Download Print this page

Popis Funkce - Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

6.
Neskladujte nástroj a akumulátor na místech,
kde m že teplota p ekro it 50
7.
Nespalujte akumulátor, ani když je vážn
poškozen nebo úpln opot eben. Akumulátor
m že v ohni vybuchnout.
8.
Dávejte pozor, abyste baterii neupustili ani s
ní nenaráželi.
9.
Nepoužívejte poškozené akumulátory.
10. P i likvidaci akumulátoru postupujte podle
místních p edpis .
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajišt ní maximální životnosti
akumulátoru
1.
Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k
úplnému vybití baterie.
Pokud
si
povšimnete
nástroje,
vždy
akumulátor.
2.
Nikdy nenabíjejte úpln nabitý akumulátor.
P ebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3.
Akumulátor nabíjejte p i pokojové teplot
rozmezí od 10
P ed nabíjením nechejte horký akumulátor
zchladnout.
4.
Nebudete-li
ná adí
nabijte
jednou
akumulátoru.
C (122
sníženého
jej
zastavte
a
C do 40
C (50
F - 104
delší
dobu
používat,
za
šest
m síc

POPIS FUNKCE

F).
POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý
a je odpojen jeho akumulátor.
Instalace a demontáž akumulátoru
Fig.1
POZOR:
P ed nasazením
ná adí vždy vypn te.
P i nasazování i snímání bloku akumulátoru
pevn
p ípad
vyklouznout z ruky a mohlo by dojít k jejich
výkonu
poškození i ke zran ní.
dobijte
Jestliže chcete blok akumulátoru vyjmout, vysu te jej se
sou asným p esunutím tla ítka na p ední stran
akumulátoru.
P i instalaci akumulátoru vyrovnejte jazý ek na bloku
v
akumulátoru s drážkou v krytu a zasu te akumulátor na
F).
místo. Akumulátor zasu te na doraz, až zacvakne na
místo. Není-li tla ítko zcela zajišt no, uvidíte na jeho
horní stran
blok
POZOR:
Akumulátor zasunujte vždy zcela tak, aby nebyl
ervený indikátor vid t. Jinak by mohl akumulátor
ze za ízení vypadnout a zp sobit zran ní obsluze
i p ihlížejícím osobám.
Blok akumulátoru nenasazujte násilím. Nelze-li
akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej
správn .
Systém ochrany akumulátoru (lithium-iontový
akumulátor se zna kou hv zdi ky)
Fig.2
Lithium-iontové akumulátory se zna kou hv zdi ky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
p eruší napájení ná adí, aby se prodloužila životnost
akumulátoru.
Budou-li ná adí nebo akumulátor vystaveny n které z
níže uvedených podmínek, ná adí se b hem provozu
automaticky vypne:
P etížení:
46
i sejmutím bloku akumulátoru
držte ná adí i akumulátor. V opa ném
vám mohou ná adí nebo akumulátor
ervený indikátor.
S ná adím se pracuje takovým zp sobem, že
dochází k odb ru mimo ádn
proudu.
V takovém p ípad uvoln te spouš ná adí a
ukon ete
innost, jež vedla k p etížení
za ízení.
Potom
stisknutím spoušt znovu spus te.
Jestliže se ná adí nespustí, došlo k p eh átí
akumulátoru. V takovém p ípad
akumulátor
p ed
op tovným
spoušt vychladnout.
vysokého
ná adí
op tovným
nechte
stisknutím

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel