Silvercrest SLE 320 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SLE 320 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SLE 320 A1:
Table of Contents
 • Magyar

  • Bevezető

   • SzerzőI Jogvédelem
   • A Felelősség Korlátozása
   • Rendeltetésszerű Használat
   • Felhasznált Fi Gyelmeztető Jelzések
  • Biztonság

   • Elektromos Áramütés Veszélye
   • A Nedvesség Miatti Áramütés Veszély
   • Robbanásveszély
   • Egészségkárosodás Veszélye
   • Alapvető Biztonsági Fi Gyelmeztetések
  • Üzembe Helyezés

   • A Csomag Tartalmának És Hiánytalanságának Ellenőrzése
   • A Csomagolás Ártalmatlanítása
  • A Készülék Leírása

   • Az Első Használat Előtt
   • Elektromos Csatlakoztatás
   • Az Üzemeltetésre Vonatkozó Tudnivalók
   • Automatikus Jégmentesítés
  • Kezelés És Üzemeltetés

   • A Készülék Be- / Kikapcsolása
   • Levegőkieresztő Fedél
   • Üzemi Állapot Kijelzések
   • Program Választása
   • IDőzítő
   • Víztartály
   • Vízelvezetés Tömlőn Keresztül
  • Tisztítás

   • Szűrő Tisztítása És Cseréje
   • Túlmelegedés Elleni Védelem
   • Tárolás
  • Hibaelhárítás

   • Hiba Oka És Elhárítása
  • Ártalmatlanítás

  • Függelék

   • Műszaki Adatok
   • A Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók
   • Garancia
   • Szerviz
   • Gyártja
 • Slovenščina

  • Uvod

   • Avtorske Pravice
   • Omejitev Odgovornosti
   • Predvidena Uporaba
   • Opozorila V Teh Navodilih
  • Varna Uporaba

   • Nevarnost Zaradi Električnega Toka
   • Nevarnost Električnega Udara Zaradi Vlage
   • Nevarnost Eksplozije
   • Nevarnost Bolezni
   • Osnovna Varnostna Navodila
  • Pred Prvo Uporabo

   • Vsebina Kompleta in Pregled Po Prevozu
   • Odstranitev Embalaže Med Odpadke
  • Opis Naprave

   • Pred Prvo Uporabo
   • Električni Priključek
   • Navodila O Obratovanju
   • Samodejno Odtaljevanje
  • Uporaba in Delovanje

   • Vklop/Izklop Naprave
   • Loputa Za Izhod Zraka
   • Prikazi Stanja Delovanja
   • Izberite Programe
   • Časovnik
   • Posoda Za Vodo
   • Odvajanje Vode S Cevjo
  • ČIščenje

   • ČIščenje in Zamenjava Fi Ltra
   • Zaščita Pred Pregrevanjem
   • Shranjevanje
  • Odprava Napak

   • Vzroki in Odprava Napak
  • Odstranjevanje Med Odpadke

  • Priloga

   • Tehnični Podatki
   • Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti
   • Servis
   • Proizvajalec
   • Garancijski List
 • Čeština

  • Úvod

   • Autorské Právo
   • Omezení Ručení
   • Použití V Souladu S UrčeníM
   • Použitá Výstražná Upozornění
  • Bezpečnost

   • Nebezpečí Úrazu ElektrickýM Proudem
   • Nebezpečí Úrazu ElektrickýM Proudem Vlivem Vlhkosti
   • Nebezpečí Výbuchu
   • Nebezpečí Onemocnění
   • Základní Bezpečnostní Pokyny
  • Uvedení Do Provozu

   • Rozsah Dodávky a Kontrola Po Přepravě
   • Likvidace Obalu
  • Popis Přístroje

   • Před PrvníM PoužitíM
   • Elektrické Zapojení
   • Pokyny K Provozu
   • Automatické Rozmrazování
  • Obsluha a Provoz

   • Vypnutí/Zapnutí Přístroje
   • Záklopka Pro Výpust Vzduchu
   • Indikátory Provozních Stavů
   • Volba Programů
   • Časovač
   • Nádrž Na Vodu
   • OdváDění Vody Hadicí
  • ČIštění

   • ČIštění a VýMěna Fi Ltru
   • Ochrana Před PřehřátíM
   • Skladování
  • Odstranění Závad

   • Příčiny Chyb a Odstranění
  • Likvidace

  • Dodatek

   • Technické Údaje
   • Informace K Prohlášení O Shodě
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozce
 • Slovenčina

  • Úvod

   • Autorské Právo
   • Obmedzenie Ručenia
   • Použitie V Súlade S UrčeníM
   • Použité Výstražné Upozornenia
  • Bezpečnosť

   • Nebezpečenstvo Úrazu ElektrickýM Prúdom
   • Nebezpečenstvo Úrazu ElektrickýM Prúdom Vplyvom Vlhkosti
   • Nebezpečenstvo Výbuchu
   • Nebezpečenstvo Ochorenia
   • Základné Bezpečnostné Upozornenia
  • Uvedenie Do Prevádzky

   • Rozsah Dodávky a Kontrola Po Doprave
   • Zneškodnenie Obalu
  • Popis Prístroja

   • Pred PrvýM PoužitíM
   • Elektrické Zapojenie
   • Pokyny Pre Prevádzku
   • Automatické Rozmrazovanie
  • Obsluha a Prevádzka

   • Zapnutie a Vypnutie Prístroja
   • Klapka Úniku Vzduchu
   • Indikátory Prevádzkového Stavu
   • Voľba Programov
   • Časový Spínač
   • Nádoba Na Vodu
   • Odvádzanie Vody Hadicou
  • Čistenie

   • Čistenie a Výmena Fi Ltrov
   • Ochrana Proti Prehriatiu
   • Skladovanie
  • Odstraňovanie Porúch

   • Príčiny a Odstraňovanie Porúch
  • Zneškodnenie

  • Dodatok

   • Technické Údaje
   • Upozornenia K Vyhláseniu O Zhode
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozca
 • Deutsch

  • Einführung

   • Urheberrecht
   • Haftungsbeschränkung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Gefahr durch Elektrischen Strom
   • Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit
   • Gefahr von Explosion
   • Gefahr von Krankheiten
   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme

   • Lieferumfang und Transportinspektion
   • Entsorgung der Verpackung
  • Gerätebeschreibung

   • De at Ch
   • Vor dem Erstgebrauch
   • Elektrischer Anschluss
   • Hinweise zum Betrieb
   • Automatische Enteisung
  • Bedienung und Betrieb

   • Gerät Ein- / Ausschalten
   • Klappe für den Luftauslass
   • Betriebszustandsanzeigen
   • Programme Auswählen
   • Timer
   • Wassertank
   • Schlauchentwässerung
  • Reinigung

   • Filter Reinigen und Tauschen
   • Schutz vor Überhitzung
   • Lagerung
  • Fehlerbehebung

   • Fehlerursachen und Behebung
  • Anhang

   • Technische Daten
   • Hinweise zur Konformitätserklärung
   • Garantie
   • Service
   • Importeur
  • Entsorgung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
DEHUMIDIFIER SLE 320 A1
DEHUMIDIFIER
Operating instructions
RAZVLAŽILNIK ZRAKA
Navodila za uporabo
ODVLHČOVAČ VZDUCHU
Návod na obsluhu
IAN 96805
PÁRÁTLANÍTÓ
Használati utasítás
VYSOUŠEČ VZDUCHU
Návod k obsluze
LUFTENTFEUCHTER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SLE 320 A1

 • Page 1 DEHUMIDIFIER SLE 320 A1 DEHUMIDIFIER PÁRÁTLANÍTÓ Operating instructions Használati utasítás RAZVLAŽILNIK ZRAKA VYSOUŠEČ VZDUCHU Navodila za uporabo Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU LUFTENTFEUCHTER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 96805...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 23 SLE 320 A1...
 • Page 5: Introduction

  Usage other than as described above is impermissible and may result in injury and/or damage to the appliance. The manufacturer shall assume no liability for damage attributable to misuse. The risk shall be borne solely by the user. SLE 320 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  A warning at this risk level indicates potential material damage. Failure to avoid this situation could result in material damage. ► Follow the instructions in this warning to prevent material damage. NOTE ► A note indicates additional information that eases appliance handling. SLE 320 A1...
 • Page 7: Safety

  Do not handle the appliance with damp hands. ► Should the appliance have fallen into water, disconnect the ► mains plug immediately. Remove the appliance only thereafter. SLE 320 A1...
 • Page 8: Risk Of Explosion

  Should the connecting cable or the connections be damaged, ■ have them exchanged by authorised specialist staff or by the Customer Service department in order to prevent hazards. Do not operate the appliance outdoors. ■ SLE 320 A1...
 • Page 9 In the event that malfunctions occur, and in bad weather, ■ disconnect the plug from the mains power socket. Always ensure that the air inlet and air outlet apertures remain ■ free of soiling during operation. Never cover the appliance! SLE 320 A1...
 • Page 10 The plug socket must remain easily accessible even following connection. Before cleaning, always disconnect the mains plug from the ■ mains power socket. SLE 320 A1...
 • Page 11: Initial Operation

  Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations. SLE 320 A1...
 • Page 12: Appliance Description

  Air inlet grille (removable) Plastic fi lter Carbon fi lter Cable spool Power cord Drainage closure Plugs Securing brace LED programmes Display TIMER LED TANK FULL LED OPERATION LED STANDBY button TIMER button UP/DOWN arrow keys MODE button Tube SLE 320 A1...
 • Page 13: Before Initial Use

  This is normal. Automatic defrosting To ensure that the appliance does not ice up during sustained operation, it defrosts automatically. This involves activation of dehumidifi cation, with the motor running at the highest setting. The ranges involved vary. SLE 320 A1...
 • Page 14: Handling And Operation

  Air outlet valve Always open the air outlet valve, regardless of the appliance's respective pro- gramme. If the valve is not opened, the overheating guard switches the appli- ance off after some time for approx. 3 minutes. SLE 320 A1...
 • Page 15: Operating Status Displays

  AUTOMATIC The appliance is switched on. OPERATION Display indicators Indicator Meaning HIGH This indicator is consistently visible during operation. It indicates the room's humidity range: HIGH LOW: below 65% MEDIUM: 65% to 75% HIGH HIGH: over 75% SLE 320 A1...
 • Page 16: Selecting Programmes

  Adjust relative humidity during sustained operation. 30 – 80, or CO Values between 30 and 80, or CO fl ashes for 5 seconds fl ashes for upon switching on the appliance. 5 seconds CO: The appliance dehumidifi es on a sustained basis. SLE 320 A1...
 • Page 17: Timer

  STANDBY Indicator Meaning 1 - 24 fl ashes / Timer for all programmes: These values (1 - 24 hours) fl ash for 3 seconds 5 seconds if you defi ne a switch-off time using the arrow keys. SLE 320 A1...
 • Page 18: Water Tank

  To empty the water tank , pull it out a little to the left and the right and then hold it by the carrying handle (see Figure 1). Fig. 1 ♦ Pour out the water and replace the water tank SLE 320 A1...
 • Page 19: Tube Drainage

  If you wish to drain the water tank again, switch off the appliance, with- draw the tube and remove the plug from the outlet aperture for the water tank and insert it again into the outlet aperture for the drainage tube. SLE 320 A1...
 • Page 20: Cleaning

  Rinse repeatedly with lukewarm water. In addition, disinfection is recommended following cleaning. To do this, use a standard, alcohol-based disinfecting agent or high-proof alcohol. Both substances are completely harmless if followed by repeated rinsing with lukewarm water. SLE 320 A1...
 • Page 21: Cleaning And Changing The Fi Lter

  Now remove the carbon fi lter ♦ Wash down both fi lters with lukewarm water. ♦ Allow both fi lters to dry completely before re-inserting the fi lter in the appliance. ♦ To insert, follow the reverse sequence. SLE 320 A1...
 • Page 22: Protection Against Overheating

  ♦ Empty the water tank if not using the appliance for a prolonged period. ♦ Always store the appliance in an upright position and in a dry and dust-free environment. SLE 320 A1...
 • Page 23: Troubleshooting

  E 2 is fl ashing The humidity sensor is defective. ment. on the display. NOTE ► If you are unable to resolve the problem applying any of the aforementioned methods, please contact the Customer Service department (see the chapter Service). SLE 320 A1...
 • Page 24: Disposal

  fl ows from outside into the room to be dehumidifi ed. For this reason, dehumidifi cation performance steadily decreases when temperatures drop and can come to a standstill. This does not mean that the appliance is defective. SLE 320 A1...
 • Page 25: Notes On The Declaration Of Conformity

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported im- mediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs eff ected after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SLE 320 A1...
 • Page 26: Service

  Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 96805 Hotline availability: Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 27 SLE 320 A1...
 • Page 28 Gyártja ............. . . 47 SLE 320 A1...
 • Page 29: Bevezető

  A készülék csak magáncélra használható, üzleti felhasználásra nem alkalmas. Az előzőekben leírtaktól eltérő használata nem megengedett, és a készülék sérülését és / vagy károsodását okozhatja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. SLE 320 A1...
 • Page 30: Felhasznált Fi Gyelmeztető Jelzések

  Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető jelzések szerinti utasításokat. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a ké- szülék kezelését. SLE 320 A1...
 • Page 31: Biztonság

  (ez nem vonatkozik a víztartályra). Ismételt üzembe helyezés előtt ellenőriztes- se a készüléket. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel. ► A készülék vízbe esése esetén azonnal húzza ki a hálózati ► csatlakozódugót. Csak ezt követően emelje ki a készüléket. SLE 320 A1...
 • Page 32: Robbanásveszély

  Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta ■ látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket. A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozókábelt ■ vagy csatlakozódugót azonnal cseréltesse ki hozzáértő szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal. Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban. ■ SLE 320 A1...
 • Page 33 Ne érje a készüléket közvetlen napsugárzás. ■ A készülékre, illetve közvetlenül a készülék mellé nem szabad ■ nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát helyezni. Fellépő üzemzavar és vihar esetén a hálózati csatlakozódugót ■ húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból. SLE 320 A1...
 • Page 34 A földelt csatlakozódugó kizárólag olyan szabályszerűen ■ szerelt, könnyen elérhető és földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatható, amelynek feszültsége megfelel a típustáb- lán feltüntetett feszültségértékkel. A csatlakozóaljzatnak a csatlakoztatást követően is könnyedén hozzáférhetőnek kell maradnia. Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót. ■ SLE 320 A1...
 • Page 35: Üzembe Helyezés

  és hulladék ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja az anyagkörforgásba. A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékban. SLE 320 A1...
 • Page 36: A Készülék Leírása

  Műanyag szűrő Szénszűrő Kábelcsévélő hálózati kábelhez Vízelvezető zár Dugó Biztosító kapocs LED programok Kijelző IDŐZÍTŐ LED (TIMER) VÍZTARTÁLY TELE LED (TANK FULL) ÜZEM LED (OPERATION) KÉSZENLÉT gomb (STAND-BY) IDŐZÍTŐ gomb (TIMER) FEL/LE nyilak (UP/DOWN) PROGRAM gomb (MODE) Tömlő SLE 320 A1...
 • Page 37: Az Első Használat Előtt

  A helyiség méretétől függően üzem közben a helyiség hőmérséklete 1 °C és 4 °C-kal emelkedhet. Ez teljesen normális. Automatikus jégmentesítés A készülék folyamatos üzem alatti jegesedését az automatikus jégmentesítés akadályozza meg. Beállításra kerül a páramentesítés és a motor maximális fokozaton működik. Az intervallumok eltérőek. SLE 320 A1...
 • Page 38: Kezelés És Üzemeltetés

  Levegőkieresztő fedél A készülék aktuális programjától függetlenül, mindig nyissa ki a levegőkieresztő fedelet. Amennyiben nem nyitja ki a fedelet, a túlmelegedés elleni védelem kis idő múlva, kb. 3 percre kikapcsolja a készüléket. SLE 320 A1...
 • Page 39: Üzemi Állapot Kijelzések

  CÉL-PÁRATARTALOM AUTOMATIKA A készülék be van kapcsolva. ÜZEM Kijelző kijelzések Kijelzés Jelentés HIGH Üzem közben folyamatosan ez a kijelzés látható. A helyiség levegőjének páratartalmát mutatja: HIGH ALACSONY: 65% alatt KÖZEPES: 65% - 75% MAGAS: 75% felett HIGH SLE 320 A1...
 • Page 40: Program Választása

  Kijelzés Jelentés Relatív páratartalom beállítása folyamatos üzemben. A 30 és 30 - 80 vagy 80 közötti értékek vagy CO a beállítás során 5 másodpercen a CO 5 másod- keresztül villognak. percig villog. CO: A készülék folyamatosan páramentesít. SLE 320 A1...
 • Page 41: Időzítő

  , vagy kapcsolja ki a készüléket a KÉSZENLÉT segítségével. Kijelzés Jelentés Az 1 - 24 3 Időzítő minden programhoz: Ezek az értékek (1 - 24 óra) 5 másodpercen másodpercig villognak, ha a nyilakkal beállította a kikapcsolási keresztül villog. időt. SLE 320 A1...
 • Page 42: Víztartály

  A VÍZTARTÁLY TELE LED a tartály kiürítéséig villog. ♦ A víztartály kiürítéséhez, húzza ki kissé a tartályt balra és jobbra, majd fogantyújánál fogva szállítsa (lásd az 1. ábrát). 1. ábra ♦ Öntse ki a vizet, majd helyezze vissza a víztartályt SLE 320 A1...
 • Page 43: Vízelvezetés Tömlőn Keresztül

  A szokott módon kapcsolja be a készüléket és válasszon programot. ♦ Amennyiben ismét a víztartályba kívánja gyűjteni a vizet, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tömlőt és távolítsa el a dugót a víztartály kivezető nyílásából, majd dugja be a vízelvezető tömlő részére kialakított kivezető nyílásba. SLE 320 A1...
 • Page 44: Tisztítás

  Többször öblítse át langyos vízzel. A tisztítást követően ajánlatos fertőtlenítést végezni. Ehhez használjon a kereskedelmi forgalomban kapható alkohol bázisú fertőtlenítőszert vagy magas százalékú alkohol. Mindkét anyag teljesen veszélytelen, ha az említett műveletet követően többször langyos vízzel öblít. SLE 320 A1...
 • Page 45: Szűrő Tisztítása És Cseréje

  Először távolítsa el a műanyag szűrőt a műanyag keretből. ♦ Vegye ki a szénszűrőt ♦ Langyos vízzel mossa le mindkét szűrőt. ♦ Hagyja teljesen megszáradni a szűrőket, mielőtt visszahelyezi azokat a készülékbe. ♦ A beszerelést fordított sorrendben végezze. SLE 320 A1...
 • Page 46: Túlmelegedés Elleni Védelem

  , majd rögzítse a háló- zati csatlakozódugót a kábel biztosítókapcsával a hálózati kábelhez ♦ Ürítse ki a víztartályt , ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. ♦ A készüléket csak álló helyzetben, száraz, és pormentes helyen tárolja. SLE 320 A1...
 • Page 47: Hibaelhárítás

  Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! villog A kijelzőn az Meghibásodott a levegő páratar- E 2 hibakód Forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! talom érzékelő villog TUDNIVALÓ ► Ha nem tudja megoldani a problémát a fent nevezett lépésekkel, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a Szerviz fejezetet). SLE 320 A1...
 • Page 48: Ártalmatlanítás

  és a levegő kívülről a szárítani kívánt helyiségbe áramlik. Ezért csökkenő hőmérséklettel folyama- tosan csökken a páramentesítés teljesítménye, és a készülék akár teljesen le is állhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását. SLE 320 A1...
 • Page 49: A Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivalók

  Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. SLE 320 A1...
 • Page 50: Szerviz

  Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 96805 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 51 SLE 320 A1...
 • Page 52 Garancijski list ............71 SLE 320 A1...
 • Page 53: Uvod

  Druga vrsta uporabe od opisane ni dovoljena in lahko privede do teles- nih poškodb in/ali poškodb naprave. Za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe v nasprotju s predvideno, proizvajalec ne prevzame nikakršne odgovornosti. Tveganje nosi izključno uporabnik. SLE 320 A1...
 • Page 54: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materialno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. OPOMBA ► Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo. SLE 320 A1...
 • Page 55: Varna Uporaba

  Če v napravo (razen v posodo za vodo) vdre voda, ► takoj izvlecite električni vtič. Pred vnovično uporabo dajte napravo v pregled. Naprave ne uporabljajte z vlažnimi rokami. ► Če naprava pade v vodo, takoj izvlecite električni vtič. ► Šele potem jo vzemite iz vode. SLE 320 A1...
 • Page 56: Nevarnost Eksplozije

  Pred uporabo preverite, ali so na napravi vidne morebitne ■ zunanje poškodbe. Ne uporabljajte poškodovane naprave ali naprave, ki je padla na tla. Pri poškodbah kablov ali priključkov naj jih takoj zamenja ■ pooblaščeno strokovno osebje ali servisna služba, da ne pride do nevarnosti. SLE 320 A1...
 • Page 57 V reže za zračenje ni dovoljeno vstavljati predmetov. ■ Izogibajte se neposrednemu sončnemu obsevanju. ■ Na napravo ali ob njo ne smete postavljati virov odprtega ■ plamena, na primer prižganih sveč. V primeru pojavljanja motenj in pri nevihti potegnite električni ■ vtič iz vtičnice. SLE 320 A1...
 • Page 58 Vtičnica mora biti tudi po priključitvi še vedno dobro dostopna. Pred vsakim čiščenjem električni vtič potegnite iz električne ■ vtičnice. SLE 320 A1...
 • Page 59: Pred Prvo Uporabo

  Povratek embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in manj odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. SLE 320 A1...
 • Page 60: Opis Naprave

  Prikazovalnik Lučka LED za časovnik (TIMER) Lučka LED za polno posodo za vodo (TANK FULL) Lučka LED za delovanje (OPERATION) Tipka za pripravljenost (STAND-BY) Tipka za časovnik (TIMER) Tipki s puščico gor/dol (UP/DOWN) Tipka za program (MODE) SLE 320 A1...
 • Page 61: Pred Prvo Uporabo

  Med delovanjem lahko temperatura prostora, odvisno od velikosti prostora, naraste za od 1 do 4 °C. To je običajno. Samodejno odtaljevanje Da naprava med trajnim delovanjem ne zmrzne, se samodejno odtaljuje. Pri tem se razvlaževanje ustavi, motor pa deluje na najvišji stopnji. Intervali so različni. SLE 320 A1...
 • Page 62: Uporaba In Delovanje

  Loputa za izhod zraka Vedno odprite loputo za izhod zraka, ne glede na program, v katerem je naprava. Če lopute ne odprete, zaščita pred pregrevanjem čez čas ustavi napravo za približno 3 minute. SLE 320 A1...
 • Page 63: Prikazi Stanja Delovanja

  Naprava je vključena. Delovanje Prikazi na prikazovalniku Prikaz Pomen HIGH Ta prikaz je stalno viden med delovanjem. Kaže vlažnost zraka v prostoru: HIGH Nizka: pod 65 % Srednja: od 65 do 75 % Visoka: nad 75 % HIGH SLE 320 A1...
 • Page 64: Izberite Programe

  Nastavite relativno zračno vlažnost v neprekinjenem načinu. Od 30 do 80 ali Vrednosti od 30 do 80 ali CO se med nastavljanjem prikažejo CO utripa 5 s. z utripanjem, ki traja 5 s. CO: Naprava razvlažuje neprekinjeno. SLE 320 A1...
 • Page 65: Časovnik

  Prikaz Pomen Od 1 do 24 Časovnik za vse programe: Te vrednosti ( od 1 do 24 ur) utripajo utripa 3 s. 5 sekund, ko s tipkami s puščico določite čas izklopa. SLE 320 A1...
 • Page 66: Posoda Za Vodo

  ♦ Za praznjenje posodo za vodo potegnite navzven na levi in desni strani, nato pa jo odnesite za ročaj (glejte sliko 1). Slika 1: ♦ Izlijte vodo in znova vstavite posodo za vodo SLE 320 A1...
 • Page 67: Odvajanje Vode S Cevjo

  Napravo vklopite na običajen način in izberite program. ♦ Ko želite znova zbirati vodo v posodi za vodo napravo izklopite, snemite in odstranite čep iz izhodne odprtine posode ter ga znova vtaknite v izstopno odprtino cevi za odvajanje vode. SLE 320 A1...
 • Page 68: Čiščenje

  Večkrat jo sperite z mlačno vodo. Priporočamo, da po čiščenju opravite še razkuževanje. V ta namen uporabite običajno razkužilo na alkoholni osnovi ali koncentriran alkohol. Oboje je popolnoma neškodljivo, če nato posodo večkrat sperete z mlačno vodo. SLE 320 A1...
 • Page 69: Čiščenje In Zamenjava Fi Ltra

  ♦ Zdaj odstranite ogleni fi lter ♦ Oba fi ltra sperite z mlačno vodo. ♦ Oba fi ltra pustite, da se v celoti posušita, preden jih znova vstavite v napravo. ♦ Vgradnja poteka v obratnem zaporedju. SLE 320 A1...
 • Page 70: Zaščita Pred Pregrevanjem

  ♦ Izpraznite posodo za vodo , če naprave dalj časa ne boste uporabljali. ♦ Napravo hranite izključno pokončno in v suhem okolju brez prisotnosti prahu. SLE 320 A1...
 • Page 71: Odprava Napak

  Na prikazo- valniku se Tipalo zračne vlažnosti je po- prikaže utri- Pokličite servis. kvarjeno pajoča koda napake E 2. OPOMBA ► Če z zgornjo pomočjo težav ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo (glejte poglavje Servis). SLE 320 A1...
 • Page 72: Odstranjevanje Med Odpadke

  *Nižja kot je temperatura prostora in nižja kot je zunanja temperatura, manj vlage se shrani v zraku ter priteka od zunaj v prostor, ki ga razvlažujete. Zaradi tega se zmogljivost razvlaževanja z zmanjševanjem temperature stalno zmanjšuje in se lahko tudi ustavi. To ni napaka naprave. SLE 320 A1...
 • Page 73: Opombe V Zvezi Z Izjavo O Skladnosti

  Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 96805 Dosegljivost telefonske službe za stranke: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času) Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 74: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SLE 320 A1...
 • Page 75 SLE 320 A1...
 • Page 76 Dovozce ............. . . 94 SLE 320 A1...
 • Page 77: Úvod

  Přístroj je určen pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční použití. Jiné použití, než jaké bylo popsáno výše, není přípustné a může vést ke zraněním a/nebo k poškození přístroje. Za škody, jejichž příčinou je použití v rozporu s určením, výrobce neodpovídá. Riziko nese výhradně uživatel. SLE 320 A1...
 • Page 78: Použitá Výstražná Upozornění

  Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje vznik možné hmotné škody. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám. ► Pro zabránění hmotným škodám je proto zapotřebí dodržovat pokyny v tomto výstražném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem. SLE 320 A1...
 • Page 79: Bezpečnost

  ► na vodu), okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným uvedením do provozu přístroj nechte zkontro- lovat. Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama. ► Pokud by přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte ► síťovou zástrčku. Až poté přístroj vyjměte ven. SLE 320 A1...
 • Page 80: Nebezpečí Výbuchu

  Zkontrolujte před použitím přístroj, zda na něm nejsou vnější ■ viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu. K zabránění zranění nechte poškozený přívodní kabel nebo ■ přípojky ihned vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem. SLE 320 A1...
 • Page 81 V případě poruchy a při bouřce vytáhněte vždy síťovou ■ zástrčku ze síťové zásuvky. Dbejte na to, aby byl otvor pro přívod a odvod vzduchu bě- ■ hem provozu vždy bez nečistot. Přístroj nikdy nezakrývejte! SLE 320 A1...
 • Page 82 Zástrčku s ochranným kontaktem připojujte pouze do řádně ■ nainstalované, snadno přístupné zásuvky s ochrannými kon- takty, jejíž napětí odpovídá údaji na typovém štítku. Zástrčka musí být i po připojení nadále snadno přístupná. Před každým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové ■ zásuvky. SLE 320 A1...
 • Page 83: Uvedení Do Provozu

  Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany přírody a likvidace, a je tudíž recyklovatelný. Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných předpisů. SLE 320 A1...
 • Page 84: Popis Přístroje

  LED programů displej LED ČASOVAČE (TIMER) LED PLNÉ NÁDRŽE NA VODU (TANK FULL) LED PROVOZU (OPERATION) tlačítko STAND-BY tlačítko ČASOVAČ (TIMER) tlačítka se šipkami NAHORU/DOLŮ (UP/DOWN) tlačítko PROGRAM (MODE) hadice SLE 320 A1...
 • Page 85: Před Prvním Použitím

  1 °C až 4 °C. To je normální. Automatické rozmrazování Aby v trvalém provozu nedošlo v přístroji k tvorbě zámrazy, se tento automaticky rozmrazuje. Přitom se nastaví odvlhčování a motor běží na maximální stupeň. Intervaly, jež jsou k tomu zapotřebí, jsou různé. SLE 320 A1...
 • Page 86: Obsluha A Provoz

  úplně zasunuta do přístroje, jinak nelze správně zachytávat kondenzační vodu. Záklopka pro výpust vzduchu Vždy otevřete záklopku pro výpust vzduchu, je jedno, v jakém programu se přístroj nachází. Pokud se záklopka neotevře, vypne ochrana proti přehřátí po určitém čase přístroj na cca 3 minuty. SLE 320 A1...
 • Page 87: Indikátory Provozních Stavů

  AUTOMATIKA Přístroj je zapnutý. PROVOZ Indikátory na displeji Zobrazení Význam HIGH Toto zobrazení je trvale vidět během provozu. Zobrazuje rozsah vlhkosti vzduchu v prostoru: HIGH NÍZKÁ: méně než 65 % STŘEDNÍ: 65 % až 75 % VYSOKÁ: vyšší než 75 % HIGH SLE 320 A1...
 • Page 88: Volba Programů

  Zobrazení Význam Nastavení relativní vlhkosti vzduchu v trvalém provozu. 30 - 80 nebo Při nastavení na 5 sekund se hodnoty mezi 30 a 80 nebo CO blikají 5 s. CO zobrazí blikajíc. CO: Přístroj odvlhčuje trvale. SLE 320 A1...
 • Page 89: Časovač

  K předčasnému ukončení časovače stiskněte dvakrát ČASOVAČ nebo přístroj vypněte tlačítkem STAND-BY Zobrazení Význam Časovač pro všechny programy: Tyto hodnoty (1 - 24 hodin) 1 - 24 blikají 3 s. blikají 5 sekund, pokud pomocí tlačítek se šipkou nastavíte vypínací čas. SLE 320 A1...
 • Page 90: Nádrž Na Vodu

  ♦ K vyprázdnění nádrže na vodu ji vlevo a vpravo o něco málo vytáhněte, a pak ji uchopte za rukojeť (viz obrázek 1). Obr. 1 ♦ Vylijte vodu a nádrž na vodu opět nasaďte. SLE 320 A1...
 • Page 91: Odvádění Vody Hadicí

  Přístroj zapněte běžným způsobem a zvolte program. ♦ Pokud chcete vodu odvádět opět do nádrže na vodu , přístroj vypněte, stáhněte hadici a odstraňte zátku z vypouštěcího otvoru pro nádrž na vodu a zastrčte ji zpět do vypouštěcího otvoru pro drenážní hadici. SLE 320 A1...
 • Page 92: Čištění

  Poté několikrát vypláchněte vlažnou vodou. Dodatečně se po čištění doporučuje provést dezinfekci. Použijte k tomu běžný dezinfekční prostředek na bázi alkoholu nebo vysoce procentní alkohol. Obě látky jsou zcela nezávadné, pokud se následně několikrát po sobě vypláchnou vlažnou vodou. SLE 320 A1...
 • Page 93: Čištění A Výměna Fi Ltru

  Nejdříve vyjměte plastový fi ltr z plastového rámu. ♦ Nyní vyjměte uhlíkový fi ltr ♦ Oba fi ltry omyjte vlažnou vodou. ♦ Předtím než fi ltry vložíte zpět do přístroje, je nechte kompletně vysušit. ♦ Montáž se provádí v opačném pořadí. SLE 320 A1...
 • Page 94: Ochrana Před Přehřátím

  , jež se nachází na kabelu, k síťovému kabelu ♦ Vyprázdněte nádrž na vodu , pokud přístroj nebudete delší dobu používat. ♦ Přístroj skladujte pouze ve vzpřímené poloze a v suchém a bezprašném prostředí. SLE 320 A1...
 • Page 95: Odstranění Závad

  E 1 Na displeji bliká chybový Snímač vlhkosti vzduchu je vadný Obraťte se na zákaznický servis. kód E 2 UPOZORNĚNÍ ► Nemůžete-li výše uvedenými kroky svůj problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznický servis (viz kapitola Servis). SLE 320 A1...
 • Page 96: Likvidace

  *Čím nižší je pokojová teplota a čím chladnější je venkovní teplota, tím méně vlhkosti se akumuluje ve vzduchu a proudí zpět zvenčí do odvlhčovaného prostoru. Z tohoto důvodu s klesajícími teplotami klesá odvlhčovací výkon a může dojít až k zastavení. Nejedná se přitom o vadu přístroje. SLE 320 A1...
 • Page 97: Informace K Prohlášení O Shodě

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 96805 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 98 Dovozca ............. 117 SLE 320 A1...
 • Page 99: Úvod

  Prístroj je určený len na súkromné použitie, nie na komerčné použitie. Iné použitie, než vyššie popísané, nie je prípustné a môže mať za následok zranenia a/alebo poškodenie spotrebiča. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia v rozpore s určením. Riziko nesie výlučne užívateľ. SLE 320 A1...
 • Page 100: Použité Výstražné Upozornenia

  škody. Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení. UPOZORNENIE ► Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom. SLE 320 A1...
 • Page 101: Bezpečnosť

  ► vodu), okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Pred opätov- ným uvedením do prevádzky prístroj nechajte skontrolovať. Prístroj neovládajte vlhkými rukami. ► Pokiaľ prístroj spadne do vody, okamžite vytiahnite sie- ► ťovú zástrčku. Až potom prístroj vytiahnite z vody. SLE 320 A1...
 • Page 102: Nebezpečenstvo Výbuchu

  Pred používaním prekontrolujte prípadné viditeľné poškodenia ■ elektrického prístroja. Do prevádzky neuvádzajte poškodený alebo na zem spadnutý prístroj. Poškodený pripojovací kábel alebo prípojku nechajte vymeniť ■ autorizovaným kvalifi kovaným personálom alebo v zákazníc- kom servise, aby ste zabránili ohrozeniu. Prístroj neprevádzkujte v exteriéri. ■ SLE 320 A1...
 • Page 103 V prípade poruchy alebo búrky vytiahnite sieťovú zástrčku ■ zo sieťovej zásuvky. Dbajte na to, aby bol otvor pre prívod a odvod vzduchu ■ počas prevádzky vždy čistý. Prístroj nikdy nezakrývajte! SLE 320 A1...
 • Page 104 Zástrčku s ochranným kontaktom zastrčte iba do riadne nain- ■ štalovanej, ľahko prístupnej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej napätie zodpovedá údajom na typovom štítku. Zástrčka musí byť aj po zapojení naďalej ľahko prístupná. Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej ■ zásuvky. SLE 320 A1...
 • Page 105: Uvedenie Do Prevádzky

  Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Voľba obalových mate- riálov zohľadňuje aspekty ekologického a technického zneškodnenia, a preto možno tieto materiály recyklovať. Vrátenie obalu späť do obehu materiálu šetrí suroviny a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zneškodnite podľa miestne platných predpisov. SLE 320 A1...
 • Page 106: Popis Prístroja

  LED programy displej LED ČASOVÝ SPÍNAČ (TIMER) LED PLNÁ NÁDOBA NA VODU (TANK FULL) LED PREVÁDZKA (OPERATION) tlačidlo STAND-BY tlačidlo ČASOVÝ SPÍNAČ (TIMER) tlačidlá so šípkami HORE/DOLE (UP/DOWN) tlačidlo PROGRAM (MODE) hadica SLE 320 A1...
 • Page 107: Pred Prvým Použitím

  1 °C až 4 °C. Toto je normálne. Automatické rozmrazovanie Aby v nepretržitej prevádzke nedošlo k zamrznutiu prístroja, sa tento automa- ticky odmrazuje . Pritom sa nastaví odvlhčovanie a motor beží na maximálny stupeň. Intervaly, ktoré sú k tomu potrebné, sú rôzne. SLE 320 A1...
 • Page 108: Obsluha A Prevádzka

  Klapka úniku vzduchu Klapku úniku vzduchu otvárajte vždy, je úplne jedno, v akom programe sa prístroj nachádza. Ak sa klapka neotvorí, ochrana proti prehriatiu vypne po určitom čase prístroj na ca. 3 minuty. SLE 320 A1...
 • Page 109: Indikátory Prevádzkového Stavu

  VZDUCHU AUTOMATIKA Prístroj je zapnutý. PREVÁDZKA Indikátory na displeji Indikácia Význam HIGH Táto indikácia je počas prevádzky trvalo viditeľná. Zobrazuje rozsah vlhkosti vzduchu v priestore: HIGH NÍZKA: pod 65 % STREDNÁ: 65 % až 75 % VYSOKÁ: nad 75 % HIGH SLE 320 A1...
 • Page 110: Voľba Programov

  Tento program zvoľte pri trvalom odvlhčovaní alebo pri odvlhčovaní na Vami stanovenú hodnotu. Indikácia Význam Nastavte relatívnu vlhkosť vzduchu v trvalej prevádzke. Hodnoty 30 - 80 alebo v rozpätí 30 až 80 alebo CO pri nastavovaní blikajú 5 sekúnd. CO blikajú 5 s. CO: Prístroj odvlhčuje trvalo. SLE 320 A1...
 • Page 111: Časový Spínač

  Pre predčasné ukončenie časového spínača dvakrát stlačte ČASOVÝ SPÍNAČ alebo prístroj vypnite pomocou STANDBY Indikácia Význam Časový spínač pre všetky programy: Tieto hodnoty (1 - 24 hodín) 1 - 24 blikajú 3 s. blikajú 5 sekúnd, ak pomocou tlačidiel so šípkami nastavujete vypínací čas. SLE 320 A1...
 • Page 112: Nádoba Na Vodu

  ♦ Na vyprázdnenie nádoby na vodu ju vľavo a vpravo trocha vytiahnite smerom von, a potom ju uchopte za rukoväť (pozri obrázok 1). Obr. 1 ♦ Vylejte vodu a nádobu na vodu nasaďte späť. SLE 320 A1...
 • Page 113: Odvádzanie Vody Hadicou

  Prístroj zapnite bežným spôsobom a zvoľte program. ♦ Ak chcete vodu odvádzať znova do nádoby na vodu , prístroj vypnite, stiahnite hadicu a odstráňte zátku z výpustného otvoru nádoby na vodu a zastrčte ju späť do výpustného otvoru drenážnej hadice. SLE 320 A1...
 • Page 114: Čistenie

  Niekoľkokrát opláchnite vlažnou vodou. Dodatočne sa odporúča, vykonať po čistení dezinfekciu. K tomu použite bežný dezinfekční prostriedok na báze alkoholu alebo vysoko percentný alkohol. Obidve látky sú úplne ne- škodné, ak sa následne niekoľkokrát za sebou vypláchnu vlažnou vodou. SLE 320 A1...
 • Page 115: Čistenie A Výmena Fi Ltrov

  Najskôr vyberte plastový fi lter z plastového rámu. ♦ Teraz vyberte uhlíkový fi lter ♦ Oba fi ltre umyte vlažnou vodou. ♦ Skôr než fi ltre vložíte späť do prístroja, nechajte ich kompletne vysušiť. ♦ Montáž sa vykonáva v opačnom poradí. SLE 320 A1...
 • Page 116: Ochrana Proti Prehriatiu

  , ktorá sa nachádza na kábli, k sieťovému káblu ♦ Vyprázdnite nádobu na vodu , ak prístroj nebudete dlhší čas používať. ♦ Prístroj skladujte iba vo vzpriamenej polohe a na suchom a bezprašnom mieste. SLE 320 A1...
 • Page 117: Odstraňovanie Porúch

  E 1 Na displeji Snímač vlhkosti vzduchu je bliká kód Obráťte sa na zákaznícky servis. chybný chyby E 2 UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na zákaznícky servis (pozri kapitolu Servis). SLE 320 A1...
 • Page 118: Zneškodnenie

  *Čím nižšia je izbová teplota a čím chladnejšia je vonkajšia teplota, tým menej vlhkosti sa akumuluje vo vzduchu a prúdi späť zvonka do odvlhčovaného priestoru. Z tohto dôvodu s klesajúcimi teplotami klesá odvlhčovací výkon a môže dôjsť až k zastaveniu. Nejedná sa pritom o poruchu prístroja. SLE 320 A1...
 • Page 119: Upozornenia K Vyhláseniu O Zhode

  To platí aj pre náhradné a opravené diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Opravy, vykonané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. SLE 320 A1...
 • Page 120: Servis

  Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 96805 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 121 SLE 320 A1...
 • Page 122 Importeur ............. 141 SLE 320 A1...
 • Page 123: Einführung

  Einsatz bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigun- gen des Gerätes führen. Für Schäden, deren Ursache in bestimmungswidrigen Anwendungen liegen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SLE 320 A1...
 • Page 124: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SLE 320 A1...
 • Page 125: Sicherheit

  Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen. Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. ► Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, sofort den Netz- ► stecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen. SLE 320 A1...
 • Page 126: Gefahr Von Explosion

  Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äuße- ■ re sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb. Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder der Anschlüsse ■ lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SLE 320 A1...
 • Page 127 Decken) bedeckt werden. Es dürfen keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze einge- ■ fügt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. ■ Off ene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen ■ nicht auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden. SLE 320 A1...
 • Page 128 Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der ■ Netzsteckdose. SLE 320 A1...
 • Page 129: Inbetriebnahme

  Gesichtspunk- ten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SLE 320 A1...
 • Page 130: Gerätebeschreibung

  Markierung zur Wasserstandskontrolle Gitter für Lufteinlass (abnehmbar) Kunststofffi lter Kohlefi lter Kabelaufwicklung Netzkabel Verschluss für Drainage Stopfen Sicherungsklemme LED Programme Display LED TIMER LED WASSERTANK VOLL LED BETRIEB STAND-BY Taste TIMER Taste Pfeiltasten HOCH/RUNTER PROGRAMM Taste Schlauch SLE 320 A1...
 • Page 131: Vor Dem Erstgebrauch

  Während des Betriebs kann die Raumtemperatur je nach Raumgröße zwischen 1- 4°C steigen. Dies ist normal. Automatische Enteisung Damit das Gerät im Dauerbetrieb nicht vereist, enteist es sich automatisch. Dabei wird die Entfeuchtung eingestellt und der Motor läuft auf höchster Stufe. Die Intervalle dafür sind unterschiedlich. SLE 320 A1...
 • Page 132: Bedienung Und Betrieb

  Öff nen Sie immer die Klappe für den Luftauslass, egal in welchem Programm sich das Gerät befi ndet. Wird die Klappe nicht geöff net, schaltet der Überhitzungs- schutz das Gerät nach einiger Zeit für ca. 3 Minuten aus. SLE 320 A1...
 • Page 133: Betriebszustandsanzeigen

  HOCH MITTEL NIEDRIG Diese Anzeige ist während des Betriebs dauerhaft zu sehen. Sie zeigt den Bereich der Luftfeuchtigkeit im Raum an: HOCH MITTEL NIEDRIG: unter 65% NIEDRIG MITTEL: 65% bis 75% HOCH: über 75% HOCH MITTEL NIEDRIG SLE 320 A1...
 • Page 134: Programme Auswählen

  Entfeuchtung auf den von Ihnen festgelegten Wert. Anzeige Bedeutung Relative Luftfeuchtigkeit im Dauerbetrieb einstellen. Werte 30 - 80 oder CO zwischen 30 und 80 oder CO werden beim Einstellen für 5 blinken 5 Sek. Sekunden blinkend angezeigt. CO: Das Gerät entfeuchtet dauerhaft. SLE 320 A1...
 • Page 135: Timer

  Sie das Gerät mit STAND-BY aus. Anzeige Bedeutung Timer für alle Programme: Diese Werte (1 - 24 Stunden) blinken 1 - 24 für 5 Sekunden, wenn Sie mit den Pfeiltasten eine Ausschaltzeit blinken 3 Sek. festlegen. SLE 320 A1...
 • Page 136: Wassertank

  ♦ Um den Wassertank zu entleeren, ziehen Sie ihn links und rechts etwas heraus und tragen ihn dann am Griff (siehe Abbildung 1). Abb. 1 ♦ Gießen Sie das Wasser aus und setzen den Wassertank wieder ein. SLE 320 A1...
 • Page 137: Schlauchentwässerung

  Wenn Sie wieder in den Wassertank entwässern wollen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Schlauch ab und entfernen Sie den Stopfen aus der Austrittsöff nung für den Wassertank und stecken Sie ihn wieder in die Austrittsöff nung für den Drainageschlauch. SLE 320 A1...
 • Page 138: Reinigung

  Spülmittel hinzu. Spülen Sie mehrmals mit lauwarmen Wasser nach. Zusätz- lich empfi ehlt es sich nach der Reinigung eine Desinfektion durchzuführen. Benutzen Sie dazu handelsübliches Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder hochprozentigen Alkohol. Beide Substanzen sind völlig unbedenklich, wenn anschließend mehrmals mit lauwarmen Wasser nachgespült wird. SLE 320 A1...
 • Page 139: Filter Reinigen Und Tauschen

  Entnehmen Sie jetzt den Kohlefi lter ♦ Waschen Sie beide Filter mit lauwarmen Wasser ab. ♦ Lassen Sie beide Filter komplett trocknen, bevor Sie die Filter wieder in das Gerät einsetzen. ♦ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. SLE 320 A1...
 • Page 140: Schutz Vor Überhitzung

  Sie den Netzstecker mit der am Kabel befi ndlichen Sicherungsklemme Netzkabel ♦ Entleeren Sie den Wassertank , wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. ♦ Lagern Sie das Gerät nur in einer aufrechten Position und in einer trockenen und staubfreien Umgebung. SLE 320 A1...
 • Page 141: Fehlerbehebung

  Wenden Sie sich an den blinkt der Luftfeuchtigkeitssensor ist defekt Kundenservice. Fehlercode E 2 HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel Service). SLE 320 A1...
 • Page 142: Entsorgung

  Feuchtigkeit wird in der Luft gespeichert und strömt von außen in den zu entfeuchtenden Raum nach. Aus diesem Grund nimmt die Entfeuchtungs- leistung mit sinkenden Temperaturen stetig ab und kann zum Stillstand kommen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt des Gerätes. SLE 320 A1...
 • Page 143: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SLE 320 A1...
 • Page 144: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 96805 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND/GERMANY www.kompernass.com SLE 320 A1...
 • Page 145 SLE 320 A1...
 • Page 146 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2014 Ident.-No.: SLE320A1-072014-4 IAN 96805...

Table of Contents