Download Print this page

Technické Údaje - Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:

Advertisement

ESKÝ (originální návod k obsluze)
1-1. ervený indikátor
1-2. Tla ítko
1-3. Akumulátor
2-1. Zna ka hv zdi ky
3-1. Spouš
4-1. Sv tlo
5-1. P epínací pá ka sm ru otá ení
6-1. Otá ení s p íklepem
6-2. Blokovací tla ítko
6-3. Voli provozního režimu
7-1. Pouze otá ení
8-1. Pouze p íklep
9-1. Základna rukojeti
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkony
Otá ky naprázdno (min
P íklep za minutu
Jmenovité nap tí
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k p íklepovému vrtání a b žnému vrtání
do cihel, betonu a kamene a k sekání.
Krom toho je vhodný k bezp íklepovému vrtání do d eva,
kov , keramických materiál a plast .
Hlu nost
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Hladina akustického výkonu (L
Nejistota (K): 3 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: p íklepové vrtání do betonu
Emise vibrací (a
h,HD
Nejistota (K): 1,5 m/s
Legenda všeobecného vyobrazení
9-2. Zub
9-3. Bo ní rukoje
9-4. Výstupek
9-5. Povolit
9-6. Utáhnout
10-1. D ík nástroje
10-2. Vazelína na nástroj
11-1. Vrták
11-2. Kryt sklí idla
12-1. Vrták
12-2. Kryt sklí idla
13-1. Voli provozního režimu
13-2. Symbol O
Model
Beton
Ocel
D evo
-1
)
Celková délka
Hmotnost netto
): 87 dB(A)
pA
): 98 dB(A)
WA
2
) : 14,5 m/s
2
ENE043-1
Pracovní režim: sekání
Vibra ní emise (a
Nejistota (K): 1,5 m/s
Pracovní režim: vrtání do kovu
Vibra ní emise (a
ENG905-1
Nejistota (K): 1,5 m/s
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m že
být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
ENG900-1
Emise
elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu
použití ná adí.
Na základ
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran
všechny
52
15-1. Hloubkom r
16-1. Protiprachová krytka
18-1. Vyfukovací nástroj
20-1. Adaptér sklí idla
20-2. Bezklí ové sklí idlo vrta ky
21-1. Objímka
21-2. Prstenec
22-1. Mezní zna ka
23-1. Zapušt ný díl
23-2. Kryt ví ka
24-1. Ví ko držáku uhlíku
24-2. Šroubovák
BHR202
20 mm
13 mm
26 mm
0 - 1 200
0 - 4 000
358 mm
3,5 kg
18 V DC
) : 11,0 m/s
h,CHeq
2
2
) : 3,0 m/s
h,D
2
vibrací
b hem
skute ného
odhadu vystavení ú ink m vibrací v
obsluhy (vezm te v úvahu
ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í
2
ENG901-1
používání

Advertisement

loading