Download Print this page

Makita BHR202 Instruction Manual page 8

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

Instalace a demontáž pracovního nástroje
Vy ist te d ík nástroje a p ed instalací na n j naneste
vazelínu.
Fig.10
Zasu te do p ístroje pracovní nástroj. Otá ejte pracovním
nástrojem a tla te na n j, dokud nebude zajišt n.
Fig.11
Pokud pracovní nástroj nelze zasunout, vyjm te jej.
N kolikrát potáhn te dol kryt sklí idla. Poté pracovní
nástroj zasu te znovu. Otá ejte pracovním nástrojem a
tla te na n j, dokud nebude zajišt n.
Po instalaci se pokusem o vytažení vždy p esv d te, zda
je pracovní nástroj bezpe n uchycen na svém míst .
Chcete-li nástroj vyjmout, stáhn te kryt sklí idla úpln
dol a vytáhn te pracovní nástroj.
Fig.12
Úhel pracovního nástroje (p i sekání,
otloukání nebo bourání)
Fig.13
Pracovní nástroj lze zajistit v požadovaném úhlu.
Chcete-li zm nit úhel pracovního nástroje, stiskn te
zajiš ovací tla ítko a oto te voli režimu na symbol O.
Nato te pracovní nástroj na požadovaný úhel.
Stiskn te zajiš ovací tla ítko a oto te voli režimu na
symbol
. Poté se mírným oto ením p esv d te, zda je
pracovní nástroj bezpe n uchycen na svém míst .
Fig.14
Hloubkom r
Fig.15
Hloubkom r je šikovná pom cka p i vrtání otvor stejné
hloubky. Povolte bo ní rukoje a zasu te hloubkom r do
otvoru na ní. Nastavte hloubkom r na požadovanou
hloubku a utáhn te bo ní rukoje .
POZNÁMKA:
Hloubkový doraz nelze použít v poloze, kdy by
narážel proti sk íni p evodovky.
Protiprachová krytka
Fig.16
Protiprachová krytka slouží jako prevence spadu prachu
na nástroj a pracovníka p i vrtání nad hlavou.
Protiprachovou krytku nainstalujte jak je ilustrováno na
obrázku. Velikost pracovních nástroj , u kterých lze
použít protiprachovou krytku je následující.
Protiprachová krytka 5
Protiprachová krytka 9
006382
Průměr nástroje
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
PRÁCE
Režim vrtání s p íklepem
Fig.17
Nastavte voliè provozního režimu na symbol
Umíst te pracovní nástroj na požadované místo otvoru a
stiskn te spouš .
Na nástroj nevyvíjejte p íliš velkou sílu. Nejlepších
výsledk
dosáhnete pomocní mírného tlaku. Udržujte
nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl
z otvoru.
Dojde-li k ucpání otvoru t ískami nebo
nevyvíjejte na nástroj v tší tlak. Místo toho nechejte
b žet nástroj ve volnob hu a
vytáhn te pracovní nástroj. Budete-li tento postup
n kolikrát opakovat, otvor se vy istí a budete moci
pokra ovat v dalším vrtání.
POZOR:
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly,
pokud dojde k ucpání otvoru t ískami a ásticemi
nebo p i nárazu do vyztužovacích ty í umíst ných
v betonu. P i provád ní práce vždy používejte
bo ní rukoje (pomocné držadlo) a pevn nástroj
držte za bo ní rukoje a rukoje se spína em.
Pokud tak neu iníte, m že dojít ke ztrát kontroly
nad nástrojem a potenciálnímu t žkému zran ní.
POZNÁMKA:
P i spušt ní nástroje bez zatížení m že p i otá ení
pracovního nástroje vzniknout výst ednost. Nástroj se p i
práci automaticky vyst edí. Tento stav neovliv uje
p esnost vrtání.
Vyfukovací nástroj (volitelné p íslušenství)
Fig.18
Po vyvrtání otvoru použijte k odstran ní prachu z otvoru
vyfukovací nástroj.
Sekání / otloukání / bourání
Fig.19
Nastavte voli provozního režimu na symbol
Nástroj pevn držte ob ma rukama. Uve te nástroj do
chodu a vyvi te na n j mírný tlak, aby nedošlo k
nekontrolovanému odsko ení nástroje. P íliš velký tlak
vyvíjený na nástroj nezvyšuje jeho ú innost.
Vrtání do d eva a kovu
Fig.20
Fig.21
Použijte volitelnou sestavu sklí idla. P i instalaci sklí idla
postupujte podle popisu v odstavci „Instalace a
demontáž pracovního nástroje" na p edchozí stran .
Nastavte voli provozního režimu tak, aby byl ukazatel
oto en na symbol
56
áste n
.
.
ásticemi,
z otvoru
.

Advertisement

loading