Download Print this page

Makita DDF481 Instruction Manual page 7

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Se ízení utahovacího momentu
(režim šroubováku „
Fig.9
Utahovací moment lze nastavit v 21 krocích otá ením
stav cího
prstence – vrovnáním
ukazatelem na plášti ná adí.
Nejd íve p esu te pá ku p epínání provozního režimu
na symbol
.
Utahovací moment je na nejnižší hodnot , pokud je
naproti ukazatele íslice 1 a na nejvyšší hodnot , pokud
je naproti ukazatele zna ka. P i nastavení v rozmezí
ísel 1 až 21 za ne spojka p i dosažení r zných úrovní
utahovacího momentu prokluzovat. P ed zahájením
pracovního postupu zašroubujte do materiálu i vzorku
shodného materiálu zkušební šroub a ur ete, jaký
utahovací moment danému použití odpovídá.
POZNÁMKA:
Stav cí prstenec nelze zajistit, pokud se ukazatel
nachází mezi jednotlivými dílky stupnice.
MONTÁŽ
POZOR:
P ed provád ním libovolných prací na nástroji se
vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý a je
odpojen jeho akumulátor.
Instalace bo ní rukojeti (pomocného držadla)
Fig.10
Z d vodu bezpe nosti práce vždy používejte bo ní
rukoje .
Bo ní rukoje nasa te tak, aby drážka v rameni dosedla
do prot jších díl
ná adí. Potom rukoje
otá ením vpravo.
Bo ní rukoje m žete podle vykonávané práce nasadit
na levou i pravou stranu ná adí.
Instalace a demontáž šroubováku a vrtáku
Fig.11
Otá ením objímky proti sm ru hodinových ru i ek
rozev ete elisti sklí idla. Zasu te vrták co nejdále do
sklí idla. Utáhn te sklí idlo otá ením objímky ve sm ru
hodinových ru i ek. Chcete-li vrták vyjmout, otá ejte
objímkou proti sm ru hodinových ru i ek.
Instalace držáku nástroje
Fig.12
Umíst te držák nástroje do výstupku v patce nástroje na
levé nebo pravé stran a zajist te jej šroubem.
Pokud šroubovák nepoužíváte, uložte jej do držáku. Zde
lze uložit nástroje o délce 45 mm.
Hák
Fig.13
Há ek je výhodný pro do asné pov šení nástroje. Lze
jej nainstalovat na obou stranách nástroje.
")
dílk
stupnice
dotáhn te
P i instalaci há ku jej vložte do drážky na jedné ze stran
sk ín nástroje a zajist te jej šroubem. Chcete-li há ek
odstranit, povolte šroub a vysu te jej.
PRÁCE
s
Fig.14
Šroubování
Nejd íve posu te pá ku p epínání provozního režimu
tak, aby sm ovala k symbolu
prstenec na správný utahovací moment odpovídající
provád né innosti. Poté postupujte následovn .
Nasa te hrot šroubovákového nástavce na hlavu
šroubu a vyvi te na nástroj tlak. Pomalu uve te nástroj
do chodu a poté otá ky postupn
za ne prokluzovat spojka, uvoln te spouš nástroje.
POZNÁMKA:
Dbejte, aby byl šroubovákový nástavec nasazen
kolmo na hlavu šroubu. V opa ném p ípad m že
dojít k poškození šroubu a/nebo nástavce.
P i šroubování vrut
rovnající se 2/3 pr m ru vrutu. Šroubování se tím
usnadní a zamezíte rozštípnutí dílce.
Je-li nástroj provozován nep etržit
akumulátoru, nechejte jej po instalaci nabitého
akumulátoru p ed dalším pokra ováním v práci v
klidu po dobu 15 minut.
Vrtání
Vrtání do d eva
Vrtáte-li do d eva, nejlepších výsledk
použitím vrták
šroub usnad uje vrtání tím, že vtahuje vrták do dílu.
Vrtání do kovu
Abyste zabránili sklouznutí vrtáku na za átku vrtání, ud lejte
si v míst , kde chcete vrtat, pomocí kladiva a d l íku d lek.
Nasa te hrot vrtáku na tento d lek a za n te vrtat.
P i vrtání do kov používejte eznou kapalinu. Výjimkou
je železo a mosaz, které se mají vrtat nasucho.
Nejd íve posu te pá ku p epínání provozního režimu
tak, aby sm ovala k symbolu
stav cí
prstenec
utahovacího momentu. Poté postupujte následovn .
POZOR:
Nadm rným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte.
Ve skute nosti tento nadm rný tlak vede jen k
poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení ú innosti
nástroje a zkrácení jeho životnosti.
V okamžiku, kdy nástroj/vrták vniká do materiálu,
p sobí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte
nástroj pevn a dávejte pozor, jakmile vrták za ne
pronikat do dílu.
Uvíznutý vrták lze jednoduše uvolnit p epnutím
p epína e sm ru otá ení do opa né polohy.
Pokud
však
ne ekan vysko it.
48
. Nastavte stav cí
zvyšujte. Jakmile
p edvrtejte vodicí otvor
do d eva s vodicím šroubem. Vodicí
. P i této operaci lze
umístit
na
libovolnou
nástroj
nedržíte
až do vybití
dosáhnete
úrove
pevn ,
m že

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel