Download Print this page

Makita BHR202 Instruction Manual page 5

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).
Pouze pro zem Evropy
Prohlášení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita:
popis za ízení:
Akumulátorové kombinované vrtací kladivo
. modelu/ typ: BHR202
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
2006/42/EC
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
000230
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
Obecná bezpe nostní upozorn ní
k elektrickému ná adí
UPOZORN NÍ
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení
upozorn ní a pokyn
proudem, požáru nebo vážnému zran ní.
Všechna
upozorn ní
uschovejte pro budoucí pot ebu.
BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
AKUMULÁTOROVÉMU
VRTACÍMU A SEKACÍMU
KLADIVU
1.
Noste ochranu sluchu. Hluk m že zp sobit
ztrátu sluchu.
2.
Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím
m že zp sobit zran ní.
30.1.2009
editel
P e t te
si
m že dojít k úrazu elektrickým
a
pokyny
3.
P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu
nástroj z p íslušenství se skrytým elektrickým
vedením, držte elektrické ná adí za izolované
ENH101-15
ásti držadel. Nástroje z p íslušenství mohou p i
kontaktu s vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných ástí ná adí a obsluha m že utrp t
úraz elektrickým proudem.
4.
Používejte
(bezpe nostní p ilbu), ochranné brýle a/nebo
obli ejový štít. B žné dioptrické brýle nebo
slune ní brýle NEJSOU ochranné brýle. Velice
se také doporu uje používat protiprachovou
masku a silné polstrované rukavice.
5.
P ed zahájením provozu se p esv d te, zda je
uchycen pracovní nástroj.
6.
P i b žném provozu nástroj vytvá í vibrace.
Šrouby se mohou snadno uvolnit a zp sobit
poruchu
zkontrolujte pe liv utažení šroub .
7.
Za studeného po así nebo pokud nebyl
nástroj delší dobu používán nechejte nástroj
na chvíli zah ívat provozováním bez zatížení.
Tímto dojde k zah átí maziva. Bez ádného
zah átí je použití funkce kladiva obtížné.
8.
Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
9.
Držte nástroj pevn ob ma rukama.
10. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
11.
Nenechávejte
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
12. Nemi te nástrojem na žádnou osobu v míst
provád ní práce. Pracovní nástroj se m že
uvolnit a zp sobit vážné zran ní.
GEA010-1
13. Bezprost edn
nedotýkejte
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
všechna
14. N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te
si bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
si
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
GEB046-2
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku
používání)
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní.
53
tvrdou
nebo
nehodu.
nástroj
b žet
po
ukon ení
nástroje
ani
(získaný
na
základ
vedly
k
zanedbání
POUŽÍVÁNÍ
ochranu
hlavy
P ed
použitím
bez
dozoru.
práce
se
dílu;
mohou
opakovaného
dodržování
nebo
nedodržení

Advertisement

loading