Download Print this page

Makita BHR202 Instruction Manual page 9

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

POZOR:
Je-li na nástroji umíst na sestava sklí idla, nikdy
nepoužívejte režim „otá ení s p íklepem". Mohlo by
dojít k poškození sestavy sklí idla. Sklí idlo se
rovn ž uvolní p i zm n sm ru otá ení nástroje.
Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, p sobí
na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte nástroj
pevn a dávejte pozor, když vrták za íná pronikat
do vrtaného dílu.
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit p epnutím
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy. Pokud
však nástroj nedržíte pevn , m že ne ekan
vysko it.
Malé díly vždy upínejte do sv ráku
podobného upev ovacího za ízení.
ÚDRŽBA
POZOR:
P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
Nikdy nepoužívejte
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít ke
zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.
Vým na uhlík
Fig.22
Uhlíky pravideln
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opot ebené až po mezní zna ku, vym
musí být isté a musí voln zapadat do svých držák .
Oba uhlíky je t eba vym
výhradn stejné uhlíky.
Odstra te kryty ví ka vložením šroubováku s plochým
b item do zahloubené ásti v nástroji a vyjm te jej.
Fig.23
Pomocí šroubováku odšroubujte ví ka uhlík . Vyjm te
opot ebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte ví ka
nazp t.
Fig.24
Nainstalujte kryty ví ka zp t na nástroj.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba
se izování
provád ny
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl
Makita.
benzín,
benzen,
edidlo,
te je. Uhlíky
ovat sou asn . Používejte
autorizovanými
servisními
VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
nástavc
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
Nástroje s karbidovým ost ím SDS-Plus
Ty s hrotem
Plochý seká
Oškrt
Drážkovací dláto
i do
Sestava sklí idla
Sklí idlo S13
Adaptér sklí idla
Klí sklí idla S13
Vazelína na nástroj
Bo ní rukoje
Hloubkom r
Vyfukovací nástroj
Protiprachová krytka
Snímatelný odsava prachu
Ochranné brýle
Plastový kuf ík
Bezklí ové sklí idlo vrta ky
R zné typy originálních akumulátor a nabíje ek
Makita
POZNÁMKA:
N které položky seznamu mohou být k za ízení
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit.
i
57
používat
toto
m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
bližší
informace
ohledn
p íslušenství
a
i
tohoto

Advertisement

loading