Download  Print this page

Advertisement

Multi Channel
AV Receiver
STR-DN1040
4-454-447-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL)
Reference Guide
Referenčni priročnik
Referentni priručnik
Referentni vodič
Referentni vodič
Упатство на препораки
Udhëzuesi i referencës
GB
SI
CR
BS
SR
MK
AL

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony STR-DN1040

   Summary of Contents for Sony STR-DN1040

 • Page 1 4-454-447-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL) Multi Channel Reference Guide AV Receiver Referenčni priročnik Referentni priručnik Referentni vodič Referentni vodič Упатство на препораки Udhëzuesi i referencës STR-DN1040...
 • Page 2 For customers in Europe WARNING Disposal of Old To reduce the risk of fire or electric Electrical & Electronic shock, do not expose this apparatus Equipment (Applicable to rain or moisture. in the European Union and other European To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with countries with separate newspapers, tablecloths, curtains, etc.
 • Page 3 AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, This product has been manufactured by or on and iPod touch are trademarks of Apple Inc., behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan registered in the U.S. and other countries. Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries...
 • Page 4 Apple is not responsible for the operation of PARTY STREAMING and PARTY STREAMING logo are trademarks of Sony this device or its compliance with safety and Corporation. regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification affect wireless performance.
 • Page 5 On heat buildup INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES Although the receiver heats up during (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, operation, this is not a malfunction. If you PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS continuously use this receiver at a large OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR volume, the cabinet temperature of the top, PROFITS;...
 • Page 6 If you have any questions or problems INPUT SHORT (with sound field and equalizer bypassed). concerning your receiver, please consult Weighted network, input level. your nearest Sony dealer. FM tuner section Tuning range 87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step) Specifications...
 • Page 7 HDMI Video Input/Output (HDMI Repeater block) Format Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4096 × 2160p @ 23.98/24 Hz – – – 3840 × 2160p @ 29.97/30 Hz – – – 3840 × 2160p @ 25 Hz – – – 3840 ×...
 • Page 8 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC 44.1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC * Compatibility with all encoding/writing software, recording devices and recording media cannot be guaranteed. Transfer speed High-speed Supported USB device Mass Storage Class Maximum current 500 mA NETWORK section...
 • Page 9 SONY SOFTWARE only with the PRODUCT. By using the SONY SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, SONY is unwilling to license the SONY SOFTWARE to you. In such event, you should not use the SONY SOFTWARE.
 • Page 10 THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID ALLOCABLE TO THE SONY SOFTWARE. EXPORTS If you use or transfer the SONY SOFTWARE in or to a country other than your country of residence, you shall comply with applicable laws and regulations relating to exports, imports and customs. GOVERNING LAW This EULA shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the laws of Japan, without regards to any conflict of laws provisions.
 • Page 12 Za uporabnike v Evropi OPOZORILO Odstranjevanje Zmanjšajte nevarnost požara ali odpadne električne električnega udara, tako da naprave in elektronske opreme ne izpostavljate slabim vremenskim (velja za države EU in pogojem ali vlagi. druge evropske države Če želite zmanjšati nevarnost požara, s sistemom ločenega ne prekrivajte prezračevalne reže naprave zbiranja odpadkov)
 • Page 13 Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista servisnih ali garancijskih dokumentih. posebej navedeni. Družba Sony Corp. s tem dokumentom Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi pomenita, da je elektronska naprava zahtevami in drugimi ustreznimi določbami...
 • Page 14 Digital Living Network Alliance. InstaPrevue™ je blagovna znamka ali Logotip »Sony Entertainment Network« registrirana blagovna znamka podjetja Silicon in »Sony Entertainment Network« sta Image, Inc. v ZDA in v drugih državah. blagovni znamki podjetja Sony Corporation. Dekoder FLAC Wake-on-LAN je blagovna znamka podjetja...
 • Page 15 Pri segrevanju NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ALI POSLEDIČNO Povsem običajno je, da se sprejemnik ŠKODO (VKLJUČNO Z NAROČILOM med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni NADOMESTNIH IZDELKOV ALI neprekinjeni uporabi sprejemnika STORITEV, IZGUBO MOŽNOSTI se temperatura zgornjega, stranskega UPORABE IZDELKA, PODATKOV in spodnjega dela ohišja znatno poviša. ALI PRIHODKOV OZIROMA Če želite preprečiti morebitne opekline, PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR...
 • Page 16 ±10 dB, v korakih po 1 dB Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sprejemnikom, se obrnite INPUT SHORT (z obhodom nastavitev na najbližjega prodajalca izdelkov Sony. zvočnega polja in izenačevalnika). Uteženo omrežje, vhodna moč. Radio FM Frekvenčni pas...
 • Page 17 Video HDMI Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI) Format Združitev Slika-ob-sliki Slika-nad-sliko slik (polovično) (zgoraj-in-spodaj) 4.096 × 2.160p pri 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p pri 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p pri 25 Hz – – – 3.840 ×...
 • Page 18 FLAC: 8 – 192 kHz, 16-bitni signali FLAC 44,1 – 192 kHz, 24-bitni signali FLAC * Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ter s snemalnimi napravami in zapisovalnimi mediji ni zagotovljena. Hitrost prenosa Visoka hitrost prenosa podatkov Podprta naprava USB MSC (za količinsko shranjevanje) Največji tok 500 mA...
 • Page 19 Z uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY se strinjate, da vas zavezujejo določila te pogodbe EULA. Če se ne strinjate z določili te pogodbe EULA, vam podjetje SONY ne odobri licence za uporabo PROGRAMSKE OPREME SONY. V tem primeru vam uporaba PROGRAMSKE OPREME SONY ni dovoljena.
 • Page 20 PROGRAMSKA OPREMA SONY je na voljo »TAKŠNA, KOT JE« brez kakršnih koli jamstev, podjetje SONY, njegovi izdajatelji licenc in ponudniki njegovih izdelkov (ki so samo za namene tega RAZDELKA poimenovani s skupnim imenom »SONY«) PA SE IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN (VENDAR...
 • Page 21 To pogodbo EULA ureja, opredeljuje in uveljavlja japonska zakonodaja, razen določb v zvezi s pravnim nasprotjem. Pogodbeni stranki (SONY in vi) se strinjata, da so za morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe EULA, pristojna sodišča v Tokiu, Japonska. POGODBENI STRANKI IMATA V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI SPORA, KI BI NASTAL NA OSNOVI TE POGODBE EULA ALI...
 • Page 22 Za korisnike u Europi UPOZORENJE Odlaganje stare Kako biste smanjili rizik od požara ili električne i elektroničke električnog udara, ne izlažite uređaj opreme (primjenjivo kiši ili vlazi. u Europskoj uniji i drugim europskim Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja državama sa sustavima novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
 • Page 23 U ovome se u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu. priručniku ne koristite oznake ™ i ®. Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone” ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima znače da je elektronička oprema osmišljena...
 • Page 24 Digital Living Network Alliance. zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC. Logotip „Sony Entertainment Network” InstaPrevue™ zaštitni je znak ili registrirani i „Sony Entertainment Network” zaštitni zaštitni znak tvrtke Silicon Image, Inc. su znakovi tvrtke Sony Corporation. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 • Page 25 O stvaranju topline ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, to ne znači da je došlo do kvara. NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, Ako prijemnik stalno koristite pri visokim EGZEMPLARNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE razinama glasnoće, temperatura kućišta (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,...
 • Page 26 S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Izlaz (analogni) Ako imate pitanja ili problema u vezi ZONE 2 s prijemnikom, obratite se najbližem Napon: 500 mV/1 kiloom dobavljaču tvrtke Sony. SUBWOOFER Napon: 2 V/1 kiloom Ekvilizator Specifikacije Razine pojačanja ±10 dB, korak po 1 dB INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje...
 • Page 27 HDMI video Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača) Format Frame Slika uz sliku Iznad-ispod packing (polovica) (Vrh i dno) 4096 × 2160p na 23,98/24 Hz – – – 3840 × 2160p na 29,97/30 Hz – – – 3840 × 2160p na 25 Hz –...
 • Page 28 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16-bitni FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24-bitni FLAC * Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za kodiranje/pisanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje. Brzina prijenosa Velika brzina Podržani USB uređaj. Klasa masovne pohrane Maksimalna struja 500 mA...
 • Page 29 Poništavanje. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj EULA u slučaju da se ne pridržavate njegovih odredbi. U tom slučaju, ako to traži tvrtka SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu koju je odredila tvrtka SONY, a tvrtka SONY će vam poslati natrag PROIZVOD čim se s njega ukloni SOFTVER TVRTKE SONY.
 • Page 30 životu ili oružanih sustava, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja ili oštećenja okoliša („Aktivnosti visokog rizika”). Tvrtka SONY i njeni dobavljači odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti...
 • Page 31 Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju u Japanu, a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA KOJA MOGU NASTATI U VEZI S OVIM EULA.
 • Page 32 Za korisnike u Evropi UPOZORENJE Odlaganje stare Da biste umanjili rizik od požara električne i elektronske ili strujnog udara, ne izlažite uređaj opreme (vrijedi kiši ili vlazi. u Evropskoj Uniji i drugim evropskim Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja zemljama koje imaju novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
 • Page 33 Znakovi ™ i ® nisu specificirani ili garantnom listu. u ovom dokumentu. Sony korporacija izjavljuje da je uređaj „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim da je neki elektronski pribor dizajniran relevantnim pravilima Direktive 1999/5/EC.
 • Page 34 InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrirani Logotip „Sony Entertainment Network“ zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni zemljama. znakovi korporacije Sony. Wake-on-LAN je zaštićeni znak ili registrirani FLAC dekoder zaštićeni znak kompanije International...
 • Page 35 I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU • Kabl za napajanje naizmjeničnom SVRHU. FONDACIJA I NJENI strujom (glavni vod) mora se mijenjati KONTRIBUTORI NI U KOM SLUČAJU samo u ovlaštenom servisu. NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE O nakupljanju toplote DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE Iako se prijemnik zagrijava tokom rada, (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA,...
 • Page 36 Nivoi pojačanja ±10 dB, korak 1 dB Ako imate bilo kakvih pitanja ili probleme u vezi sa prijemnikom, obratite se INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje najbližem Sony prodavcu. i ekvilajzer). Mreža prilagođenog opterećenja, ulazni nivo. Odjeljak FM birača Opseg biranja Specifikacije 87,5 MHz –...
 • Page 37 HDMI video Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora) Format Kombinovanje Uporedno Prijeko-ispod okvira (polovina) (Vrh i dno) 4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 25 Hz – –...
 • Page 38 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC * Ne može se garantirati kompatibilnost sa svim softverima za šifriranje/pisanje, uređajima i medijima za snimanje. Brzina prijenosa Velika brzina Podržani USB uređaji Klasa masovne pohrane Maksimalna struja 500 mA...
 • Page 39 „SONY SOFTWARE“. SONY SOFTWARE možete koristiti samo uz PROIZVOD. Koristeći SONY SOFTWARE, pristajete na odredbe ovog EULA ugovora. Ako ne pristaje na odredbe ovog EULA ugovora, SONY vam neće dati licencu za SONY SOFTWARE. Ako je to slučaj, ne biste trebali koristiti SONY SOFTWARE.
 • Page 40 AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA SONY SOFTWARE nije otporan na pogreške u radu i nije projektovan, izrađen, niti namijenjen za upotrebu ili preprodaju u svojstvu kontrolne opreme za opasna okruženja koja iziskuju rad sa osiguranjem od nastanka pogrešaka, kao što je rad u nuklearnim postrojenjima, navigacija ili komunikacioni sistemi u vazduhoplovstvu, rad u kontroli avio saobraćaja, u uređajima za direktno...
 • Page 41 EULA ugovora, izričitu mjesnu i stvarnu nadležnost imaju sudovi u Tokiju, Japan, i vi i kompanija SONY ovim putem dajete svoju saglasnost za mjesnu i stvarnu nadležnost tih sudova. VI I KOMPANIJA SONY SE ODRIČETE PRAVA NA SUDSKI POSTUPAK PRED POROTOM VEZANO ZA BILO KOJA PITANJA KOJA PROIZILAZE ILI SU VEZANA ZA OVAJ EULA UGOVOR.
 • Page 42 Za korisnike u Evropi UPOZORENJE Odlaganje stare Da biste umanjili rizik od požara električne i elektronske ili strujnog udara, ne izlažite uređaj opreme (primenljivo kiši ili vlazi. u Evropskoj uniji i ostalim evropskim Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja zemljama koje imaju novinama, stolnjacima, zavesama itd.
 • Page 43 ™ i ®. ili garantnom listu. „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema da je elektronska oprema posebno dizajnirana u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim za rad sa iPod ili iPhone uređajima relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
 • Page 44 Living Network Alliance. InstaPrevue™ je zaštićeni znak ili registrovani „Sony Entertainment Network“ logo zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc. i „Sony Entertainment Network“ su zaštićeni u SAD i drugim zemljama. znakovi kompanije Sony Corporation. Wake-on-LAN je zaštićeni znak korporacije FLAC Decoder International Business Machines u SAD.
 • Page 45 NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, morate da zamenite samo kod ovlašćenog INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, servisera. PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU O zagrevanju (KOJA OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE Iako se risiver greje tokom rada, to ne ROBE ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK predstavlja kvar.
 • Page 46 S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) Digitalni (optički) Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF) u vezi sa risiverom, obratite se najbližem Izlaz (analogni) Sony prodavcu. ZONE 2 Napon: 500 mV/1 kilooma SUBWOOFER Napon: 2 V/1 kilooma Specifikacije Ekvilajzer Nivoi glasnoće...
 • Page 47 HDMI Video Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača) Uporedo (leva Iznad-ispod Format Pakovanje i desna strana (gornja i donja frejmova ekrana) strana ekrana) 4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz – – – 3.840 × 2.160p @ 25 Hz –...
 • Page 48 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16-bitni FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24-bitni FLAC * Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje, uređajima za snimanje i medijumima za snimanje. Brzina prenosa Velika brzina Podržani USB uređaji Klasa uređaja za masovno skladištenje Maksimalna struja 500 mA Odeljak NETWORK...
 • Page 49 IZDAVANJE LICENCE Sva vlasnička, autorska i ostala prava u SONY SOFTVERU ili ona koja se polažu na njega poseduje kompanija SONY ili njeni davaoci licenci. Ovaj EULA ugovor vam daje pravo da koristite SONY SOFTVER isključivo za ličnu upotrebu.
 • Page 50 Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će biti rešavan isključivo na sudovima u Tokiju, a vi i SONY pristajete na nadležnost tih sudova. VI I SONY IMATE PRAVO NA SUĐENJE PRED POROTOM POVODOM SVIH SPOROVA...
 • Page 51 Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim EULA ugovorom ili ograničenom garancijom koja je ovde navedena, možete da kontaktirate SONY tako što ćete pisati kompaniji SONY na adresu koja je navedena u garantnom listu u pakovanju proizvoda.
 • Page 52 Овој симбол е наменет за да ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ го предупреди корисникот за присуство на жешка површина, која за време За да се намали ризикот на нормалната работа може од пожар или електричен шок, да биде жешка на допир. не изложувајте го апаратот на...
 • Page 53 во посебните документи за услуги на природните богатства. од гаранцијата. Во случај на производи кои од безбедносни Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа причини, поради изведба или интегритет опрема е во согласност со суштинските на податоци имаат потреба од трајна...
 • Page 54 на Patent Nos во САД: 5 956 674; и „Sony Entertainment Network“ 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; се заштитени знаци на Sony Corporation. 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 и други Wake-on-LAN е заштитен знак...
 • Page 55 VAIO и VAIO Media се регистрирани ОВОЈ СОФТВЕР Е ДАДЕН заштитни знаци на Sony Corporation. ОД ДРЖАЧИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СОРАБОТНИЦИТЕ „ТАКОВ PARTY STREAMING и логото PARTY КАКОВ ШТО Е“ И СЕ ОТФРЛЕНИ СИТЕ STREAMING се заштитни знаци ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ...
 • Page 56 Ако имате какви било прашања или • Поставете го приемникот проблеми во врска со вашиот приемник, на локација со соодветна вентилација консултирајте се со најблискиот за да спречите загревање и за да го продавач на Sony. продолжите животот на приемникот.
 • Page 57 Дел за FM-пребарувач Спецификации Опсег на пребарување 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz чекор) Антена (воздушна) Дел на засилувач Жична FM-антена (воздушна) Минимална излезна моќ на RMS Терминали за антена (воздушна) (6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) 75 оми, небалансирано...
 • Page 58 HDMI Видео Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок) Една до Формат Рамка Над-под друга пакување (Горе и долу) (Половина) 4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Hz – – – 3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz – – – 3 840 × 2 160p @ 25 Hz –...
 • Page 59 FLAC: Општо 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC Побарувања за напојување 44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC 230 VAC, 50/60 Hz Потрошувачка на струја * Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер, 240 W уреди...
 • Page 60 Прекинување. Без оштета на кои било други права, SONY може да го прекине овој EULA ако не ги почитувате условите на овој EULA. Во тој случај, кога SONY ќе побара, вие мора да го испратите ПРОИЗВОДОТ на адреса назначена од SONY, а SONY ќе ви го врати ПРОИЗВОДОТ...
 • Page 61 сигурносна изведба, како што е во работа на нуклеарни установи, воздухопловна навигација или комуникациски систем, контрола на воздухопловен сообраќај, машини за директна животна поддршка или системи на оружја, каде што дефектот на СОФТВЕРОТ НА SONY може да доведе до смрт, лична повреда или сериозни физички штети или штети на околината („Активности...
 • Page 62 ќе биде подложен на единствената област и надлежност на судовите во Токио, Јапонија и со ова вие и SONY се согласувате на областа и надлежноста на таквите судови. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЖУВАТЕ ОД ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ СО ПОРОТА ВО ОДНОС...
 • Page 64 Për klientët në Evropë PARALAJMËRIM Hedhja e pajisjeve Për të reduktuar rrezikun të vjetra elektrike e zjarrit ose goditjeve elektrike, dhe elektronike kjo aparaturë nuk duhet (e aplikueshme të ekspozohet ndaj shiut në Bashkimin Evropian ose lagështirës. dhe shtetet e tjera Për të...
 • Page 65 Përmes kësaj, Sony Corp., deklaron se kjo Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, pajisje është në përputhje me kërkesat dorëzojeni produktin në fund të periudhës themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse...
 • Page 66 Sony Corporation. përkatës. Në manual nuk përcaktohen “PlayStation” është markë e regjistruar markat ™ dhe ®. tregtare e Sony Computer Entertainment Inc. “Made for iPod” dhe “Made for iPhone” “WALKMAN” dhe simboli “WALKMAN” nënkuptojnë se një aksesor elektronik është...
 • Page 67 FLAC Decoder (DUKE PËRFSHIRË NEGLIZHENCËN OSE TJETËR) QË LIND NË NDONJË Të drejtat e autorit (C) MËNYRË NGA PËRDORIMI I KËSAJ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 MARRËVESHJEJE, EDHE NËSE JANË Josh Coalson KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË Rishpërndarja dhe përdorimi në formë E KËTIJ DËMI.
 • Page 68 Nivelet e përforcimit ±10 dB, hapi 1 dB Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me marrësin tuaj, ju lutemi kontaktoni INPUT SHORT (me fushën zanore dhe shitësin më të afërt të Sony. balancuesin të anashkaluar). Rrjeti i vlerësuar, niveli i hyrjes.
 • Page 69 Seksioni i sintonizuesit FM Diapazoni i sintonizimit 87,5 MHz – 108,0 MHz (hapa nga 50 kHz) Antenë (ajrore) Antena FM me tel (ajrore) Terminalet e antenës (ajrore) 75 om, të pabalancuara Seksioni i sintonizuesit AM Diapazoni i sintonizimit 531 kHz – 1,602 kHz (hapa nga 9 kHz) Antenë...
 • Page 70 Video HDMI Hyrja/dalja (grup repetitor HDMI) Formati Frame Side-by-Side Over-Under packing (Half) (Top-and-Bottom) 4,096 × 2,160p @ 23,98/24 Hz – – – 3,840 × 2,160p @ 29,97/30 Hz – – – 3,840 × 2,160p @ 25 Hz – – – 3,840 ×...
 • Page 71 FLAC: 8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC 44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC * Nuk mund të garantohet pajtueshmëria me të gjithë softuerët kodues/shkrues, pajisjet regjistruese dhe mjetet regjistruese. Shpejtësia e transferimit High-speed Pajisja e mbështetur USB Kategori e ruajtjes në...
 • Page 72 DHËNIA E LICENCËS Të gjithë titujt, të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të SOFTUERIT SONY dhe në të, zotërohen nga SONY ose licencuesit e tij. Kjo EULA ju jep juve të drejtën të përdorni SOFTUERIN SONY vetëm për përdorim personal.
 • Page 73 SOFTUERIT SONY mund të sjellë vdekje, lëndime personale ose dëmtim të rëndë fizik ose mjedisor (“Aktivitetet me rrezik të lartë”). SONY dhe furnitorët e tij heqin dorë në mënyrë specifike nga çdo garanci e shprehur apo e nënkuptuar e përputhshmërisë për Aktivitetet me rrezik të...
 • Page 74 Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë EULA ose garancinë e kufizuar të dhënë këtu, ju mund të kontaktoni me SONY duke i shkruar SONY në adresën e caktuar të kontaktit të përmendur në fletën e garancisë brenda paketimit të produktit.
 • Page 76 4-454-447-11(1) (GB-SI-CR-BS-SR-MK-AL) ©2013 Sony Corporation...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: