Download  Print this page

Advertisement

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím, aby‐
ste zajistili jeho bezpečný a správný provoz. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se
spotřebičem i v případě jeho stěhování nebo prodeje. Uživatelé musí být dokonale sezná‐
meni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.
Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslový‐
mi schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpověd‐
ných za jejich bezpečnost.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Dbejte na to, aby se děti ke spotřebiči nepřibližovaly během a po jeho používání, a to až
do doby, než spotřebič vychladne.
UPOZORNĚNÍ
Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně
zapnout.
Bezpečnost při provozu
• Před prvním použitím odstraňte všechny obaly, nálepky a fólie.
• Po každém použití nastavte varné zóny do polohy „vypnuto".
• Nebezpečí popálení! Na varnou desku nepokládejte příbory nebo pokličky, protože by se
mohly zahřát na vysokou teplotu.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.
Správné používání
• Při vaření spotřebič vždy sledujte.
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití!
• Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu.
• Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které se mohou snadno
roztavit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskla‐
dujte.
• Během připojování spotřebiče do síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se
elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely
nesmí být zamotané.
Rady k ochraně spotřebiče před poškozením
• Jestliže na sklokeramickou desku něco spadne, může se povrch poškodit.
Bezpečnostní informace
47

Advertisement

   Also See for AEG HK654070XB

   Related Manuals for AEG HK654070XB

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: