Download Print this page

Makita DDF481 Instruction Manual page 8

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Malé díly vždy upínejte do sv ráku
podobného upev ovacího za ízení.
Je-li nástroj provozován nep etržit
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v
klidu po dobu 15 minut.
ÚDRŽBA
POZOR:
P ed zahájením kontroly nebo údržby nástroje se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen akumulátor.
Nikdy nepoužívejte
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba
se izování
provád ny
st edisky firmy Makita a s použitím náhradních díl
Makita.
VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme
používat
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
nástavc
m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li
bližší
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
Vrtáky
Šroubovákové nástavce
Hák
Rukoje
Originální akumulátor a nabíje ka Makita
Sestava pryžové podložky
Vln ný epe ek
P nový lešticí kotou
POZNÁMKA:
N které položky seznamu mohou být k za ízení
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit.
až do vybití
benzín,
benzen,
autorizovanými
servisními
toto
p íslušenství
informace
ohledn
i do
edidlo,
i
a
i
tohoto
49

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel