Download  Print this page

Åtgärder Vid Störningar; Garanti - Kärcher NT 611 Eco KF Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Byta grovsmutsfilter/plattveckat
filter eller frånluftsfilter
 Öppna filterlocket.
 Byt ut grovsmutsfilter/plattveckat filter
eller frånluftsfilter.
 Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart
fast.
Rengör flottör
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Rengör flottören med en fuktig trasa.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
Åtgärder vid störningar
Fara
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Det går inte att koppla till
skyddsbrytaren
 Låt en behörig elektriker kontrollera el-
uttaget för strömförsörjningen.
 Anslut apparatens elkontakt till ett an-
nat eluttag i en annan strömkrets.
 Informera kundservice.
Skyddsbrytaren bryter vid
inkoppling av sugmaskinen
 Informera kundservice.
Sugturbinen fungerar inte
 Kontrollera eluttaget och strömförsörj-
ningens säkring.
 Kontrollera apparatens nätkabel och
nätkontakt.
 Tryck på tillkopplingsknappen för
skyddsbrytaren.
 Slå på apparaten.
 Kontrollera flottör.
Sugturbinen stängs av
 Koppla till utkastarpumpen.
Sugkraften nedsatt
 Avlägsna stopp i sugmunstycke, sug-
rör, sugslang eller grovsmutsfilter/platt-
veckat filter.
 Byt pappers- eller filtpåsen.
 Haka fast filterskyddet ordentligt.
 Rengör membranfiltret under rinnande
vatten eller byt ut det.
 Byt plattveckat filter.
 Kontrollera att tömningsslang är tät.
 Kontrollera plattveckfiltrets monterings-
läge.
 Kontrollera att grovsmutsfiltret är rätt in-
stallerat.
Det kommer ut damm under
 Installera det plattveckade filtret.
 Kontrollera plattveckfiltrets monterings-
läge.
 Byt plattveckat filter.
Utkastarpumpen går inte
 Kontrollera apparatens eluttag.
 Frigör flottörströmbrytaren som har
hängt upp sig i behållaren.
 Frigör det fastklämda löphjulet i pum-
pen.
Utkastarpumpen suger dåligt
 Kontrollera om utkastarslangen ligger i
veck.
 Kontrollera om utkastarslangen är till-
täppt
I respektive land gäller de garantivillkor
som publicerats av våra auktoriserade dist-
ributörer. Eventuella fel på aggregatet re-
pareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. I frågor som gäller garantin ska du
vända dig med kvitto till inköpsstället eller
närmaste auktoriserade serviceverkstad.
– 5
SV
torrsugning

Garanti

77

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 611 mwf

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: