello alto e/o alto-alto, quando il materiale raggiunge un livello elevato. Note relative all'applicazione: l'apparecchio viene generalmente utilizzato in serbatoi in cui il materiale si trova al di sotto della portata dell’apparecchio. In questo caso, il Pointek ULS200 subisce una perdita di eco che, se prolungata, implica l’attivazione del modo fail-safe (impostazione predefinita).
 • Page 122 Rilevamento allarmi di livello basso In questa applicazione, Pointek ULS200 viene utilizzato per fornire uno o due allarmi di livello basso. Se il livello del materiale si trova al di sotto del campo di lavoro dell'apparecchio, il Pointek ULS200 subisce una perdita di eco che, se prolungata, implica l’attivazione del modo fail-safe (impostazione predefinita).
 • Page 123: Adattamenti Operativi

  Controllo pompa con allarme di livello In questa applicazione, Pointek ULS200 viene utilizzato per fornire il controllo pompa e un'allarme di livello. Se il materiale raggiunge un punto di intervento di controllo, il contenuto del pozzetto viene aumentato o ridotto. Se il materiale raggiunge un punto di intervento di allarme, l’allarme viene emesso finché...
 • Page 124: Funzione Delle Uscite

  Funzione delle uscite È possibile impostare gli allarmi affinchè funzionino nel modo desiderato. Funzione Relè 1 Relè 2 allarme alto allarme basso allarme alto allarme alto allarme basso allarme basso allarme alto allarme LOE allarme basso allarme LOE riduzione livello allarme basso riduzione livello allarme alto...
 • Page 125: Ritardo Del Relè

  Ritardo del relè Regolare il ritardo temporale in secondi, a partire dal momento in cui il materiale raggiunge il livello del relè, che pertanto viene azionato. Se il livello del materiale diminuisce rispetto al livello del punto di intervento, il ritardo viene reimpostato su 0. Il ritardo temporale impostato viene applicato ai relè...
 • Page 126: Limite Di Portata

  Limite di portata Il limite di portata corrisponde alla distanza a cui le misurazioni vengono ignorate. Solitamente, tale limite si riferisce alla parte inferiore del contenitore sottoposto a misurazione. Il rilevamento di una misurazione oltre il limite di portata implica una visualizzazione della perdita di eco.
 • Page 127: Modo Fail-Safe

  Modo fail-safe Se la perdita di eco eccede il timer fail-safe (velocità di risposta variabile), viene visualizzato ?. Se un relè viene assegnato a LOE (opzione di funzione allarme), questo viene attivato. Questa opzione deve essere utilizzata con la funzione delle uscite indicata (pag.
 • Page 128: Manutenzione

  Manutenzione Pointek ULS200 non richiede particolari attenzioni o operazioni di pulizia o manutenzione. Riparazione dell'apparecchio ed esclusione di responsabilità Per ulteriori informazioni consultare la copertina finale di questo manuale. Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in aree potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, Allegato II, 1/0/6) Le seguenti istruzioni riguardano apparecchiature contrassegnate dal numero di certificato SIRA 00ATEX1205:...
 • Page 129: Pointek Uls200 Quick Start Handeiding

  Wij raden u sterk aan de uitgebreide versie van de handleiding te verwerven zodat u uw apparaat zo optimaal mogelijk kunt gebruiken. U kunt de volledige handleiding downloaden op de productpagina van onze website: www.siemens.com/pointek. De gedrukte handleiding is leverbaar via uw lokale Siemens vertegenwoordiging.
 • Page 130: Pointek Uls200

  De Pointek ULS200 verwerkt de echo met behulp van de bewezen Sonic Intelligence® technieken van Siemens. Er wordt filtering toegepast om te hel- pen een onderscheid te maken tussen de feitelijke echo van het materiaal en valse echo's als gevolg van akoestische en elektrische ruis en draaiende roerwerken.
 • Page 131 Specificaties AC uitvoering DC uitvoering Voeding Voeding • 100 ... 230 V AC, + 15%, 50/60 Hz, 12 VA • 18 ... 30 V DC, 3 W (5W) max. Zekering Uitgang • Traag, 0,25 A, 250 V AC • herhaalbaarheid: 0,25% van schaaleindwaarde •...
 • Page 132 Elektronica/behuizing • Aansluiting: klemmenstrook, 2,5 mm (14 AWG) massief 1,5 mm (16 AWG) gevlochten, maximum • Materiaal: kunststof epoxygecoat aluminium met afdichting • Beschermingsklasse: type 6/NEMA 6/IP67 • kabeldoorvoer 2 x ½" NPT of 2 x PG 13.5 Antenne • Product: ETFE of PVDF copolymeer •...
 • Page 133: Montage-Instructies

  Installatie WAARSCHUWINGEN: • Constructiematerialen zijn gekozen op basis van hun chemische compatibiliteit (of inertheid) voor algemene doeleinden. Controleer voor blootstelling aan specifieke omgevingen, de chemische compatibiliteitstabellen voorafgaande aan de installatie. • Explosiegevaar. Vervanging van onderdelen kan de geschiktheid voor Class I, Division 2 toepassingen in gevaar brengen.
 • Page 134 Afmetingen zijn nominaal en kunnen variëren met de materiaaltypen. • De niet metalen behuizing biedt geen aarding tussen de aansluitingen. • Gebruik aardende bussen en jumpers. • Voor CSA/FM goedgekeurde uitvoeringen voor explosiegevaarlijke zones, raadpleeg de Siemens tekening 0-9440026Z-DI-A. Pagina NL-6 Pointek ULS200 – QUICK START HANDLEIDING A5E32268616...
 • Page 135 Interface DC - relaisuitgang DC - transistoruitgang Relaisuitgang - DC contactspanning en stroomlimieten max. 48 V DC relaiscontactstroom (A)  (alleen weerstandsbelasting) WAARSCHUWINGEN: De DC ingangsklemmen moeten worden gevoed door een bron die galvanische scheiding bieden tussen ingang en uitgang, om te voldoen aan de geldende veiligheidsvereisten van IEC 61010-1.
 • Page 136 Bedrading Optionele transistoruitgang - alleen DC relaisuitgang uitvoering 18 ... 30 V Alle relais worden weergegeven in afgevallen (niet bekrachtigde) toestand. Voeding AC uitvoering DC uitvoering 100 ... 230 V AC voedingsspanning 18 ... 30 V AC voedingsspanning Minimale voedingsspanning - DC relaisversie relais contactstroom = 5A relais contactstroom <...
 • Page 137: Display / Bedrijfsstatus

  Bediening Opstarten Schakel, terwijl de ULS200 juist is geïnstalleerd (of op een muur gericht op 0,25 tot 5 m afstand), de voeding in en bekijk de opstartvolgorde. Alle mogelijk LED-waarden gaan branden, het productrevisienummer wordt getoond, het productmodelnummer wordt getoond en gaat in de bedrijfsmodus.
 • Page 138 Relais 2 Positioneer de eenheid zo dat 3,50 m op het display verschijnt. Druk op 2 /  functie display: volpomp regeling  Druk op 2 /  Eenmaal geïnstalleerd zal de eenheid een laag alarm registreren op 3,50 m van het sensoroppervlak.
 • Page 139 Hoog niveau alarmschakelaar Toepassing: een alarmuitgang, hoog en/of hoog-hoog alarm, wanneer het procesmateriaal stijgt naar een hoog niveau. Opmerkingen bij toepassingen: het is gebruikelijk de schakelaar toe te passen op tanks waar het materiaal normaal gesproken onder het bereik van de eenheid ligt. In een dergelijke situatie verliest de Pointek ULS200 het echosignaal en wanneer dit langer duurt, schakelt deze over naar fail-safe bedrijf.
 • Page 140 Laag niveau alarmschakelaar Deze toepassing gebruikt de Pointek ULS200 voor één of twee laag niveau alarmen. Wanneer het materiaal kan dalen tot onder het bereik van de eenheid, dan vereist de ULS200 het echosignaal en wanneer dit langer duurt, schakelt het instrument naar fail-safe bedrijf. De fail-safe default moet worden ingesteld overeenkomstig de toepassing.
 • Page 141 Pompbesturing met niveau-alarm Deze toepassing gebruikt de Pointek ULS200 voor pompbesturing en één niveau-alarm. Wanneer het materiaal een besturings-setpoint bereikt, wordt de put leeg, dan wel volgepompt. Wanneer het materiaal een alarm-setpoint bereikt, klinkt het alarm totdat het materiaal zich weer in de dodeband waarde bevindt. Toepassing Instellingen Relais functie 8: Volpompbesturing relaisfunctie...
 • Page 142 Uitgangsfunctie De alarmen kunnen worden ingesteld voor werking in de gewenste modus. Werking Relais 1 Relais 2 Hoog alarm Laag alarm Hoog alarm Hoog alarm Laag alarm Laag alarm Hoog alarm LOE Alarm Laag alarm LOE Alarm Leegpompen Laag alarm Leegpompen Hoog alarm Volpompen...
 • Page 143: Relais Dode Band (Reset)

  Relaisvertraging Stel de tijdvertraging in seconden in, voor het moment waarop het materiaal het niveau van het relais bereikt tot het moment dat het relais wordt geschakeld. Wanneer het materiaal weer teruggaat over het setpoint niveau, dan wordt de vertraging gereset tot 0. De ingestelde tijdvertraging geldt voor beide relais en alle functies, behalve `Loss OF Echo'.
 • Page 144 Bereiklimiet De bereiklimiet is de afstand waarbij metingen worden genegeerd. Meestal is dit de bodem van de tank die wordt gemeten. Wanneer een meting wordt gedetecteerd buiten het bereiklimiet dan resulteert dit in een echoverlies melding (LOE). Het gevolg van deze situatie wordt bepaald door de Fail-Safe modus, zie pagina 17 voor meer info.
 • Page 145 Fail-safe modus Wanneer een LOE toestand langer duurt dan de fail-safe timer (responsiesnelheid variabel), dan verschijnt ? op het display; en wanneer een relais wordt toegekend aan LOE (alarm functie-optie), is deze bezet. Deze functie moet worden gebruikt met de uitgangsfunctie op pagina 14.
 • Page 146: Instructies Speciaal Voor Installaties In Explosiegevaarlijke Zones (Raadpleeg De Europese Atex Richtlijn 94/9/Ec, Annex Ii, 1/0/6)

  Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) De volgende instructies gelden voor apparatuur waarvoor een certificaat met het nr. SIRA 00ATEX1205 van toepassing is: De apparatuur mag worden gebruikt bij ontvlambare gassen en dampen met apparaatgroep IIC en temperatuurklasse T5.
 • Page 147: Manual De Partida Rápida Pointek Uls200

  ULS200. Aconselhamos categoricamente que você adquira a versão detalhada do manual para poder utilizar o máximo potencial de seu dispositivo. O manual completo pode ser baixado na página do produto em nosso website: www.siemens.com/pointek. O manual impresso está disponível com seu representante local Siemens.
 • Page 148: Pointek Uls200

  O Pointek ULS200 processa o eco recorrendo às técnicas comprovadas do Siemens Milltronic Sonic Intelligence®. É feita uma filtragem para ajudar a distinguir entre o eco real do material e os ecos falsos derivados de ruídos acústicos e elétricos e das lâminas do agitador em movimento.
 • Page 149 Especificações Versão de CA Versão de CC Alimentação Alimentação • 100 a 230 V CA, + 15%, 50/60 Hz, • 18 a 30 V CC, 3 W 12 VA (5W) máx. Fusível Saída • Fusão Lenta, 0,25 A, 250 V CA •...
 • Page 150 Eletrônicos/Estrutura • terminação: bloco do terminal, 2,5 mm (14 AWG) sólido 1,5 mm (16 AWG) trançado, máximo • material: plástico alumínio revestido em epóxi com vedação • proteção de ingresso: Tipo 6 /NEMA 6/IP67 • entradas de cabo: 2 x ½" NPT ou 2 x PG 13,5 Transdutor •...
 • Page 151: Local De Montagem

  Instalação ATENÇÃO: • Os materiais de construção são escolhidos com base nas suas capacidades químicas (ou inactividade) para fins gerais. Para exposição a ambientes específicos, verificar as tabelas de compatibilidade química, antes da instalação. • Perigo de explosão. A substituição de componentes pode prejudicar a adequação para aplicações de Classe I, Divisão 2.
 • Page 152 Uma caixa não metálica não proporciona continuidade à terra entre as ligações. • Usar casquilhos e ‘jumpers’ do tipo com terra. • Para Modelos em Atmosferas Explosivas com aprovação CSA/FM, consultar o desenho Siemens 0-9440026Z-DI-A. Página PT-6 Pointek ULS200 – MANUAL DE PARTIDA RÁPIDA A5E32268616...
 • Page 153 Interface CC – saída de relê CC – saída de transístor Saída do relê – limites de corrente e de tensão de contato CC máx. 48 V CC contato de corrente do relê (A)  (apenas carga resistiva) ATENÇÃO: Os terminais de entrada CC devem ser alimentados por uma fonte que proporcione isolamento eléctrico entre a entrada e a saída para que sejam respeitadas as exigências de segurança da norma IEC 61010-1 Todos os condutores de campo devem possuir um isolamento adequado para as...
 • Page 154: Instalação Elétrica

