AEG HK654070XB User Manual

AEG HK654070XB User Manual

Ceramic glass hob
Hide thumbs Also See for HK654070XB:
Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
  • Installatie
  • Beschrijving Van Het Apparaat
  • Bediening Van Het Apparaat
  • In- en Uitgeschakeld
  • Automatische Uitschakeling
  • Temperatuurinstelling
  • De Buitenste Ring In- en Uitschakelen
  • De Automatische Opwarmfunctie
  • Timer Gebruiken
  • Starten Van STOP+GO
  • Bedieningspaneel Vergrendelen/Ontgrendelen
  • Handige Aanwijzingen en Tips
  • De Kinderbeveiliging
  • Offsound Control (In- en Uitschakelen)
  • Onderhoud en Reiniging
  • Wat Moet U Doen, als
  • Milieubescherming
  • Verpakkingsmateriaal
 • Français

  • Consignes de Sécurité
  • Installation
  • Description de L'appareil
  • Dispositif D'arrêt de Sécurité
  • Mise en Fonctionnement Et Mise À L'arrêt
  • Utilisation de L'appareil
  • Activation / Désactivation des Circuits Extérieurs
  • La Fonction de Démarrage Automatique de la Cuisson
  • Le Niveau de Cuisson
  • Utilisation du Minuteur
  • Activation de la Fonction STOP+GO
  • Verrouillage/Déverrouillage du Bandeau de Commande
  • Le Dispositif de Sécurité Enfants
  • Offsound Control (Désactivation/Activation des Signaux Sonores)
  • Conseils Utiles
  • Entretien Et Nettoyage
  • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • Emballage
  • En Matière de Protection de L'environnement
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Installation
  • Gerätebeschreibung
  • Abschaltautomatik
  • Bedienung des Geräts
  • Ein- und Ausschalten
  • Die Ankochautomatik
  • Die Kochstufe
  • Ein- und Ausschalten der Äußeren Heizkreise
  • Verwenden des Timers
  • Starten der Funktion STOP+GO
  • Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds
  • Die Kindersicherung
  • Hilfreiche Hinweise und Tipps
  • Offsound Control (Ein- und Ausschalten der Signaltöne)
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Umwelttipps
  • Verpackungsmaterial
 • Italiano

  • Informazioni Per la Sicurezza
  • Installazione
  • Descrizione del Prodotto
  • Accensione E Spegnimento Dell'apparecchio
  • Funzionamento Dell'apparecchiatura
  • Spegnimento Automatico Disattivo
  • Accensione E Spegnimento Dei Circuiti DI Riscaldamento Esterni
  • Impiego del Timer
  • Livello DI Potenza
  • Avvio Della Funzione STOP+GO
  • Blocco/Sblocco del Pannello Dei Comandi
  • La Sicurezza Bambini
  • Offsound Control (Accensione E Spegnimento Dei Segnali Acustici)
  • Suggerimenti E Consigli Utili
  • Cosa Fare Se
  • Pulizia E Cura
  • Considerazioni Ambientali
  • Materiale DI Imballaggio
 • Español

  • Información sobre Seguridad
  • Instalación
  • Descripción del Aparato
  • Desconexión Automática
  • Encendido y Apagado
  • Funcionamiento del Aparato
  • Calentamiento Automático
  • Conectar y Desconectar Los Circuitos Exteriores
  • Para Ajustar el Calor
  • Uso del Temporizador
  • Inicio de la Función STOP+GO
  • Bloqueo/Desbloqueo del Panel de Mandos
  • Dispositivo de Seguridad para Niños
  • Offsound Control (Activación y Desactivación del Sonido)
  • Consejos y Sugerencias Útiles
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Aspectos Medioambientales
  • Qué Puede Hacer si
  • Material de Embalaje

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 14

Quick Links

HK654070XB
Gebruiksaanwijzing
Glaskeramische
kookplaat
User manual
Ceramic glass hob
Notice d'utilisation
Table de cuisson
vitrocéramique
Benutzerinformation
Glaskeramikkochfeld
Istruzioni per l'uso
Piano di cottura in
vetroceramica
Manual de instrucciones
Placa vitrocerámica

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HK654070XB

 • Page 1 HK654070XB Gebruiksaanwijzing Glaskeramische kookplaat User manual Ceramic glass hob Notice d'utilisation Table de cuisson vitrocéramique Benutzerinformation Glaskeramikkochfeld Istruzioni per l’uso Piano di cottura in vetroceramica Manual de instrucciones Placa vitrocerámica...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Page 3: Installatie

  INSTALLATIE Noteer voor de installatie, het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje.Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. HK654070X-B 949 593 241 00 58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW AEG-ELECTROLUX...
 • Page 4 Installatie Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING! Lees deze zorgvuldig! Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier. Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren.
 • Page 5 Installatie U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekerin- gen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contac- ten. Montage min. 500mm min. min. 50mm 50mm +1 mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Apparaat

  Beschrijving van het apparaat BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Indeling kookplaat Enkele zone 1200 W Ovale braadzone 1500/2400 W Enkele zone 1200 W Bedieningspaneel Drievoudige kookzone 800/1600/2300 Indeling bedieningspaneel Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Displays, indicatielampjes en geluiden geven aan welke functies worden gebruikt.
 • Page 7: Bediening Van Het Apparaat

  Bediening van het apparaat Sensorveld Functie tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt de buitenste ringen in en uit Display temperatuurinstelling Displays tonen de actieve functies Display Beschrijving Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Er is een storing + cijfer OptiHeat Control (Restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is...
 • Page 8: Temperatuurinstelling

  Bediening van het apparaat Automatische uitschakeltijden Temperatuurin- stelling Wordt uitge- 6 uur 5 uur 4 uur 1,5 uur schakeld na Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt.
 • Page 9: Starten Van Stop+Go

  Bediening van het apparaat U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. • Kookzone selecteren:blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. • De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( minuten).
 • Page 10: De Kinderbeveiliging

  Handige aanwijzingen en tips Om deze functie te stoppen, raak aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld ver- schijnt. Als u het apparaat uitschakelt, stopt deze functie ook. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Kinderbeveiliging inschakelen .
 • Page 11 Handige aanwijzingen en tips Energie besparen • Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. • Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. • Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Informatie over acrylamide Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage tempe- raturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
 • Page 13: Milieubescherming

  Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt een geluid en het ap- U hebt afgedekt . Maak het sensorveld vrij. paraat wordt in- en uitgescha- keld. Na 5 seconden klinken er een of meer geluiden. Automatische uitschakeling is actief. Schakel het apparaat uit en gaat branden weer in.
 • Page 14: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Page 15: Installation Instructions

  INSTALLATION INSTRUCTIONS Before the installation, note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate.The rating plate of the appliance is on its lower casing. 949 593 241 00 HK654070X-B 58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW AEG-ELECTROLUX...
 • Page 16 Installation instructions Safety instructions WARNING! You must read these! Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier. Only an authorised service technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.
 • Page 17 Installation instructions Assembly min. 500mm min. min. 50mm 50mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min. 28 mm If you use a protection box (additional accessory), the protective floor directly below the appliance is not necessary.
 • Page 18: Product Description

  Product description PRODUCT DESCRIPTION Cooking surface layout Single cooking zone 1200 W Oval zone 1500/2400 W Single cooking zone 1200 W Control panel Triple cooking zone 800/1600/2300 W Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. Indicators, displays and sounds tell which functions operate.
 • Page 19: Operating Instructions

  Operating instructions sensor field function selects the cooking zone starts and stops the outer rings Heat setting displays Displays show which functions operate Display Description The cooking zone is off The cooking zone operates Keep Warm The automatic heat-up function is on There is a malfunction + digit OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator): still cooking / keep...
 • Page 20: The Heat Setting

  Operating instructions The heat setting Touch the control bar at the heat setting. Change to the left or the right, if it is neces- sary. Do not release before you have a cor- rect heat setting. The display shows the heat setting.
 • Page 21: Starting The Stop+Go

  Operating instructions • Selection of the cooking zone:touch again and again until the indicator of a neces- sary cooking zone comes on. • Starting the Count Down Timer: touch of the timer to set the time ( minutes). When the indicator of the cooking zone flashes slower, the time counts down. •...
 • Page 22: Offsound Control (Switching Off And On The Sounds)

  Helpful hints and tips Starting the child safety device . Do not set the heat settings. • Start the hob with • Touch for 4 seconds. The symbol comes on. • Stop the hob with Switching off the child safety device .
 • Page 23: Care And Cleaning

  Care and cleaning Examples of cooking applications The data in the table is for guidance only. Heat Use to: Time Hints setting Keep cooked foods warm as re- Cover quired Hollandaise sauce, melt: butter, choco- 5-25 Mix occasionally late, gelatine Solidify: fluffy omelettes, baked eggs 10-40 Cook with a lid on...
 • Page 24: What To Do If

  What to do if… To remove the dirt: 1. – Remove immediately:melted plastic, plastic foil, and food with sugar. If not, the dirt can cause damage to the appliance. Use a special scraper for the glass . Put the scra- per on the glass surface at an acute angle and move the blade on the surface .
 • Page 25: Environment Concerns

  Environment concerns the glass ceramic (it is in the corner of the cooking surface) and an error message that comes on. If you operated the appliance incorrectly, the servicing by a customer service technician or dealer will not be free of charge, even during the warranty period. The instructions about the customer service and conditions of guarantee are in the guarantee booklet.
 • Page 26 Warranty – 'you' means the purchaser of the Appliance not having purchased the appliance for re-sale, and 'your' has a corresponding meaning. This warranty only applies to Appliances purchased and used in Australia or New Zea- land and is in addition to (and does not exclude, restrict, or modify in any way) any non-excludable statutory warranties in Australia or New Zealand.
 • Page 27 Warranty – Electrolux shall not be liable for any loss or damage whether direct or indirect or consequential arising from your purchase, use or non-use of the Appliance. 11. Provisions of the Trade Practices Act and State consumer legislation in Australia, and the Consumer Guarantees Act, the Sale of Goods Act and the Fair Trading Act in New Zealand, imply warranties or conditions, or impose obligations, upon Electrolux which cannot be excluded, restricted or modified.
 • Page 28: Consignes De Sécurité

  Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Page 29: Installation

  Avant d'installer l'appareil, notez le numéro de série qui figure sur la plaque signaléti- que.La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure de l'appareil. HK654070X-B 949 593 241 00 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX...
 • Page 30 Installation Avertissement importants AVERTISSEMENT Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil. Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé.
 • Page 31 Installation Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à vis- ser doivent être retirés du support), des disjoncteurs de mise à la terre et des contacteurs. Montage min. 500mm min. min. 50mm 50mm +1 mm +1 mm min.
 • Page 32: Description De L'appareil

  Description de l'appareil DESCRIPTION DE L'APPAREIL Description de la table de cuisson Zone de cuisson 1200 W Zone de cuisson ovale 1500/2400 W Zone de cuisson 1200 W Bandeau de commande Zone de cuisson à triple circuit 800/1600/2300 W Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de commander l'appareil.
 • Page 33: Utilisation De L'appareil

  Utilisation de l'appareil Touche sensitive Fonction Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt de la zo- ne de cuisson ovale Un bandeau de commandes pour régler le niveau de cuisson. Augmentation ou diminution de la durée Sélection d'une zone de cuisson Activation et désactivation des circuits extérieurs Affichage des niveaux de cuisson Des voyants confirment l'activation des fonctions sélectionnées...
 • Page 34: Le Niveau De Cuisson

  Utilisation de l'appareil • la zone de cuisson n’est pas éteinte ou le niveau de cuisson n'est pas modifié. Après un certain temps, s'affiche et la table de cuisson est désactivée. Voir tableau. Temporisation de la désactivation automatique Niveau de cuis- Arrêt après 6 heures 5 heures...
 • Page 35: Activation De La Fonction Stop+Go

  Utilisation de l'appareil Vous pouvez régler le niveau de puissance avant ou après le réglage du minuteur. • Sélection d'un foyer :appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le voyant du foyer souhaité s'allume. • Utilisation du minuteur progressif : appuyez sur du minuteur pour régler la durée ( minutes).
 • Page 36: Le Dispositif De Sécurité Enfants

  Utilisation de l'appareil Le minuteur reste allumé. Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allu- Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction. Le dispositif de sécurité enfants Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil. Activation de la Sécurité...
 • Page 37: Conseils Utiles

  Conseils utiles CONSEILS UTILES Plats de cuisson • Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que pos- sible avant chaque utilisation. • Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent lais- ser des traces sur les zones de cuisson vitrocéramiques.
 • Page 38: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Niveau Adapté à : Durée Conseils cuisson Cuisson de grandes quantités d'ali- 60-150 Ajouter jusqu’à 3 l de liquide, plus ments, ragoûts et soupes min. les ingrédients. 9-12 Cuisson à feu doux : escalopes, cordons selon Retourner à mi-cuisson. bleus de veau, côtelettes, rissolettes, besoin.
 • Page 39: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement... EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT... Problème Cause possible et solution L'appareil ne se met pas en ser- • Remettez l'appareil en marche et réglez le niveau de cuisson vice ou ne fonctionne pas. dans les 10 secondes qui suivent. •...
 • Page 40: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Page 41: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Page 42 Sicherheitshinweise WARNUNG! Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht ver- sehentlich einschalten können. Sicherheit während des Betriebs • Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, Aufkleber und Auf- lagen. • Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. •...
 • Page 43: Installation

  949 593 241 00 HK654070X-B 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX Sicherheitshinweise WARNUNG! Bitte Folgendes unbedingt lesen! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Anbieter.
 • Page 44 Installation • Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss eine Netzanschlussleitung des Typs H05BB-F Tmax 90°C (oder höher) verwendet werden. • Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine Spezialanschlusslei- tung (Typ H05BB-F Tmax 90°C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich in einem sol- chen Fall an Ihren Kundendienst.
 • Page 45: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Ausstattung des Kochfelds Einkreis-Kochzone 1.200 W Bräterzone 1.500/2.400 W Einkreis-Kochzone 1.200 W Bedienfeld Dreikreis-Kochzone 800/1.600/2.300 W Ausstattung des Bedienfelds Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Kochfelds Ein- und Ausschalten der Tastensperre oder der...
 • Page 46: Bedienung Des Geräts

  Bedienung des Geräts Sensorfeld Funktion Erhöhen oder Verringern der Zeit Auswählen der Kochzone Ein- und Ausschalten der äußeren Heizkreise Anzeigen der Kochstufe Anzeigen zeigen an, welche Funktionen aktiviert sind Display Beschreibung Kochzone ist ausgeschaltet Kochzone ist eingeschaltet Warmhalten Die Ankochautomatik ist eingeschaltet Es liegt eine Fehlfunktion vor + Zahl OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warm-...
 • Page 47: Die Kochstufe

  Bedienung des Geräts Automatische Abschaltzeiten Kochstufe Abschaltung 6 Stunden 5 Stunden 4 Stunden 1,5 Stunden nach Die Kochstufe Berühren Sie die Einstellskala für die Koch- stufe. Möchten Sie eine andere Kochstufe einstellen, berühren Sie die Skala weiter links oder rechts. Nehmen Sie den Finger erst von der Skala, wenn die richtige Kochstufe ein- gestellt ist.
 • Page 48: Starten Der Funktion Stop+Go

  Bedienung des Geräts • Auswählen der Kochzone:Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet. • Einschalten des Kurzzeitmessers (Count Down Timer):Berühren Sie am Timer, um die Zeit einzustellen ( Minuten). Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt. •...
 • Page 49: Die Kindersicherung

  Hilfreiche Hinweise und Tipps Berühren Sie zur Aktivierung der Funktion. Das Symbol wird 4 Sekunden lang ange- zeigt. Die Uhr läuft weiter. Berühren Sie zur Deaktivierung der Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird ein- gestellt. Diese Funktion wird deaktiviert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird. Die Kindersicherung Mit dieser Funktion wird ein versehentliches Bedienen des Kochfelds verhindert.
 • Page 50 Hilfreiche Hinweise und Tipps Energie sparendes Kochen • Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab. • Stellen Sie das Kochgeschirr auf die Kochzone und schalten Sie diese erst dann ein. • Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme.
 • Page 51: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Hinweis zu Acrylamid Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann die Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
 • Page 52: Umwelttipps

  Umwelttipps Störung Mögliche Ursachen und Abhilfe Die Restwärmeanzeige leuchtet Die Kochzone ist noch nicht heiß, da sie erst ganz kurz einge- nicht auf. schaltet war. Sollte die Kochzone eigentlich heiß sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Ein Signalton ist zu hören und Das Sensorfeld wurde zugedeckt.
 • Page 53: Informazioni Per La Sicurezza

  Indice Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità. Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell'apparecchio, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potrà eseguire ogni operazione alla perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinché...
 • Page 54: Installazione

  INSTALLAZIONE Prima dell'installazione, annotare il numero di serie (N. serie) riportato sulla targhetta identificativa.La targhetta identificativa dell'apparecchiatura è applicata sul lato in- feriore. HK654070X-B 949 593 241 00 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX...
 • Page 55 Installazione Avvertenze per la sicurezza AVVERTENZA È assolutamente necessarie leggere! Controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Se è necessario, rivolgersi al fornitore. L'installazione, gli allacciamenti e le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.
 • Page 56 Installazione Montaggio min. 500mm min. min. 50mm 50mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min. 28 mm...
 • Page 57: Descrizione Del Prodotto

  Descrizione del prodotto DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Superficie di cottura Zona di cottura singola 1200 W Zona di cottura ovale 1500/2400 W Zona di cottura singola 1200 W Pannello comandi Zona di cottura tripla 800/1600/2300 Pannello comandi Usare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchio. Gli indicatori, i display e i segnali acustici segnalano quali funzioni sono attive.
 • Page 58: Funzionamento Dell'apparecchiatura

  Funzionamento dell'apparecchiatura tasto sensore Funzione aumenta o riduce il tempo Seleziona la zona di cottura accende e spegne i circuiti di riscaldamento ester- Display del livello di potenza I display segnalano quali funzioni sono attive Display Descrizione La zona di cottura è spenta La zona di cottura è...
 • Page 59: Livello Di Potenza

  Funzionamento dell'apparecchiatura Tempi dello spegnimento automatico Livello di poten- Si spegne dopo 6 ore 5 ore 4 ore 1,5 ore Livello di potenza Sfiorare la barra di comando per impostare il livello di potenza desiderato. Eventualmente correggere verso sinistra o destra. Non rila- sciare finché...
 • Page 60: Avvio Della Funzione Stop+Go

  Funzionamento dell'apparecchiatura • Selezione della zona di cottura:sfiorare ripetutamente finché l'indicatore della zona di cottura necessaria si accende. • Avvio del timer: sfiorare del timer per impostare il tempo ( minuti). Quan- do l'indicatore della zona di cottura lampeggia più brevemente, il tempo scorre a ritroso. •...
 • Page 61: La Sicurezza Bambini

  Suggerimenti e consigli utili La sicurezza bambini Questa funzione previene un azionamento accidentale del piano cottura. Inserimento della sicurezza bambini . Non impostare i livelli di potenza. • Accedere il piano cottura con • Sfiorare il tasto per 4 secondi. Il simbolo si accende.
 • Page 62 Suggerimenti e consigli utili Öko Timer (Eco timer) Per permettere di risparmiare energia, la resistenza della zona di cottura si spegne automa- ticamente prima del segnale acustico del timer decrementale. La riduzione del tempo di ri- scaldamento dipende dal livello di cottura e dal tempo di cottura. Esempi di impiego per la cottura I dati riportati nella tabella sono solo valori indicativi.
 • Page 63: Pulizia E Cura

  Pulizia e cura PULIZIA E CURA Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Usare sempre pentole con il fondo pulito. AVVERTENZA Prodotti per la pulizia aggressivi e appuntiti danneggiano il piano cottura. Per motivi di sicurezza, non pulire l'apparecchio con idropulitrici a vapore o ad alta pressio- I graffi o le macchie scure sulla vetroceramica non compromettono il funzionamento del- l'apparecchio.
 • Page 64: Considerazioni Ambientali

  Considerazioni ambientali Problema Possibile causa e rimedio Lo spegnimento automatico è attivo. Spegnere e riaccendere l'ap- si accende parecchiatura. Nell'apparecchiatura c'è un errore. e un numero si accendono. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica per un certo tempo. Scollegare il fusibile dall'impianto elettrico domesti- co.
 • Page 65: Información Sobre Seguridad

  Índice de materias Gracias por elegir uno de nuestros productos de alta calidad. Si quiere asegurarse de que el electrodoméstico funcione de forma óptima y continua, lea el manual de instrucciones atentamente. Las instrucciones que contiene le permitirán realizar todos los procesos con la máxima perfección y eficacia.
 • Page 66: Instalación

  Antes del montaje, anote el número de serie (Ser. Nr.) de la placa de datos técnicos.La placa de datos técnicos está en la carcasa inferior del aparato. 949 593 241 00 HK654070X-B 58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW AEG-ELECTROLUX...
 • Page 67 Instalación Instrucciones de seguridad ADVERTENCIA ¡Debe leerlas! Compruebe que el aparato no haya sufrido daños durante el transporte. No conecte el apa- rato si está dañado. Si es necesario, hable con el proveedor. Sólo un técnico de servicio autorizado puede instalar, conectar o reparar este aparato. Use sólo repuestos originales.
 • Page 68 Instalación Montaje min. 500mm min. min. 50mm 50mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min. 28 mm...
 • Page 69: Descripción Del Aparato

  Descripción del aparato DESCRIPCIÓN DEL APARATO Disposición de la superficie de cocción Zona de cocción sencilla a 1.200 W Zona ovalada a 1.500/2.400 W Zona de cocción sencilla a 1.200 W Panel de mandos Zona de cocción de tres circuitos (800/1600/2300 W) Disposición del panel de mandos Utilice el aparato con los sensores.
 • Page 70: Funcionamiento Del Aparato

  Funcionamiento del aparato Sensor FUNCIÓN aumenta o reduce el tiempo selecciona la zona de cocción conecta y desconecta los circuitos exteriores Indicadores de ajustes de calor Muestran las funciones que se están utilizando Visor digital Descripción La zona de cocción está apagada La zona de cocción está...
 • Page 71: Para Ajustar El Calor

  Funcionamiento del aparato Tiempos de desconexión automática Ajuste de la temperatura Se desconecta 6 horas 5 horas 4 horas 1,5 horas después de Para ajustar el calor Toque el ajuste de calor que desee en la ba- rra de control. En caso necesario, corrija la posición hacia la izquierda o la derecha.
 • Page 72: Inicio De La Función Stop+Go

  Funcionamiento del aparato • Selección de la zona de cocción:toque el sensor varias veces hasta que se encienda el indicador de la zona de cocción que desea. • Para activar el temporizador: toque la tecla del temporizador para programar el tiempo ( minutos).
 • Page 73: Bloqueo/Desbloqueo Del Panel De Mandos

  Funcionamiento del aparato Bloqueo/desbloqueo del panel de mandos Puede bloquear el panel de control. Este sensor impide el cambio accidental del ajuste de calor. Ajuste primero la temperatura. Para activar esta función, toque . Se encenderá el símbolo durante 4 segundos. El temporizador se mantiene activo.
 • Page 74: Consejos Y Sugerencias Útiles

  Consejos y sugerencias útiles CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES Recipientes • La base de los recipientes debe ser lo más gruesa y plana posible. • Los recipientes de acero esmaltado y con bases de aluminio o cobre pueden causar deco- loraciones en la superficie de la vitrocerámica. Ahorro de energía •...
 • Page 75: Mantenimiento Y Limpieza

  Mantenimiento y limpieza Ajuste Utilícelo para: Hora Sugerencias del ni- vel de calor 9-12 Freír ligeramente: escalopes, ternera según Vuelva la carne a la mitad del tiem- “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, sea ne- salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, cesario tortitas, rosquillas 12-13 Freír a temperatura fuerte, bolas de pa- 5-15...
 • Page 76: Qué Puede Hacer Si

  Qué puede hacer si... QUÉ PUEDE HACER SI... Problema Causa y soluciones posibles El aparato no se pone en mar- • Reinicie el aparato y ajuste el nivel de calor en 10 segundos. cha o no funciona. • El dispositivo de protección de niños o activa .
 • Page 77: Material De Embalaje

  obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró. Material de embalaje Los materiales de embalaje son ecológicos y totalmente reciclables. Los componentes de plástico se identifican con marcados: >PE<,>PS<, etc.
 • Page 80 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

949 593 241 00

Table of Contents