Download  Print this page

Åtgärder Vid Störningar - Kärcher CV 66/2 Original Instructions Manual

Upright brush-type.
Hide thumbs

Advertisement

Byta borstvalsar
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
 Typpa maskinen bakåt och lägg den-
mot skjuthandtaget.
1 Säkerhetsplåt
2 Lagerbock
3 Borstvals
4 Griparstift
 Böj ner säkerhetsplåten och dra ut la-
gerbocken nedåt.
 Ta bort borstvalsen från griparen och ta
ut den.
 Drag bort lagerbocken från borsten.
Observera
De främre och bakre borstvalsarna är olika.
För att erhålla bästa rengöringsverkan
måste borstarna vara korrekt insatta. På
undersidan av maskinen visas den korrekta
monteringen:
De anginva delnummren (PN) finns på gri-
parsidan på borstvalsarna.
60
 Trä på lagerbocken på den nya borts-
valsen.
 Trä på borstvalsen på griparen och vrid
den tills griparstiftet hakar i borsten.
 Sätt i lagerbocken i maskinen och skjut
in den så långt att säkerhetsplåten ha-
kar i.
 Upprepa procedueren med den andra
bortsvalsen.
Observera
Bytt alltid ut borstvalsarna parvis.
Åtgärder vid störningar
Fara
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Maskinen fungerar inte
 Stick i nätkontakten.
 Kontrollera säkringen i byggnaden.
Borstar roterar inte
 Återställ borstdrivft på manöverpane-
len.
 Kuggrem defekt, kontakta kundtjänst.
Sugturbiner arbetar inte
 Återställ säkringar till sugturbin på ma-
növerpanelen.
– 4
SV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher CV 66/2

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: