Download  Print this page

Åtgärder Vid Störningar; Garanti - Kärcher T 15/1 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rengör huvudfilterkorg
 Slå ur smutsen ut huvudfilterkorgen (ur-
tvättbar) och rengör vid behov under
rinnande vatten.
OBSERVERA
Fara för skada!
Sätt aldrig i huvudfilterkorgen när den är
blöt
Byta frånluftsfilter
Frånluftsfilter: byt en gång varje år
 Lossa skyddet och ta av det.
 Ta ur filterhuset.
 Ta ur det utgående luftfiltret ut filterhu-
set.
 Sätt i ett nytt utgående luftfilter i filterhu-
set.
 Sätt i filterhus.
 Sätt tillbaka skyddet och regla fast det.
Byta motorskyddsfilter
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Tryck gallret till motorskyddsfiltret ned-
åt, vrid på det och ta ur det.
 Ta ur motorskyddsfilter.
 Lägg i nytt motorskyddsfilter.
 Sätt i och haka fast gallret till motor-
skyddsfiltret.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
Byt nätkabel
Bara T 15/1 eco!efficiency:
Bild
Åtgärder vid störningar
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Apparaten slår av under
användning
– Motor-Termoprotektor har trätt i funk-
tion.
 Byt filterdukspåse eller pappersfilterpå-
se (specialtillbehör)
 Byt motorskyddsfilter.
 Byta frånluftsfilter.
 Kontrollera alla delar avseende tilltäpp-
ning.
Återstart efter avkylning av motorturbinen
efter ca 30-40 minuter.
Sugturbinen fungerar inte
 Kontrollera eluttaget och strömförsörj-
ningens säkring.
 Kontrollera apparatens nätkabel och
nätkontakt.
 Slå på apparaten.
Sugkraften nedsatt
 Avlägsna stopp i sugmunstycke, sugrör
eller sugslang.
 Byt filterdukspåse eller pappersfilterpå-
se (specialtillbehör)
 Rengör huvudfilterkorgen under rinnan-
de vatten.
 Sätt på sughuvudet/spärra ordentligt.
 Byt ut defekt sugslang.
 Byt motorskyddsfilter.
Damm tränger ut under sugning
 Byt filterdukspåse eller pappersfilterpå-
se (specialtillbehör)
 Kontrollera läget på filterdukspåsen el-
ler pappersfilterpåsen (specialtillbehör).
 Sätt på sughuvudet/spärra ordentligt.
 Sätt i oskadad huvudfilterkorg.
 Sätt i motorskyddsfiltret riktigt.
Kan störningen inte åtgärdas måste ag-
gregatet kontrolleras av kundservice.
I respektive land gäller de garantivillkor
som publicerats av våra auktoriserade dist-
ributörer. Eventuella fel på aggregatet re-
pareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. I frågor som gäller garantin ska du
vända dig med kvitto till inköpsstället eller
närmaste auktoriserade serviceverkstad.
– 3
SV
Kundservice

Garanti

63

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher T 15/1

This manual is also suitable for:

T 15/1 eco!efficiency

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: