Download Print this page

Makita DDF481 Instruction Manual page 6

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Nízké nap tí akumulátoru:
Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká
a ná adí nebude pracovat. V takovém
p ípad vyjm te akumulátor a dobijte jej.
Indikace zbývající kapacity akumulátoru
Fig.3
Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazí na displeji
LED po stisknutí spoušt
následující tabulce.
Stav kontrolky
013980
POZNÁMKA:
P ibližn minutu po uvoln ní spoušt displej LED
zhasne, což šet í energii akumulátoru. Zbývající
kapacitu
akumulátoru
stisknutím spoušt .
Jestliže se displej LED rozsvítí, ale ná adí
nepracuje ani s nabitým akumulátorem, nechte
ná adí zcela vychladnout. Pokud se tento stav
nezm ní,
nechte
servisním st edisku Makita.
Zapínání
POZOR:
P ed instalací bloku akumulátoru do za ízení vždy
zkontrolujte správnou funkci spoušt
spouš po uvoln ní vrací do polohy „VYP".
Fig.4
Chcete-li nástroj uvést do chodu, sta í stisknout jeho
spouš . Otá ky nástroje se zv tšují zvýšením tlaku
vyvíjeného na spouš . Chcete-li nástroj vypnout,
uvoln te spouš .
Rozsvícení p edního sv tla
POZOR:
Nedívejte p ímo do sv tla nebo jeho zdroje.
Fig.5
Sv tlo se rozsvítí p i stisknutí spoušt . Sv tlo z stává
zapnuté po dobu, kdy je stisknutá spouš . Sv tlo
zhasíná 10 až 15 sekund po uvoln ní spoušt .
tak, jak je uvedeno v
Zbývající kapacita akumulátoru
Přibližně 50 % či více
Přibližně 20–50 %
Přibližně méně než 20 %
zkontrolujete
ná adí
opravit
v
a zda se
POZNÁMKA:
P i p eh átí se ná adí automaticky vypne a
rozbliká se sv tlo. V takové situaci uvoln te
spouš . Sv tlo se b hem minuty vypne.
K ot ení ne istot z o ky sv tla používejte suchý
had ík. Dávejte pozor, abyste
nepoškrábali, m že se tím zmenšit jeho svítivost.
P epínání sm ru otá ení
POZOR:
P ed
nastavený sm r otá ení.
S p epína em sm ru otá ení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
zm nu sm ru otá ení p ed zastavením nástroje,
m že dojít k jeho poškození.
Pokud
p epína sm ru otá ení do neutrální polohy.
Fig.6
Tento nástroj je vybaven p epína em sm ru otá ení.
Stisknutím pá ky p epína e sm ru otá ení v poloze A
se nástroj otá í ve sm ru hodinových ru i ek, zatímco
p i stisknutí v poloze B proti sm ru hodinových ru i ek.
Je-li pá ka p epína e sm ru otá ení v neutrální poloze,
nelze stisknout spouš nástroje.
Zm na otá ek
POZOR:
mírným
Pá ku regulace otá ek nastavte vždy zcela do
správné polohy. P i provozu ná adí s pá kou
regulace otá ek v poloze mezi stranou „1" a
stranou „2" m že dojít k poškození ná adí.
Nemanipulujte s pá kou regulace otá ek, je-li
místním
nástroj v provozu. M že dojít k poškození nástroje.
Fig.7
Pokud chcete p epnout rychlost, vypn te nástroj a potom
posu te pá ku regulace otá ek na stranu „2", chcete-li
nastavit vysoké otá ky, nebo na stranu „1", chcete-li
nastavit nízké otá ky. P ed používáním nástroje se
ujist te, že je pá ka regulace otá ek ve správné poloze.
Použijte správné otá ky pro provád nou práci.
Výb r provozního režimu
POZOR:
Prstenec vždy nastavte správn
pot ebného provozního režimu. Budete-li nástroj
provozovat s prstencem p esunutým do polohy
mezi symboly režim , m že dojít k poškození
nástroje.
Fig.8
Ná adí je vybaveno kroužkem nastavení provozního
režimu. Chcete-li vrtat, nato te kroužek tak, aby šipka
na t lese ná adí sm ovala ke zna ce
P i
šroubování
sm ovala ke zna ce
47
zahájením
provozu
nástroj
nepoužíváte,
nato te
kroužek
na kroužku.
o ku sv tla
vždy
zkontrolujte
vždy
p esu te
na symbol
na kroužku.
tak,
aby
šipka

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel