Download Table of Contents Print this page

Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
Makita BHR202 Instruction Manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BHR202

 • Page 1 Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице...
 • Page 2 ✂ ✄ ✄ ☎ ✆ ☎ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✄ ✠ ✆ ✍ ✎ ☛ ✎ ✡ ✠ ✏ ✑ ☛ ☛ ☞ ✌ ✍ ☎ ✡ ✎ ✝ ✒ ☛ ☞ ✌ ✆ ✠ ✝ ✠ ✟ ✠ ✄ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✖ ✘ ✙ ✚ ✗ ✖ ✛ ✖ ✜ ✕ ✙ ✛ ✢ ✔ ✣ ✚ ✣ ✤ ✥ ✥ BHR202...
 • Page 3 008829 008831 008836 008832 007575 007576 007577 001296 008830 007342 001298 007578...
 • Page 4 007579 001300 008838 008833 002449 008837 004223 007048 001145 008834 008835...
 • Page 5: Specifications

  Uncertainty (K) : 1.5 m/s Authorized Representative in Europe: ENG303-1 Work mode : hammer drilling into concrete, 10 mm Makita International Europe Ltd. diameter and 100 mm depth Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 Vibration emission (a ) : 14.5 m/s...
 • Page 6: Specific Safety Rules

  GEB007-2 WARNING: MISUSE or failure to follow the safety rules stated in SPECIFIC SAFETY RULES this instruction manual may cause serious personal DO NOT let comfort or familiarity with product injury. (gained from repeated use) replace strict adherence ENC007-2 to rotary hammer safety rules. If you use this tool IMPORTANT SAFETY unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.
 • Page 7: Functional Description

  Reversing switch action FUNCTIONAL DESCRIPTION Fig.4 This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A CAUTION: side for clockwise rotation or from the B side for Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 8: Operation

  ASSEMBLY NOTE: The depth gauge cannot be used at the position • where the depth gauge strikes against the gear CAUTION: housing. Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge is removed before carrying out Dust cup any work on the tool.
 • Page 9: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding Pressing excessively on the tool will not speed up • these accessories, ask your local Makita Service Center. the drilling. In fact, this excessive pressure will only SDS-Plus Carbide-tipped bits •...
 • Page 10: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Arbetsläge: hammare som slagborrar i betong, 10 Auktoriserad representant i Europa: mm diameter och 100 mm djup Makita International Europe Ltd. Vibrationsemission (a ) : 14.5 m/s Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 h,HD Mättolerans (K) : 1.5 m/s...
 • Page 11 GEB007-2 VARNING! OVARSAM hantering eller användning som inte Specifika säkerhetsanvisningar följer säkerhetsanvisningarna denna GLÖM INTE att strikt följa säkerhetsanvisningarna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. för denna borrhammare efter att du blivit van att ENC007-2 använda den (genom regelbunden användning). VIKTIGA Ovarsam eller felaktig användning kan leda till allvarliga personskador.
 • Page 12 rotation. FUNKTIONSBESKRIVNING När reverseringsknappen är i neutralt läge fungerar inte avtryckaren. FÖRSIKTIGT! FÖRSIKTIGT! Se alltid till att maskinen är avstängd och • Kontrollera alltid rotationsriktningen före • batterikassetten borttagen innan du justerar eller användning. kontrollerar maskinens funktioner. Använd endast reverseringsknappen när maskinen •...
 • Page 13 Sidohandtag (extrahandtag) Dammuppsamlare Fig.8 Fig.15 Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm FÖRSIKTIGT! faller över maskinen och dig själv när du borrar över Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl. • huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i Sätt i sidohandtaget så att tänderna på handtaget passar figuren.
 • Page 14 Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. FÖRSIKTIGT! Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver Använd aldrig "slagborrning" när den vanliga • ytterligare information om dessa tillbehör. borrchucksatsen är...
 • Page 15: Tekniske Data

  Genererte vibrasjoner (a ) : 11 m/s h, CHeq Autorisert representant i Europa: Usikkerhet (K): 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Arbeidsmåte: Slagboring i betong, 10 mm diameter Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 og 100 mm dybde...
 • Page 16 GEB007-2 TA VARE PÅ DISSE Spesifikke sikkerhetsregler INSTRUKSENE. IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange ADVARSEL: gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på MISBRUK verktøyet eller mislighold sikkerhetsreglene for bruken av borhammeren. Hvis sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan du bruker dette verktøyet på...
 • Page 17 Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny MERK: lading. Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. • Overopplading forkorter batteriets levetid. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da Lad batteriet ved romtermperatur ved 10 dette kan redusere lysstyrken.
 • Page 18 Trykk inn sperreknappen og drei funksjonsvelgeren til FORSIKTIG: -symbolet. Deretter må du dreie bitset litt for å forvisse Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du slå • deg om at det sitter godt. av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.
 • Page 19 Fig.19 justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, Fig.20 og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du monterer TILBEHØR den, må du slå opp under "Montere eller fjerne boret", som er beskrevet på forrige side.
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Äänenpainetaso (L ) : 87 dB(A) Malli; BHR202 Äänen tehotaso (L ) : 98 dB(A) Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää Horjuvuus (K): 3 dB(A) seuraavien standardien vaatimukset; Käytä korvassuojia EN60745, EN55014 neuvoston direktiivien mukaan, ENG215-1 2004/108/EC, 98/37/EC.
 • Page 21 Valtuutettu edustaja Euroopassa: pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus Makita International Europe Ltd. estetään. Noudata materiaalin toimittajan Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 turvaohjeita. 8JD, ISO-BRITANNIA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. GEB007-2 Erityiset turvasäännöt VAROITUS: ÄLÄ anna tuotteen helppokäyttöisyyden VÄÄRINKÄYTTÖ tässä käyttöohjeessa tuttuuden (seuraa toistuvasta käytöstä) tuudittaa ilmoitettujen turvamääräysten...
 • Page 22 TOIMINTAKUVAUS Jos pyörimissuunnan vaihtokytkin on keskiasennossa, liipaisinkytkin lukittuu. HUOMAUTUS: HUOMAUTUS: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Käytä pyörimissuunnan vaihtokytkintä vasta sen • Akun asentaminen tai irrottaminen jälkeen, kone lakannut...
 • Page 23 Sivukahva (apukahva) Pölysuojus Kuva8 Kuva15 Pölysuojus estää pölyn pääsyn laitteeseen ja suojaa HUOMAUTUS: poraajaa, kun porataan yläpuolella olevia kohteita. Käytä aina sivukahvaa käyttöturvallisuuden • Kiinnitä pölysuojus terään kuvan osoittamalla tavalla. varmistamiseksi. Pölysuojus voidaan kiinnittää seuraavan kokoisiin teriin. Kiinnitä sivukahva siten, että kahvassa olevat hampaat osuvat koneen vaipassa olevien ulkonemien väliin.
 • Page 24 "Terän kiinnitys käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun ja irrotus" kohdassa annettuja ohjeita. Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai Käännä toimintatavan valintanuppi siten, että osoitin laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. osoittaa symboliin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
 • Page 25 Pilnvarotais p ✔ r st ✔ v is Eirop ✔ : Nenoteikt ✎ b u (K) : 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Darba rež ✎ m s : urbšana ar ✔ m uru beton ✔ , 10 mm Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 diametrs 100 mm dzi ✓...
 • Page 26 GEB007-2 SAGLAB J IET ŠOS ✎ Papildus droš b as noteikumi ✁ J UMUS. ✎ ✏ NEZAUD JIET modr b u darbar k a lietošanas laik ✂ ✂ ✄ (tas var gad t ies p c darbar k a daudzk j as ✂...
 • Page 27 Nekad neuzl d jiet piln d tu ✁ ✂ ✁ ✁ PIEZ M E: akumulatora kasetni. ✆ r m r s ina akumulatora Ar sausu lupati u noslaukiet net r umus no lampas • ✁ ✂ ✁ ✂ ✠ ✝ kalpošanas laiku.
 • Page 28 Griezes momenta ierobežot ✁ j s Uzga ☞ u le ✍ ✎ i s (atš ✎ e lšanai, materi ✁ l u Griezes momenta ierobežot js iesl g sies, kad b no ✍ e mšanai vai atskald ✡ š anai) ✂...
 • Page 29 DROŠU un UZTICAMU darb b u, ✁ ✂ remontdarbus, apkopi un regul šanu uzticiet veikt tikai Urbšana kok ✠ vai met ✠ l ✠ Makita pilnvarotam apkopes centram un vienm r Att.19 izmantojiet tikai Makita rezerves da a s. Att.20 ✆...
 • Page 30 ENG303-1 Darbinis režimas : kalamasis betono gr ✍ ž imas, 10 ✓ g aliotasis atstovas Europoje: mm skersmuo ir 100 mm gylis Makita International Europe Ltd. Vibracijos emisija (a ): 14.5 m/s Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 h,HD...
 • Page 31 8JD, ENGLAND (ANGLIJA) SAUGOKITE ŠIAS GEB007-2 INSTRUKCIJAS. Konkre ios saugos taisykl ✁ J IMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas ✎ ✏ g yjamas pakartotinai naudojant) susilpnint griežt ✂ ✄ ☎ l NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykli ✝ ✄ sukamojo kalamojo gr ž...
 • Page 32: Veikimo Aprašymas

  Niekada nekraukite galo k rautos Nevalykite lemput s skiedikliu ar benzinu. Tokie • ✁ ✠ akumuliatoriaus kaset s. tirpikliai gali j sugadinti. ✞ didelis k rovimas trumpina ✁ Atbulin ✡ s eigos jungimas akumuliatoriaus eksploatacijos laik ✂ Pav.4 Kraukite akumuliatoriaus kaset kambario ✄...
 • Page 33 Nuspauskite fisuojam j mygtuk ir pasukite veikimo M ESIO: ✝ ✝ ✁ režimo keitimo ranenk taip, kad rodykl Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdami ✂ ✟ ✂ ✆ ☎ • ties simboliu. Patikrinkite, ar gr ž tas d t as tvirtai, išjunkite rengin .
 • Page 34 ✄ ☎ ☞ ☞ ✄ ☞ ☞ našumas d l to nepadid ☎ ☎ turi g aliotasis kompanijos „Makita" technin s prieži r os ✝ ☎ ✄ ž imas arba metal centras; reikia naudoti kompanijos „Makita" ✠...
 • Page 35: Tehnilised Andmed

  3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAAPAN Vibratsiooni emissioon (a ) : 11 m/s h,CHeq Volitatud esindaja Euroopas: Määramatus (K): 1.5 m/s Makita International Europe Ltd. ENG303-1 Töörežiim: betooni löökpuurimine, Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 diameeter ja 100 mm sügavus...
 • Page 36 GEB007-2 14. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu Ohutuse erijuhised sissehingamise nahaga kokkupuute ÄRGE laske mugavusel või toote vältimiseks. Järgige materjali tarnija kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva ohutusalast teavet. kasutuse jooksul) asendada vankumatut puurvasara HOIDKE JUHEND ALLES. ohutuseeskirjade järgimist.
 • Page 37 Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. MÄRKUS: Liigne laadimine lühendab aku kasutusiga. Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks • Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et C. Laske kuumal akukassetil enne lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral laadimist maha jahtuda. võib valgustus väheneda.
 • Page 38 Vajutage lukustusnupp alla ja keerake töörežiimi HOIATUS: muutmise nupp sümbolile . Seejärel veenduge, et Niipea, väändemomendi piirik rakendub, • otsak on kindlalt paigas, proovides seda pisut keerata. lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida tööriista enneaegset kulumist. Joon.13 Selle tööriistaga ei saa kasutada silindersaage. •...
 • Page 39 Joon.20 reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadruni moodulit. teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine". TARVIKUD Seadke töörežiimi muutmise nupp nii, et osuti näitaks sümbolile...
 • Page 40 , 10 ): 14.5 / h,HD (K): 1.5 / ENG301-1 ): 3 / ENG102-1 ( ): 1.5 / ENH102-7 (A), ; BHR202 EN60745-2-6: ) : 87 ) : 98 dB(A) ( ): 3 EN60745, EN55014 ENG215-1 2004/108/EC, 98/37/EC. CE2007 EN60745-2-6:...
 • Page 41 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN ( Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND ( GEB007-2 ENC007-2 , (2)
 • Page 42 • • • • 50 C (122 F). • • " ", 10 C • 40 C ( 50 F 104 F). 10-15...
 • Page 43 ✂ ✁ ✄ ☎ ✆ ✝ ✞ ✁ ☎ ✂ ❁ ❅ ❆ ❇ ✂ ❁ ❅ ❈ ❆ ❅ ❉ ❊ • • ✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✍ ✎ ✏ ✑ ✒ ✠ ✎ ✓ ✎ ✔ ✑ ✕ ✖ ✗ ✌ ✘ ☞ ✙ ☛ ✚ ✛ ✠ ✑ ✕ ✛ ✜ ✢ ✙ ✍ ✛ ✠ ✭...
 • Page 44 • • 006382...
 • Page 45 ✻ ✗ ✑ ★ ✑ ✱ ✘ ✗ ✏ ✣ ✛ ✢ ✘ ✎ ✗ ✛ ✧ Makita, ✎ ✛ ✎ ✏ ✑ ✒ ✓ ✔ ✑ ✢ ✤ ✚ ✛ ✘ ★ ✗ ✑ ✒ ✓ ✧ ✑ ✎ ★ ✘ ✚ ✚ ✜ ❁ ✯ ✤ ✎ ✗ ✘ ✖...
 • Page 49 ▼ ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✝ ✞ ✆ ✝ ✄ ✂ ✆ ✟ ✠ ✟ ✡ ✆ ☛ ✠ ✂ ☞ ✌ ✂ ☛ ✍ ✞ ✟ 884810-986...
 • Page 50 Сетевые фильтры и Шуруповерты Цифровые Сверла и буры Наборы ручных удлинители электрические измерительные инструментов инструменты Строительные степлеры Миксеры строительные Реноваторы Переносные светильники Разметочные карандаши, и пистолеты маркеры, шнуры...

Table of Contents