Download Print this page

Popis Funkce - Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
AKUMULÁTOR
1.
P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabíje ce, (2)
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
3.
Pokud
se
p íliš
akumulátoru, p erušte okamžit
opa ném p ípad
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem,
vypláchn te je
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke
ztrát zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
(2)
Akumulátor neskladujte v nádob s jinými
kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.
(3)
Akumulátor nevystavujte vod ani dešti.
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i
poruchu.
6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m že teplota p ekro it 50
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážn
poškozen nebo úpln opot eben. Akumulátor
m že v ohni vybuchnout.
8.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ní
nenaráželi.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajišt ní maximální životnosti
akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud
si
povšimnete
nástroje,
vždy
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úpln nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot
rozmezí od 10
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
4.
Nebudete-li ná adí delší dobu používat, nabijte
jednou za šest m síc blok akumulátoru.
zkrátí
provozní
provoz. V
existuje riziko p eh ívání,
istou vodou a okamžit
C (122
sníženého
jej
zastavte
a
C do 40
C (50
F - 104
ENC007-7

POPIS FUNKCE

POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a
je odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
P ed nasazením
doba
ná adí vždy vypn te.
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te
jej se sou asným p esunutím tla ítka na p ední
stran akumulátoru.
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na
bloku akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te
akumulátor na místo. Akumulátor zasunujte vždy
nadoraz, až zacvakne na místo. Není-li tla ítko
zcela zajišt no, uvidíte na jeho horní stran
ervený indikátor. Zasu te akumulátor zcela tak,
aby nebyl ervený indikátor vid t. Jinak by mohl
akumulátor ze za ízení vypadnout a zp sobit
zran ní obsluze i p ihlížejícím osobám.
P i vkládání akumulátoru nepoužívejte p ílišnou
sílu.
nevkládáte jej správn .
Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový
akumulátor se zna kou hv zdi ky)
F).
Fig.2
Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
p eruší napájení ná adí, aby se prodloužila životnost
akumulátoru.
Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z
níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu
automaticky vypne:
P etížení:
výkonu
dobijte
v
F).
Nízké nap tí akumulátoru:
54
i sejmutím bloku akumulátoru
Nelze-li
akumulátor
S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že
dochází k odb ru mimo ádn
proudu.
V takovém p ípad uvoln te spouš ná adí a
ukon ete
innost, jež vedla k p etížení
za ízení. Potom ná adí op tovným stisknutím
spoušt znovu spus te.
Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí
akumulátoru. V takovém p ípad
akumulátor
p ed
op tovným
spoušt vychladnout.
Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká
a ná adí nebude pracovat. V takovém p ípad
vyjm te akumulátor a dobijte jej.
zasunout
snadno,
vysokého
nechte
stisknutím

Advertisement

loading