  Instalação elétrica Saída opcional de transístor – apenas para a versão CC Saída de relê 18 a 30 V Todos os relês mostrados no estado desenergizado (sem alimentação). Alimentação Versão CA Versão CC Alimentação de 100 a 230 V CA Alimentação de 18 a 30 V CC Tensão mínima fornecida –...
 • Page 155: Mostrador / Status De Funcionamento

  Funcionamento Partida Com o ULS200 corretamente instalado (ou apontado a uma parede a uma distância de 0,25 a 5 m), aplicar energia e observar a sequência de partida. Irá acender todos os LEDs de valor possíveis, apresenta o número de revisão do produto, o número de modelo do produto e entrará...
 • Page 156 Relê 2 Posicionar a unidade por forma a ler 3,50 m. Pressionar 2 /  apresentação da função: controle de enchimento  Pressionar 2 /  Uma vez instalada, a unidade registará um alarme de baixa a 3,50 m da face do sensor.
 • Page 157 Chave de Alarme de Nível Alto Aplicação: uma saída de alarme, alarme alto e/ou alto-alto, quando o material de processo sobe a um nível elevado. Notas de Aplicação: É comum aplicar a chave em reservatórios em que o material está normalmente abaixo da faixa da unidade.
 • Page 158 Chave de Alarme por Nível Baixo Esta aplicação utiliza o Pointek ULS200 para permitir um ou dois níveis de alarme de baixa. Se o material puder cair abaixo da faixa da unidade, o Pointek ULS200 perde o eco, e se prolongado, falha o funcionamento seguro.
 • Page 159: Ajustes Do Funcionamento

  Controle de Bomba com Alarme de Nível Esta aplicação usa o Pointek ULS200 para proporcionar controle de bomba e um alarme de nível. Se o material atingir um ponto de atuação do controlo, a fossa é esvaziada ou cheia respectivamente. Se o material atingir um ponto de atuação de alarme, o alarme emitirá um sinal sonoro até...
 • Page 160: Função De Saída

  Função de Saída Os alarmes podem ser definidos para funcionar no modo pretendido. Função Relê 1 Relê 2 alarme de alta alarme de baixa alarme de alta alarme de alta alarme de baixa alarme de baixa alarme de alta Alarme de LOE alarme de baixa Alarme de LOE esvaziamento...
 • Page 161: Atraso Do Relê

  Atraso do Relê Ajustar o tempo de atraso, em segundos, a partir do momento em que o material atinge o nível do relê e este é atuado. Se o nível de material resulta do nível do ponto de atuação, o atraso é rearmado a 0.
 • Page 162: Limite De Faixa

  Limite de Faixa O limite de faixa é a distância à qual as medições são ignoradas. Normalmente este refere-se ao fundo do reservatório a ser medido. Se uma medição for detectada para lá do limite da faixa, resulta numa leitura de Perda de Eco (LOE) O resultado dessa leitura é...
 • Page 163: Modo De Segurança

  Modo de Segurança Na eventualidade de uma situação de perda de eco exceder o temporizador de segurança (velocidade de resposta variável), ? surge no mostrador, e se um relê estiver associado para LOE (opção função de alarme), é ativado. Esta função deve ser usada com a Função de Saída da página 14.
 • Page 164: Instruções Específicas Para Instalações Em Áreas Classificadas (Consultar A Directiva Europeia Atex 94/9/Ce, Anexo Ii, 1/0/6)

  Instruções específicas para instalações em áreas classificadas (Consultar a Directiva Europeia ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) As instruções seguintes referem-se ao equipamento abrangido pelo certificado número SIRA 00ATEX1205: O equipamento pode ser utilizado com gases e vapores inflamáveis com aparelhos do grupo IIC e da classe de temperatura T5.
 • Page 165: Pointek Uls200 -Pikakäyttöopas

  Teknisiin tietoihin saattaa tulla muutoksia. MILLTRONICS on Siemens Milltronics Process Instrumentsin rekisteröity tavaramerkki. Ota yhteys SMPI Technical Publicationsiin Valtuutettu edustaja Euroopassa seuraavassa osoitteessa: Technical Publications Siemens AG...
 • Page 166: Pointek Uls200

  Pointek ULS200 VAROITUS: Laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita Siemens ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat vaikuttaa laitteen käyttöoikeuksiin. Huomautukset • Pointek ULS200 -laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, koska muutoin laitteen suojaustaso voi heikentyä. • Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi teollisuustiloissa. Laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä...
 • Page 167 Tekniset tiedot Vaihtovirtaversio Tasavirtaversio Virta Virta • 100–230 V AC, + 15 %, 50/60 Hz, • 18–30 V DC, 3 W 12 VA (5W) enint. Sulake Ulostulo • Hidas, 0,25 A, 250 V AC • toistettavuus: 0,25 % koko alueesta •...
 • Page 168 Elektroniikka/kotelointi • terminointi: riviliitin, 2,5 mm (lankamitta 14 AWG) jäykkä 1,5 mm (lankamitta 16 AWG) kierteinen, enintään • materiaali: muovi epoksipäällysteinen alumiini ja eriste • sisääntulon suojaus: Tyyppi 6/NEMA 6/IP67 • kaapelin sisääntuloaukko: 2 x ½ tuuman NPT tai 2 x PG 13.5 Anturi •...
 • Page 169 Asennus VAROITUKSET: • Rakenneaineet valitaan yleisiin käyttötarkoituksiin niiden kemiallisen yhteensopivuuden (eli reagoimattomuuden) perusteella. Erityisympäristöille altistuvissa sovelluksissa kemiallinen yhteensopivuus on tarkistettava taulukoista ennen asennusta. • Räjähdysvaara. Osien vaihtaminen toisiin voi vaarantaa soveltumisen luokan I, jaon 2 sovelluksiin. • Tämä tuote toimii asianmukaisesti ja turvallisesti ainoastaan, jos kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen, säädön, käytön ja huollon yhteydessä...
 • Page 170 Mitat ovat nimellisiä, ja ne voivat vaihdella materiaalityyppien mukaan. • Metalliton kotelo ei muodosta jatkuvaa maadoitusta liitäntöjen välille. • Käytä maadoittavia läpivientejä ja välijohtimia. • CSA/FM-hyväksyttyjen räjähdysvaarallisten tilojen mallien osalta katso Siemens -piirros 0-9440026Z-DI-A. Sivu SU-6 Pointek ULS200 – PIKAKÄYTTÖOPAS A5E32268616...
 • Page 171 Liitäntä Vaihtovirta Tasavirta - releulostulo Tasavirta - transistoriulostulo Relelähtö – Tasajännitteen kosketusjännite ja virran raja-arvot maks. 48 V DC releen kosketusvirta (A)  (vain resistiivinen kuorma) VAROITUKSET: Tasavirtaliittimiin on syötettävä virtaa virtalähteestä, jossa tulo- ja lähtöpuoli on eristetty sähköisesti toisistaan, jotta sovellettavat IEC 61010-1 -turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Kaikissa kenttäjohtimissa on oltava ilmoitetun jännitteen mukainen eristys.
 • Page 172 Johdotus Relelähtö Valinnainen transistoriulostulo - vain tasavirtaversiossa 18–30 V Kaikki releet näkyvät kaavioissa lepotilassaan (virrattomina). Virta Vaihtovirtaversio Tasavirtaversio 100–230 V:n vaihtovirtalähde 18–30 V:n tasavirtalähde Vähimmäissyöttöjännite – tasavirtarele-versio releen kosketusvirta = 5 A releen kosketusvirta < 1 A Ympäristön lämpötila (°C) Sivu SU-8 Pointek ULS200 –...
 • Page 173: Näyttö / Toimintatilan Osoitin

  Käyttö Käynnistäminen Kun ULS200 on asennettu oikein (tai se on suunnattuna seinään, joka on 0,25–5 m:n päässä), kytke virta ja seuraa käynnistymisjakso läpi. Sen aikana kaikki mahdolliset ledit syttyvät sekä näytetään tuotteen tarkistusnumero ja tuotteen mallinumero. Lopuksi siirrytään käyttötilaan. Sen jälkeen näyttöön tulee mitattu etäisyys anturin pinnasta materiaalin tasoon valittuina yksiköinä.
 • Page 174 Rele 2 Sijoita yksikkö siten, että se näyttää lukemaa 3,50 m. Paina 2 /  toiminnon näyttö: täyttöpumpun ohjaus  Paina 2 /  Paikalleen asennettuna yksikkö havaitsee matalan tason hälytyksen 3,50 m:n etäisyydellä anturin pinnasta. Jos näyttöön tulee Kaikuvika , suorita vaiheet 1–3 uudelleen.
 • Page 175 Korkean tason hälytyksen kytkin Sovellus: hälytysulostulo, korkean tason ja/tai korkean korkean tason hälytys, kun prosessimateriaalin taso nousee korkeaksi. Sovellusta koskevia huomautuksia: Kytkintä käytetään yleisesti astioissa, joissa materiaali jää normaalisti yksikön mittausalueen alapuolelle. Tällöin Pointek ULS200:ssa esiintyy kaikuvika, joka jatkuessaan johtaa vikaturvatoiminteen käynnistymiseen. Koska tämä on kuitenkin normaali tilanne, emme suosittele käyttämään korkean tason vikaturvatoiminnetta.
 • Page 176 Matalan tason hälytyksen kytkin Tässä sovelluksessa Pointek ULS200 antaa yhden tai kaksi matalan tason hälytystä. Jos materiaali voi laskea yksikön mittausalueen ulkopuolelle, Pointek ULS200:ssa esiintyy kaikuvika, joka jatkuessaan johtaa vikaturvatoimintaan. Vikaturvatoiminnon oletusarvo on säädettävä sovelluksen mukaisesti. Sovelluksen säädöt vikaturva = 1, 2 tai 3 vikaturva = 2 tai 3 hälytystoiminto 3 - matala /...
 • Page 177 Pumpun ohjaus, tasohälytys Tässä sovelluksessa Pointek ULS200 ohjaa pumppua ja antaa yhden tasohälytyksen. Jos materiaali saavuttaa ohjauksen laukaisupisteen, kaivo pumpataan tyhjäksi tai täytetään sovelluksen mukaan. Jos materiaali saavuttaa hälytyksen vertailupisteen, hälytys kuuluu, kunnes materiaali on vasteettoman alueen korkeudella. Sovelluksen säädöt Releen toiminto 8: Täyttöpumpun releen toiminto 6 - korkea ohjaus / matala hälytys...
 • Page 178 Ulostulotoiminto Hälytykset voidaan säätää toimimaan halutulla tavalla. Toiminto Rele 1 Rele 2 korkean tason hälytys matalan tason hälytys korkean tason hälytys korkean tason hälytys matalan tason hälytys matalan tason hälytys korkean tason hälytys Kaikuvikahälytys (LOE) matalan tason hälytys Kaikuvikahälytys (LOE) tyhjennyspumppaus matalan tason hälytys tyhjennyspumppaus...
 • Page 179: Releen Viive

  Releen viive Säädä sekunteina ilmoitettu viive siitä, kun materiaali saavuttaa releen tason, siihen, kun rele aktivoituu. Jos materiaalin taso laskee laukaisupisteen tasosta, viiveeksi tulee 0. Asetettu aikaviive koskee releitä ja kaikkia toimintoja lukuun ottamatta kaikuvikaa (LOE). Tehdasasetus: 0 sekuntia. Releen vasteeton alue (nollaus) Vasteeton alue (hystereesi) estää...
 • Page 180: Mittausalueen Raja

  Mittausalueen raja Mittausalueen raja on etäisyys, jonka ulkopuoliset mittaukset jätetään huomiotta. Yleensä sillä tarkoitetaan mitattavan säiliön pohjaa. Jos saadaan mittaustulos, joka on mittausalueen ulkopuolella, lukemaksi tulee kaikuvirhe (LOE). Lukeman käsittely riippuu vikaturvatilasta, katso lisätiedotsivu 17. Tehdasasetus: 5,50 m (18,0 ft) mittausalueen...
 • Page 181 Vikaturvatila Jos kaikuvika kestää yli vikaturvatilan ajastimessa määritellyn ajan (vasteaika vaihtelee), näyttöön tulee ?. Jos releen tilaksi tulee LOE (kaikuvian hälytystoiminto käytössä), laite siirtyy tähän tilaan. Toimintoa on käytettävä yhdessä ulostulotoiminnon kanssa sivu 14. vikaturva tila toiminto lukema korkea ja matala ja korkea-korkea matala-matala...
 • Page 182: Räjähdysvaarallisten Tilojen Asen14Nusta Koskevat Ohjeet  (Atex-Direktiivi 94/9/Ey, Liite Ii, Kohta 1/0/6)

  Räjähdysvaarallisten tilojen asen14nusta koskevat ohjeet  (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1/0/6) Seuraavat ohjeet koskevat sertifikaatin SIRA 00ATEX1205 mukaisia laitteita: Laitetta voi käyttää syttyvien kaasujen yhteydessä sähkölaiteryhmän IIC laitteiden kanssa lämpötilaluokassa T5. Laite on sertifioitu käytettäväksi -20–+60 °C:n (-4–+140 °F) ympäristön lämpötilassa. Laitetta ei ole luokiteltu direktiivin 94/9/EY liitteen II kohdan 1.5 mukaiseksi turvallisuuteen myötävaikuttavaksi laitteeksi.
 • Page 183: Pointek Uls200 Manual För Snabbstart

  ULS200. Vi råder er uttryckligen att skaffa er den detaljerade versionen av manualen så att ni kan få ut det mesta av ert instrument. Den kompletta manualen kan laddas ner från produktsidan på vår webbplats på: www.siemens.com/pointek. Den tryckta manualen kan anskaffas från er lokala Siemens-representant.
 • Page 184 Pointek ULS200 innehåller en ultraljudsomvandlare och temperaturgivare. Omvandlaren avger en serie ultraljudspulser. Varje puls reflekteras som ett eko från materialet och känns av av omvandlaren. Pointek ULS200 bearbetar ekot med hjälp av Siemens beprövade Sonic Intelligence®-teknik. Filtrering används för att skilja på verkliga ekon från materialet och falska ekon från akustiska och elektriska ljud och omrörarblad i rörelse.
 • Page 185 Specifikationer AC-version DC-version Effekt Effekt • 100 till 230 V AC, + 15%, 50/60 Hz, • 18 till 30 V DC, 3 W 12 VA (5W) max. Säkring Utgång • Trög, 0,25 A, 250 V AC • repeterbarhet: 0,25 % av full skala •...
 • Page 186 Elektronik/Kapsling • anslutning: plint, 2.5 mm (14 AWG) fast 1,5 mm (16 AWG) tvinnad, • material: plast ELLER epoxybelagd aluminum med packning • skyddsbarriär: Typ 6/NEMA 6/IP67 • kabelingång: 2 x ½" NPT eller 2 x PG 13,5 Omvandlare • material: ETFE eller PVDF kopolymer •...
 • Page 187 Installation Varningar: • Konstruktionsmaterial väljs på basis av dess kemiska kompatibilitet (eller låga reaktionsbenägenhet) för allmänna ändamål. För exponering mot specifika omgivningar, kontrollera med kemiska kompatibilitetstabeller före installation. • Explosionsrisk. Utbyte av komponenter kan försämra lämpligheten för tillämpningar i Klass I, Division 2. •...
 • Page 188 Dimensionerna är nominella och kan variera med materialtyperna. • Icke-metalliskt hölje ger ingen jordning mellan anslutningar. • Använd bussningar och byglingar av jordningstyp. För CSA/FM-godkända Farlig-plats-modeller, se Siemens ritning  • 0-9440026Z-DI-A. Sida SV-6 Pointek ULS200 – MANUAL FÖR SNABBSTART...
 • Page 189 Gränssnitt DC - reläutgång DC - transistorutgång Reläutgång - DC kontakt spännings- och strömgränser max. 48 V DC reläkontaktström (A)  (endast resistiv last) Varningar: DC-ingångarna skall komma från en källa som ger elektrisk isolering mellan ingång och utgång, för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav i IEC 61010-1 Allt fältkablage måste ha isolering lämpad för märkspänningarna.
 • Page 190 Kabeldragning Reläutgång Tillvalbar transistorutgång – Endast DC-version 18 till 30 V Alla visade reläer återges i strömlöst tillstånd. Effekt AC-version DC-version 100 till 230 V AC-matning 18 till 30 V DC-matning Minsta matarspänning – DC-reläversion reläkontaktström = 5A reläkontaktström < 1A omgivningstemperatur (°C) Sida SV-8 Pointek ULS200 –...
 • Page 191 Drift Igångkörning Med ULS200 rätt installerad (eller riktad mot en vägg 0,25 till 5 m bort), slå på strömmen och titta på startsekvensen. Den tänder alla LED-värden som går att tända, visar produktrevideringsnummer, produktmodellnummer, och ställer in på körfunktion. Sedan visar displayen mätningen av avståndet från omvandlarytan till materialnivån i de indikerade enheterna.
 • Page 192 relä 2 Positionera enheten så att den anger 3,50 m. Tryck in 2 /  funktionsvisning: ipumpning  Tryck in 2 /  När installation skett, kommer enheten att registrera larm för låg nivå vid 3,50 m från sensorytan. Om Förlorat eko visas, utför stegen 1 till 3 igen.
 • Page 193 Hög nivå-larmbrytare Tillämpning: En larmutmatning, hög och/eller hög-hög-larm, när processmaterialet stiger till en hög nivå. Tillämpningsanmärkningar: Det är vanligt att brytaren sätts in på fartyg där materialet normalt ligger under enhetens område. Vid sådana förhållanden förlorar Pointek ULS200 ekot, och om denna situation varar länge, går instrumentet över på...
 • Page 194 Låg nivå-larmbrytare Denna tillämpning använder Pointek ULS200 för att skapa två låg nivå-larm. Om materialet kan falla under enhetens område, förlorar Pointek ULS200 ekot, och om detta förhållande varar, går instrumentet över på felsäker drift. Den automatiska övergången till felsäker drift skall ställas in med anpassning till tillämpningen. Justeringar vid tillämpning felsäker = 1, 2, eller 3 felsäker = 2 eller 3...
 • Page 195 Pumpstyrning med Nivålarm Denna tillämpning använder Pointek ULS200 för att skapa pumpstyrning och ett nivålarm. Om materialet når ett styrställvärde, pumpas brunnen ner resp. upp. Om materialet når ett larmställvärde, ljuder larmet tills materialet förflyttar sig ut ur dödbandsvärdet. Justeringar vid tillämpning Reläfunktion 8: Ipumpning med reläfunktion 6 –...
 • Page 196 Utmatningsfunktion Larmen kan ställas in så att de fungerar på önskat sätt. Funktion Relä 1 Relä 2 larm hög nivå larm låg nivå larm hög nivå larm hög nivå larm låg nivå larm låg nivå larm hög nivå LOE-larm larm låg nivå LOE-larm urpumpning larm låg nivå...
 • Page 197 Reläfördröjning Ställ in tidsfördröjningen, i sekunder, från det att materialet når relänivån och tills reläet löser ut. Om materialnivån går ur ställvärdesnivån, återställs fördröjningen till 0. Tidsfördröjningen gäller för båda reläerna och alla funktioner med undantag av ’Förlust av eko/ LOE’...
 • Page 198 Områdesgräns Områdesgränsen är det avstånd vid vilket mätningar ignoreras. I allmänhet avses därmed botten på den behållare som mäts. Om en mätning detekteras utanför områdesgränsen resulterar den i en Förlust av eko-avläsning (LOE). Resultatet av denna avläsning bestäms med det Felsäkra funktionssättet, se sida 17 för mer information.
 • Page 199: Felsäkert Läge

  Felsäkert läge Om ett ’bortfall av eko’-villkor överskrider den felsäkra timern (variabel svarshastighet), visas ? i displayen, och om ett relä tilldelats till LOE (larmfunktionsalternativ), läggs det i. Denna funktion måste användas med Utmatningsfunktionen på sida 14. felsäkert läge funktion avläsning hög och hög-hög låg och låg-låg...
 • Page 200: Instruktioner Som Gäller Installation På Riskabla Platser (Referens: Europeiska Atex-Direktivet 94/9/Ec, Bilaga Ii, 1/0/6)

  Instruktioner som gäller installation på riskabla platser (Referens: Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EC, Bilaga II, 1/0/6) Följande instruktioner gäller för utrustning som täcks av certifikat nummer SIRA 00ATEX1205: Utrustningen kan användas med eldfarliga gaser och ångor med apparatgrupp IIC och temperaturklass T5. Utrustningen har certifikat för användning inom ett omgivningstemperaturområde från -20 till +60 °C (-4 till +140 °F).
 • Page 201 όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας. Σημειώστε τα παρακάτω: • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή. • Όλα τα καινούργια εξαρτήματα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens. • Περιορίστε τις επισκευές μόνο στα ελαττωματικά εξαρτήματα. •...
 • Page 202: For More Information

  For more information www.siemens.com/level www.siemens.com/weighing Siemens AG Subject to change without prior notice Industry Sector A5E32268616 Rev. AA 1954 Technology Drive P.O. Box 4225 *A5E32268616* © Siemens AG 2013 Peterborough, ON Canada K9J 7B1 Printed in Canada email: techpubs.smpi@siemens.com www.siemens.com/processautomation...

Table of Contents