AEG HK654070XB User Manual
Hide thumbs Also See for HK654070XB:
Table of Contents
 • Shqip

  • Table of Contents
  • Informacioni I Sigurisë
  • Udhëzimet Për Sigurinë
  • Instalimi
  • Përshkrim I Produktit
  • Përdorimi I PërditshëM
  • Udhëzime Dhe Këshilla
  • Kujdesi Dhe Pastrimi
  • Zgjidhja E Problemeve
  • Të Dhënat Teknike
   • Efikasiteti Energjetik
 • Hrvatski

  • Informacije O Sigurnosti
  • Sigurnosne Upute
  • Postavljanje
  • Opis Proizvoda
  • Svakodnevna Uporaba
  • Savjeti
  • Održavanje I ČIšćenje
  • Otklanjanje Poteškoća
  • Tehnički Podaci
   • Energetska Učinkovitost
 • Čeština

  • Bezpečnostní Informace
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Instalace
  • Popis Spotřebiče
  • Denní PoužíVání
  • Tipy a Rady
  • Odstraňování Závad
  • ČIštění a Údržba
  • Energetická Účinnost
  • Technické Údaje
 • Dutch

  • Veiligheidsinformatie
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Installatie
  • Beschrijving Van Het Product
  • Dagelijks Gebruik
  • Aanwijzingen en Tips
  • Onderhoud en Reiniging
  • Probleemoplossing
  • Technische Gegevens
  • Energiezuinigheid
 • Suomi

  • Turvallisuustiedot
  • Turvallisuusohjeet
  • Asennus
  • Tuotekuvaus
  • Päivittäinen Käyttö
  • Vihjeitä Ja Neuvoja
  • Hoito Ja Puhdistus
  • Vianmääritys
  • Tekniset Tiedot
  • Energiatehokkuus
 • Français

  • Informations de Sécurité
  • Consignes de Sécurité
  • Installation
  • Description de L'appareil
  • Utilisation Quotidienne
  • Conseils
  • Entretien Et Nettoyage
  • Dépannage
  • Caractéristiques Techniques
  • Rendement Énergétique
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Sicherheitsanweisungen
  • Montage
  • Gerätebeschreibung
  • Täglicher Gebrauch
  • Tipps und Hinweise
  • Reinigung und Pflege
  • Fehlersuche
  • Technische Daten
  • Energieeffizienz
 • Italiano

  • Informazioni DI Sicurezza
  • Istruzioni DI Sicurezza
  • Installazione
  • Descrizione del Prodotto
  • Utilizzo Quotidiano
  • Consigli E Suggerimenti Utili
  • Manutenzione E Pulizia
  • Guida Alla Risoluzione Dei Problemi
  • Dati Tecnici
  • Efficienza Energetica
 • Latviešu

  • Drošības Informācija
  • Drošības NorāDījumi
  • UzstāDīšana
  • IzstrāDājuma Apraksts
  • Ierīces Izmantošana Ikdienā
  • Padomi un Ieteikumi
  • Aprūpe un Tīrīšana
  • Problēmrisināšana
  • Tehniskie Dati
  • Energoefektivitāte
 • Lietuvių

  • Saugos Informacija
  • Saugos Instrukcijos
  • Įrengimas
  • Gaminio Aprašymas
  • Kasdienis Naudojimas
  • Patarimai
  • PriežIūra Ir Valymas
  • TrikčIų Šalinimas
  • Energijos Efektyvumas
  • Techniniai Duomenys
 • Mакедонски

  • Безбедносни Информации
  • Безбедносни Упатства
  • Монтажа
  • Опис На Производот
  • Секојдневна Употреба
  • Помош И Совети
  • Нега И Чистење
  • Решавање Проблеми
  • Енергетска Ефикасност
  • Технички Податоци
 • Srpski

  • Информације О Безбедности
  • Безбедносна Упутства
  • Инсталирање
  • Опис Производа
  • Свакодневна Употреба
  • Корисни Савети
  • Нега И Чишћење
  • Решавање Проблема
  • Технички Подаци
  • Енергетска Ефикасност
 • Slovenčina

  • Bezpečnostné Informácie
  • Bezpečnostné Pokyny
  • Inštalácia
  • Popis Výrobku
  • Každodenné Používanie
  • Tipy a Rady
  • Starostlivosť a Čistenie
  • Odstraňovanie Problémov
  • Technické Údaje
  • Energetická Účinnosť
 • Slovenščina

  • Varnostne Informacije
  • Varnostna Navodila
  • Namestitev
  • Opis Izdelka
  • Vsakodnevna Uporaba
  • Namigi in Nasveti
  • Odpravljanje Težav
  • Vzdrževanje in ČIščenje
  • Energijska Učinkovitost
  • Tehnični Podatki
 • Español

  • Información sobre Seguridad
  • Instrucciones de Seguridad
  • Instalación
  • Descripción del Producto
  • Uso Diario
  • Consejos
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Solución de Problemas
  • Datos Técnicos
  • Eficacia Energética
   • Інформація З Техніки Безпеки
   • Інструкції З Техніки Безпеки
   • Встановлення
   • Опис Виробу
   • Щоденне Використання
   • Поради І Рекомендації
   • Догляд І Очищення
   • Усунення Проблем
   • Технічні Дані
   • Енергоефективність

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 64

Quick Links

SQ
Udhëzimet për përdorim
HR
Upute za uporabu
CS
Návod k použití
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Manual
FI
Käyttöohje
FR
Notice d'utilisation
DE
Benutzerinformation
IT
Istruzioni per l'uso
LV
Lietošanas instrukcija
LT
Naudojimo instrukcija
USER
MANUAL
HK654070XB
2
MK
Упатство за ракување
18
SR
Упутство за употребу
33
SK
Návod na používanie
48
SL
Navodila za uporabo
64
ES
Manual de instrucciones 239
79
UK
Інструкція
94
111
128
145
160
175
192
209
224
255

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HK654070XB

 • Page 1 Упатство за ракување Upute za uporabu Упутство за употребу Návod k použití Návod na používanie Gebruiksaanwijzing Navodila za uporabo User Manual Manual de instrucciones 239 Käyttöohje Інструкція Notice d'utilisation Benutzerinformation Istruzioni per l’uso Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija USER MANUAL HK654070XB...
 • Page 2: Table Of Contents

  PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi krijuar që të ketë performancë të përkryer për shumë vite, me teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë - karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Kushtojini disa minuta leximit të...
 • Page 3 sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen. 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e • sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që...
 • Page 4: Udhëzimet Për Sigurinë

  KUJDES: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një • pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet. KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e • shkurtra të...
 • Page 5 • Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me • Përdorni mbërthyesen e lirimit të tensionit pajisjen. të kabllos. • Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe • Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike njësitë e tjera. (nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë •...
 • Page 6 • Mos vendosni takëme dhe kapakë • Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim. Ajo tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato mund nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera, të nxehen shumë. për shembull për ngrohje dhome. • Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura 2.4 Kujdesi dhe pastrimi ose kur ajo ka kontakt me ujin.
 • Page 7: Instalimi

  Qendrën lokale të Shërbimit. 60 mm 3.4 Montimi Nëse e instaloni pianurën nën një aspirator, shikoni udhëzimet e instalimit të aspiratorit për distancën minimale mes pajisjeve. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg min. min. How to install your AEG 500mm Radiant Hob - Worktop installation 50mm SHQIP...
 • Page 8: Përshkrim I Produktit

  3.5 Kutia mbrojtëse Nëse përdorni kuti mbrojtëse (aksesor shtesë), dyshemeja mbrojtëse menjëherë poshtë vatrës nuk është e nevojshme. Aksesori i kutisë mbrojtëse mund të mos jetë i disponueshëm në disa vende. Ju lutemi kontaktoni shitësin lokal. Nëse e instaloni vatrën mbi një furrë, nuk mund të...
 • Page 9 Fusha Funksioni Komenti sensori NDEZUR/FIKUR Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën. Bllokimi / Mekanizmi i sigurisë për Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e kontrollit. fëmijët Pauzë Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin. Për të aktivizuar dhe çaktivizuar unazën e jashtme. Ekrani i cilësimit të nxehtësisë Për të...
 • Page 10: Përdorimi I Përditshëm

  4.4 OptiHeat Control (Treguesi i Treguesit tregojnë nivelin e nxehtësisë së mbetur për zonat e gatimit që po përdorni nxehtësisë së mbetur me 3 faza) aktualisht. Treguesit gjithashtu mund të ndizen për zonat e gatimit pranë edhe nëse PARALAJMËRIM! nuk po i përdorni ato. Rrezik djegieje nga nxehtësia e mbetur.
 • Page 11 Për të vendosur zonën e gatimit: prekni Për ta aktivizuar funksionin, vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i zonës zona e gatimit duhet të jetë e së gatimit. ftohtë. Për të aktivizuar funksionin: prekni të Për të aktivizuar funksionin për një zonë kohëmatësit.
 • Page 12: Udhëzime Dhe Këshilla

  5.8 Bllokimi Për të anuluar funksionin vetëm për një sesion gatimi: aktivizoni pianurën me Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë funksionimit të zonave të gatimit. Kjo ndizet. Prekni për 4 sekonda. Caktoni parandalon ndryshimin aksidental të cilësimit cilësimin e nxehtësisë në 10 sekonda. Ju të...
 • Page 13: Kujdesi Dhe Pastrimi

  6.3 Shembuj të përdorimeve për gatim Të dhënat në tabelë janë vetëm udhëzuese. Cilësimi i Përdoreni për: Koha Këshilla nxehtësisë (minuta) Mbajeni të ngrohtë ushqimin e gatuar. sipas Mbulojeni enën e gatimit me kapak. nevojës 1 - 3 Salcë Hollandaise, shkrirje: gjalpë, 5 - 25 Trazojeni herë...
 • Page 14: Zgjidhja E Problemeve

  • Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen e metalike: përdorni një solucion me ujë xhamit me një leckë. 8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE PARALAJMËRIM! Referojuni kapitujve për sigurinë. 8.1 Çfarë duhet bërë nëse… Problem Shkaku i mundshëm Ndreqja Nuk arrini ta aktivizoni ose ta vini Pianura nuk është...
 • Page 15: Të Dhënat Teknike

  (ndodhet në qoshe të sipërfaqes prej qelqi) dhe 9. TË DHËNAT TEKNIKE 9.1 Pllakëza e specifikimeve Modeli HK654070XB PNC 949 595 011 03 Lloji 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Prodhuar në...
 • Page 16: Efikasiteti Energjetik

  10. EFIKASITETI ENERGJETIK 10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014 i vlefshëm vetëm për tregun e BE-së Identifikimi i modelit HK654070XB Lloji i pianurës Pianurë inkaso Numri i zonave të gatimit Teknologjia e nxehjes Radiatori Diametri i zonave rrethore të...
 • Page 17 11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e Ricikloni materialet me simbolin shënuara me simbolin e mbeturinave Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
 • Page 18: Informacije O Sigurnosti

  ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine besprijekornog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
 • Page 19 1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija i osobe • smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
 • Page 20: Sigurnosne Upute

  OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati. • Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati. UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na • površinama za kuhanje. Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce • ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati. Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
 • Page 21 kuhine ili drugih nezapaljivih materijala • Električna instalacija mora imati izolacijski kako biste spriječili pristup dnu. uređaj koji vam omogućuje isključivanje • Ploča za odvajanje mora u potpunosti uređaja iz električne mreže na svim prekriti područje ispod ploče za kuhanje. polovima.
 • Page 22: Postavljanje

  • Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. UPOZORENJE! Koristite samo neutralne deterdžente. Postoji opasnost od oštećenja Nikada ne koristite abrazivna sredstva, uređaja. abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete. • Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči. 2.5 Servis • Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu površinu ploče za kuhanje.
 • Page 23 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation min. 3.5 Zaštitna kutija min. 500mm 50mm Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatan pribor), nije potrebno zaštitno dno izravno ispod ploče za kuhanje. Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama.
 • Page 24: Opis Proizvoda

  4. OPIS PROIZVODA 4.1 Izgled površine za kuhanje Zona kuhanja Upravljačka ploča 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Izgled upravljačke ploče Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije rade.
 • Page 25: Svakodnevna Uporaba

  Polje Funkcija Napomena senzo‐ Za odabir zone kuhanja. Za povećanje ili smanjenje vremena. Funkcija automatskog zagrijavanja Za uključivanje i isključivanje funkcije. Upravljačka traka Za postavljanje stupnja kuhanja. 4.3 Zasloni stupnja kuhanja Prikaz Opis Zona kuhanja je isključena. Polje kuhanja radi. Pauza radi.
 • Page 26 (lonac, krpu, itd.). Oglašava se zvučni Kad uključite zonu ali ne signal i ploča za kuhanje se isključuje. aktivirate vanjski krug, svjetlo Uklonite predmet ili očistite upravljačku koje izlazi iz zone može prekriti ploču. vanjski krug. To ne znači da je •...
 • Page 27 . Preostalo vrijeme se odbrojava do 00. Za uključivanje funkcije dodirnite Indikator zone kuhanja nestaje. Uključuje se .Stupanj kuhanja spušten je na 1. Kada odbrojavanje završi, oglašava se zvučni signal i Za isključivanje funkcije, dodirnite bljeska 00. Zona kuhanja se Uključuje se prethodna postavka stupnja isključuje.
 • Page 28: Savjeti

  5.10 OffSound Control (Uključivanje Za potvrdu odabira pričekajte dok se ploča za kuhanje automatski isključi. i isključivanje zvukova) Kada je funkcija postavljena na zvuk se Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite oglašava samo kada: trajanju od 3 sekunde. Zaslon se uključuje i •...
 • Page 29: Održavanje I Čišćenje

  Stupanj kuha‐ Koristite za: Vrijeme Savjeti (min) 9 - 12 Lagano prženje: odresci, teleći Cor‐ po potrebi Preokrenuti kada prođe pola vremena. don-bleu, kotleti, mljeveno meso u tije‐ stu, kobasice, jetra, zaprška, jaja, pala‐ činke, uštipci. 12 - 13 Jako prženje, popečci od krumpira, 5 - 15 Preokrenuti kada prođe pola vremena.
 • Page 30 Problem Mogući uzrok Rješenje Postavku grijanja ne postavljate na Ponovno uključite ploču za kuhanje i 10 sekundi. postavite vrijednost topline na manje od 10 sekundi. Istovremeno ste dodirnuli 2 ili više Dodirnite samo jedno polje senzora. polja senzora. Pauza uključeno. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".
 • Page 31: Tehnički Podaci

  (nalazi se u uglu staklene 9. TEHNIČKI PODACI 9.1 Natpisna pločica Model HK654070XB PNC 949 595 011 03 Vrsta 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Proizvedeno u Njemačkoj Ser.br.
 • Page 32 Broj zona kuhanja Tehnologija zagrijavanja Isijavajući grijač Promjer kružnih zona kuhanja (Ø) Prednja lijeva 21,0 cm Stražnja lijeva 14,5 cm Prednja desna 14,5 cm Dužina (D) i širina (Š) za zone kuhanja koje nisu Stražnja desna D 26,5 cm kružne Š...
 • Page 33: Bezpečnostní Informace

  PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení...
 • Page 34 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo • osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí...
 • Page 35: Bezpečnostní Pokyny

  POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U • krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě. VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na • varnou desku. Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako • nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
 • Page 36 dnem spotřebiče a horní zásuvkou Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. nadále dostupná. • Spodek spotřebiče se může silně zahřát. • Pokud je síťová zásuvka uvolněná, Zajistěte instalaci samostatného panelu z nezapojujte do ni síťovou zástrčku. překližky, kuchyňského nosného •...
 • Page 37: Instalace

  držte plameny a ohřáté předměty mimo • Před čištěním spotřebič vypněte a nechte jejich dosah. ho vychladnout. • Páry uvolňované velmi horkými oleji se • K čištění spotřebiče nepoužívejte proud mohou samovolně vznítit. vody nebo páru. • Použitý olej, který obsahuje zbytky •...
 • Page 38 500mm How to install your AEG 50mm Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Ochranná skříň Pokud použijete ochrannou skříň (doplňkové příslušenství), není nutné ochranné dno min. přímo pod varnou deskou. Ochranná skříň...
 • Page 39: Popis Spotřebiče

  4. POPIS SPOTŘEBIČE 4.1 Uspořádání varné desky Varná zóna Ovládací panel 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Rozvržení ovládacího panelu K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké...
 • Page 40: Denní Používání

  Senzo‐ Funkce Poznámka rové tlačítko Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okruhu. Slouží k volbě varné zóny. Slouží ke zvýšení nebo snížení času. Automatický ohřev Slouží k zapnutí a vypnutí funkce. Ovládací lišta Slouží k nastavení teploty. 4.3 Displeje nastavení teploty Displej Popis Varná...
 • Page 41 • něco jste rozlili nebo položili na ovládací Když zapnete zónu, avšak panel na déle než 10 sekund (pánev, nezapnete vnější okruh, světlo, utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a které vychází ze zóny, může varná deska se vypne. Odstraňte všechny osvětlovat také...
 • Page 42 .Nastavení teploty je sníženo na hodnotu Po dokončení odpočtu zazní zvukový signál a začne blikat 00. Varná zóna se vypne. Funkci vypnete stisknutím . Zobrazí se předchozí nastavení teploty . Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte 5.8 Zámek • CountUp Timer Tato funkce slouží ke sledování doby Když...
 • Page 43: Tipy A Rady

  • - zvuková signalizace je vypnutá • stisknete • se dokončí funkce Minutka • - zvuková signalizace je zapnutá • se dokončí funkce Odpočítávání času Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná • něco položíte na ovládací panel. deska automaticky vypne. Když...
 • Page 44: Čištění A Údržba

  Nastavení te‐ Vhodné pro: Čas Tipy ploty (min) 9 - 12 Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, dle potře‐ V polovině doby obraťte. Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih. 12 - 13 Prudké...
 • Page 45 Problém Možná příčina Řešení Tepelný výkon nenastavíte do 10 se‐ Zapněte varnou desku znovu a do kund. 10 sekund nastavte tepelný výkon. Stiskli jste dvě nebo více senzoro‐ Stiskněte pouze jedno senzorové tla‐ vých tlačítek současně. čítko. Funkce Pauza je zapnutá. Viz „Denní...
 • Page 46: Technické Údaje

  (je v rohu varné desky) a uvedeny v záruční příručce. chybové hlášení, které se zobrazuje. Ujistěte 9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Typový štítek Model HK654070XB PNC 949 595 011 03 Typ 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Vyrobeno v Německu Sér.
 • Page 47 Typ varné desky Vestavná varná deska Počet varných zón Technologie ohřevu Sálavá plotýnka Průměr kruhových varných zón (Ø) Levá přední 21,0 cm Levá zadní 14,5 cm Pravá přední 14,5 cm Délka (D) a šířka (Š) nekruhové varné zóny Pravá zadní D 26,5 cm Š...
 • Page 48: Veiligheidsinformatie

  VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
 • Page 49 instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar • en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Page 50 LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden • voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld. LET OP: Het kookproces moet bewaakt worden. Een kort •...
 • Page 51: Veiligheidsvoorschriften

  2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.1 Installatie 2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet WAARSCHUWING! Alleen een erkende WAARSCHUWING! installatietechnicus mag het Gevaar voor brand en apparaat installeren. elektrische schokken. • Alle elektrische aansluitingen moeten WAARSCHUWING! door een gediplomeerd elektromonteur Gevaar voor letsel of schade worden gemaakt.
 • Page 52 • Als het stopcontact los zit, mag u de • Wanneer ze verwarmd worden, kunnen stekker niet in het stopcontact steken. vetten en oliën ontvlambare dampen • Trek niet aan het netsnoer om het afgeven. Houd vlammen of verwarmde apparaat los te koppelen. Trek altijd aan voorwerpen uit de buurt van vet en olie de stekker.
 • Page 53: Installatie

  2.5 Service niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten. • Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het 2.6 Verwijdering apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. WAARSCHUWING! • Met betrekking tot de lamp(en) in dit Gevaar voor letsel of verstikking. product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn •...
 • Page 54 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Beveiligingsdoos min. min. min. 12 mm min. Als u een beveiligingsdoos (een additioneel 60 mm toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.
 • Page 55: Beschrijving Van Het Product

  4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 4.1 Indeling kookplaat Kookzone Bedieningspaneel 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Bedieningspaneel lay-out Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
 • Page 56: Dagelijks Gebruik

  Tip‐ Functie Opmerking toets Om de kookzone te selecteren. De tijd verlengen of verkorten. Automatisch opwarmen De functie in- en uitschakelen. Bedieningsstrip Het instellen van de kookstand. 4.3 Kookstanddisplays Scherm Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld. De kookzone wordt gebruikt. Pauzeren werkt. Automatisch opwarmen werkt.
 • Page 57 geluidssignaal en de kookplaat wordt Als u de zone inschakelt maar uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of niet de buitenste ring inschakelt, reinig het bedieningspaneel. dan kan het licht van de zone de • u een kookzone niet uitschakelt of de buitenste ring bedekken.
 • Page 58 5.7 Pauzeren Om de functie te deactiveren: tik op de kookzone in te stellen en tik vervolgens Deze functie stelt alle kookzones die werken in op de laagste warmtestand. . De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone verdwijnt. Als de functie in werking is, zijn alle andere symbolen op de bedieningspanelen Als de aftelling beëindigd is,...
 • Page 59: Aanwijzingen En Tips

  Als u de kookplaat uitschakelt met , treedt • - de signalen zijn uit de functie weer in werking. • - de signalen zijn aan Om uw keuze te bevestigen moet u wachten 5.10 OffSound Control (De geluiden tot de kookplaat automatisch uitschakelt. in- en uitschakelen) Als de functie op staat, kunt u de geluiden...
 • Page 60: Onderhoud En Reiniging

  Warmte-instel‐ Gebruik om: Tijd Tips ling (min) 7 - 9 Aardappelen stomen. 20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen. 7 - 9 Bereiden van grotere hoeveelheden 60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten. voedsel, stoofschotels en soepen.
 • Page 61 8.1 Wat moet u doen als ... Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing U kunt de kookplaat niet inscha‐ De kookplaat is niet aangesloten op Controleer of de kookplaat goed aan‐ kelen of bedienen. een stopcontact of niet goed geïn‐ gesloten is op het lichtnet. stalleerd.
 • Page 62: Technische Gegevens

  9. TECHNISCHE GEGEVENS 9.1 Typeplaatje Model HK654070XB PNC 949 595 011 03 Type 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Gemaakt in Duitsland Ser.Nr.
 • Page 63: Energiezuinigheid

  Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone. 10. ENERGIEZUINIGHEID 10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor EU-markt Modelidentificatie HK654070XB Type kookplaat Ingebouwde kookplaat Aantal kookzones Verwarmingstechnologie Stralingswarmte Diameter ronde kookzones (Ø)
 • Page 64: Safety Information

  FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 65 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 years • and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 66: Safety Instructions

  CAUTION: The cooking process has to be supervised. A • short term cooking process has to be supervised continuously. WARNING: Danger of fire: Do not store items on the • cooking surfaces. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids •...
 • Page 67 bottom of the appliance and the upper • If the mains socket is loose, do not drawer is sufficient for air circulation. connect the mains plug. • The bottom of the appliance can get hot. • Do not pull the mains cable to disconnect Make sure to install a separation panel the appliance.
 • Page 68: Installation

  • Used oil, that can contain food remnants, • Do not use water spray and steam to can cause fire at a lower temperature than clean the appliance. oil used for the first time. • Clean the appliance with a moist soft •...
 • Page 69 60 mm min. min. 500mm 50mm www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Protection box min. min. If you use a protection box (an additional accessory), the protective floor directly below the hob is not necessary. The protection box accessory may not be available in some countries.
 • Page 70: Product Description

  4. PRODUCT DESCRIPTION 4.1 Cooking surface layout Cooking zone Control panel 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 71: Daily Use

  Sensor Function Comment field To select the cooking zone. To increase or decrease the time. Automatic Heat Up To activate and deactivate the function. Control bar To set a heat setting. 4.3 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates.
 • Page 72 5.5 Automatic Heat Up Remove the object or clean the control panel. Activate this function to get a desired heat • you do not deactivate a cooking zone or setting in a shorter time. When it is on, the change the heat setting. After some time zone operates on the highest setting in the comes on and the hob deactivates.
 • Page 73 5.8 Lock You can use this function to monitor how long the cooking zone operates. You can lock the control panel while cooking zones operate. It prevents an accidental To set the cooking zone: touch change of the heat setting. repeatedly until the indicator of a cooking zone appears.
 • Page 74: Hints And Tips

  • Minute Minder comes down When the function is set to you can hear • Count Down Timer comes down the sounds only when: • you put something on the control panel. • you touch 6. HINTS AND TIPS 6.2 Öko Timer (Eco Timer) WARNING! Refer to Safety chapters.
 • Page 75: Care And Cleaning

  7. CARE AND CLEANING otherwise, the dirt can cause damage to WARNING! the hob. Take care to avoid burns. Use a Refer to Safety chapters. special hob scraper on the glass surface at an acute angle and move the blade on 7.1 General information the surface.
 • Page 76 Problem Possible cause Remedy The hob deactivates. You put something on the sensor Remove the object from the sensor field. field Residual heat indicator does not The zone is not hot because it oper‐ If the zone operated sufficiently long to come on.
 • Page 77: Technical Data

  9. TECHNICAL DATA 9.1 Rating plate Model HK654070XB PNC 949 595 011 03 Typ 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.Nr....7.1 kW 9.2 Cooking zones specification Nominal Power (Max heat setting)
 • Page 78 • When you heat up water, use only the • Put the smaller cookware on the smaller amount you need. cooking zones. • If it is possible, always put the lids on the • Put the cookware directly in the centre of cookware.
 • Page 79: Turvallisuustiedot

  TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Page 80 varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, • joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää...
 • Page 81: Turvallisuusohjeet

  HUOMAUTUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, • kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä. HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. • Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti. VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason •...
 • Page 82 ja ylälaatikon välinen tila on riittävä • Älä vedä virtajohdosta pistoketta ilmankierron kannalta. irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. • Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, • Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: että asennat laitteen alapuolelle vanerista, suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat keittiön jäännösmateriaalista tai muusta sulakkeet on irrotettava kannasta), syttymättömästä...
 • Page 83: Asennus

  alhaisemmassa lämpötilassa kuin • Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen ensimmäistä kertaa käytettävä öljy. puhdistamiseen. • Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai • Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä tuotteisiin kostutettuja esineitä. käytä...
 • Page 84 500mm 50mm www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Suojakotelo min. min. Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste), keittotason alapuolella oleva suojataso ei ole tarpeen. Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena.
 • Page 85: Tuotekuvaus

  4. TUOTEKUVAUS 4.1 Keittoalueet Keittoalue Käyttöpaneeli 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Käyttöpaneelin painikkeet Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. Koske‐ Toiminto Kuvaus tuspai‐ nike PÄÄLLE / POIS Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
 • Page 86: Päivittäinen Käyttö

  Koske‐ Toiminto Kuvaus tuspai‐ nike Ulomman lämpöalueen kytkeminen päälle ja pois pääl‐ tä. Keittoalueen valitseminen. Ajan lisääminen tai vähentäminen. Automaattinen kuumennus Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä. Säätöpalkki Tehotason säätäminen. 4.3 Tehotasojen näytöt Näyttö Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta. Keittoalue on toiminnassa.
 • Page 87 5.2 Automaattinen virrankatkaisu Useamman ulomman lämpöalueen kytkeminen toimintaan: kosketa samaa Toiminto katkaisee virran automaattisesti kosketuspainiketta uudelleen. Vastaava keittotasosta seuraavissa tilanteissa: merkkivalo syttyy. • Kaikki keittoalueet on kytketty pois Ulomman lämpöalueen kytkeminen pois toiminnasta. toiminnasta: kosketa kosketuspainiketta, • Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason kunnes merkkivalo sammuu.
 • Page 88 Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: kosketa Toiminnon kytkeminen toimintaan: painiketta haluamasi keittoalueen kosketa ajastimen -painiketta ja sitten asettamiseksi. Keittoalueen merkkivalo -painiketta ja aseta aika. Kun vilkkuu. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. ajanlaskenta päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Ajan muuttaminen: kosketa painiketta haluamasi keittoalueen asettamiseksi.
 • Page 89: Vihjeitä Ja Neuvoja

  Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: syttyy ja sammuu. Kosketa painiketta kytke keittotaso toimintaan painikkeella kolmen sekunnin ajan. syttyy. Älä valitse tehotasoa. Kosketa painiketta Kosketa ajastimen painiketta seuraavien neljän sekunnin ajan. syttyy. Kytke asetuksien valitsemiseksi: keittotaso pois toiminnasta painikkeella • - äänimerkit pois käytöstä •...
 • Page 90: Hoito Ja Puhdistus

  Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä (min) 1 - 3 Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja lii‐ 5 - 25 Sekoita aika ajoin. vatteen sulattaminen. 1 - 3 Kiinteyttäminen: munakkaat, paistetut 10 - 40 Valmista kannen alla. kananmunat. 3 - 5 Riisin ja maitoruokien haudutus, val‐ 25 - 50 Lisää...
 • Page 91: Vianmääritys

  8. VIANMÄÄRITYS VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. 8.1 Käyttöhäiriöt... Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Keittotaso ei mene päälle eikä si‐ Keittotasoa ei ole kytketty verkkovir‐ Tarkista, onko keittotaso kytketty oi‐ tä voida käyttää. taan tai se on kytketty väärin. kein verkkovirtaan. Sulake on palanut.
 • Page 92: Tekniset Tiedot

  (keraamisen pinnan ja huoltokirjassa. kulmassa) sekä näytössä näkyvä 9. TEKNISET TIEDOT 9.1 Arvokilpi Malli HK654070XB PNC-tuotenumero 949 595 011 03 Tyyppi 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Valmistettu Saksassa Sarjanumero ....
 • Page 93: Energiatehokkuus

  10. ENERGIATEHOKKUUS 10.1 Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin markkina-aluetta Mallin tunnus HK654070XB Keittotasotyyppi Kalusteeseen asennettava keittotaso Keittoalueiden määrä Kuumennustekniikka Säteilevä lämmitin Pyöreiden keittoalueiden halkaisija (Ø) Vasemmalla edessä 21,0 cm Vasemmalla takana 14,5 cm Oikealla edessä 14,5 cm Muun kuin pyöreän keittoalueen pituus (L) ja leveys...
 • Page 94: Informations De Sécurité

  POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez peut-être pas sur des appareils ordinaires.
 • Page 95 instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au • moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à...
 • Page 96 N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. • Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge. ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à • l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché...
 • Page 97: Consignes De Sécurité

  2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2.1 Installation 2.2 Branchement électrique AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT! L'appareil doit être installé Risque d'incendie ou uniquement par un professionnel d'électrocution. qualifié. • Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien AVERTISSEMENT! qualifié. Risque de blessure corporelle ou •...
 • Page 98 • Ne tirez pas sur le câble secteur pour éloignés des graisses et de l'huile lorsque débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la vous vous en servez pour cuisiner. fiche de la prise secteur. • Les vapeurs dégagées par l'huile très •...
 • Page 99: Installation

  de lavage neutres. N'utilisez pas de être utilisées dans d'autres applications et produits abrasifs, de tampons à récurer, ne conviennent pas à l’éclairage des de solvants ni d'objets métalliques. pièces d’un logement. 2.5 Service 2.6 Mise au rebut • Pour réparer l'appareil, contactez un AVERTISSEMENT! service après-vente agréé.
 • Page 100 Veuillez contacter votre revendeur 12 mm local. min. Vous ne pouvez pas utiliser 60 mm l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson au- dessus d'un four. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation FRANÇAIS...
 • Page 101: Description De L'appareil

  4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 4.1 Description de la table de cuisson Zone de cuisson Bandeau de commande 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
 • Page 102: Utilisation Quotidienne

  Touche Fonction Commentaire sensiti‐ Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson. Pour choisir la zone de cuisson. Pour augmenter ou diminuer la durée. Démarrage automatique de la Pour activer et désactiver la fonction. cuisson Bandeau de sélection Pour sélectionner un niveau de cuisson.
 • Page 103 5.2 Arrêt automatique Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume. Cette fonction arrête la table de cuisson Pour activer plusieurs circuits extérieurs : automatiquement si : appuyez à nouveau sur la même touche •...
 • Page 104 Pour activer la fonction : appuyez sur la Pour désactiver la fonction : appuyez sur touche du minuteur pour régler la durée puis appuyez sur . L'indicateur (de 00 à 99 minutes). Lorsque le voyant de la de la zone de cuisson disparaît. zone de cuisson commence à...
 • Page 105: Conseils

  pouvez utiliser la table de cuisson. Lorsque Lorsque vous éteignez la table vous éteignez la table de cuisson avec , la de cuisson, cette fonction est fonction est de nouveau activée. également désactivée. 5.10 OffSound Control (Activation 5.9 Dispositif de sécurité enfants et désactivation des signaux Cette fonction permet d'éviter une utilisation sonores)
 • Page 106: Entretien Et Nettoyage

  Niveau de Utilisation : Durée Conseils cuisson (min) Conserver les aliments cuits au chaud. au besoin Placez un couvercle sur le récipient. 1 - 3 Sauce hollandaise, faire fondre : beur‐ 5 - 25 Mélangez de temps en temps. re, chocolat, gélatine. 1 - 3 Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
 • Page 107: Dépannage

  8. DÉPANNAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. 8.1 Que faire si... Problème Cause possible Solution Vous ne pouvez pas allumer la La table de cuisson n’est pas bran‐ Vérifiez que la table de cuisson est table de cuisson ni la faire fonc‐ chée à...
 • Page 108: Caractéristiques Techniques

  (située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9.1 Plaque signalétique Modèle HK654070XB PNC 949 595 011 03 Type 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Fabriqué...
 • Page 109: Rendement Énergétique

  10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 10.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU 66/2014 valable pour le marché européen uniquement Identification du modèle HK654070XB Type de table de cuisson Table de cuisson intégrée Nombre de zones de cuisson Technologie de chauffage Chauffage par rayonne‐...
 • Page 110 11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Recyclez les matériaux portant le symbole portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans . Déposez les emballages dans les votre centre local de recyclage ou contactez conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à vos services municipaux.
 • Page 111: Sicherheitshinweise

  FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
 • Page 112 Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit • eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des...
 • Page 113 Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, • sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme ab, z.B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke. VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes • Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
 • Page 114: Sicherheitsanweisungen

  2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage 2.2 Elektrischer Anschluss WARNUNG! WARNUNG! Die Montage des Geräts darf nur Brand- und Stromschlaggefahr. von einer qualifizierten Fachkraft • Alle elektrischen Anschlüsse sind von durchgeführt werden. einem geprüften Elektriker vorzunehmen. • Das Gerät muss geerdet sein. WARNUNG! •...
 • Page 115 • Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie WARNUNG! den Netzstecker nicht an. Brand- und Explosionsgefahr • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung • Erhitzte Öle und Fette können brennbare trennen möchten. Ziehen Sie stets am Dämpfe freisetzen.
 • Page 116: Montage

  • Reinigen Sie das Gerät nicht mit sollen Informationen über den Wasserspray oder Dampf. Betriebszustand des Gerätes anzeigen. • Reinigen Sie das Geräts mit einem Sie sind nicht für den Einsatz in anderen weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie Geräten vorgesehen und nicht für die ausschließlich Neutralreiniger.
 • Page 117 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Schutzboden min. min. min. 12 mm min. Falls Sie einen Schutzboden (optionales 60 mm Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich.
 • Page 118: Gerätebeschreibung

  4. GERÄTEBESCHREIBUNG 4.1 Kochfeldanordnung Kochzone Bedienfeld 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Bedienfeldanordnung Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sen‐...
 • Page 119: Täglicher Gebrauch

  Sen‐ Funktion Kommentar sorfeld Auswählen der Kochzone. Erhöhen oder Verringern der Zeit. Ankochautomatik Ein- und Ausschalten der Funktion. Einstellskala Einstellen der Kochstufe. 4.3 Anzeige der Kochstufen Display Beschreibung Die Kochzone ist ausgeschaltet. Die Kochzone ist eingeschaltet. Pause ist eingeschaltet. Ankochautomatik ist eingeschaltet. Eine Störung ist aufgetreten.
 • Page 120 einem Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch Wenn Sie die Kochzone ohne usw.). Ein akustisches Signal ertönt und den äußeren Heizkreis das Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie einschalten, kann sich das Licht den Gegenstand oder reinigen Sie das der Kochzone auf den äußeren Bedienfeld.
 • Page 121 Kontrolllampe der Kochzone beginnt zu Einschalten der Funktion: Berühren Sie blinken. Das Display zeigt die Restzeit an. und dann oder des Timers, um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf der Zeit blinkt Ändern der Zeit: Berühren Sie , um die ertönt ein akustisches Signal und 00 blinkt. Kochzone auszuwählen.
 • Page 122: Tipps Und Hinweise

  Einschalten der Funktion: Schalten Sie das und ausgeschaltet. Berühren Sie Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Sekunden lang. Es wird oder Kochstufe ein. Berühren Sie 4 Sekunden angezeigt. Berühren Sie des Timers zum lang. leuchtet auf. Schalten Sie das Auswählen von: Kochfeld mit aus.
 • Page 123: Reinigung Und Pflege

  Kochstufe Verwendung: Dauer Hinweise (Min.) Warmhalten von gegarten Speisen. Nach Be‐ Legen Sie einen Deckel auf das Koch‐ darf geschirr. 1 - 3 Sauce Hollandaise, Schmelzen von: 5 - 25 Gelegentlich umrühren. Butter, Schokolade, Gelatine. 1 - 3 Stocken: Lockere Omeletts, gebacke‐ 10 - 40 Mit Deckel garen.
 • Page 124: Fehlersuche

  8. FEHLERSUCHE WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. 8.1 Was zu tun ist, wenn ... Störung Mögliche Ursache Problembehebung Der Backofen kann nicht einge‐ Das Kochfeld ist nicht oder nicht ord‐ Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungs‐ schaltet oder bedient werden. nungsgemäß an die Spannungsver‐ gemäß...
 • Page 125: Technische Daten

  Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte 9. TECHNISCHE DATEN 9.1 Typenschild Modell HK654070XB Produkt-Nummer (PNC) 949 595 011 03 Typ 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Made in Germany Ser.
 • Page 126: Energieeffizienz

  170 / 265 Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der der Kochzone ist. 10. ENERGIEEFFIZIENZ 10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014, nur gültig für den EU-Markt Modellidentifikation HK654070XB Kochfeldtyp Einbau-Kochfeld Anzahl der Kochzonen Heiztechnologie Kochzone mit Strahlungs‐ beheizung Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
 • Page 127 11. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer . Entsorgen Sie die Verpackung in den örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich entsprechenden Recyclingbehältern. an Ihr Gemeindeamt. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
 • Page 128: Informazioni Di Sicurezza

  PER RISULTATI PERFETTI Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
 • Page 129 uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro. 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a • partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno...
 • Page 130 Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua; • spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco. ATTENZIONE: L'apparecchiatura non deve essere • alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
 • Page 131: Istruzioni Di Sicurezza

  2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2.1 Installazione 2.2 Collegamento elettrico AVVERTENZA! AVVERTENZA! L’installazione Rischio di incendio e scossa dell'apparecchiatura deve essere elettrica. eseguita da personale • Tutti i collegamenti elettrici devono essere qualificato. realizzati da un elettricista qualificato. • L'apparecchiatura deve disporre di una AVVERTENZA! messa a terra.
 • Page 132 • Servirsi unicamente di dispositivi di oggetti caldi lontani da grassi e olio isolamento adeguati: interruttori quando li si utilizza per cucinare. automatici, fusibili (quelli a tappo devono • I vapori rilasciati da un olio molto caldo essere rimossi dal portafusibile), possono provocare una combustione sganciatori per correnti di guasto a terra e spontanea.
 • Page 133: Installazione

