Download  Print this page

Advertisement

• Zonat e gatimit mos i përdorni me enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
• Mos fusni letrën e aluminit brenda në pajisje.
PARALAJMËRIM
Nëse ka ndonjë plasaritje mbi sipërfaqe, shkëputeni pajisjen nga korrenti për të
shmangur goditjet elektrike.
UDHËZIME PËR INSTALIMIN
Përpara instalimit, shënoni numrin e serisë (Ser. Nr.) nga etiketa e parametrave.Etiketa e
parametrave të pajisjes ndodhet në pjesën e saj të poshtme.
Udhëzimet për sigurinë
PARALAJMËRIM
Duhet t'i lexoni këto!
• Sigurohuni që pajisja të mos jetë dëmtuar nga transportimi. Mos lidhni një pajisje të
dëmtuar. Nëse është e nevojshme, flisni me shitësin.
• Vetëm një teknik i autorizuar shërbimi mund ta instalojë, ta lidhë ose ta riparojë këtë
pajisje. Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
• Pajisjet inkaso përdorini vetëm pasi ta keni montuar pajisjen siç duhet në njësitë inkaso
dhe në planin e punës, sipas standardeve në fuqi.
• Mos ndryshoni specifikimet dhe as mos e modifikoni këtë produkt. Mund të lëndoni
veten dhe të tjerët ose të dëmtoni pajisjen.
• Ndiqni plotësisht ligjet, rregulloret, direktivat dhe standardet në fuqi të vendit ku do të
përdorni pajisjen (normat e sigurisë, normat e riciklimit, rregullat e sigurisë elektrike etj.)!
• Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera!
• Instaloni mbrojtjen kundër goditjeve elektrike, si për shembull, montoni sirtarët vetëm
me një bazament mbrojtës nën pajisje!
• Ruajini sipërfaqet e çara të planit të punës nga lagështira me një izolues të mirë!
• Fiksojeni pajisjen me planin e punës pa lënë asnjë hapësirë, me një mjet të saktë!
• Mbroni bazamentin e pajisjes nga avulli dhe lagështia e krijuar, p.sh. nga enëlarësja ose
furra!
• Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën dritare! Përndryshe, kur hapni dyert dhe
dritaret mund të përmbysni enë të nxehta gatimi nga vatra.
PARALAJMËRIM
Rrezik dëmtimi nga rryma elektrike. Ndiqini me kujdes udhëzimet për lidhjet elektrike.
• Terminali i kabullit kryesor ka tension elektrik.
• Shkëputeni tensionin nga terminali.
• Siguroni mbrojtjen nga goditja elektrike nëpërmjet montimit profesional.
HK654070XB
58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60-Hz
AEG
Udhëzime për instalimin
949 595 011 00
7,1 kW
5

Advertisement

   Also See for AEG HK654070XB

   Related Manuals for AEG HK654070XB

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: