Download Print this page

Makita DDF481 Instruction Manual page 4

Hide thumbs Also See for DDF481:

Advertisement

Pouze pro zem Evropy
Prohlášení ES o shod
Spole nost
Makita
za ízení:
Popis za ízení:
Akumulátorový vrtací šroubovák
. modelu/typ: DDF481
A vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
2006/42/EC
Za ízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou
i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
000331
Yasushi Fukaya
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
Obecná bezpe nostní
upozorn ní k elektrickému
ná adí
UPOZORN NÍ
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení
upozorn ní a pokyn
proudem, požáru nebo vážnému zran ní.
Všechna
upozorn ní
uschovejte pro budoucí pot ebu.
BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ K
AKUMULÁTOROVÉMU
VRTACÍMU ŠROUBOVÁKU
1.
Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k ná adí dodáno. Ztráta kontroly nad ná adím
m že zp sobit zran ní.
2.
P i práci v místech, kde m že dojít ke kontaktu
nástroj
z p íslušenství se skrytým elektrickým
vedením, držte elektrické ná adí za izolované
ásti držadel. Nástroje z p íslušenství mohou p i
kontaktu s vodi em pod nap tím p enést proud do
nechrán ných kovových ástí ná adí a obsluha m že
utrp t úraz elektrickým proudem.
3.
P i práci v místech, kde m že dojít ke
kontaktu
spojovacího
elektrickým vedením, držte elektrické ná adí
prohlašuje,
že
následující
22.8.2013
editel
P e t te
si
m že dojít k úrazu elektrickým
a
pokyny
prvku
se
ENH101-17
za izolované
mohou p i kontaktu s vodi em pod nap tím
p enést proud do nechrán ných ástí ná adí a
obsluha m že utrp t úraz elektrickým proudem.
4.
Dbejte, abyste vždy m li pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
5.
Držte nástroj pevn .
6.
Nep ibližujte ruce k otá ejícím se ástem.
7.
Nenechávejte
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
8.
Nedotýkejte se bezprost edn
práce vrtáku ani opracovávaného dílu. Mohou
být velmi horké a m žete se o n popálit.
9.
N které materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. P e t te si
bezpe nostní materiálové listy dodavatele.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku
používání)
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
GEA010-1
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní.
D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ
POKYNY
všechna
AKUMULÁTOR
1.
P ed použitím akumulátoru si p e t te všechny
pokyny a varovné symboly na (1) nabíje ce, (2)
si
baterii a (3) výrobku využívajícím baterii.
2.
Akumulátor nedemontujte.
GEB088-1
3.
Pokud
akumulátoru, p erušte okamžit
opa ném p ípad
popálení nebo dokonce výbuchu.
4.
Budou-li vaše o i zasaženy elektrolytem,
vypláchn te je
vyhledejte léka skou pomoc. M že dojít ke
ztrát zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
(2)
(3) Akumulátor nevystavujte vod ani dešti.
Zkrat akumulátoru m že zp sobit velký pr tok
proudu, p eh átí, možné popálení a dokonce i
skrytým
poruchu.
45
ásti držadel. Spojovací prvky
nástroj
(získaný
na
základ
vedly
k
zanedbání
POUŽÍVÁNÍ
se
p íliš
zkrátí
existuje riziko p eh ívání,
istou vodou a okamžit
Nedotýkejte se svorek žádným vodivým
materiálem.
Akumulátor neskladujte v nádob s jinými
kovovými p edm ty, jako jsou h ebíky,
mince, apod.
b žet
bez
dozoru.
po skon ení
opakovaného
dodržování
nebo
nedodržení
ENC007-8
provozní
doba
provoz. V

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel