AEG HK654070XB User Manual
Hide thumbs Also See for HK654070XB:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

HK654070XB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
16
30
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for AEG HK654070XB

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing HK654070XB EN User manual FR Notice d'utilisation DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. MILIEUBESCHERMING ............15 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor in- stallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente inva- liditeit.
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Page 5 NEDERLANDS welke werkzaamheden dan ook uit- • Bedien het apparaat niet met natte voert. handen of als het contact maakt met water. • Gebruik de juiste stroomkabel. • Leg geen bestek of deksels van steel- • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt pannen op de kookzones.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Til deze voorwerpen altijd op als neutrale schoonmaakmiddelen. Ge- u ze moet verplaatsen op het kookop- bruik geen schuurmiddelen, schuur- pervlak. sponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. 2.3 Onderhoud en reiniging 2.4 Verwijdering WAARSCHUWING! Risico op schade aan het appa- WAARSCHUWING! raat.
 • Page 7 NEDERLANDS Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. Tiptoets -functie Het apparaat in- en uitschakelen Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen. De functie STOP+GO in- en uitschake- len. Indicatielampjes timer voor Geeft aan voor welke zone u de tijd in- de kookzones stelt.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  4. DAGELIJKS GEBRUIK 4.1 In- en uitschakeling 4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen. Het verwarmingsvlak kan worden aange- past aan de grootte van het kookgerei.
 • Page 9 NEDERLANDS 4.6 Timer van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen en getelde tijd (minu- Timer met aftelfunctie ten). • Om in de gaten te houden hoelang Gebruik de timer met aftelfunctie om in de kookzone werkt: selecteer de te stellen hoe lang de kookzone op dat moment moet werken.
 • Page 10: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  10 www.aeg.com • Als u het apparaat uitschakelt met Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt inge- gaat de kinderbeveiliging weer wer- steld, wordt weergegeven. ken. Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS tie klinkt. Het verschil in wer- 5.4 Voorbeelden van kingstijd hangt af van het niveau kooktoepassingen van de kookstand en de lengte van de bereiding. De gegevens in de volgende tabel die- nen slechts als richtlijn. Tem- Gebruik om: Tijds- Tips pera-...
 • Page 12: Probleemoplossing

  12 www.aeg.com Gebruik altijd kookgerei met een schone plaat en verwijder resten door het bodem. blad over het oppervlak te schui- ven. Krassen of donkere vlekken in de – Verwijder nadat het apparaat glaskeramiek hebben geen in- voldoende is afgekoeld:kalkvlek-...
 • Page 13: Montage-Instructies

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De automatische op- Kookzone is heet. Laat de kookzone vol- warmfunctie start niet. doende afkoelen. De hoogste kookstand is De hoogste kookstand ingesteld. heeft hetzelfde vermogen als de automatische op- warmfunctie. U kunt de buitenste ring Schakel eerst de binnen- niet inschakelen.
 • Page 14 14 www.aeg.com Noteer voor montage van het apparaat in geschikte inbouwunits of werkbla- de onderstaande informatie van het ty- den die aan de normen voldoen. peplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de behuizing van 8.2 Aansluitkabel het apparaat.
 • Page 15: Technische Informatie

  1) Het beschermblok is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier. 9. TECHNISCHE INFORMATIE Model HK654070XB Prod.Nr. 949 595 011 01 Typ 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 16 10. ENVIRONMENT CONCERNS ..........29 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 17: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 18: Safety Instructions

  18 www.aeg.com • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 19 ENGLISH mains cable. Contact the Service or an perature than oil used for the first electrician to change a damaged time. mains cable. • Do not put flammable products or • The electrical installation must have an items that are wet with flammable isolation device which lets you discon- products in, near or on the appliance.
 • Page 20: Product Description

  20 www.aeg.com • Cut off the mains cable and discard it. 3. PRODUCT DESCRIPTION 170 mm 145 mm Cooking zone 265 mm Cooking zone Cooking zone 145 mm Control panel 120/175/210 Cooking zone 3.1 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 21: Daily Use

  ENGLISH Sensor field Function Heat setting display To show the heat setting. Control bar To set a heat setting. To increase or decrease the time. To set a cooking zone. To activate and deactivate the outer rings. 3.2 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated.
 • Page 22 22 www.aeg.com • — 5 hours • — 4 hours • — 1.5 hours 4.3 The heat setting Touch the control bar at the heat set- ting. Move your finger along the control bar to change the setting. Do not re- lease before you have a correct heat set- ting.
 • Page 23 ENGLISH CountUp Timer ( The count up 4.8 Lock timer) When the cooking zones operate, you can lock the control panel, but not . It Use the CountUp Timer to monitor how prevents an accidental change of the long the cooking zone operates. heat setting.
 • Page 24: Helpful Hints And Tips

  24 www.aeg.com Activation of the sounds Touch for 3 seconds. The displays come on and go out. Touch for 3 sec- Deactivate the appliance. onds. comes on, the sound is on. Touch for 3 seconds. The displays Touch comes on, the sound is come on and go out.
 • Page 25: Care And Cleaning

  ENGLISH Heat Use to: Time Hints set- ting Simmer rice and milkbased 25-50 Add the minimum two times dishes, heating up ready- as much liquid as rice, mix cooked meals milk dishes at some point of the procedure through. Steam vegetables, fish, meat 20-45 Add some tablespoons of liquid.
 • Page 26: Troubleshooting

  26 www.aeg.com 7. TROUBLESHOOTING Problem Possible cause Remedy You cannot activate or The appliance is not Check if the appliance is operate the appliance. connected to an electri- correctly connected to cal supply or it is con- the electrical supply (refer nected incorrectly.
 • Page 27: Installation Instructions

  ENGLISH Problem Possible cause Remedy The Automatic Switch Deactivate the appliance comes on. Off operates. and activate it again. The Child Safety Device Refer to the chapter “Dai- comes on. or the Lock function op- ly Use”. erates. There is an error in the Disconnect the appliance and a number come appliance.
 • Page 28 28 www.aeg.com 8.3 Assembly min. 500mm R 5mm min. 50mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm If you use a protection box (an additional accessory ), the protective floor directly below the appliance is not necessary.
 • Page 29: Technical Information

  ENGLISH 9. TECHNICAL INFORMATION Model HK654070XB Prod.Nr. 949 595 011 01 Typ 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr... 7.1 kW Cooking zones power Cooking zone Nominal Power (Max heat setting) Right rear —170 / 265 mm 1500 / 2400 W Right front —...
 • Page 30 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......44 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Page 31: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneu- sement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y ré- férer ultérieurement.
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  32 www.aeg.com • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la grais- se ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
 • Page 33 FRANÇAIS Branchement électrique • Utilisez cet appareil dans un environ- nement domestique. AVERTISSEMENT • Ne modifiez pas les caractéristiques Risque d'incendie ou d'électro- de cet appareil. cution. • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un systè- •...
 • Page 34: Description De L'appareil

  34 www.aeg.com • Ne laissez pas de récipients chauds • Nettoyez régulièrement l'appareil afin sur le bandeau de commande. de maintenir le revêtement en bon état. • Ne laissez pas le contenu des réci- pients de cuisson s'évaporer. • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
 • Page 35 FRANÇAIS 3.1 Description du bandeau de commande Appuyez sur les touches sensitives pour faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées. Touche sensitive Fonction Pour allumer et éteindre l'appareil. Pour verrouiller ou déverrouiller le ban- deau de commande.
 • Page 36: Utilisation Quotidienne

  36 www.aeg.com Affichage Description La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée. Une anomalie de fonctionnement s'est produite. + chiffre OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
 • Page 37 FRANÇAIS plusieurs circuits de cuisson extérieurs, • Pour choisir la zone de cuisson : ap- appuyez de nouveau sur la même tou- puyez plusieurs fois sur jusqu'à ce che sensitive. Le voyant correspondant que l'indicateur correspondant s'affi- s'allume. che. Répétez la procédure ci-dessus pour •...
 • Page 38 38 www.aeg.com Pour démarrer cette fonction, appuyez nance, et le nombre de minutes écoulées. . Le symbole s'allume pendant 4 secondes. • Pour vérifier la durée de fonctionne- Le minuteur reste allumé. ment de la zone de cuisson sélec- Pour mettre à l'arrêt cette fonction, ap- tionnée.
 • Page 39: Conseils Utiles

  FRANÇAIS 4.10 OffSound Control • quand vous appuyez sur (Désactivation et activation • quand le minuteur arrive en fin de course des signaux sonores) • quand le décompte se termine • quand vous posez un objet sur le ban- Désactivation des signaux deau de commande.
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  40 www.aeg.com Utilisation : Durée Conseils veau cuis- Sauce hollandaise ; faire fon- 5-25 Mélanger de temps en dre : beurre, chocolat, gélatine temps. Solidifier : omelettes baveuses, 10-40 Couvrir pendant la cuisson. œufs au plat Faire cuire à feu doux le riz et...
 • Page 41: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS – Une fois que l'appareil a suffi- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chif- samment refroidi, enlevez : tra- fon humide et d'un peu de déter- ces de calcaire et d'eau, projec- gent. tions de graisse, décolorations Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide métalliques luisantes.
 • Page 42: Instructions D'installation

  42 www.aeg.com Problème Cause probable Solution Le niveau de cuisson le Le niveau de cuisson le plus élevé est réglé. plus élevé est identique à la fonction de démarrage automatique de la cuis- son. Impossible d'activer le Activez d'abord le circuit circuit extérieur.
 • Page 43 FRANÇAIS la plaque signalétique. La plaque signa- sur des plans de travail homologués et létique se trouve au bas de l'enveloppe adaptés. extérieure de l'appareil. • Modèle ......8.2 Câble d'alimentation • PNC ......• L'appareil est fourni avec le câble •...
 • Page 44: Caracteristiques Techniques

  1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local. 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Model HK654070XB Prod.Nr. 949 595 011 01 Typ 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 45 10. UMWELTTIPPS ............. 59 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 46: Sicherheitsinformationen

  46 www.aeg.com 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Ge- räts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Herstel- ler haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
 • Page 47: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
 • Page 48 48 www.aeg.com • Die elektrischen Anschlüsse müssen • Nehmen Sie keine technischen Ände- von einem qualifizierten Elektriker aus- rungen am Gerät vor. geführt werden. • Schalten Sie das Gerät nicht über eine • Das Gerät muss geerdet sein. externe Zeitschaltuhr oder eine sepa- rate Fernsteuerung ein.
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH • Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr • Reinigen Sie das Gerät nicht mit ei- auf das Bedienfeld. nem Wasser- oder Dampfstrahl. • Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leer- • Reinigen Sie das Geräts mit einem kochen. weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 50 50 www.aeg.com 3.1 Bedienfeldanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Geräts. Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds. Ein- und Ausschalten der Funktion STOP +GO.
 • Page 51: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Display Beschreibung OptiHeat Control (3-stufige Restwärmeanzeige): Weiter- garen/Warmhalten/Restwärme. Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv. Die Abschaltautomatik ist in Betrieb. 3.3 OptiHeat Control OptiHeat Control zeigt die Restwärme- stufe an. (Restwärmeanzeige, 3-stufig) WARNUNG! Es besteht Verbren- nungsgefahr durch Restwärme! 4.
 • Page 52 52 www.aeg.com einstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei • So wird die Restzeit angezeigt: Verwendung dieser Funktion wird eine Wählen Sie die Kochzone mit aus. gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe Die Anzeige der Kochzone blinkt (siehe Diagramm) eingestellt und an- schneller.
 • Page 53 DEUTSCH Kurzzeitwecker • Berühren Sie 4 Sekunden lang. Das Symbol leuchtet. Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb • Schalten Sie das Gerät mit aus. sind, können Sie den Timer als Kurzzeit- wecker verwenden. Berühren Sie Ausschalten der Kindersicherung Berühren Sie oder des Timers, um •...
 • Page 54: Praktische Tipps Und Hinweise

  54 www.aeg.com 5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 5.1 Kochgeschirr • Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich Informationen zum Kochgeschirr groß sein. 5.3 Öko Timer (Öko-Timer) • Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.
 • Page 55: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Koch Verwendung: Dauer Tipps stufe 12-13 Bei starker Hitze anbraten: Rös- 5-15 M Nach der Hälfte der Zeit ti, Lendenstücke, Steaks wenden. Aufkochen großer Mengen Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites. Informationen zu speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamiden...
 • Page 56 56 www.aeg.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Zwei oder mehr Sensor- Berühren Sie nur ein Sen- felder wurden gleichzei- sorfeld. tig berührt. Die Funktion STOP+GO Siehe hierzu Kapitel ist eingeschaltet. „Täglicher Gebrauch“. Wasser- oder Fettsprit- Wischen Sie das Bedien- zer befinden sich auf feld ab.
 • Page 57: Montageanleitung

  DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Im Gerät ist ein Fehler Trennen Sie das Gerät ei- und eine Zahl werden aufgetreten. ne Zeit lang vom Strom- angezeigt. netz. Schalten Sie die Si- cherung im Sicherungs- kasten der Hausinstallati- on aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
 • Page 58 58 www.aeg.com 8.3 Montage min. 500mm R 5mm min. 50mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm Falls Sie einen Schutzboden verwenden (zusätzliches Zubehör) , ist der Boden- schutz direkt unter dem Gerät nicht er- forderlich.
 • Page 59: Technische Daten

  DEUTSCH 9. TECHNISCHE DATEN Model HK654070XB Prod.Nr. 949 595 011 01 Typ 58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr... 7.1 kW Kochzonenleistung Kochzone Nennleistung (höchste Kochstufe) Hinten rechts —170 / 265 mm 1500 / 2400 W Vorne rechts —...
 • Page 60 www.aeg.com/shop...

Table of Contents