Download Print this page

Makita BHR202 Instruction Manual page 7

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

Zapínání
Fig.3
POZOR:
P ed vložením akumulátoru do nástroje vždy
zkontrolujte správnou funkci spoušt a zda se po
uvoln ní vrací do vypnuté polohy.
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spouš . Otá ky nástroje se zv tšují zvýšením tlaku
vyvíjeného na spouš . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spouš .
Rozsvícení sv tla
Fig.4
POZOR:
Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.
Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spoušt . Sv tlo z stává
zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spouš . Sv tlo
automaticky zhasne 10 až 15 sekund po uvoln ní
spoušt .
POZNÁMKA:
K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý
had ík. Dávejte pozor, abyste
nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost.
P i išt ní sv tla nepoužívejte edidlo ani benzín.
Taková rozpoušt dla mohou zp sobit poškození.
P epínání sm ru otá ení
Fig.5
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A se
nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco p i
stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek.
Je-li pá ka p epína e sm ru otá ení v neutrální poloze,
nelze stisknout spouš nástroje.
POZOR:
P ed
zahájením
nastavený sm r otá ení.
S p epína em sm ru otá ení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m že dojít k jeho poškození.
Pokud
nástroj
p epína sm ru otá ení do neutrální polohy.
Výb r provozního režimu
Otá ení s p íklepem
Fig.6
P i vrtání do betonu, zdiva, a podobných materiál
stiskn te zajiš ovací tla ítko a oto te voli režimu na
symbol
. Použijte nástroj s ostøím z karbidu wolframu.
Pouze otá ení
Fig.7
P i vrtání do d eva, kovu nebo plast
zajiš ovací tla ítko a oto te voli režimu na symbol
Použijte šroubovitý vrták nebo vrták do d eva.
o ku sv tla
provozu
vždy
zkontrolujte
nepoužíváte,
vždy
Pouze p íklep
Fig.8
P i sekání, otloukání nebo bourání stiskn te zajiš ovací
tla ítko a oto te voli režimu na symbol
s hrotem, plochý seká , oškrt, apod.
POZOR:
Neotá ejte voli em režimu, pracuje-li nástroj pod
zatížením. Dojde k poškození nástroje.
Má-li
mechanismu p epínání režimu, dbejte, aby byl
knoflík p epínání provozního režimu vždy ádn
umíst n do jedné ze t í poloh provozního režimu.
Omezova to ivého momentu
Omezova to ivého momentu se aktivuje p i dosažení
ur ité úrovn
výstupního h ídele. Dojde-li k této situaci, pracovní
nástroj se zastaví.
POZOR:
Jakmile se aktivuje omezova to ivého momentu,
vypn te
p ed asnému opot ebení nástroje.
S tímto nástrojem nelze používat pily na otvory.
Tyto mají tendenci ke sk ípnutí nebo zachycení v
otvoru.
omezova e to ivého momentu.
MONTÁŽ
POZOR:
P ed provád ním libovolných prací na nástroji se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.
Bo ní rukoje (pomocné držadlo)
Fig.9
POZOR:
Z d vodu bezpe nosti práce vždy používejte bo ní
rukoje .
Bo ní rukoje nainstalujte tak, aby zuby na rukojeti
zapadly mezi výstupky na válci nástroje. Poté rukoje
utáhn te v požadované poloze otá ením ve sm ru
p esu te
hodinových ru i ek. Lze ji otá et o 360° a zajistit ji v
libovolné poloze.
Vazelína na nástroj
P ed použitím naneste na hlavu d íku nástroje malé
množství vazelíny (p ibližn 0,5 - 1 g). Toto promazání
sklí idla zajiš uje hladký provoz a delší provozní
životnost.
stiskn te
.
55
být
zamezeno
rychlému
to ivého momentu. Motor se odpojí od
okamžit
nástroj.
Zp sobují
p íliš
. Použijte ty
opot ebení
Zamezíte
tak
asté
aktivování

Advertisement

loading