Download Print this page

Technické Údaje - Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

ESKÝ (originální návod k obsluze)
1-1. ervený indikátor
1-2. Tla ítko
1-3. Akumulátor
2-1. Zna ka hv zdi ky
3-1. Displej LED
4-1. Spouš
5-1. Sv tlo
6-1. P epínací pá ka sm ru otá ení
7-1. Pá ka regulace otá ek
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkony
Otá ky bez zatížení (min
Jmenovité nap tí
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Technické údaje a blok akumulátoru se mohou v r zných zemích lišit.
• Hmotnost s blokem akumulátoru dle EPTA – Procedure 01/2003
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k vrtání a šroubování do d eva, kov a
plast .
Hlu nost
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku p i práci m že p ekro it hodnotu 80 dB
(A).
Používejte ochranu sluchu
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os)
ur ená podle normy EN60745:
Pracovní režim: vrtání do kovu
Vibra ní emise (a
Nejistota (K): 1,5 m/s
Legenda všeobecného vyobrazení
8-1. Voli provozního režimu
8-2. Dílek
8-3. Šipka
9-1. Stav cí prstenec
9-2. Šipka
10-1. Výstupek
10-2. Drážka
10-3. Rameno
10-4. Ty rukojeti
Model
Vrtání do oceli
Vrtání do d eva
Šroubování vrut do d eva
Šroubování závitových šroub
Vysoké (2)
-1
)
Nízké (1)
Celková délka
Hmotnost netto
): 73 dB (A)
pA
2
) : 2,5 m/s
nebo ménì
h,D
2
ENE034-1
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a
m že být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
ENG905-1
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise
elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu
použití ná adí.
Na základ
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
ENG900-1
opat ení k ochran
všechny
krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).
44
10-5. Bo ní rukoje
11-1. Objímka
12-1. Držák nástroje
12-2. Vrták
13-1. Drážka
13-2. Hák
13-3. Šroub
DDF481
13 mm
76 mm
10 mm x 90 mm
6 mm
0 - 2 100
0 - 550
205 mm
2,6 kg
18 V DC
vibrací
b hem
skute ného
odhadu vystavení ú ink m vibrací v
obsluhy (vezm te v úvahu
ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í
ENG901-1
používání

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel