Download  Print this page

Advertisement

Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa
zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom
ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
O autorskim pravima
Ovaj risiver koristi tehnologije Dolby* Digital,
Pro Logic Surround i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX i simbol sa duplim D
su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 i ostali
patenti koji su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS-HD, simbol
i DTS-HD i simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi, a DTS-HD Master
Audio je zaštićeni znak kompanije
DTS, Inc. proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj risiver koristi tehnologiju High-
Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim
zemljama.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake ™ i ®.
„Made for iPod" i „Made for iPhone" znači
da je elektronska oprema posebno dizajnirana
za rad sa iPod ili iPhone uređajima
i sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple.
3
SR

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony STR-DN1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: