Makita DDF481 Instruction Manual

Makita DDF481 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Driver Drill
GB
Brezžični vijačni vrtalnik
SI
Trapan me bateri
AL
Акумулаторна бормашина с винтоверт РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
BG
Bežična udarna bušilica
HR
Безжична шрафцигер-дупчалка
MK
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Бежична бушилица
RS
Аккумуляторная Дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Дриль із бездротовим приводом
UA
DDF481
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DDF481

 • Page 1 Акумулаторна бормашина с винтоверт РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežična udarna bušilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична шрафцигер-дупчалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Бежична бушилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Аккумуляторная Дрель-шуруповерт РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Дриль із бездротовим приводом ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ DDF481...
 • Page 2 014707 015676 012128 014696 014708 014709 014703 014706 014693 014692 014690 014698 014699 014700 014691...
 • Page 3: Specifications

  The noise level under working may exceed 80 dB (A). ENH101-18 Wear ear protection For European countries only EC Declaration of Conformity ENG900-1 Vibration Makita declares that the following Machine(s): vibration total value (tri-axial vector sum) Designation of Machine:...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  000331 Yasushi Fukaya Before using battery cartridge, read all Director instructions and cautionary markings on (1) Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium battery charger, (2) battery, and (3) product using battery. GEA010-1 Do not disassemble battery cartridge. General Power Tool Safety Warnings...
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Indicating the remaining battery capacity (Only for battery cartridges with "B" at the end of the model number.) CAUTION: Fig.3 Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge is removed before adjusting or Press the check button on the battery cartridge to checking function on the tool.
 • Page 6: Switch Action

  If the condition does not change, slide the speed change lever to the "2" side for high have the tool repaired by a Makita local service center. speed or, "1" side for low speed. Be sure that the speed...
 • Page 7: Operation

  These accessories or attachments are recommended • the diameter of the screw. It makes driving easier for use with your Makita tool specified in this manual. and prevents splitting of the workpiece. The use of any other accessories or attachments might If the tool is operated continuously until the battery •...
 • Page 8: Tehnični Podatki

  ENH101-18 Uporabljajte zaščito za sluh Samo za evropske države ES Izjava o skladnosti ENG900-1 Vibracije Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) po Oznaka stroja: EN60745: Brezžični vijačni vrtalnik Model št./vrsta: DDF481 Delovni način: vrtanje v kovino...
 • Page 9: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  ZLORABA 000331 neupoštevanje varnostnih pravil v teh navodilih za Yasushi Fukaya uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe. Direktor ENC007-9 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija POMEMBNA VARNOSTNA GEA010-1 NAVODILA Splošna varnostna opozorila za ZA BATERIJSKE VLOŽKE električno orodje Pred uporabo baterijskega vložka preberite...
 • Page 10: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA Nasveti za maksimalno življenjsko dobo akumulatorja Napolnite baterijski vložek preden se v celoti POZOR: izprazni. Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja • Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno orodja se prepričajte, da je le to izključeno in da je ustavite delovanje orodja...
 • Page 11 Če se stanje Pritisnite gumb preverjanje napolnjenosti ne spremeni, naj orodje popravi lokalni servisni akumulatorski bateriji, da preverite preostalo zmogljivost. center Makita. Indikatorske lučke zasvetijo za nekaj sekund. Delovanje stikala Indikatorske lučke POZOR: Preostala Preden namestite akumulatorsko baterijo v orodje •...
 • Page 12 MONTAŽA Spreminjanje hitrosti POZOR: POZOR: Ročico za spremembo hitrosti vedno potisnite do • Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, • konca v pravilen položaj. Če vklopite stroj, da je le to izključeno in da je akumulatorska medtem ko je ročica za spremembo hitrosti v baterija odstranjena.
 • Page 13: Dodatni Pribor

  Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za Pri vrtanju v kovine uporabite točkalo, s katerim si • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh označite točko vrtanja in tako preprečite zdrs svedra ob navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora začetku vrtanja.
 • Page 14 Regjimi i punës: shpimi në metal Deklarata e konformitetit me KE-në Emetimi i dridhjeve (a ): 2,5 m/s ose më pak Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Pasiguria (K) : 1,5 m/s Emërtimi i makinerisë: ENG901-1 Trapan me bateri Vlera e deklaruar e emetimeve të dridhjeve është...
 • Page 15 2006/42/KE Disa materiale përmbajnë kimikate që mund të disponohet nga: jenë toksike. Kini kujdes që të parandaloni Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgjikë thithjen e pluhurave dhe kontaktin me lëkurën. Ndiqni të dhënat e sigurisë nga furnizuesi i 22.8.2013 materialit.
 • Page 16 PËRSHKRIMI I PUNËS Bëni kujdes që të mos e rrëzoni ose ta godisni baterinë. Mos përdorni bateri të dëmtuar. KUJDES: 10. Zbatoni rregulloret lokale rreth asgjësimit të Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe • baterisë. kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta RUAJINI KËTO UDHËZIME.
 • Page 17 (Vetëm për kutitë e baterive me "B" në fund të numrit të Nëse kjo gjendje nuk ndryshon, dërgojeni veglën për modelit.) riparim në qendrën lokale të shërbimit Makita. Fig.3 Veprimi i ndërrimit Për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë, shtyni butonin e kontrollit në...
 • Page 18 MONTIMI Ndryshimi i shpejtësisë KUJDES: KUJDES: Vendosni gjithmonë leva për ndryshimin • Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe • shpejtësisë në pozicionin e duhur. Nëse përdorni kutia e baterisë të jetë hequr përpara se të kryeni veglën duke vendosur levën e ndryshimit të ndonjë...
 • Page 19 çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen Sigurohuni që puntoja futet drejt në kokën e vidës • kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, ose vida dhe/ose puntoja mund të dëmtohet. duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.
 • Page 20 14-2. Кука 6-1. Лампа 11-1. Ограничител 14-3. Винт 7-1. Превключвател на посоката на въртене 11-2. Жлеб СПЕЦИФИКАЦИИ Модел DDF481 Пробиване в стомана 13 мм Пробиване в дърво 76 мм Технически възможности Затягане на винтове за дърво 10 мм x 90 мм...
 • Page 21 Не докосвайте свредлата непосредствено Съгласно 2006/42/ЕC, файлът с техническа след работа, защото могат да са много информация е достъпен от: горещи и да изгорят кожата ви. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия Някои материали съдържат химикали, които могат да са токсични. Вземете...
 • Page 22 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Не давайте на късо акумулаторите: Не докосвайте клемите с проводими материали. ВНИМАНИЕ: Избягвайте съхраняването на Преди да регулирате или проверявате работата на • акумулаторите в контейнер с други инструмента, задължително проверете дали той е метални предмети като пирони, монети изключен...
 • Page 23 заредена батерия, охладете го напълно. Ако 75 % до 100 % положението не се променя, погрижете се инструментът да бъде ремонтиран в местния 50 % до 75 % център за обслужване на Makita. 25 % до 50 % Включване 0 % до 25 % ВНИМАНИЕ: Преди...
 • Page 24 Използвайте суха кърпа за да изчистите Фиг.9 • полепналата по лупата на лампата мръсотия. Този инструмент използва пръстен за промяна на Внимавайте да не надраскате лупата на режима на действие. За пробиване, завъртете лампата, тъй като това ще влоши осветяването. пръстена, така...
 • Page 25 Монтаж или демонтаж на накрайник за Ако инструментът е бил използван без • прекъсване до разреждане на батерията, завинтване или накрайник за пробиване на оставете го в покой за 15 минути преди отвори продължаване на работа с нова заредена Фиг.12 батерия.
 • Page 26 и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 27 Razina buke u radu može prelaziti 80 dB (A). ENH101-18 Nosite zaštitu za uši Samo za europske zemlje EZ Izjava o sukladnosti ENG900-1 Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Vibracija Naziv stroja: Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) Bežična udarna bušilica izračunata u skladu s EN60745: Broj modela/Vrsta: DDF481 Način rada: bušenje metala...
 • Page 28 000331 sigurnosnih propisa navedenih u ovom priručniku s Yasushi Fukaya uputama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede. Direktor ENC007-9 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE GEA010-1 ZA BATERIJU Opća sigurnosna upozorenja za električne ručne alate Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i oznake upozorenja na (1) punjaču za baterije,...
 • Page 29 Ako se ništa ne promijeni, odnesite alat na (Samo za baterije s oznakom "B" na kraju broja modela.) popravak u lokalni servisni centar tvrtke Makita. Sl.3 Pritisnite tipku za provjeru na bateriji da bi se pokazao preostali kapacitet baterije.
 • Page 30 Uključivanje i isključivanje Sl.8 Za promjenu brzine prvo isključite alat i gurnite polugu OPREZ: za promjenu brzine na stranu „2“ za veću brzinu ili Prije umetanja baterije u alat uvijek provjerite radi stranu „1“ za nižu brzinu. Poluga za promjenu brzine •...
 • Page 31 OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju samo za • NAPOMENA: uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom Nastavak za odvijač mora biti pravilno umetnut u glavu priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora ili priključaka • vijka ili može doći do oštećenja vijka i/ili nastavka.
 • Page 32: Технички Податоци

  Работен режим: дупчење во метал Ширење вибрации (a ): 2,5 м/с или помалку Декларација за сообразност за ЕУ Отстапување (K): 1,5 м/с Makita изјавува дека следната машина(и): ENG901-1 Ознака на машината: Номиналната јачина на вибрациите е измерена • Безжична шрафцигер-дупчалка...
 • Page 33 Не оставајте го алатот вклучен. Работете со Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е алатот само кога го држите в раце. достапно преку: Не допирајте ја бургијата од дупчалката Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium или работниот материјал веднаш по...
 • Page 34 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Не складирајте ги алатот и батеријата на места каде температурата може да достигне или надминува 50 ゚ C (122 ゚ F). ВНИМАНИЕ: Не спалувајте ја батеријата дури и кога е Пред секое прилагодување или проверка на • многу...
 • Page 35 • работи дури и со наполнета батерија, целосно оладете го алатот. Ако состојбата не се Светилки за индикација промени, однесете го алатот на поправка во Преостанат локален сервисен центар на Makita. капацитет Свети Исклучено Трепкање Вклучување 75 % до 100 % ВНИМАНИЕ:...
 • Page 36 Користете сува крпа за бришење на прашината од го прстенот така што стрелката да покажува на • леќата на ламбата. Внимавајте да не ја изгребите ознаката на прстенот. леќата на ламбата, во спротивно може да се намали Прилагодување на вртежниот момент на интензитетот...
 • Page 37 Дупчење во дрво дотерувањата треба да се вршат во овластени Кога дупчите во дрво, најдобрите резултати се сервисни центри на Makita, секогаш со резервни добиваат со бургии за дрво опремени со водилка. делови од Makita. Водилката го олеснува дупчењето со тоа што ја...
 • Page 38 ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за • користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната намена.
 • Page 39 ENG900-1 Numai pentru ţările europene Vibraţii Declaraţie de conformitate CE Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Makita declară că următoarea(ele) maşină(i): determinată conform EN60745: Denumirea maşinii: Mod de funcţionare: găurire în metal Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator Emisie de vibraţii (a...
 • Page 40 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina disponibil de la: numai când o ţineţi cu mâinile. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Nu atingeţi burghiul sau piesa de lucru imediat după operaţiune; acestea pot fi 22.8.2013 fierbinţi şi vă...
 • Page 41 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Nu incineraţi cartuşul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartuşul acumulatorului poate exploda ATENŢIE: în foc. Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Aveţi grijă să nu scăpaţi pe jos sau să loviţi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a acumulatorul.
 • Page 42 Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumulatorului Dacă starea nu se schimbă, trimiteţi unealta pentru indicarea capacităţii rămase a acumulatorului. Lampa pentru reparaţii la centrul de service local Makita. indicatoare se aprinde timp de câteva secunde. Acţionarea întrerupătorului Lămpi indicator ATENŢIE:...
 • Page 43 MONTARE Schimbarea vitezei ATENŢIE: ATENŢIE: Setaţi întotdeauna pârghia de schimbare a vitezei • Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • complet în poziţia corectă. Dacă folosiţi maşina cu cartuşul acumulatorului este scos înainte de a pârghia de schimbare a vitezei poziţionată la executa orice lucrări la maşină.
 • Page 44: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, maşina în repaus timp de 15 minute înainte de a reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la continua cu un acumulator nou. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Găurirea de schimb Makita. Găurirea lemnului ACCESORII OPŢIONALE...
 • Page 45: Технички Подаци

  правца) одређена је према EN60745: Само за европске земље Режим рада: бушење метала ЕЗ Декларација о усклађености Вредност емисије вибрација (a ): 2,5 м/с или Makita изјављује за следећу(е) машину(е): мање Ознака машине: Толеранција (K): 1,5 м/с Бежична бушилица ENG901-1 Број модела/ Тип: DDF481 Декларисана...
 • Page 46 Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна Неки материјали садрже хемикалије које је на: могу да буду отровне. Будите пажљиви Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија како не би дошло до удисања прашине или контакта са кожом. Следите безбедносне 22.8.2013 податке...
 • Page 47 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА Пазите да не испустите или ударите батерију. Немојте да користите оштећену батерију. ПАЖЊА: 10. Придржавајте се локалних прописа у вези Пре подешавања или провере функција алата • са одлагањем батерије. увек проверите да ли је алат искључен и САЧУВАЈТЕ...
 • Page 48 напуњеним акумулатором, потпуно охладите алат. Ако се стање не од 25 % до 50 % промени, однесите алат ради поправке у од 0 % до 25 % локални сервисни центар компаније Makita. Функционисање прекидача Напуните акумулатор. ПАЖЊА: Можда је Пре убацивања акумулатора у алат, увек...
 • Page 49 Рад прекидача за преусмерење Обртни момент затезања је минималан када је број 1 поравнат са показивачем, а максималан када је ПАЖЊА: ознака поравната са показивачем. Спојница ће Увек проверите правац ротације пре употребе. клизити по разним нивоима обртног момента када се •...
 • Page 50 минута пре наставка са свежим акумулатором. Бушење ПАЖЊА: Бушење дрвета Ова опрема и прибор намењени су за употребу • Приликом бушења дрвета, најбољи резултати се са алатом Makita описаним у овом упутству за постижу бушилицама за дрво опремљеним употребу. Употреба друге опреме и прибора...
 • Page 51: Технические Характеристики

  14-1. Паз 5-1. Курковый выключатель 10-2. Стрелка 14-2. Крючок 6-1. Лампа 11-1. Выступ 14-3. Винт 11-2. Паз ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DDF481 Сверление стали 13 мм Сверление дерева 76 мм Производительность Заворачивание шурупов 10 мм x 90 мм Заворачивание винтов 6 мм...
 • Page 52 устойчивое положение. Технический файл в соответствии с документом При использовании инструмента на высоте 2006/42/EC доступен по адресу: убедитесь в отсутствии людей внизу. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Крепко держите инструмент. Руки должны находиться на расстоянии от 22.8.2013 вращающихся деталей.
 • Page 53: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Не разбирайте аккумуляторный блок. Если время работы аккумуляторного блока ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: приведет к ожогам и даже к взрыву. Перед регулировкой или проверкой • В случае попадания электролита в глаза, функционирования...
 • Page 54 Мигает блоком, необходимо дать инструменту остыть. Если состояние не меняется, передайте инструмент для от 75 % до 100 % ремонта в местный сервисный центр Makita. от 50 % до 75 % Действие выключателя от 25 % до 50 % ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед...
 • Page 55 Используйте сухую ткань для очистки грязи с линзы показывала на метку кольца. Для ввертывания • лампы. Следите за тем, чтобы не поцарапать линзу шурупов поверните кольцо так, чтобы стрелка указывала лампы, так как это может уменьшить освещение. на метку на кольце. Действие...
 • Page 56 достигаются при использовании сверл для дерева, трещин. снабженных направляющим винтом. Направляющий Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и винт упрощает сверление, удерживая сверло в НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое обрабатываемой детали. техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.
 • Page 57: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 58: Технічні Характеристики

  5-1. Кнопка вимикача 11-1. Виступ 14-2. Скоба 6-1. Ліхтар 11-2. Паз 14-3. Гвинт ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DDF481 Свердління сталі 13 мм Свердління деревини 76 мм Діаметр свердління Укручування гвинта для деревини 10 мм x 90 мм Укручування гвинта для металу...
 • Page 59 частин, що Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC обертаються. можна отримати: Не залишайте інструмент працюючим. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках. 22.8.2013 Не торкайтесь свердла або заготовки одразу після свердління; вони можуть бути...
 • Page 60 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Не закоротіть касету акумулятора. Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом. ОБЕРЕЖНО: Не слід зберігати касету акумулятора в Завжди перевіряйте, щоб прилад був • ємності з іншими металевими вимкнений, а касета з акумулятором була знята, предметами, такими як цвяхи, монети і перед...
 • Page 61 температури. Якщо ситуація не змінюється, Залишковий здайте інструмент до місцевого сервісного заряд Горить ВИМК. Мигає центру Makita для проведення ремонту. 75 % - 100 % Дія вимикача 50 % - 75 % ОБЕРЕЖНО: Перед тим як вставляти касету з акумулятором •...
 • Page 62 мал.9 ПРИМІТКА: Інструмент обладнаний кільцем зміни режиму роботи. Якщо інструмент перегрівся, він автоматично • Для виконання свердління кільце слід повернути вимикається, і лампа підсвічування починає блимати. таким чином, щоб стрілка на корпусі інструмента У такому випадку відпустіть курок вмикача. Лампа вказувала...
 • Page 63: Технічне Обслуговування

  Встановлення обойми для свердел Свердління металу Щоб запобігти прослизанню свердла на початку мал.13 свердління, місце свердління необхідно накернити. Вставте одну обойму для свердел у виступ в нижній Помістіть кінець свердла в накернене місце і частині інструмента з лівої або правої сторони та починайте...
 • Page 64: Додаткове Приладдя

  Викрутки • Скоба • Рукояка у зборі • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita Вузол гумової пластини • Матер'яний кожух • Полірувальник з пінопласту • ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть входити до • комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.
 • Page 68 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885340A966...

Table of Contents