Download  Print this page

Skötsel Och Underhåll; Åtgärder Vid Störningar - Kärcher CV 38/2 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Skötsel och underhåll
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkon-
takten innan arbeten på aggregatet utförs.
Underhållsintervaller
Dagligen
 Rengör borstvals.
Rengöring av borstvals
 Demontera vid behov borstskyddet:
Vrid skruvförslutningen 90° och ta loss
borstskyddet.
 Klipp av hår och trådar, som fastnat runt
borstvalsen, med sax och tag bort dem.
Byta filterpåse
 Regla upp filterlocket och ta loss detta.
Bild
 Vrid filterpåsens spärr åt höger. Stäng
filterpåsen, ta ur den och avfallshantera
den.
Bild
 Sätt i en ny filterpåse och vrid filterpå-
sen åt vänster.
 Sätt i filterlocket och spärra det.
Byta frånluftsfilter
 Regla upp filterlocket och ta loss detta.
 Tryck filterhusets spärr uppåt och ta ur
filterhuset.
 Ta ur det utgående luftfiltret ut filterhuset.
 Sätt i ett nytt utgående luftfilter i filterhu-
set.
 Sätt tillbaka filterhuset och haka fast
det.
 Sätt i filterlocket och spärra det.
Byta motorskyddsfilter
 Regla upp filterlocket och ta loss detta.
 Tryck motorskyddsfiltrets spärr uppåt.
Ta ur motorskyddsfiltret och avfallshan-
tera det.
 Sätt i ett nytt motorskyddsfilter och
spärra det.
 Sätt i filterlocket och spärra det.
58
Byta borstvalsen
 Demontera sidodelen med hjälp av ett
mynt.
 Dra ur borstvalsen och avfallshantera den.
 Sätt i ny borstvals.
 Sätt tillbaka sidodelen.
Åtgärder vid störningar
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkon-
takten innan arbeten på aggregatet utförs.
Avlägsna tilltäppningar
Sugrör/sugslang
Bild
Sugslang på borsthuvud
Bild
Borstvals/borsthuvud
Bild
Observera: Demontera vid behov borst-
skyddet (se "Rengöring av av borstvals").
Motorn går inte
– Ingen elektrisk spänning.
 Kontrollera eluttaget och strömförsörj-
ningens säkring.
 Kontrollera apparatens nätkabel och
nätkontakt.
– Termobrytare har stängt av motorn på
grund av överhettning
 Byt tilltäppta filter eller åtgärda stopp i
sugslang.
När maskinen har kylts av är den klar att
använda igen.
Otillfredställande sugresultat
 Undersök om det finns föremål som
blockerar borstvalsen och tag i så fall
bort dem.
 Frigör borsthuvud, sugrör och sugslang
från föremål som blockerar.
 Byta filterpåse.
 Byta ut utgående filter och motor-
skyddsfilter.
 Kontrollera att lugghöjdsknappen är rätt
inställd.
 Byta borstvalsen.
– 3
SV

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Cv 38/2 advCv 48/2 advCv 48/2Cv 30/1Cv 38/1

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: