Download  Print this page

Bediening - Kärcher NT 25/1 Ap Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Algemeen
– Bij het opzuigen van nat vuil met de
kussensproeier (optie) of voegen-
sproeier, meer bepaald wanneer over-
wegend water uit een reservoir opgezo-
gen wordt, wordt aanbevolen de toets
van de functie "Halfautomatische Filter-
reiniging" niet te gebruiken.
– Bij het bereiken van de max. vulstand
schakelt het apparaat automatisch uit.
– Bij niet geleidende vloeistoffen (b.v.
booremulsie, oliën en vetten) wordt
het toestel bij een volle container
niet uitschakeld. De vulstand moet
voortdurend gecontroleerd worden
en de container moet tijdig geleegd
worden.
– Na het stoppen met natzuigen: Vlak-
vouwfilter samen met de filterreiniging
schoonmaken. Elektrodes met een bor-
stel schoonmaken. Reservoir met een
vochtige doek schoonmaken en afdro-
gen.
Clipverbinding
Afbeelding
De zuigslang is van een clip-systeem voor-
zien. Alle C-35/C-DN-35 accessoires kun-
nen worden aangesloten.

Bediening

Apparaat inschakelen
 Steek de netstekker in de contactdoos.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.
Werken met elektrische werktuigen
Enkel bij apparaten met ingebouwde
contactdoos:
GEVAAR
Gevaar voor letsels en beschadigingen!
Het stopcontact ist alleen voor de recht-
streekse aansluiting van elektrisch gereed-
schap aan de zuiger bestemd. Ieder ander
gebruik van het stopcontact ist niet togets-
aan.
36
 Stroomstekker van het elektrische
werktuig aan de zuiger insteken.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.
Controlelampje brandt, stofzuiger staat in
standby-modus.
Aanwijzing: De zuiger wordt met het elek-
trische gereedschap automatisch in- en uit-
geschakeld.
Aanwijzing: De zuiger heeft een aanloop-
vertraging van max. 0,5 seconden en een
nalooptijd van max. 15 seconden.
Aanwijzing: Voor vermogensaansluit-
waarde van het elektrische gereedschap,
zie Technische gegevens.
Afbeelding
 Pas de gereedschapsadapter aan de
aansluiting van het elektrisch gereed-
schap aan.
Afbeelding
 Elleboog aan de zuigslang verwijderen.
 Monteer de gereedschapsadapter op
de zuigslang.
Afbeelding
 Sluit de gereedschapsadapter aan op
het elektrische gereedschap.
Halfautomatische filterreiniging
Instructie: Een activering van de filterreini-
ging alle 5-10 minuten, verhoogt de levens-
duur van de vlakvouwfilter.
Instructie: Het inschakelen van de auto-
matische filterreiniging is alleen mogelijk bij
een ingeschakeld toestel.
 Knop van de halfautomatische filterrei-
niging 5x indrukken. De vlakvouwfilter
wordt dan gereinigd door een luchtstoot
(pulserend geluid).
Apparaat uitschakelen
 Toets van de halfautomatische filterrei-
niging 5x gebruiken.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar uit.
 Netstekker uittrekken.
– 3
NL

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 25/1 ap teNt 35/1 ap

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: