AEG HK654070XB User Manual
Hide thumbs Also See for HK654070XB:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 59
HK654070XB
SQ VATËR GATIMI
BG ПЛОЧА
HR PLOČA ZA KUHANJE
CS VARNÁ DESKA
EN HOB
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 16
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
USER MANUAL
2
31
45
59

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HK654070XB

 • Page 1 SQ VATËR GATIMI HK654070XB UDHËZIMET PËR PËRDORIM BG ПЛОЧА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 16 HR PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ EN HOB USER MANUAL...
 • Page 2 AKSESORË DHE PJESË KONSUMI Në dyqanin e AEG në internet mund të gjeni gjithçka që ju nevojitet që pajisjet AEG të kenë një pamje të pastër e një funksionim të përkryer. Bashkë me një gamë të gjerë aksesorësh të modeluar dhe prodhuar sipas standardeve të larta që...
 • Page 3 Përmbajtja PËRMBAJTJA 4 Të dhëna për sigurinë 5 Udhëzime për instalimin 7 Përshkrim i produktit 8 Udhëzime për përdorimin 12 Udhëzime dhe këshilla të nevojshme 13 Kujdesi dhe pastrimi 14 Si të veprojmë nëse… 15 Probleme që lidhen me mjedisin Në...
 • Page 4 Të dhëna për sigurinë TË DHËNA PËR SIGURINË Për sigurinë tuaj dhe funksionimin e saktë të pajisjes, lexojeni me kujdes këtë manual përpara instalimit dhe përdorimit. Këto udhëzime mbajini gjithnjë së bashku me pajisjen edhe kur e lëvizni ose e shisni. Përdoruesit duhet të dinë plotësisht karakteristikat e funksionimit dhe funksionet e sigurisë...
 • Page 5 UDHËZIME PËR INSTALIMIN Përpara instalimit, shënoni numrin e serisë (Ser. Nr.) nga etiketa e parametrave.Etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në pjesën e saj të poshtme. HK654070XB 949 595 011 00 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW Udhëzimet për sigurinë...
 • Page 6 Udhëzime për instalimin • Lidhje spinë-prizë të liruara dhe joprofesionale mund ta tejnxehin terminalin. • Lidhjet me grupin e prizës duhet të kryhen saktë nga një elektricist i kualifikuar. • Përdorni një kapëse në kabllo për të parandaluar përdredhjen e tij. •...
 • Page 7 Përshkrim i produktit Nëse përdorni një kuti mbrojtëse (aksesori shtesë ), nuk është i nevojshëm bazamenti mbrojtës nën pajisje. Nëse e instaloni pajisjen mbi një furrë, nuk mund të përdorni kutinë mbrojtëse. PËRSHKRIM I PRODUKTIT Pamje e përgjithshme Zonë e vetme gatimi 1200 W Zona ovale 1500/2400 W Zonë...
 • Page 8 Udhëzime për përdorimin fusha me sensor funksioni Ekrani i kohëmatësit Tregon kohën në minuta. Aktivizon funksionin e nxehjes automatike. Aktivizon dhe çaktivizon unazat e jashtme. Treguesi i nivelit të gatimit Tregon cilësimin e nxehtësisë. Një shirit komandash Për të vendosur përzgjedhjen e nxehtësisë. Shton ose pakëson kohën.
 • Page 9 Udhëzime për përdorimin • Keni derdhur diçka apo keni futur diçka në panelin e kontrollit për më shumë se 10 sekonda, (tavë, leckë, etj.). Alarmi bie për një kohë dhe pajisja çaktivizohet. Hiqni objektin ose pastroni panelin e kontrollit. • Nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas pak kohësh, ndizet dhe pajisja çaktivizohet.
 • Page 10 Udhëzime për përdorimin Menjëherë prekni cilësimin e nxehtësisë së duhur. Pas 3 sekondash shfaqet në ekran. Për të ndalur funksionin ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Kohëmatësi Kohëmatësi me numërim zbritës Përdorni kohëmatësin me numërim zbritës për të vendosur kohëzgjatjen e punës së zonës së gatimit vetëm për këtë...
 • Page 11 Udhëzime për përdorimin STOP+GO Funksioni vendos përzgjedhjen më të ulët të nxehtësisë për gjitha zonat e gatimit.( Kur funksionon , nuk mund ta ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Funksioni nuk e ndalon funksionin e kohëmatësit. • Për të aktivizuar këtë funksion prekni .
 • Page 12 Udhëzime dhe këshilla të nevojshme • vendosni diçka në panelin e kontrollit. Aktivizimi i tingujve Çaktivizoni pajisjen. Prekni për 3 sekonda. Ekrani ndizet dhe fiket. Prekni për tre sekonda. Ndizet , sepse tingulli çaktivizohet. Prekni , ndizet . Tingulli është aktivizuar. UDHËZIME DHE KËSHILLA TË...
 • Page 13 Kujdesi dhe pastrimi Cilësi Përdoreni për: Koha Këshilla mi i nxehtë sisë Gatim me avull: perime, peshk, mish 20-45 Shtoni disa lugë gjelle lëng. Patate të gatuara me avull 20-60 Përdorni maksimumi ¼ l ujë për 750 g patate. Gatim sasish më të mëdha ushqimi, 60-150 Deri në...
 • Page 14 Si të veprojmë nëse… Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë dhe me pak detergjent. Në fund, thajeni pajisjen duke e fërkuar me një leckë të pastër. SI TË VEPROJMË NËSE… Problemi Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja Nuk mund të aktivizoni ose të •...
 • Page 15 Probleme që lidhen me mjedisin tre shifra për xhamin qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që ndizet. Sigurohuni që pajisjen ta përdorni siç duhet. Nëse jo, servisi nga tekniku i shërbimit të klientit apo shitësi nuk do të jetë falas, edhe gjatë periudhës së garancisë. Udhëzimet lidhur me shërbimin e klientit dhe kushtet e garancisë...
 • Page 16 ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете...
 • Page 17 Съдържание СЪДЪРЖАНИЕ 18 Информация за безопасност 19 Инструкции за инсталиране 22 Описание на уреда 23 Инструкции за работа 27 Полезни препоръки и съвети 28 Грижи и почистване 29 Как да постъпите, ако 30 Опазване на околната среда В това ръководство за потребителя са използвани...
 • Page 18 Информация за безопасност ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ За вашата безопасност и правилна работа на уреда прочетете това ръководство вни‐ мателно преди инсталирането и употребата. Съхранявайте винаги тези инструкции заедно с уреда, както и ако го преместите или продадете. Потребителите трябва изця‐ ло...
 • Page 19 ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Преди монтаж си отбележете серийния номер (Ser. Nr.) от табелката с данни.Табелка‐ та с данни на уреда се намира в долната му част. HK654070XB 949 595 011 00 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW Инструкции...
 • Page 20 Инструкции за инсталиране • Предпазвайте долната част на уреда от пара и влага, например от съдомиялна ма‐ шина или фурна! • Не инсталирайте уреда в близост до врати и под прозорци! В противен случай, ко‐ гато отворите врата или прозорец, това може да доведе до събаряне на горещи го‐ тварски...
 • Page 21 Инструкции за инсталиране min. 25 mm min. 20 mm min. 28 mm Ако използвате защитна кутия (допълнителна принадлежност ), не е необходимо осигурява‐ нето на предпазно дъно точно под уреда. Не можете да използвате защитната кутия, ако инсталирате уреда над фурна. 2) Допълнителната...
 • Page 22 Описание на уреда ОПИСАНИЕ НА УРЕДА Общ преглед Единична зона за готвене, 1200 W Овална зона, 1500/2400 W Единична зона за готвене, 1200 W Командно табло Зона за готвене с три кръга 800/1600/2300 W Разположение на командното табло Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на дисплея, индикаторите...
 • Page 23 Инструкции за работа сензорно поле функция За активиране и деактивиране на функцията STOP+GO. Активира и деактивира външния кръг. Показания за настройката на нагряване Описание на дисплея Зоната за готвене е изключена. Зоната за готвене работи. Функцията работи. Функцията "Автоматично нагряване" работи Има...
 • Page 24 Инструкции за работа Времена за Автоматично изключване Настройка на на‐ гряване Зоната за готве‐ 6 часа 5 часа 4 часа 1,5 часа не се деактивира след Настройка на нагряване Докоснете лентата за управление в настройка за нагряване. Коригирайте наляво или надяс‐ но, ако...
 • Page 25 Инструкции за работа Незабавно натиснете необходимата степен на нагряване. След 3 секунди се появява на дисплея. За да изключите функцията, променете степента на нагряване. Таймер Таймер за обратно броене Използвайте таймера за обратно броене, за да настроите продължителността на ра‐ бота...
 • Page 26 Инструкции за работа STOP+GO Функцията превключва всички работещи зони за готвене на най-ниската топлинна настройка ( Когато работи, настройката на нагряване не може да бъде променяна. Функцията не спира функцията на таймера. • За да активирате тази функция, натиснете . Символът светва.
 • Page 27 Полезни препоръки и съвети • изтече таймерът с обратно броене • поставите нещо върху контролния панел. Активиране на звуковите сигнали Деактивирайте уреда. Докоснете за 3 секунди. Дисплеите светват и изгасват. Докоснете за 3 секунди. светва, защото звукът е включен. Докоснете , светва...
 • Page 28 Грижи и почистване На‐ Използвайте за: Час Съвети строй‐ ка на нагря‐ ването За варене на ориз и ястия с мляко, 25-50 Добавете минимум два пъти по‐ претопляне на готови ястия мин. вече течност, отколкото е оризът, в един момент от готвенето сме‐ сете...
 • Page 29 Как да постъпите, ако За да отстраните замърсяванията: – Отстранявайте незабавно: топяща се пластмаса, пластмасово фолио и храни, съдържащи захар. В противен случай замърсяванията могат да повредят уре‐ да. Използвайте специална стъргалка за стъкло. Поставете стъргалката на стъклокерамичната повърхност под остър ъгъл и плъзгайте острието по по‐ върхността.
 • Page 30 Опазване на околната среда Проблем Възможна причина и отстраняване Няма сигнал, когато докосва‐ Сигналите са деактивирани. Активирайте сигналите (вижте те сензорните полета на та‐ Контрол на изключване на звука). блото. Автоматичното изключване работи. Деактивирайте уреда и го Светва активирайте отново. В...
 • Page 31 PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do košara za pribor za jelo, od...
 • Page 32 Sadržaj SADRŽAJ 33 Informacije o sigurnosti 34 Upute za postavljanje 36 Opis proizvoda 37 Upute za uporabu 41 Korisni savjeti i preporuke 42 Čišćenje i održavanje 43 Rješavanje problema 44 Briga za okoliš U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli: Važne informacije koje se odnose na vašu osobnu sigurnost i informacije o tome kako spriječiti oštećenja na uređaju.
 • Page 33 Informacije o sigurnosti INFORMACIJE O SIGURNOSTI Radi vaše sigurnosti i pravilnog rada uređaja, prije postavljanja i korištenja pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Isto tako, uvijek držite ove upute uz uređaj ako ga selite ili podajete. Korisnici se moraju u potpunosti upoznati s načinom rada i sigurnosnim funkcijama uređaja. Sigurnost djece i slabijih osoba UPOZORENJE Osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim funkcijama ili...
 • Page 34 Ako je površina napukla, iskopčajte uređaj iz napajanja kako biste izbjegli strujni udar. UPUTE ZA POSTAVLJANJE Prije instalacije, zapišite serijski broj (Serijski br.) s natpisne pločice.Natpisna pločica ure‐ đaja nalazi se na donjem dijelu kućišta. 949 595 011 00 HK654070XB 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW Sigurnosne upute UPOZORENJE Ovo morate pročitati!
 • Page 35 Upute za postavljanje • Za isključivanje povucite predviđenu traku na kabelu. • U slučaju jednofaznog ili dvofaznog priključka, koristite odgovarajući električni kabel tipa H05BB-F Tmax 90°C (ili više). • Oštećeni električni kabel zamijenite specijalnim kabelom (tipa H05BB-F Tmax 90°C; ili vi‐ še).
 • Page 36 Opis proizvoda Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatna oprema zaštitna podloga direktno ispod uređaja nije po‐ trebna. Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako uređaj po‐ stavite iznad pećnice. OPIS PROIZVODA Opći pregled Jednostruko polje za kuhanje 1200 W Ovalno polje 1500/2400 W Jednostruko polje za kuhanje 1200 W Upravljačka ploča Trostruko polje 800/1600/2300 W...
 • Page 37 Upute za uporabu polje senzora funkcija Prikaz tajmera Prikazuje vrijeme u minutama. Uključuje funkciju automatskog zagrijavanja. Uključuje i isključuje vanjski grijaći prsten. Prikaz stupnja zagrijavanja Prikazuje stupanj zagrijavanja. Upravljačka traka Za postavljanje stupnja zagrijavanja. Produljuje ili skraćuje vrijeme. Odabire polje za kuhanje. Uključuje i isključuje funkciju STOP+GO.
 • Page 38 Upute za uporabu • prolijete nešto po kontrolnoj ploči ili na ploču stavite nešto duže od 10 sekundi (lonac, krpu, itd.). Neko se vrijeme čuje zvučni signal i ploča za kuhanje se isključuje. Uklonite predmet ili očistite upravljačku ploču. • ne isključite polje za kuhanje ili ne promijenite stupanj zagrijavanja. Nakon nekog vremena pali se i uređaj se isključuje.
 • Page 39 Upute za uporabu Kako biste pokrenuli funkciju Automatskog zagrijavanja za polje za kuhanje: Dodirnite (na zaslonu se pojavljuje Odmah dodirnite potreban stupanj zagrijavanja. Nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuje Za zaustavljanje funkcije promijenite stupanj zagrijavanja. Tajmer Tajmer za odbrojavanje Tajmerom za odbrojavanje postavljate koliko dugo će polje kuhanja raditi u jednom ciklusu kuhanja.
 • Page 40 Upute za uporabu STOP+GO Funkcija postavlja sva polja za kuhanje koja rade na na najniži stupanj zagrijavanja ( Kada radi, ne možete promijeniti stupanj kuhanja. Funkcija ne zaustavlja funkciju Tajmera. • Za uključivanje ove funkcije dodirnite . Uključuje se simbol •...
 • Page 41 Korisni savjeti i preporuke • tajmer završi s odbrojavanjem, • stavite nešto na upravljačku ploču. Uključivanje zvukova Isključite uređaj. Dotaknite i zadržite 3 sekunde. Zaslonski prikazi upalit će se i ugasiti. Dotaknite i zadrži‐ 3 sekunde, se pali zato što je zvuk isključen. Dotaknite .
 • Page 42 Čišćenje i održavanje Stu‐ Koristite za: Vrijeme Savjeti panj kuhanj Krumpiri kuhani na pari 20- 60 Koristite maks. ¼ l vode za 750 g krumpira. Kuhanje većih količina namirnica, variva 60- 150 Do 3 l tekućine plus sastojci. i juha 9-12 Lagano prženje: sitno izrezani sastojci u po po‐...
 • Page 43 Rješavanje problema RJEŠAVANJE PROBLEMA Problem Mogući uzrok i rješenje Ne možete uključiti uređaj ili • Ponovno uključite uređaj i postavite stupanj zagrijavanja unutar rukovati njime. 10 sekundi. • Istovremeno ste dodirnuli 2 ili više polja senzora. Dodirnite samo jedno polje senzora. •...
 • Page 44 Briga za okoliš BRIGA ZA OKOLIŠ Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš...
 • Page 45 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
 • Page 46 Obsah OBSAH 47 Bezpečnostní informace 48 Pokyny k instalaci 50 Popis spotřebiče 52 Provozní pokyny 55 Užitečné rady a tipy 56 Čištění a údržba 57 Co dělat, když... 58 Poznámky k ochraně životního prostředí V tomto návodu pro uživatele se používají následující...
 • Page 47 Bezpečnostní informace BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím, aby‐ ste zajistili jeho bezpečný a správný provoz. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo prodeje. Uživatelé musí být dokonale sezná‐ meni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.
 • Page 48 POKYNY K INSTALACI Před instalací si poznamenejte sériové číslo (S. N.) z typového štítku. Typový štítek je umí‐ stěný na spodní části spotřebiče. HK654070XB 949 595 011 00 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ...
 • Page 49 Pokyny k instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte pečlivě pokyny k elektrickému připojení. • Elektrická svorkovnice je pod napětím. • Odpojte elektrickou svorkovnici od zdroje napětí. • Instalaci proveďte tak, aby správně zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým pro‐ udem. •...
 • Page 50 Popis spotřebiče min. 28 mm Pokud používáte ochrannou skříň (doplňkové příslušenství ), není nutné ochranné dno přímo pod spotřebičem. Ochrannou skříň nelze použít, pokud spotřebič in‐ stalujete nad troubou. POPIS SPOTŘEBIČE Celkový pohled Jednoduchá varná zóna 1200 W Oválná zóna 1500/2400 W Jednoduchá...
 • Page 51 Popis spotřebiče Uspořádání ovládacího panelu K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté. senzorové tlačítko funkce Zapnutí a vypnutí spotřebiče. Zablokování a odblokování ovládacího panelu. Ukazatele varných zón časovače Ukazuje, pro kterou zónu je nastavený čas. Displej časovače Ukazuje čas v minutách.
 • Page 52 Provozní pokyny Displej Popis Funkce automatického vypnutí je zapnutá. OptiHeat Control (třístupňový ukazatel zbytkového tepla) UPOZORNĚNÍ Nebezpečí popálení zbytkovým teplem! OptiHeat Control zobrazuje úroveň zbytkového tepla. PROVOZNÍ POKYNY Zapnutí a vypnutí Stisknutím na jednu sekundu spotřebič zapnete nebo vypnete. Automatické vypnutí Tato funkce spotřebič...
 • Page 53 Provozní pokyny Automatický ohřev 9 10 11 12 13 14 TEM. Aktivací funkce automatického ohřevu získáte potřebné nastavení teploty za kratší dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží na požado‐ vané nastavení teploty. Funkci automatického ohřevu pro varnou zónu zapnete následovně: Stiskněte (na displeji se zobrazí...
 • Page 54 Provozní pokyny CountUp Timer (Měřič času) Funkce CountUp Timer slouží ke sledování doby provozu varné zóny. • Nastavení varné zóny (jestliže je zapnutá více než jedna varná zóna): dotkněte se opako‐ vaně , dokud se nerozsvítí kontrolka požadované varné zóny. •...
 • Page 55 Užitečné rady a tipy Vyřazení dětské pojistky na jedno vaření • Pomocí zapněte spotřebič. Zobrazí se symbol • Na čtyři sekundy stiskněte . Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní můžete spotřebič použít. • Když spotřebič vypnete pomocí , dětská pojistka se znovu zapne. OffSound Control (Vypnutí...
 • Page 56 Čištění a údržba Nasta‐ Vhodné pro: Čas Tipy vení teploty Udržení teploty uvařeného jídla Nádobu zakryjte pokličkou. potřeby Holandská omáčka, rozpouštění: másla, 5-25 Čas od času zamíchejte. čokolády, želatiny min. Zahuštění: nadýchané omelety, mícha‐ 10—40 Vařte s pokličkou. ná vejce Dušení...
 • Page 57 Co dělat, když... Odstranění nečistot: – Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Po‐ kud tak neučiníte, nečistota může spotřebič poškodit. Použijte speciální škrabku na sklo. Škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
 • Page 58 Poznámky k ochraně životního prostředí Problém Možná příčina a řešení Porucha spotřebiče. Rozsvítí se a číslo. Spotřebič na chvíli odpojte z elektrické sítě. Vypojte pojistku v do‐ mácí elektroinstalaci. Opět připojte. Jestliže se opět rozsvítí, obraťte se na místní servis. Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí...
 • Page 59 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 60: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 61 Safety information 62 Installation instructions 64 Product description 65 Operating instructions 69 Helpful hints and tips 70 Care and cleaning 71 What to do if… 72 Environment concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.
 • Page 61: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before the installation and use. Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it. The users must fully know the operation and safety functions of the appliance. Children and vulnerable people safety WARNING! Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental func-...
 • Page 62: Installation Instructions

  Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The rating plate of the appliance is on its lower casing. 949 595 011 00 HK654070XB 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW The Safety Instructions...
 • Page 63 Installation instructions • Install correctly to give shock protection. • Loose and incorrect plug and socket connections can make the terminal become too hot. • A qualified electrician must install the connections in the clamps correctly. • Use a strain relief clamp on cable. •...
 • Page 64: Product Description

  Product description If you use a protection box (the additional acces- sory ), the protective floor directly below the ap- pliance is not necessary. You can not use the protection box if you install the appliance above an oven. PRODUCT DESCRIPTION General overview Single cooking zone 1200 W Oval zone 1500/2400 W...
 • Page 65: Operating Instructions

  Operating instructions sensor field function It activates Automatic Heat Up function. It activates and deactivates the outer ring. A heat setting display It shows the heat setting. A control bar To set the heat setting. It increases or decreases the time. It sets the cooking zone.
 • Page 66: The Heat Setting

  Operating instructions • You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.). The sound operates some time and the appliance deactivates. Remove the object or clean the control panel. •...
 • Page 67 Operating instructions Immediately touch the necessary heat setting. After 3 seconds comes on in the dis- play. To stop the function change the heat setting. Timer Count Down Timer Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one time.
 • Page 68: The Child Safety Device

  Operating instructions STOP+GO function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting ( When operates, you cannot change the heat setting. function does not stop the timer function. • To activate this function touch . The symbol comes on.
 • Page 69: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Activation of the sounds Deactivate the appliance. Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 seconds. comes on, because the sound is off. Touch comes on. The sound is on. HELPFUL HINTS AND TIPS Cookware •...
 • Page 70: Care And Cleaning

  Care and cleaning Heat Use to: Time Hints setting Cook larger quantities of food, stews 60-150 Up to 3 l liquid plus ingredients. and soups 9-12 Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, as nec- Turn halfway through. cutlets, rissoles, sausages, liver, roux, essary eggs, pancakes, doughnuts 12-13...
 • Page 71: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… Problem Possible cause and remedy You cannot activate the appli- • Activate the appliance again and set the heat setting in 10 ance or operate it. seconds. • You touched 2 or more sensor fields at the same time. Only touch one sensor field.
 • Page 72: Environment Concerns

  Environment concerns ENVIRONMENT CONCERNS The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
 • Page 76 892934705-D-342011...

Table of Contents