  2.5 Assistenza applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici. • Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato. 2.6 Smaltimento Utilizzare esclusivamente ricambi originali. AVVERTENZA! • Per quanto riguarda la lampada o le Rischio di lesioni o lampade all'interno di questo prodotto e le soffocamento.
 • Page 134 12 mm paesi. Contattare il proprio fornitore locale. min. Non è possibile utilizzare la 60 mm protezione da sovratensione se si installa il piano cottura sopra un forno. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation ITALIANO...
 • Page 135: Descrizione Del Prodotto

  4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 4.1 Disposizione della superficie di cottura Zona di cottura Pannello dei comandi 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Disposizione del pannello dei comandi Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli indicatori ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
 • Page 136: Utilizzo Quotidiano

  Tasto Funzione Commento senso‐ Per attivare e disattivare l'anello esterno. Per selezionare la zona di cottura. Per aumentare o ridurre il tempo. Preriscaldamento automatico Per attivare e disattivare la funzione. Barra dei comandi Per impostare un livello di potenza. 4.3 Display del livello di potenza Display Descrizione La zona di cottura è...
 • Page 137 5.2 Spegnimento automatico Per attivare altri gli anelli esterni: sfiorare nuovamente lo stesso tasto sensore. Si La funzione spegne automaticamente il illumina la relativa spia di controllo. piano di cottura se: Per disattivare l'anello esterno: sfiorare il • tutte le zone di cottura sono disattivate, tasto sensore finché...
 • Page 138 Per visualizzare il tempo residuo: sfiorare non sono in funzione. Nel display del livello di per impostare la zona di cottura. La spia calore appare della zona di cottura inizia a lampeggiare. Sul Per attivare la funzione: sfiorare , quindi display compare il tempo residuo.
 • Page 139: Consigli E Suggerimenti Utili

  Per attivare la funzione: attivare il piano di spegne. Sfiorare il tasto per 3 secondi. cottura con . Non impostare alcun livello di si accende. Sfiorare del timer per calore. Sfiorare per 4 secondi. effettuare la selezione seguente: accenderà. Disattivare il piano di cottura con •...
 • Page 140: Manutenzione E Pulizia

  Livello di po‐ Usare per: Tempo Suggerimenti tenza (min.) Tenere in caldo le pietanze cotte. secondo Mettere un coperchio sulla pentola. necessità 1 - 3 Salsa olandese: fondere burro, ciocco‐ 5 - 25 Mescolare di tanto in tanto. lata, gelatina. 1 - 3 Solidificare: omelette morbide, uova 10 - 40...
 • Page 141: Guida Alla Risoluzione Dei Problemi

  8. GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AVVERTENZA! Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza. 8.1 Cosa fare se… Problema Causa possibile Soluzione Non è possibile attivare il piano Il piano cottura non è collegato a Accertarsi che il piano cottura sia col‐ cottura o metterlo in funzione.
 • Page 142: Dati Tecnici

  Assicurarsi 9. DATI TECNICI 9.1 Targhetta dati Modello HK654070XB Codice prodotto (PNC) 949 595 011 03 Tipo 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Prodotto in Germania Numero di serie ..
 • Page 143: Efficienza Energetica

  10. EFFICIENZA ENERGETICA 10.1 Informazioni sul prodotto conformemente a EU 66/2014 valido solo per il mercato UE Identificativo modello HK654070XB Tipo di piano di cottura Piano di cottura da incasso Numero di zone di cottura Tecnologia di riscaldamento Riscaldatore radiante Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)
 • Page 144 11. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE riportano il simbolo insieme ai normali Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio più vicino o contattare il comune di riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e residenza.
 • Page 145: Drošības Informācija

  LABĀKIEM REZULTĀTIEM Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
 • Page 146 Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē. 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki • ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā...
 • Page 147: Drošības Norādījumi

  Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, • piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst. Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas. • Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. • Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi, • izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota.
 • Page 148 2.3 Pielietojums • Ierīcei jābūt iezemētai. • Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no BRĪDINĀJUMS! strāvas padeves. Savainojumu, apdegumu vai • Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē elektrošoka risks. norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem. • Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet •...
 • Page 149: Uzstādīšana

  • Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem. šķīdinātājus vai metāla priekšmetus. • Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi 2.5 Servisa izvēlne priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki. Tā var sabojāt virsmu. • Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu •...
 • Page 150 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation min. 3.5 Aizsargkārba min. 500mm 50mm Ja izmantojat aizsardzības kārbu (papildu piederums), aizsarggrīda tieši zem plīts nav nepieciešama. Aizsargkārba kā papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo piegādātāju.
 • Page 151: Izstrādājuma Apraksts

  4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS 4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums Gatavošanas zona Vadības panelis 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Vadības paneļa izkārtojums Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda uz aktivizētām funkcijām.
 • Page 152: Ierīces Izmantošana Ikdienā

  Senso‐ Funkcija Komentāri lauks Ieslēdz un atslēdz ārējo riņķi. Lai izvēlētos gatavošanas zonu. Paildzina vai saīsina laiku. Automātiskā sakarsēšana Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai. Vadības josla Iestata sildīšanas pakāpi. 4.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi Displejs Apraksts Gatavošanas zona ir izslēgta. Gatavošanas zona darbojas. Pauze darbojas.
 • Page 153 pannu, dvieli utt.). Atskan skaņas signāls Kad tiek aktivizēta zona, taču un plīts virsma deaktivizējas. Noņemiet netiek aktivizēts ārējais riņķis, priekšmetu vai notīriet vadības paneli; gaisma, kas nāk no zonas, var • gatavošanas zona netika izslēgta vai nosegt ārējo riņķi. Tas netika mainīta sildīšanas pakāpe.
 • Page 154 Kad šī funkcija darbojas. visi pārējie vadības Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties , lai paneļa simboli ir nobloķēti. iestatītu gatavošanas zonu, un tad Funkcija neaptur taimera funkciju. pieskarieties . Atlikušais laiks samazinās līdz 00. Gatavošanas zonas indikators Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju. nodzisīs.
 • Page 155: Padomi Un Ieteikumi

  5.10 OffSound Control (Skaņas Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts automātiski izslēdzas. aktivizēšana un deaktivizēšana) Kad šī funkcija ir iestatīta stāvoklī, skaņas Izslēdziet plīti. Piespiediet 3 sekundes. ir dzirdamas tikai tad, kad: Displejs ieslēdzas un izslēdzas. Piespiediet • jūs pieskaraties 3 sekundes.
 • Page 156: Aprūpe Un Tīrīšana

  Karsēšanas Lietojums: Laiks Ieteikumi pakāpe (min.) 7 - 9 Tvaicēt kartupeļus. 20 - 60 Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l ūdens uz 750 g kartupeļu. 7 - 9 Gatavotu lielu ēdienu daudzumu, sau‐ 60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvdaļas. tējumus un zupas.
 • Page 157 Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Izdedzis drošinātājs. Pārliecinieties, vai darbības traucēju‐ mu cēlonis ir drošinātājs. Ja drošinā‐ tājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvali‐ ficētu elektriķi. Jūs neiestatāt sildīšanas pakāpi 10 Aktivizējiet plīts virsmu vēlreiz un 10 sekunžu laikā. sekunžu laikā iestatiet sildīšanas pakā‐ Jūs pieskārāties 2 vai vairāk sensora Pieskarieties tikai vienam sensora lau‐...
 • Page 158: Tehniskie Dati

  Pārliecinieties, ka izmantojāt 9. TEHNISKIE DATI 9.1 Datu plāksnīte Modelis HK654070XB Izstrādājuma Nr. 949 595 011 03 Veids 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Ražots Vācijā...
 • Page 159: Energoefektivitāte

  10. ENERGOEFEKTIVITĀTE 10.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai ES tirgum Modeļa identifikācija HK654070XB Plīts veids Iebūvējama plīts virsma Gatavošanas zonu skaits Sildīšanas tehnoloģija Staru sildītājs Riņķa gatavošanas zonu diametrs (Ø) Priekšējā kreisā 21,0 cm Aizmugurējā kreisā 14,5 cm Priekšējā...
 • Page 160: Saugos Informacija

  PUIKIEMS REZULTATAMS Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį geriausiai panaudoti.
 • Page 161 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo • arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
 • Page 162: Saugos Instrukcijos

  DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti prižiūrimas. • Trumpalaikis maisto gaminimo procesas turi būti nuolat prižiūrimas. ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto • gaminimo paviršių. Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių • ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti. Nenaudokite prietaiso, prieš...
 • Page 163 • Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių, • Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik įsitikinkite, kad tarp prietaiso apačios ir tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros orui cirkuliuoti. laido kištuką būtų lengva pasiekti. •...
 • Page 164: Įrengimas

  • Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti • Prieš pradėdami valyti, išjunkite prietaisą lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitindami ir leiskite jam atvėsti riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad • Prietaisui valyti nenaudokite garų ir liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų. nepurkškite vandeniu. •...
 • Page 165 3.4 Surinkimas Jeigu kaitlentę įrengiate po gartraukiu, vadovaukitės gartraukio įrengimo instrukcijose nurodytu minimaliu atstumu tarp prietaisų. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Apsauginė pertvara min. min. 500mm 50mm Jeigu naudojate apsauginę pertvarą...
 • Page 166: Gaminio Aprašymas

  4. GAMINIO APRAŠYMAS 4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas Kaitvietė Valdymo skydelis 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Valdymo skydelio išdėstymas Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios funkcijos veikia.
 • Page 167: Kasdienis Naudojimas

  Jutiklio Funkcija Pastaba laukas – Kaitvietės pasirinkimas. – Pailgina arba sutrumpina laiką. Automatinis įkaitinimas Įjungia ir išjungia funkciją. – Valdymo juosta Nustato kaitinimo lygį. 4.3 Kaitinimo lygių rodiniai Valdymo skydelis Aprašas Kaitvietė išjungta. Kaitvietė veikia. Veikia Pristabdymas. Veikia Automatinis įkaitinimas. Įvyko veikimo triktis.
 • Page 168 išsijungia. Nuimkite uždėtą daiktą arba Kai įjungiate kaitvietę, bet nuvalykite valdymo skydelį. neįjungiate išorinio kaitvietės • neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte žiedo, iš kaitvietės sklindanti kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko šviesa gali uždengti išorinį užsidega ir kaitlentė išsijungia. kaitvietės žiedą. Tai nereiškia, Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po kad išorinis kaitvietės žiedas yra kurio kaitlentė...
 • Page 169 Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų. Norėdami išjungti funkciją: palieskite kaitvietei nustatyti ir tada palieskite . Likęs Palieskite , kad įjungtumėte funkciją. laikas skaičiuojamas iki 00. Kaitvietės .Kaitinimo lygis sumažinamas iki 1. indikatorius išnyksta. Norėdami išjungti funkciją, palieskite Kai atgalinė atskaita baigiasi, Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis .
 • Page 170: Patarimai

  5.10 OffSound Control (Garso Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palaukite, kol kaitlentė automatiškai išsijungs. signalų išjungimas ir įjungimas) Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3 sekundes Kai funkcija yra nustatyta ties , garso signalai girdimi tik tuo atveju, kai: palaikykite . Ekranas įsijungia ir išsijungia. •...
 • Page 171: Priežiūra Ir Valymas

  Kaitinimo nuo‐ Naudotina: Laikas Patarimai stata (min.) 7 - 9 Tinka gaminti didesnius maisto kiekius, 60 - 150 Iki 3 l skysčio ir maisto produktai. troškinius ir sriubas. 9 - 12 Neintensyvus kepimas: tinka kepti es‐ jeigu reikia Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, kalopus, veršienos muštinius, kotletus, apverskite.
 • Page 172 Gedimas Galima priežastis Veiksmai Perdegė saugiklis. Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elek‐ triką. 10 sek. nepasirinkote kaitinimo lygio. Dar kartą įjunkite kaitlentę ir 10 sek. laikotarpyje pasirinkite kaitinimo lygį. Vienu metu palietėte 2 arba daugiau Vienu metu paspauskite tik vieną...
 • Page 173: Techniniai Duomenys

  (jis yra stiklo paviršiaus kampe) ir užsidegusį 9. TECHNINIAI DUOMENYS 9.1 Techninių duomenų plokštelė Modelis HK654070XB Gamyklos numeris (PNC) 949 595 011 03 Tipas 60 HAD 56 AO 220–240 V 50–60 Hz Pagaminta Vokietijoje Ser.
 • Page 174 Kaitviečių skaičius Kaitinimo technologija Spinduliuojamasis šildytu‐ Apvalių kaitviečių skersmuo (Ø) Kairioji priekinė 21,0 cm Kairioji galinė 14,5 cm Dešinioji priekinė 14,5 cm Neapvalios kaitvietės ilgis (I) ir plotis (P) Dešinioji galinė I 26,5 cm P 17,0 cm Kaitvietės energijos sąnaudos (EC electric cooking) Kairioji priekinė...
 • Page 175: Безбедносни Информации

  ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за да ви обезбедиме долгогодишна беспрекорна работа, со иновативни технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме одвојте неколку минути за читање за да го добиете...
 • Page 176 повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба. 1.1 Безбедност на деца и ранливи лица Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и •...
 • Page 177 ВНИМАНИЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку • надворешен уред за прекинување, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред. ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде •...
 • Page 178: Безбедносни Упатства

  2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА 2.1 Монтажа • Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! • Апаратот мора да биде заземјен. Апаратот мора да го монтира • Пред да се изведуваат какви било само квалификувано лице. работи, проверете дали апаратот е исклучен...
 • Page 179 вртење извадени од држачот), • Искористеното масло кое може да заземјување и контактори. содржи остатоци од храна, може да • Електричната инсталација мора да има предизвика пожар на пониска изолациски уред кој што ви овозможува температура од маслото што се да...
 • Page 180: Монтажа

  чистење, растворувачи или метални не се предвидени да се користат за предмети. други намени и не се погодни за осветлување простории во домот. 2.5 Сервисирање 2.6 Расходување • За да го поправите апаратот, контактирајте со Овластениот сервисен ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! центар. Користете само оригинални Ризик...
 • Page 181 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Заштитна кутија min. min. min. 12 mm min. Ако користите заштитна кутија (додатен 60 mm прибор), заштитното дно директно под површината за готвење не е потребно. Додатната заштитна кутија може да не е...
 • Page 182: Опис На Производот

  4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ 4.1 Распоред на површината за готвење Рингла Контролна плоча 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Распоред на контролна табла Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и звуците...
 • Page 183: Секојдневна Употреба

  Сензор Функција Коментар ско поле Екран на тајмерот За прикажување на времето во минути. За вклучување и исклучување на надворешниoт прстен. За избор на рингла. За зголемување или намалување на времето. Автоматско загревање За вклучување и исклучување на функцијата. Контролна лента За...
 • Page 184 5.1 Вклучување и исклучување Допрете го 1 секунда за да ја вклучите или да ја исклучите површината за готвење. 5.2 Автоматско исклучување 5.4 Вклучување и исклучување на надворешните прстени Функцијата автоматски ја исклучува површината за готвење ако: Површината на која готвите можете да ја •...
 • Page 185 За исклучување на функцијата: да трепка, започнува одбројувањето променете ја јачината на топлината. нанапред. Екранот се менува меѓу и избројаното време (во минути). 5.6 Тајмер За да го видите колку долго работи • Тајмер за одбројување ринглата: допрете го за да ја Може...
 • Page 186: Помош И Совети

  случајна промена на поставената јачина површината за готвење со се на топлината. вклучува. Допирајте го 4 секунди. Прво поставете ја јачината на Поставете ја јачината на топлината за топлината. 10 секунди. Сега можете да ракувате со површината за готвење. Кога ќе ја За...
 • Page 187: Нега И Чистење

  6.2 Öko Timer (Еко тајмер) 6.3 Примери на апликации за готвење За зачувување на енергија, грејачот за ринглата се исклучува пред да се огласи Податоците во табелата се програматорот за одбројување. Разликата само препорака. во времето на работа зависи од нивото на поставената...
 • Page 188: Решавање Проблеми

  7.2 Чистење на плочата за вода, дамки од маснотии, светкави метални промени на бојата. Чистете ја готвење плочата за готвење со влажна крпа и • Веднаш отстранете: стопена пластика, неабразивен детергент. По чистењето, пластична фолија, шеќер и храна со избришете ја плочата за готвење со шеќер, во...
 • Page 189 Проблем Можна причина Решение Не се вклучува показното Ринглата не е жешка затоа што Ако ринглата работела доволно светло за преостаната топлина. работела само кратко време или е долго за да биде жешка, оштетен сензорот. разговарајте со овластен сервисен центар. Автоматско...
 • Page 190: Технички Податоци

  и во гарантниот период. Упатствата за гарантниот лист. службата за односи со корисниците и за 9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ 9.1 Плочка со спецификации Модел HK654070XB PNC 949 595 011 03 Тип 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Произведено во Германија...
 • Page 191 Потрошувачка на енергија по рингла (EC electric Лева предна 194,9 Wh / kg cooking) Лева задна 188,0 Wh / kg Десна предна 188,0 Wh / kg Десна задна 191,6 Wh / kg Потрошувачка на енергија на површината за готвење (EC electric hob) 190,6 Wh / kg EN 60350-2 - Електрични...
 • Page 192: Информације О Безбедности

  ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо вам у наредним годинама обезбедили рад без застоја заједно са најновијим технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних неколико минута како...
 • Page 193 упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење. 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и • особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, кao особе којима недостају искуство и знање, уколико...
 • Page 194 ОПРЕЗ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног • уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје. ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа. • Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа непрекидно.
 • Page 195: Безбедносна Упутства

  2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА 2.1 Инсталирање • Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар. • Уређај мора да буде уземљен. УПОЗОРЕЊЕ! • Пре извођења било какавих радова на Само квалификована особа уређају, кабл за напајање обавезно може да инсталира овај уређај. извадите...
 • Page 196 • Користите само исправне раставне • Употребљено уље, које може да прекидаче: заштитне прекидаче, садржи остатке хране, може изазвати осигураче (осигураче са навојем треба пожар при нижој температури за скинути са носача), аутоматске разлику од уља које се користи по први заштитне...
 • Page 197: Инсталирање

  2.5 Сервис 2.6 Одлагање • Ради оправке уређаја обратите се УПОЗОРЕЊЕ! овлашћеном сервисном центру. Ризик од повреде или гушења. Користите само оригиналне резервне делове. • Обратите се општинским органима да • Када се ради о сијалицама унутар бисте сазнали како да правилно производа...
 • Page 198 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation 3.5 Заштитна кутија min. min. min. 12 mm min. Ако користите заштитну кутију (додатни 60 mm прибор), заштитно дно директно испод плоче за кување није потребно. Прибор уз...
 • Page 199: Опис Производа

  4. ОПИС ПРОИЗВОДА 4.1 Шема површине за кување Зона за кување Командна табла 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Преглед командне табле Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и звучни сигнали...
 • Page 200: Свакодневна Употреба

  Сензор Функција Коментар Служи за избор зоне за кување. Служи за продужавање или скраћивање времена. Функција за аутоматско загрева‐ Служи за активирање и деактивирање функције . ње Командна трака Служи за подешавање степена топлоте. 4.3 Дисплеји степена топлоте Дисплеј Опис Зона...
 • Page 201 се звучни сигнал и плоча за кување се Служи за деактивирање спољашњег деактивира. Уклоните предмет или грејног круга: додирните сензорско поље очистите командну таблу. све док се индикатор не угаси. • Ако после одређеног времена не Када активирате зону за искључите...
 • Page 202 Да бисте видели преостало време: Да бисте активирали функцију: додирните да бисте подесили зону за додирните и затим додирните или кување. Индикатор зоне за кување почиње тајмера да бисте подесили време. Кад да трепери. Дисплеј показује преостало време истекне, оглашава се звучни сигнал време.
 • Page 203: Корисни Савети

  Да бисте активирали функцију: појављује и нестаје. Додирните на 3 активирајте плочу за кување помоћу секунде. Појављује се или Не подешавајте ниједан степен топлоте. Додирните на тајмеру да бисте Додирните на 4 секунде. се изабрали једно од следећег: појављује. Деактивирајте плочу за кување •...
 • Page 204: Нега И Чишћење

  Подешaвање Користити за: Време Савети степена то‐ (min) плоте Одржавање топлоте спремљене по потре‐ Ставите поклопац на посуду за ку‐ хране. би вање. 1 - 3 Сос холандез, истопити: путер, чоко‐ 5 - 25 Повремено промешајте. ладу, желатин. 1 - 3 Згушњавање: пенасти...
 • Page 205: Решавање Проблема

  • Уклоните промену боје у виду раствор воде са сирћитом и очистите светлуцања метала. користите површину стакла крпом. 8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте поглавља о безбедности. 8.1 Шта учинити ако... Проблем Могући узрок Решење Не можете да укључите плочу Плоча за кување није прикључена Проверите...
 • Page 206: Технички Подаци

  три слова са стакло-керамичке површине (на углу стаклене површине) и приказану 9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ 9.1 Плочица са техничким карактеристикама Модел HK654070XB PNC 949 595 011 03 Тип 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Направљено у Немачкој...
 • Page 207: Енергетска Ефикасност

  пречника зоне за кување. 10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 10.1 Информације о производу у складу са EU 66/2014 важе само за тржиште ЕУ Идентификација модела HK654070XB Тип плоче за кување Уградна плоча за кување Број зона за кување Технологија загревања Грејач са зрачењем...
 • Page 208 • Ставите посуђе за кување директно на • Искористите преосталу топлоту да средину зоне за кување. подгрејете или отопите храну. 11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА електричних уређаја. Уређаје обележене Рециклирајте материјале са симболом симболом немојте бацати заједно са Паковање одложите у одговарајуће смећем.
 • Page 209: Bezpečnostné Informácie

  TEŠTE SA Z PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič...
 • Page 210 uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť. 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a • osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú...
 • Page 211: Bezpečnostné Pokyny

  UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé • spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína. UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod • dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje nepretržitý...
 • Page 212 • Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané • Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana so spotrebičom. proti zásahu elektrickým prúdom. • Dodržiavajte požadovanú minimálnu • Použite káblovú svorku na odľahčenie vzdialenosť od iných spotrebičov a ťahu. nábytku. • Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do •...
 • Page 213 • Zabezpečte, aby boli vetracie otvory • Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s voľné. poškodeným dnom môže spôsobiť • Počas činnosti nenechávajte spotrebič poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri bez dozoru. premiestňovaní týchto predmetov po • Po každom použití varnú zónu vypnite. varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
 • Page 214: Inštalácia

  3.4 Inštalácia Pri inštalácii varného panela pod odsávač pár si pozrite pokyny na inštaláciu odsávača pár pre minimálnu vzdialenosť medzi spotrebičmi. www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation min. min. 500mm 50mm SLOVENSKY...
 • Page 215: Popis Výrobku

  3.5 Ochranný box Ak používate ochranný box (ako doplnkové príslušenstvo), netreba inštalovať ochrannú priehradku priamo pod varným panelom. Tento ochranný box nemusí byť dostupný v niektorých krajinách. Obráťte sa na svojho miestneho dodávateľa. Ochranný box nemôžete použiť pri inštalácii varného panela nad rúru.
 • Page 216 Senzo‐ Funkcia Poznámka rové tlačidlo ZAP / VYP Zapínanie a vypínanie varného panela. Blokovanie ovládania / Detská po‐ Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela. istka Prestávka Zapnutie a vypnutie funkcie Zapínanie a vypínanie vonkajšieho okruhu. Displej varného stupňa Zobrazenie varného stupňa. Ukazovatele varných zón pre ča‐...
 • Page 217: Každodenné Používanie

  4.4 OptiHeat Control (3-stupňový Ukazovatele zobrazujú úroveň zvyškového tepla varných zón, ktoré práve používate. ukazovateľ zvyškového tepla) Môžu sa rozsvietiť aj ukazovatele vedľajších varných zón, aj ak ich nepoužívate. VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom. 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste VAROVANIE! správneho nastavenia varného stupňa alebo Pozrite si kapitoly ohľadne...
 • Page 218 Zapnutie funkcie:dotknite sa časovača. Pred zapnutím funkcie musí byť varná zóna chladná. Rozsvieti sa . Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať, čas sa zaznamenáva. Na Zapnutie funkcie pre varnú zónu: dotknite displeji sa striedavo zobrazuje sa rozsvieti). Okamžite sa dotknite zaznamenaný...
 • Page 219: Tipy A Rady

  Zapnutie funkcie: Dotknite sa . Na 4 pomocou sa zapne. Dotknite sa 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte varný sekundy sa rozsvieti . Časovač zostane stupeň. Varný panel môžete používať. Po zapnutý. vypnutí varného panela pomocou Vypnutie funkcie: dotknite sa .
 • Page 220: Starostlivosť A Čistenie

  Varný stupeň Použitie: Čas Rady (min) Udržiavanie teploty hotových jedál. podľa po‐ Na kuchynský riad položte pokrievku. treby 1 - 3 Holandská omáčka, topenie: maslo, 5 - 25 Z času na čas premiešajte. čokoláda, želatína. 1 - 3 Zahustenie: nadýchané omelety, vol‐ 10 - 40 Varte s pokrievkou.
 • Page 221: Odstraňovanie Problémov

  8. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti. 8.1 Čo robiť, ak… Problém Možná príčina Náprava Varný panel sa nedá zapnúť ani Varný panel nie je pripojený ku zdro‐ Skontrolujte, či je varný panel správne používať. ju elektrického napájania alebo je pripojený...
 • Page 222: Technické Údaje

  (je v rohu skleneného povrchu) brožúre. a zobrazované chybové hlásenie. Uistite sa, 9. TECHNICKÉ ÚDAJE 9.1 Typový štítok Model HK654070XB PNC 949 595 011 03 Typ 60 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz Vyrobené v Nemecku Sér. č....
 • Page 223: Energetická Účinnosť

  10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 10.1 Informácie o výrobku podľa normy EU 66/2014 platnej iba pre EÚ trh Model HK654070XB Typ varného panela Zabudovateľný varný panel Počet varných zón Technológia ohrevu Sálavý...
 • Page 224: Varnostne Informacije

  ZA POPOLNE REZULTATE Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
 • Page 225 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej • ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
 • Page 226: Varnostna Navodila

  Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih • predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko segrejejo. Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno • konstrukcijo. Naprave ne čistite s paro. • V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopite •...
 • Page 227 nevnetljiv material, da preprečite dostop odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na do spodnjega dela. diferenčni tok in kontaktorje. • Ločevalna plošča mora povsem pokrivati • Električna napeljava mora imeti izolacijsko področje pod kuhalno ploščo. napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih.
 • Page 228: Namestitev

  • Napravo očistite z vlažno mehko krpo. OPOZORILO! Uporabljajte samo nevtralna čistilna Obstaja nevarnost škode na sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte napravi. abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov. • Vroče posode ne postavljajte na upravljalno ploščo. 2.5 Storitve •...
 • Page 229 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation min. 3.5 Zaščitna omarica min. 500mm 50mm Če uporabljate zaščitno omarico (dodatna oprema), zaščitno dno pod kuhalno ploščo ni potrebno. Zaščitna omarica morda ne bo na voljo v nekaterih državah. Obrnite se na krajevnega dobavitelja.
 • Page 230: Opis Izdelka

  4. OPIS IZDELKA 4.1 Razporeditev kuhalnih površin Kuhališče Upravljalna plošča 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Razporeditev na upravljalni plošči Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo na vklopljene funkcije.
 • Page 231: Vsakodnevna Uporaba

  Senzor‐ Funkcija Opomba sko po‐ Za vklop in izklop zunanjega grelca. Za izbiro kuhališča. Za podaljšanje ali skrajšanje časa. Samodejno segrevanje Za vklop in izklop funkcije. Upravljalna vrstica Za nastavitev stopnje kuhanja. 4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja Prikazovalnik Opis Kuhališče je izklopljeno. Kuhališče deluje.
 • Page 232 • Ste nekaj polili ali položili na upravljalno Ko vklopite kuhališče, a ne ploščo za več kot 10 sekund (posodo, vklopite zunanjega grelca, lahko krpo itd.). Zasliši se zvočni signal in lučka kuhališča pokriva zunanji kuhalna plošča se izklopi. Odstranite grelec.
 • Page 233 Za izklop funkcije se dotaknite . Vklopi se Ko se odštevanje konča, se prejšnja stopnja kuhanja. oglasi zvočni signal in utripata 00. Kuhališče se izklopi. 5.8 Ključavnica Če želite izklopiti zvok: se dotaknite Upravljalno ploščo lahko zaklenete med delovanjem kuhališč. Zaklepanje preprečuje •...
 • Page 234: Namigi In Nasveti

  . Dotaknite se programske ure, da • ko se dotaknete izberete nekaj od naslednjega: • ko se izklopi Odštevalna Ura, • ko se izklopi Programska ura, • - zvoki so izklopljeni. • ko postavite kaj na upravljalno ploščo. • - zvoki so vklopljeni. Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da se kuhalna plošča samodejno izklopi.
 • Page 235: Vzdrževanje In Čiščenje

  Stopnja kuha‐ Uporaba: Čas Nasveti (min.) 9 - 12 Zmerno cvrenje: pečen zrezek, telečji po potrebi Obrnite po polovici časa priprave. cordon bleu, zarebrnice, polpete, klo‐ base, jetra, bešamel, jajca, palačinke, krofi. 12 - 13 Intenzivno cvrenje: pražen krompir, 5 - 15 Obrnite po polovici časa priprave.
 • Page 236 Težava Možni vzrok Rešitev 10 sekund ne nastavite stopnje se‐ Kuhalno ploščo ponovno vklopite in v grevanja. manj kot 10 sekundah nastavite segre‐ vanje. Sočasno ste se dotaknili 2 ali več Dotaknite se samo enega senzorskega senzorskih polj. polja. Začasno ustavi deluje. Oglejte si »Vsakodnevna uporaba«.
 • Page 237: Tehnični Podatki

  9. TEHNIČNI PODATKI 9.1 Ploščica za tehnične navedbe Model HK654070XB Številka izdelka 949 595 011 03 Tip 60 HAD 56 AO 220 - 240 V, 50 - 60 Hz Izdelano v Nemčiji Serijska št.
 • Page 238 Vrsta kuhalne plošče Vgradna kuhalna plošča Število kuhališč Tehnologija segrevanja Sevalno grelo Premer krožnih kuhališč (Ø) Sprednje levo 21,0 cm Zadnje levo 14,5 cm Sprednje desno 14,5 cm Dolžina (D) in širina (Š) neokroglega kuhališča Zadnje desno D 26,5 cm Š...
 • Page 239: Información Sobre Seguridad

  PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
 • Page 240 estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas. 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en • adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y...
 • Page 241 NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el • aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga. ATENCIÓN: El aparato no se debe alimentar a través de un • dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.
 • Page 242: Instrucciones De Seguridad

  2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2.1 Instalación • Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados. • El aparato debe conectarse a tierra. ADVERTENCIA! • Antes de efectuar cualquier tipo de Solo un técnico cualificado operación, compruebe que el aparato puede instalar el aparato. esté...
 • Page 243 fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse • El aceite usado, que puede contener del soporte), dispositivos de fuga a tierra restos de alimentos, puede provocar y contactores. incendios a temperaturas más bajas que • La instalación eléctrica debe tener un el aceite que se utiliza por primera vez.
 • Page 244: Instalación

  2.6 Eliminación autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales. • En cuanto a la(s) bombilla(s) de este ADVERTENCIA! producto y las de repuesto vendidas por Existe riesgo de lesiones o separado: Estas bombillas están asfixia. destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, •...
 • Page 245: Descripción Del Producto

  Si utiliza una caja de protección (accesorio www.youtube.com/aeg adicional) no es necesario el suelo protector directamente por debajo del aparato. El How to install your AEG accesorio de la caja de protección puede no Radiant Hob - Worktop installation estar disponible en algunos países. Póngase en contacto con el proveedor local.
 • Page 246 4.2 Disposición del panel de control Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas indican qué funciones están en funcionamiento. Sensor Función Comentario ENCENDIDO/APAGADO Para activar y desactivar la placa. Bloqueo / Bloqueo de seguridad Para bloquear y desbloquear el panel de control. para niños Pausa Para activar y desactivar la función .
 • Page 247: Uso Diario

  Pantalla Descripción Hay un fallo de funcionamiento. + número OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando / mantener caliente / calor residual. Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento. Apagado automático está en funcionamiento. 4.4 OptiHeat Control (indicador de Los indicadores muestran el nivel de calor residual de las zonas de cocción que está...
 • Page 248 Para activar el circuito exterior: toque el Para comprobar el tiempo restante: toque sensor. Se enciende el indicador. para seleccionar la zona de cocción. El indicador de la zona de cocción comienza a Para activar más circuitos exteriores: parpadear. La pantalla muestra el tiempo toque el mismo sensor de nuevo.
 • Page 249 Para activar la función: encienda la placa Para activar la función: toque y después de cocción con . No ajuste ningún nivel de del temporizador para ajustar el tiempo. Al acabarse el tiempo, suena una calor. Pulse durante 4 segundos. señal y 00 parpadea.
 • Page 250: Consejos

  6. CONSEJOS 6.2 Öko Timer (temporizador Eco) ADVERTENCIA! Consulte los capítulos sobre Con el fin de ahorrar energía, la resistencia seguridad. de la zona de cocción se apaga antes de que suene la señal del temporizador de cuenta 6.1 Utensilios de cocina atrás.
 • Page 251: Mantenimiento Y Limpieza

  7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA azúcar y alimentos que contengan ADVERTENCIA! azúcar, la suciedad puede dañar la placa. Consulte los capítulos sobre Tenga cuidado para evitar quemaduras. seguridad. Utilice un rascador especial sobre la superficie del cristal formando un ángulo 7.1 Información general agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.
 • Page 252 Problema Posible causa Solución Se emite una señal acústica y la Ha colocado uno o varios sensores. Retire el objeto de los sensores. placa se apaga. Se emite una señal acústica cuando la placa se apaga. La placa se apaga. Ha colocado algo sobre el sensor Retire el objeto del sensor.
 • Page 253: Datos Técnicos

  Las instrucciones sobre servicio 9. DATOS TÉCNICOS 9.1 Placa de características Modelo HK654070XB Número de producto (PNC) 949 595 011 03 Tipo 60 HAD 56 AO 220 - 240 V 50 - 60 Hz Hecho en Alemania Nº...
 • Page 254 Consumo de energía por zona de cocción (EC elec‐ Anterior izquierda 194,9 Wh / kg tric cooking) Posterior izquierda 188,0 Wh / kg Anterior derecha 188,0 Wh / kg Posterior derecha 191,6 Wh / kg Consumo de energía de la placa de cocción (EC electric hob) 190,6 Wh / kg EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - •...
 • Page 255: Інформація З Техніки Безпеки

  ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим – це властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.
 • Page 256 слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому. 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, • сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом...
 • Page 257 ОБЕРЕЖНО! Прилад не повинен бути підключеним • через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм. ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом готування. • Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не зберігайте •...
 • Page 258: Інструкції З Техніки Безпеки

  2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 2.1 Установлення 2.2 Під’єднання до електромережі ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Установлювати цей прилад Існує ризик займання та повинен лише кваліфікований ураження електричним фахівець. струмом. • Усі роботи з під’єднання до ПОПЕРЕДЖЕННЯ! електромережі мають виконуватися Існує ризик травмування або кваліфікованим...
 • Page 259 • Вставляйте штепсельну вилку в розетку електромережі. Це дасть змогу електроживлення лише після запобігти враженню електричним закінчення установки. Переконайтеся, струмом. що після установки є вільний доступ до • Коли ви кладете продукти в гарячу розетки електроживлення. олію, вона може бризкати. •...
 • Page 260: Встановлення

  2.4 Догляд і очищення вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. • Регулярно очищуйте прилад, щоб Вони не призначені для використання з запобігти пошкодженню матеріалу іншою метою та не придатні для поверхні. освітлення побутових приміщень. • Перед чищення вимкніть прилад і дайте йому...
 • Page 261 How to install your AEG Radiant Hob - Worktop installation min. 3.5 Захисний короб min. 500mm 50mm Якщо використовується захисний короб (додаткове приладдя), захисна підлога безпосередньо під варильною поверхнею не потрібна. Захисний короб може бути відсутнім у деяких країнах. Зверніться до...
 • Page 262: Опис Виробу

  4. ОПИС ВИРОБУ 4.1 Схема варильної панелі Зона нагрівання Панель керування 265 mm 265 mm 145 mm 170 mm 170 mm 145 mm 120/175/210 120/175/210 4.2 Структура панелі керування Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції. Сен‐...
 • Page 263: Щоденне Використання

  Сен‐ Функція Коментар сорна кнопка Увімкнення й вимкнення зовнішнього кільця. Вибір зони нагрівання. Збільшення або зменшення тривалості. Автоматичне нагрівання Увімкнення та вимкнення функції. Сектор керування Установлення ступеня нагрівання. 4.3 Відображення ступеня нагріву Дисплей Опис Зону нагрівання вимкнено. Зона нагрівання працює. Працює...
 • Page 264 5.2 Автоматичне вимкнення Увімкнення зовнішнього кільця: торкніться сенсорної кнопки. Загорається Функція автоматично вимикає символ. варильну поверхню в разі, якщо: Увімкнення інших зовнішніх кілець: • усі зони нагрівання вимкнені, торкніться тої самої сенсорної кнопки ще • після увімкнення варильної поверхні ви раз.
 • Page 265 Для активації функції: торкніться на Для вимкнення функції: торкніться , а таймері для встановлення часу (00–99 потім або . Індикатор зони нагрівання хвилин). Коли індикатор зони нагрівання згасне. починає блимати, відбувається зворотний • Таймер відлік часу. Цю функцію можна використовувати коли Щоб...
 • Page 266: Поради І Рекомендації

  поверхнею можна користуватися. Коли При вимиканні варильної варильна поверхня вимикається за поверхні ця функція також допомогою , функція знову вимикається. працюватиме. 5.9 Захист духової шафи від дітей 5.10 OffSound Control (Вимкнення Ця функція запобігає випадковому та увімкнення звукових сигналів) вмиканню варильної поверхні. Вимкніть...
 • Page 267: Догляд І Очищення

  6.3 Приклади застосування Дані, наведені в таблиці, є орієнтовними. Рівень нагрі‐ Призначення: Час (у Поради вання хв.) Підтримання готових страв теплими. скільки Накривайте посуд кришкою. потрібно 1 - 3 Голландський соус, розтоплювання: 5 - 25 Помішуйте час від часу. масла, шоколаду, желатину. 1 - 3 Згущування: збиті...
 • Page 268: Усунення Проблем

  спеціальний шкребок для варильних з нейтральним миючим засобом. Після поверхонь під гострим кутом до скляної чищення витріть поверхню м’якою поверхні і пересувайте лезо по тканиною. поверхні. • Видаліть плями з металевим • Видаляйте залишки після того, як відблиском: скористайтеся розчином прилад...
 • Page 269 Проблема Можлива причина Спосіб вирішення Встановлено найвищий ступінь на‐ Найвищий ступінь нагрівання має грівання. таку саму потужність, як і функція. Не вдається ввімкнути зовніш‐ Спершу активуйте внутрішній кон‐ нє кільце. тур, змінивши ступінь нагрівання. Це нормально, що на кількох зо‐ нах...
 • Page 270: Технічні Дані

  9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 9.1 Табличка з технічними даними Модель HK654070XB НОМЕР ВИРОБУ (PNC) 949 595 011 03 Тип 60 HAD 56 AO 220-240 В 50-60 Гц Вироблено в Німеччині Сер. номер ....7.1 kW 9.2 Специфікація зон нагрівання Номінальна потужність (макс.
 • Page 271 EN 60350-2 - Електричні побутові прилади • Перед увімкненням зони нагрівання для готування їжі. Частина 2: Варильні розмістіть на ній посуд. поверхні. Способи вимірювання • Діаметр дна посуду та зони нагрівання продуктивності має бути однаковим. • На менших зонах нагрівання 10.2 Енергозбереження...
 • Page 272 www.aeg.com/shop...

Table of Contents