Download Print this page

Siemens multiranger 100 Quick Start Manual

Sensor system
Hide thumbs

Advertisement

Quick Start Manual July 2009
multiranger
100 / 200

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens multiranger 100

  Summary of Contents for Siemens multiranger 100

 • Page 1 Quick Start Manual July 2009 multiranger 100 / 200...
 • Page 3 MultiRanger 100 The MultiRanger 100 is a single or dual-point level, one, three, or six relay measurement device. It is equipped with digital communications and offers the latest in echo processing technology and diagnostic features.
 • Page 4: Safety Guidelines

  Safety Guidelines Warning notices must be observed to ensure personal safety as well as that of others, and to protect the product and the connected equipment. These warning notices are accompanied by a clarification of the level of caution to be observed. Warning: This product can only function properly and safely if it is correctly transported, stored, installed, set up, operated, and maintained.
 • Page 5: Specifications

  • 0.3 m (1 ft) to 15 m (50 ft), transducer dependent Outputs Transducer mA Analog Relays MultiRanger 100/200: Drive • One: 1 control Single or Dual point versions • 315 V peak • Three: 2 control, 1 alarm control include two mA outputs.
 • Page 6 Installation Notes: • Installation shall only be performed by qualified personnel and in accordance with local governing regulations. • This product is susceptible to electrostatic shock. Follow proper grounding procedures. All field wiring must have insulation suitable for at least 250 V. Hazardous voltage present on transducer terminals during operation.
 • Page 7: Mounting The Enclosure

  Panel Mount Installation Installing the panel mount unit requires making a cutout in the panel. The cutout template is provided with your unit or may be downloaded from www.siemens.com/processautomation. Panel Mount Dimensions 198 mm 97 mm (7.80") (3.82") 36 mm (1.40")
 • Page 8: Terminal Board

  Wiring Notes: • For complete wiring instructions, please refer to the Instruction Manual. • Verify that all system components are installed in accordance with instructions. • Connect all cable shields to the MultiRanger Shield Connections. Avoid Differential ground potentials by not connecting cable shields to ground (earth) anywhere. •...
 • Page 9 To determine the number of available relays that can be utilized in your MultiRanger 100 or 200, open the lid and count the large white relays to the left of the display.
 • Page 10 Operating the MultiRanger The MultiRanger has two modes of operation PROGRAM and RUN. PROGRAM mode lets you configure the MultiRanger to fit your application. MultiRanger Display and Indicator Functions RUN Mode PROGRAM Mode 1 index type index type 2 index index 3 primary reading parameter value...
 • Page 11: Table Of Contents

  Quick Start Parameters Notes: • P000 locks the unit, The unlocking value is 1954. All other values lock the unit. • Defaults are shown with an * P004 Transducer: Specifies transducer. P001 Operation: Sets the type of measurement required for the application. Single Point Primary Dual Point Model...
 • Page 12: Troubleshooting

  Troubleshooting Symptom Cause Action Display blank, transducer Check power supply, wiring, or power No power. not pulsing. fuse. Check programmer usage: No response to program- Obstructed infrared interface, defec- 15 cm (6”) from faceplate pointed at mer. tive programmer. upper target. Short circuited transducer cable, or Short tb:(#)
 • Page 13 Hazardous Area Installations Note: MultiRanger 100/200, product number 7ML5033. The following instructions apply only to the Panel mount: Instructions specific to hazardous area installations (Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA06ATEXT9163X: For use and assembly, refer to the main instructions.
 • Page 14 Wall mount: Instructions specific to hazardous area installations (Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA06ATEXT9163X: For use and assembly, refer to the main instructions. The equipment is certified for use as Category 3D equipment. The equipment may be used in hazardous zone 22.
 • Page 15 MultiRanger Kvikstart Manual MultiRanger er et alsidigt og pålideligt niveaumålingsinstrument, der anvender anvanceret ultralydsteknik. MultiRanger findes i to modeller, MultiRanger 100 og MultiRanger 200 og er beregnet til en lang række anvendelser: • vand og spildevand • lagertanke, til måling af væsker, opslæmninger og faststoffer •...
 • Page 16 Sikkerhedsvejledning De anførte advarsler skal overholdes for at sikre egen og andres sikkerhed samt for at beskytte produktet og det tilknyttede udstyr. Disse advarsler ledsages af en tydeliggørelse af graden af forsigtighed, der bør overholdes. Advarsel: Dette produkt kan kun fungere korrekt og sikkert, såfremt det transporteres, opbevares, installeres, indstilles, bruges og vedligeholdes rigtigt.
 • Page 17 • 0,3 m (1 ft) til 15 m (50 ft), afhængigt af transduceren Udgange Drift af transducer mA Analog Relæer • 315V spidsspænding MultiRanger 100/200: • Et: 1 styring Enkelt- eller • Tre: 2 styring, 1 alarmstyring dobbeltpunktversionerne • Seks: 4 styring, 2 alarmstyring omfatter to mA-udgange.
 • Page 18 Installation Bemærkninger: • Installationen må kun udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. • Dette produkt er følsomt over for elektrostatisk stød. Følg derfor korrekte jordingsprocedurer. Alle feltledninger skal være forsynet med tilstrækkelig isolering til mindst 250 V. Der er farlig spænding til stede på...
 • Page 19 Panelmonteret installation For at installere enheden til panelmontering er det nødvendigt at foretage en udskæring i panelet. Udskæringsskabelonen er leveret sammen med enheden eller kan downloades fra www.siemens.com/processautomation. Dimensioner for panelmontering 198 mm 97 mm (7,80") (3,82") 36 mm (1,40") 278 mm (10,93")
 • Page 20 Tilslutning Bemærkninger: • For komplette instruktioner om ledningstilslutning henvises der til Instruktionsmanualen. • Kontrollér, at alle systemkomponenter er installeret i henhold til instruktionerne. • Forbind alle kabelafskærmningerne til MultiRangers afskærmningstilslutning. Undgå differentielle jordpotentialer ved ikke at forbinde kabelafskærmningerne til jord på noget sted. •...
 • Page 21 Antallet af installerede relæer afhænger af modellen. For at bestemme antallet af tilgængelige relæer, der kan anvendes i Deres MultiRanger 100 eller 200, åbnes låget, og de store hvide relæer til venstre for displayet tælles. Det er vigtigt at tælle antallet af indbyggede relæer, eftersom software gør det muligt at programmere op til seks...
 • Page 22 Drift af MultiRanger MultiRanger har to driftsformer: PROGRAM og RUN. I PROGRAM mode kan MultiRanger konfigureres svarende til den planlagte anvendelse. MultiRanger display- og indikatorfunktioner RUN Mode PROGRAM Mode 1 indekstype indekstype 2 indeks indeks 3 primær visning parameterværdi 4 enheder enheder 5 høj og høj høj alarm ekstra funktion...
 • Page 23 Kvikstart parametre Bemærkninger: • P000 låser enheden. Oplåsningværdien er 1954. Alle andre værdier låser enheden. • Standardindstillingerne er angivet med en * P001 Drift: Definerer den type måling, der kræves for anvendelsen. Dobbeltpunkt- Enkeltpunktmodel Primært model indeks Global Transducer Ude af drift Niveau - hvor fuld beholderen er (MR200: volumen - P050) Frirum - hvor tom beholderen er...
 • Page 24 Problemløsning Symptom Årsag Handling Display tomt, transducer Ingen strøm. Tjek strømforsyning, ledninger eller sikring. pulserer ikke. Tjek, at programmeringsenheden virker: Ingen respons over for Infrarød grænseflade spærret, 15 cm (6”) fra frontpladen, rettet mod øvre programmeringsenhed. programmeringsenhed defekt. mål. Kortsluttet transducerkabel eller defekt Short tb:(#) Viser...
 • Page 25 Installation i risikoområder Bemærk: MultiRanger 100/200, produktnummer 7ML5033. Følgende instruktioner gælder kun for Panelmontering: Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder (Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EF, Bilag II, 1/0/6) Følgende anvisninger gælder for udstyr, der er dækket af certifikat nummer SIRA06ATEXT9163X: Hvad angår brug og montage, henvises der til de generelle anvisninger.
 • Page 26 Vægmontering: Særlige anvisninger vedrørende installation i risikoområder (Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EF, Bilag II, 1/0/6) Følgende anvisninger gælder for udstyr, der er dækket af certifikat nummer SIRA06ATEXT9163X: Hvad angår brug og montage, henvises der til de generelle anvisninger. Dette udstyr er godkendt til brug som Kategori 3D udstyr. Udstyret kan anvendes i risikoområder 22.
 • Page 27 Betriebsanleitung betrieben wird. Diese Betriebsanleitung ist eine Kurzfassung der wesentlichen Merkmale und Funktionen des MultiRanger 100 und MultiRanger 200. Features, die sich auf den MultiRanger 200 beziehen, sind klar gekennzeichnet. Es ist sehr empfehlenswert, die ausführliche Version der Anleitung zu erwerben, damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können.
 • Page 28 Sicherheitstechnische Hinweise Warnhinweise müssen zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie der Sicherheit Dritter und zur Vermeidung von Sachschäden beachtet werden. Zu jedem Warnhinweis wird der jeweilige Gefährdungsgrad angegeben. Warnung: Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachge- mäßen Transport, Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfäl- tige Bedienung und Instandhaltung voraus.
 • Page 29: Technische Daten

  • 0,3 m (1 ft) ... 15 m (50 ft), je nach verwendetem Sensor Ausgänge Sensorspannung mA Analog Relais • 315 V Spitze MultiRanger 100/200: • Eins: 1 Steuerrelais Ein- oder Zweikanalausführungen • Drei: 2 Steuer-, 1 Alarm-/ enthalten zwei mA Ausgänge. Steuerrelais • 0-20 mA •...
 • Page 30 Installation Hinweise: • Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal und unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden. • Dieses Produkt ist elektrostatisch empfindlich. Befolgen Sie angemessene Verfahren zur Erdung. Alle Feldanschlüsse müssen gegen mind. 250 V isoliert sein. Während des Betriebes liegt an den Sensorklemmen eine gefährliche Spannung an.
 • Page 31 Schalttafeleinbau Für den Schalttafeleinbau muss die Schalttafel ausgeschnitten werden. Eine Schablone für den Ausschnitt wird mitgeliefert oder kann vom Internet heruntergeladen werden, unter www.siemens.com/processautomation. Maße des Schalttafeleinbaus 198 mm 97 mm (7.80") (3.82") 36 mm (1.40") 278 mm (10.93") Gehäuseeinbau Nachdem Sie den Ausschnitt gemacht und die Montagelöcher gebohrt haben, nehmen Sie die...
 • Page 32 Anschluss Hinweise: • Vollständige Anweisungen zum Anschluss finden Sie in der Betriebsanleitung. • Alle Systembestandteile müssen gemäß den Anweisungen installiert werden. • Schließen Sie alle Kabelabschirmungen an die Schirmanschlüsse des MultiRanger an. Zur Vermei- dung von Potentialverschleppungen dürfen die Kabelabschirmungen nicht auf Erdpotential gelegt werden.
 • Page 33 5A bei AC 250 V, ohmsche Last Relaisfunktion Hinweis: Die MultiRanger 100 oder 200 Geräte lassen sich mit Relais pro- grammieren. Die Anzahl installierter Relais ist von der Ausführung abhän- gig. Um die Anzahl der verfügbaren Relais in Ihrem MultiRanger 100 oder 200 Gerät zu bestimmen, öffnen Sie den Deckel und zählen Sie die großen,...
 • Page 34 Betrieb des MultiRanger MultiRanger besitzt zwei Betriebsarten: PROGRAMMIERUNG und RUN. Mit dem PROGRAMMIER-Modus lässt sich MultiRanger entsprechend Ihrer Applikation programmieren. MultiRanger Anzeige und Symbolfunktionen RUN Modus PROGRAMMIER-Modus 1 Indextyp Indextyp 2 Index Index 3 Hauptanzeige Parameterwert 4 Einheiten Einheiten 5 Max. und Max/Max. Zusatzfunktion Alarmbezeichnung 6 Füllstandanzeige...
 • Page 35 Schnellstart-Parameter Hinweise: • P000 verriegelt das Gerät. Freigabewert ist 1954. Alle anderen Werte verriegeln das Gerät. • Voreingestellte Werte werden durch Sternchen * gekennzeichnet. P004 Sensortyp: Angabe des Ultraschallsensors. P001 Betriebsart: Einstellung der für die Applikation erforderlichen Messart. Primär- Einkanalausf. Zweikanalausf.
 • Page 36 Fehlersuche Symptom Ursache Maßnahme Keine Anzeige, keine Spannungsversorgung, Anschluss oder Keine Spannungsversorgung. Sendeimpulse. Sicherung prüfen. Verwendung des Programmiergeräts Keine Reaktion auf Hand- Infrarot-Sendefläche verschmutzt, prüfen: programmiergerät. Programmiergerät defekt. 15 cm (6”) von der Vorderseite auf ein höheres Zielobjekt gerichtet. Kurzschluss in der Sensorleitung oder Anzeige Short tb:(#)
 • Page 37 Installationen in Ex-Bereichen Hinweis: Folgende Anweisungen beziehen sich ausschließlich auf den MultiRanger 100/200, Artikelnummer 7ML5033. Schalttafeleinbau: Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6) Folgende Vorschriften finden Anwendung auf die Geräte, die Gegenstand des Zertifikats Nr.
 • Page 38 Feldgehäuse: Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6) Folgende Vorschriften finden Anwendung auf die Geräte, die Gegenstand des Zertifikats Nr. SIRA06ATEXT9163X sind: Angaben zu Verwendung und Zusammenbau finden Sie im Hauptteil der Vorschriften. Das Gerät ist für den Einsatz als Betriebsmittel der Kategorie 3D zertifiziert. Das Betriebsmittel kann in Ex-Zone 22 eingesetzt werden.
 • Page 39 χοάνες, χώρους συσσώρευσης µεταλλεύµατος, µονάδες επίπλευσης MultiRanger 100 Το MultiRanger 100 είναι µια συσκευή µέτρησης στάθµης ενός ή δύο σηµείων µε ένα, τρία ή έξι ρελέ. Είναι εξοπλισµένο µε ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας και διαθέτει τα πλέον προηγµένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας στην επεξεργασία ηχούς και διαγνωστικού ελέγχου.
 • Page 40 Οδηγίες ασφαλείας Οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται προκειµένου να διασφαλίζεται η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια τρίτων καθώς και να προστατεύεται το προϊόν και ο συνδεδεµένος µε αυτό εξοπλισµός. Οι προειδοποιητικές υποδείξεις συνοδεύονται από µια επεξήγηση σχετικά µε το βαθµό της προφύλαξης...
 • Page 41 ανάλογα µε το µορφοτροπέα Έξοδοι Οδήγηση mA Αναλογική Ρελέ µορφοτροπέα MultiRanger 100/200: • Ένα: 1 ρελέ ελέγχου • Τρία: 2 ρελέ ελέγχου, 1 ρελέ • 315 V, τιµή κορυφής Οι εκδόσεις ενός ή δύο σηµείων συναγερµού περιλαµβάνουν δύο εξόδους mA.
 • Page 42 Εγκατάσταση Σηµειώσεις: • Η εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισµούς. • Το προϊόν αυτό είναι ευάλωτο στο στατικό ηλεκτρισµό. Ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες γείωσης. Όλες οι καλωδιώσεις της εγκατάστασης πρέπει να διαθέτουν µόνωση κατάλληλη...
 • Page 43 Εγκατάσταση σε πάνελ Η εγκατάσταση της µονάδας σε πάνελ απαιτεί τη δηµιουργία ενός ανοίγµατος στο πάνελ. Το υπόδειγµα για το άνοιγµα παρέχεται µαζί µε τη µονάδα σας ή µπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.siemens.com/processautomation. ∆ιαστάσεις εγκατάστασης σε πάνελ 198 mm 97 mm (7,80")
 • Page 44 Καλωδίωση Σηµειώσεις: • Για τις πλήρεις οδηγίες καλωδίωσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών. • Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος έχουν εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών. • Συνδέστε όλες τις θωρακίσεις των καλωδίων µε τα φις θωράκισης του MultiRanger. Τυχόν διαφορικά δυναµικά γείωσης µπορείτε να τα αποφύγετε, αν δεν γειώσετε οπουδήποτε αλλού τις θωρακίσεις...
 • Page 45 5 A στα 250 V AC, µη επαγωγικά Λειτουργία ρελέ Σηµείωση: Το MultiRanger 100 ή 200 µπορεί να προγραµµατιστεί µε ρελέ. Ο αριθµός των εγκατεστηµένων ρελέ εξαρτάται από το µοντέλο. Για να προσδιοριστεί ο αριθµός των διαθέσιµων ρελέ που µπορούν να...
 • Page 46 Λειτουργία του MultiRanger Το MultiRanger έχει δύο τρόπους λειτουργίας: PROGRAM και RUN. Η λειτουργία PROGRAM σας επιτρέπει να προσαρµόζετε τις παραµέτρους του MultiRanger στην εφαρµογή σας. Οθόνη και λειτουργίες δεικτών του MultiRanger Λειτουργία RUN Λειτουργία PROGRAM τύπος δείκτη τύπος δείκτη δείκτης...
 • Page 47 Παράµετροι που πρέπει οπωσδήποτε να ρυθµιστούν Σηµειώσεις: • Η παράµετρος P000 κλειδώνει τη µονάδα. Για να την ξεκλειδώσετε καταχωρίστε 1954. Όλες οι άλλες τιµές κλειδώνουν τη µονάδα. • Οι προεπιλεγµένες τιµές εµφανίζονται µε έναν αστερίσκο * P004 Μορφοτροπέας: Καθορίζει το µορφοτροπέα. P001 Λειτουργία: Καθορίζει...
 • Page 48 Επίλυση προβληµάτων Σύµπτωµα Αιτία Ενέργεια Οθόνη κενή, ο µορφοτροπέας Ελέγξτε την τροφοδοσία, την καλωδίωση ή ∆εν υπάρχει τροφοδοσία. δεν δίνει παλµό. την ασφάλεια τροφοδοσίας. Εµπόδιο µπροστά από τη θύρα Ελέγξτε τη χρήση του προγραµµατιστή: Η συσκευή δεν αποκρίνεται υπερύθρων, ελαττωµατικός 15 cm (6”) από...
 • Page 49 Εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές Σηµείωση: Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν µόνο για το MultiRanger 100/200, κωδικός προϊόντος 7ML5033. Εγκατάσταση σε πάνελ: Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EΚ, παράρτηµα II, 1/0/6) Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν για εξοπλισµό που καλύπτεται από τον αριθµό...
 • Page 50 Επίτοιχη εγκατάσταση: Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EΚ, παράρτηµα II, 1/0/6) Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν για εξοπλισµό που καλύπτεται από τον αριθµό πιστοποιητικού SIRA06ATEXT9163X: Για τη χρήση και τη συναρµολόγηση, ανατρέξτε στις βασικές οδηγίες. Ο...
 • Page 51 MultiRanger 100 El MultiRanger 100 controla la medición de nivel en uno o dos puntos y dispone de uno, tres o seis relés. Incorpora comunicaciones digitales y ofrece las últimas innovaciones en tecnología de procesamiento de señales y diagnóstico.
 • Page 52 Notas de seguridad Es imprescindible respetar las indicaciones de seguridad para una utilización sin peligro alguno para el usuario, el personal, el producto y los aparatos conectados a éste. Por motivos de claridad expositiva en los textos de indicación y de precaución se destaca el nivel de precaución necesario para cada intervención.
 • Page 53 Salidas Sensor mA (analógica) Relés • 315 V pico máximo MultiRanger 100/200: • Uno: 1 de control Las versiones para uno o dos • Tres: 2 de control, 1 de alarma puntos de medida incluyen dos control salidas mA analógicas.
 • Page 54 Instalación Notas: • La instalación debe ser efectuada por únicamente por personal de servicio calificado, observando las indicaciones y los procedimientos de seguridad. • Los choques electrostáticos pueden dañar el instrumento. Asegurar conexiones a tierra apropiadas. Todos los cableados deben ser protegidos para 250 V. Los terminales de conexión del sensor presentan una tensión peligrosa durante el funcionamiento.
 • Page 55 Instalación de la caja montaje en panel Para la instalación de esta versión se requiere la preparación previa del panel. Recortar el panel utilizando la plantilla suministrada con el instrumento o disponible en www.siemens.com/processautomation. Dimensiones de la versión para montaje en panel...
 • Page 56 Cableado Notas: • Para más detalles acerca del cableado, consulte la versión completa del manual de instrucciones. • Instalar los componentes del instrumento en conformidad con las instrucciones. • Conectar los blindajes de los cables en las conexiones correspondientes del MultiRanger. Para evitar diferencias en el potencial de tierra, los blindajes de cables no deben conectarse a tierra.
 • Page 57 Nota: El MultiRanger 100 o 200 dispone de relés. El número de relés depende del modelo. El número de relés disponibles en cada MultiRanger 100 o 200 se define en base al número de relés en el circuito impreso del instrumento (componentes blancos situados a la izquierda del indicador).
 • Page 58 Funcionamiento del MultiRanger El MultiRanger tiene dos modos de operación, PROGRAM y RUN. El modo PROGRAM permite configurar fácilmente el instrumento MultiRanger. Funciones del display - indicación en el MultiRanger Modo RUN Modo PROGRAM 1 tipo de índice tipo de índice 2 índice índice 3 lectura principal...
 • Page 59 Parámetros de arranque rápido Notas: • El parámetro P000 bloquea el instrumento. 1954 es el único código de desbloqueo válido. • Los valores predefinidos se identifican por * P004 Sensor de ultrasonidos: modelo de sensor. P001 Funcionamiento: Define el tipo de medida Modelo con un Modelo con dos requerido para la aplicación.
 • Page 60 Localización de averías Síntoma Causa Acción Pantalla vacía, el sensor no Verificar la alimentación eléctrica, el Instrumento desconectado. emite impulsos. cableado y el fusible. Comprobar la utilización del El programador portátil no Interfaz infraroja obstruida, programador: 15 cm (6”) de la placa comunica con el programador defectuoso.
 • Page 61 Instalaciones en zonas potencialmente explosivas Nota: MultiRanger 100/200, número de Estas instrucciones sólo se refieren al instrumento producto 7ML5033. Montaje en panel: Instrucciones específicas relativas a instalaciones en zonas con peligro de explosión (Directiva Europea ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) Estas instrucciones se refieren al dispositivo que ha obtenido el certificado número...
 • Page 62 Montaje en pared: Instrucciones específicas relativas a instalaciones en zonas con peligro de explosión (Directiva Europea ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) Estas instrucciones se refieren al dispositivo que ha obtenido el certificado número SIRA06ATEX9163X: Para más detalles acerca de la utilización y el montaje, ver el manual de instrucciones. El instrumento está...
 • Page 63 à minérai, cellules de flottation MultiRanger 100 Le MultiRanger 100 contrôle un ou deux points de mesure. Il intègre un, trois ou six relais. Il dispose de fonctions de communication et intègre les dernières techniques de diagnostic et de traitement de l'écho.
 • Page 64 Consignes de sécurité ll est important de respecter les consignes fournies dans ce manuel d’utilisation afin de garantir la sécurité de l'utilisateur ou de tiers et la protection de l'instrument ou de tout équipement connecté à ce dernier. Chaque avertissement s'associe à une explication détaillée du niveau de précaution recommandé pour chaque opération.
 • Page 65 Sorties Transducteur mA analogique Relais • valeur crête 315 V MultiRanger 100/200 : • Un : 1, contrôle Les versions un ou deux points • Trois : 2 contrôle, 1 alarme/ de mesure incluent deux sorties contrôle analogiques.
 • Page 66 Installation N.B. : • L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec les dispositions réglementaires locales. • Cet instrument peut être endommagé par les décharges électrostatiques. Assurer une mise à la terre appropriée. Tous les câblages doivent être isolés pour 250 V minimum. Les bornes de connexion du transducteur présentent une tension dangereuse durant le fonctionnement.
 • Page 67 Installation de la version montage panneau L'installation de la version montage panneau requiert la découpe préalable du panneau. Un patron de découpe est fourni avec chaque instrument. Il est téléchargeable sur le site : www.siemens.com/processautomation. Dimensions de la version montage panneau 198 mm 97 mm (7.80")
 • Page 68 Câblage N.B. : • Pour plus de détails sur les raccordements électriques, consulter le manuel d'utilisation. • Tous les composants associés à l'instrument de mesure doivent être installés suivant les instructions fournies. • Connecter tous les blindages de câble aux borniers appropriés du MultiRanger. Pour éviter toute différence de tension (terre) veiller à...
 • Page 69 5A, 250 V CA, charge non inductive Fonction relais N.B. : La programmation du MultiRanger 100 ou 200 est effectuée à l'aide de relais. Le nombre de relais installés dépend de la version. Pour déterminer le nombre de relais utilisables sur votre MultiRanger 100 ou 200, ouvrir le couvercle de l'instrument, et compter les composants blancs situés à...
 • Page 70: Index Index

  Fonctionnement du MultiRanger Le MultiRanger fonctionne sous deux modes : RUN et PROGRAM. Le mode PROGRAM permet de configurer le MultiRanger en fonction de votre application. Affichage et fonctions de l'indicateur du MultiRanger Mode RUN Mode PROGRAM 1 type d'index type d'index 2 index index...
 • Page 71: St-25

  Paramètres de mise en service rapide N.B. : • P000 verrouille l'instrument et protège les valeurs programmées. Pour déverrouiller, entrer 1954. • Les valeurs par défaut des paramètres sont indiquées par *. P004 Transducteur : Définit le transducteur. P001 Fonctionnement : Définit le type de mesure requis pour l’application.
 • Page 72 Dépannage Symptôme Cause Action L’afficheur est vide et le Vérifier l’alimentation, le câblage ou le Le système n’est pas sous tension. transducteur n’émet pas. fusible. Le programmateur est-il utilisé Le système ne répond pas au Interface infrarouge obstruée, correctement ? programmateur.
 • Page 73: St-50

  Parametri di avvio rapido • P000 attiva il blocco, o la protezione dell’apparecchio. Il codice di sblocco unico è 1954. • I valori preimpostati sono identificati da un’asterisco * P001 Funzionamento: imposta il tipo di misura. P004 Trasduttore: imposta il tipo di trasduttore. Versione 1 punto Versione 2 punti Indice Indice...
 • Page 74 Ricerca guasti Sintomo Cause probabili Azione correttiva Display vuoto; trasduttore Apparecchio non collegato Verificare la fonte di alimentazione, le non emette impulsi. all’alimentazione connessioni o il fusibile Rispettare le istruzioni d’uso: Il programmatore non Interfaccia ad infrarossi ostruita, puntare il programmatore verso il display, risponde programmatore difettoso distanza max.
 • Page 75 Installazione in aree potenzialmente esplosive Nota: MultiRanger 100/200 contrassegnati dal Le seguenti istruzioni riguardano apparecchi numero 7ML5033. Montaggio pannello: Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in aree potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, Allegato II, 1/0/6) Le istruzioni che seguono riguardano apparecchiature contrassegnate dal numero di certificato SIRA 06ATEXT9163X: Per l'uso e l'assemblaggio, fare riferimento al manuale d'uso integrale.
 • Page 76 Montaggio a muro: Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in aree potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, Allegato II, 1/0/6) Le istruzioni che seguono riguardano apparecchiature contrassegnate dal numero di certificato SIRA 06ATEXT9163X: Per l'uso e l'assemblaggio, fare riferimento al manuale d'uso integrale. L'apparecchio è...
 • Page 77 MultiRanger 100 De MultiRanger 100 is een één- of tweepunts meetinstrument, met één, drie of zes relais. Het instrument is uitgerust met digitale communicatie en biedt de laatste snufjes op het gebied van echoverwerkingstech- niek en diagnosefuncties.
 • Page 78 Veiligheidsrichtlijnen Waarschuwingsmeldingen moeten worden aangehouden om de eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen en om het product en de aangesloten apparatuur te beschermen. Deze waarschuwingsmel- dingen gaan vergezeld van een verduidelijking van de mate van voorzichtigheid die moet worden aange- houden.
 • Page 79 • 0,3 m (1 ft) tot 15 m (50 ft), sensorafhankelijk Uitgangen Sensorvoeding mA analoog Relais • 315V piek MultiRanger 100/200: • Eén: 1 besturing Eén of tweepuntsuitvoeringen • Drie: 2 besturingsrelais, 1 alarm- hebben twee mA uitgangen. besturing • 0-20 mA •...
 • Page 80 Installatie Opmerkingen: • De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in over- eenstemming met lokale regelgeving. • Dit product is gevoelig voor elektrostatische schokken. Hanteer correcte aardingsprocedures. Alle veldbekabeling moet zijn voorzien van een isolatie geschikt voor tenminste 250 V.
 • Page 81 Paneelmontage Voor het plaatsen van de paneelunit moet een uitsparing in het paneel worden gemaakt. Het zaagslabloon wordt meegeleverd met de unit of kan worden gedownload van www.siemens.com/processautomation. Paneelmontage-afmetingen 198 mm 97 mm (7.80") (3.82") 36 mm (1.40") 278 mm (10.93")
 • Page 82 Bedrading Opmerkingen: • Raadpleeg de Instruction Manual voor volledige instructies voor de bedrading. • Verifieer of alle systeemcomponenten zijn geïnstalleerd conform de instructies. • Sluit alle kabelafschermingen aan op de aansluitingen van de MultiRanger afschermingen. Voor- kom verschillende aardpotentialen door niet kabelafschermingen op verschillende plaatsen aan te sluiten.
 • Page 83 MultiRanger 100 of 200 het deksel en tel het aantal grote witte relais links van het display. Het is belangrijk het aantal relais op de printplaat te tellen, omdat de software de programmering van max.
 • Page 84 Bedienen van de MultiRanger De MultiRanger heeft twee bedieningsmodi, PROGRAM en RUN. In de PROGRAM modus kunt u de MultiRanger configureren voor uw toepassing. MultiRanger display- en indicatorfuncties RUN modus PROGRAM modus 1 index type index type 2 index index 3 primaire meetwaarde parameterwaarde 4 eenheden...
 • Page 85: Xct-8

  Quick Start Parameters Opmerkingen: • P000 vergrendeld de eenheid, de ontgrendelingswaarde is 1954. Alle andere waarden vergrende- len de eenheid. • Defaults worden weergegeven met een * P004 Sensor: Geeft het type sensor aan. P001 Bediening: Stelt het type meting in dat Pri- Eénpunts Tweepunts...
 • Page 86 Probleemoplossen Symptoom Oorzaak Actie Display leeg, sensor pul- Controleer voedingsspanning, bekabe- Geen voedingsspanning. seert niet. ling, of voedingszekering. Controleer gebruik van programmeereen- Geen reactie op program- Obstructie van infrarood verbinding, heid: meereenheid. defecte programmeereenheid. 15 cm (6”) van het front, naar boven gericht Kortsluiting in sensorkabel, of defecte Short...
 • Page 87 Installaties in gevaarlijke zones Opmerking: MultiRanger 100/200, de volgende aanwijzingen gelden uitsluitend voor de artikelnummer 7ML5033. Paneelmontage: Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) De volgende instructies gelden voor apparatuur die valt onder certificaatnummer SIRA06ATEXT9163X: Raadpleeg de volledige handleiding voor gebruik en montage.
 • Page 88 Wandmontage: Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1/0/6) De volgende instructies gelden voor apparatuur die valt onder certificaatnummer SIRA06ATEXT9163X: Raadpleeg de volledige handleiding voor gebruik en montage. De apparatuur is gecertificeerd voor gebruik als Categorie 3D apparatuur. De apparatuur mag worden gebruikt in explosiegevaarlijke zone 22.
 • Page 89 MultiRanger 100 O MultiRanger 100 é um dispositivo de medição de nível de ponto único ou duplo, com um, três ou seis relês. É equipado com comunicação digital e oferece o que há de mais atual em tecnologia de processamento de ecos e recursos de diagnóstico.
 • Page 90 Diretrizes de Segurança As mensagens de advertência devem ser observadas para garantir sua segurança pessoal bem como a de terceiros e para proteger o produto e o equipamento a ele associado. Essas mensagens de advertência são acompanhadas de um esclarecimento do nível de cautela a ser observado. Advertência: Este produto só...
 • Page 91 • 0,3 m (1 pé) a 15 m (50 pés), dependente de transdutor Saídas Transmissão de mA analógico Relês MultiRanger 100/200: transdutor • Um: 1 controle • 315 V, auge As versões de ponto simples ou • Três: 2 controles, 1 controle de duplo incluem duas saídas mA.
 • Page 92 Instalação Observações: • A instalação só deverá ser efetuada por pessoal qualificado e em conformidade com os regulamentos locais vigentes. • Este produto é suscetível a choque eletrostático. Siga os procedimentos adequados de aterramento. Toda a instalação elétrica de campo deve ter um isolamento adequado de, no mínimo, 250 V.
 • Page 93 Instalação de montagem no painel Instalar a unidade de montagem no painel exige realizar uma incisão no painel. O modelo de incisão é fornecido com sua unidade ou pode ser baixado do site www.siemens.com/processautomation. Dimensões de montagem do painel 198 mm 97 mm (7,80”)
 • Page 94 Instalação elétrica Observações: • Para obter instruções completas sobre as ligações elétricas, consulte o manual de instruções. • Verifique se todos os componentes do sistema estão instalados em conformidade com as instruções. • Conecte as blindagens de todos os cabos às conexões blindadas MultiRanger. Evite os potenciais de aterramento diferencial não conectando as blindagens do cabo ao aterramento em qualquer local.
 • Page 95 5A a 250 V CA, não indutiva Função do relê Observação: O MultiRanger 100 ou 200 pode ser programado com relês. O número de relês instalados depende do modelo. Para determinar o número de relês disponíveis que podem ser utilizados em seu MultiRanger 100 ou 200, abra a tampa e conte os grandes relês brancos à...
 • Page 96 Operação do MultiRanger O MultiRanger tem dois modos de operação PROGRAM e RUN. O modo PROGRAM permite configurar o MultiRanger para ajustar-se à sua aplicação. Visor e funções de indicação do MultiRanger Modo RUN Modo PROGRAM tipo de índice tipo de índice índice índice leitura principal...
 • Page 97: Xct-12

  Parâmetros de início rápido Observações: • P000 trava a unidade. O valor de desbloqueio é 1954. Todos os outros valores travam a unidade. • Os padrões são exibidos com um * Transdutor P004: Especifica o transdutor. Operação do P001: Define o tipo de medida necessária para a aplicação.
 • Page 98 Resolução de problemas Sintoma Causa Ação Display em branco, Verifique a fonte de alimentação, fiação ou Sem energia. transdutor sem pulsação. fusível de energia. Verifique o uso do programador: Sem resposta para o Interface infravermelha obstruída, 15 cm (6”) a partir da placa facial programador.
 • Page 99 Instalações em Áreas Perigosas Observação: MultiRanger 100/200, número de As seguintes instruções se aplicam somente ao produto 7ML5033. Montagem do painel: Instruções específicas para instalações em zonas perigosas (Consulte a Diretiva Européia ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) As instruções seguintes referem-se ao equipamento abrangido pelo certificado número SIRA06ATEXT9163X: Para utilização e montagem, consulte as instruções principais.
 • Page 100 Montagem na parede: Instruções específicas para instalações em zonas perigosas (Consulte a Diretiva Européia ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) As instruções seguintes referem-se ao equipamento abrangido pelo certificado número SIRA06ATEXT9163X: Para utilização e montagem, consulte as instruções principais. O equipamento está certificado para ser utilizado como equipamento de Categoria 3D.
 • Page 101 • syöttösuppilot, malmisiilot, vaahdotuskennot MultiRanger 100 MultiRanger 100 on yksi- tai kaksianturinen mittauslaite, jossa on yksi, kolme tai kuusi relettä. Siinä on digitaaliset liitännät ja uusin kaiunkäsittelytekniikka sekä diagnostiikkaominaisuudet. MultiRanger 200 MultiRanger 200 on yksi- tai kaksianturinen mittauslaite, jossa on kolme tai kuusi relettä tason ja tilavuuden mittaamiseen.
 • Page 102 Turvaohjeet Annettuja varoituksia on noudatettava käyttäjään ja muihin henkilöihin kohdistuvien henkilövahinkojen sekä tuotteen ja siihen kytkettyjen varusteiden laitevahinkojen välttämiseksi. Varoitusten yhteydessä ilmoitetaan myös vaaratasosta. Varoitus: Tämä tuote toimii asianmukaisesti ja turvallisesti ainoastaan, jos kuljetuksen, varastoinnin, asennuksen, säädön, käytön ja huollon yhteydessä...
 • Page 103 • 0,3 m (1 ft) - 15 m (50 ft), anturikohtainen Lähdöt Anturin ohjaus mA analoginen Releet • 315 V huippu MultiRanger 100/200: • Yksi: 1 ohjaus Yksi- tai kaksianturisissa • Kolme: 2 ohjaus, 1 versioissa on kaksi mA-lähtöä. hälytyskello-ohjaus • 0 - 20 mA •...
 • Page 104 Asennus Huomautukset: • Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö ja asennuksessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. • Tämä tuote on herkkä sähköstaattisille purkauksille. Maadoitettava asianmukaisesti. Kaikissa kenttäjohtimissa on oltava eristys ainakin 250 V:n jännitteelle. Räjähdysvaarallinen jännite anturin liittimissä käytön aikana. Tasavirtaliittimet on kytkettävä IEC 1010-1 -standardin Liitteen H mukaiseen SELV-lähteeseen.
 • Page 105 Paneeliasennus Paneeliasennusyksikön asentamista varten paneeliin täytyy tehdä leikkaus. Leikkauskaavain on toimitettu laitteen mukana, tai se voidaan ladata osoitteesta www.siemens.com/processautomation. Paneeliasennuksen mitat 198 mm 97 mm (7,80") (3,82") 36 mm (1,40") 278 mm (10,93") Kotelon asentaminen Kun tarvittava leikkaus on tehty ja reiät on porattu, käy läpi seuraavat vaiheet: Poista yksikön kansi kiertämällä...
 • Page 106 Johdotus Huomautukset: • Katso täydelliset kytkentäohjeet käyttöoppaasta. • Varmista, että kaikki järjestelmän komponentit on asennettu ohjeiden mukaisesti. • Kytke kaikki kaapelivaipat MultiRanger-laitteen suojusliittimiin. Maapotentiaalien erot voidaan välttää siten, ettei kaapelivaippoja kytketä missään kohtaa maadoitukseen (maahan). • Pidä suojattujen kaapelien suojaamattomat johtimet mahdollisimman lyhyinä, jotta hajasäteilyn ja kohinan poiminnan aiheuttama linjakohina pysyy mahdollisimman pienenä.
 • Page 107 • 5 A jännitteellä 250 V AC, epäinduktiinen Releen toiminta Huomautus: MultiRanger 100 tai 200 voidaan ohjelmoida releiden avulla. Asennettujen releiden lukumäärä vaihtelee mallin mukaan. MultiRanger 100- tai 200 -laitteessasi käytettävissä olevien releiden lukumäärä saadaan selville avaamalla kansi ja laskemalla näytön vasemmalla puolella näkyvät leveät valkoiset releet.
 • Page 108 MultiRangerin käyttö MultiRanger-laitteella on kaksi toimintatilaa: PROGRAM ja RUN. PROGRAM-tilassa MultiRanger voidaan ohjelmoida toimimaan haluttua sovellusta varten. MultiRangerin näyttö- ja mittaustoiminnot RUN-tila PROGRAM-tila osoitintyyppi osoitintyyppi osoitin osoitin peruslukema parametrin arvo yksiköt yksiköt hälytyksen korkea- ja lisätoiminto maksimiarvojen määrittäminen pinnankorkeuden näyttö ei sov.
 • Page 109: Xrs-5

  Quick Start -parametrit Huomautukset: • P000 lukitsee yksikön, avauskoodi on 1954. Kaikki muut arvot lukitsevat yksikön. • Oletusarvot on merkitty tähdellä * P004 Mittapää: Määrittää mittapään. P001 Toiminto: Säädä sovelluksen edellyttämä mittaustapa. Yksianturinen Kaksianturinen Pää- malli malli Yksianturinen Kaksianturinen luokka Pää- Yleinen Anturi...
 • Page 110 Vianmääritys Oire Toiminto Näyttö tyhjä, anturi ei syki. Ei virtaa. Tarkista virransyöttö, johdotus ja sulake. Tarkista ohjelmointilaitteen käyttö: Ei reagoi Infrapunaportin edessä on este, etäisyys etulevystä ylhäällä olevaan ohjelmointilaitteeseen. ohjelmointilaite on vikaantunut. kohteeseen on 15 cm (6”). Anturin kaapeli on oikosulussa tai näytön Short tb:(#) Näytössä...
 • Page 111 Räjähdysvaarallinen tila Huomautus: MultiRanger 100/200 -laitetta, jonka Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan tuotenumero on 7ML5033. Paneelin asennus: Räjähdysvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1/0/6) Seuraavat ohjeet koskevat sertifikaatin SIRA06ATEXT9163X mukaisia laitteita: Käyttö- ja kokoamisohjeet ovat pääohjeissa. Laite on sertifioitu luokan 3D laitteeksi.
 • Page 112 Seinäasennus: Räjähdysvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1/0/6) Seuraavat ohjeet koskevat sertifikaatin SIRA06ATEXT9163X mukaisia laitteita: Käyttö- ja kokoamisohjeet ovat pääohjeissa. Laite on sertifioitu luokan 3D laitteeksi. Laitetta saadaan käyttää tilaluokan 22 alueella. Laitteiden suurin pintalämpötila on T75 °C (ympäristön lämpötilassa +50 °C). Laitteiston valinta pölyn syttymislämpötilan perusteella on tarkistettava sovellettavan käytännön mukaisesti.
 • Page 113 ämnen • trattar, malmbunkrar, flotationsceller MultiRanger 100 MultiRanger 100 är ett mätinstrument med enkel eller dubbel nivåpunkt, ett, tre eller sex relän. Det är utrustat med digitala kommunikationer och erbjuder de senaste nyheterna inom processteknik och diagnosegenskaper. MultiRanger 200 MultiRanger 200 ett mätinstrument med enkel eller dubbel punkt, tre eller sex reläer, som erbjuder både...
 • Page 114 Riktlinjer för säkerhet Varningsnotiser måste efterlevas för att din personliga och andras säkerhet skall kunna säkerställas samt skydda produkten och ansluten utrustning. Dessa varningsnotiser åtföljs av anvisningar om den säkerhetsnivå som skall iakttas. Varning: Denna produkt kan endast fungera rätt och säkert om den transporteras, lagras, installeras, sätts upp, används och underhålls på...
 • Page 115 • 4 • 0,3 m (1 fot) till 15 m (50 fot), transduktorberoende Utgångar Transduktor- mA Analog Reläer MultiRanger 100/200: drivning • Ett:1 styrning Enkel- eller dubbelpunktsversioner • 315 V topp • Tre: 2 styrning, 1 larmstyrning inkluderar två mA-utgångar.
 • Page 116 Installation Anmärkningar: • Installation får endast utföras av kompetent personal och enligt gällande lokala bestämmelser. • Produkten kan ge upphov till elektrostatiska stötar. Följ lämpliga jordningsrutiner. All kabeldragning måste ha isolering lämpad för minst 250 V. Farlig spänning ligger på transduktoruttagen under användning. Likströmsuttag skall försörjas från en SELV-källa i enlighet med IEC1010-1 Bilaga H.
 • Page 117 Panelmonterad installation För att installera den väggmonterade enheten måste en utskärning göras i panelen. Utskärningsmallen levereras med er enhet eller kan laddas ner från www.siemens.com/processautomation. Mått för panelmontering 198 mm 97 mm (7,80") (3,82") 36 mm (1,40") 278 mm (10,93") Montering av höljet...
 • Page 118 Kabeldragning Anmärkningar: • För fullständiga kabeldragningsinstruktioner hänvisas till Instruktionsmanualen. • Kontrollera att alla systemkomponenter har installerats i enlighet med instruktionerna. • Anslut all kabelskärmning till MultiRangers skärmningsanslutningar. Undvik jordpotentialskillnader genom att inte jorda kabelskärmningar var som helst. • Håll exponerade ledare på skärmade kablar så korta som möjligt för att minska bruset på linjen förorsakat av krypströmmar och ljudupptagning.
 • Page 119: Meters

  Anmärkning: MultiRanger 100 eller 200 kan programmeras med reläer. Antalet installerade reläer beror på modellen. För att bestämma antalet tillgängliga reläer som kan användas i er MultiRanger 100 eller 200, öppna locket och räkna de breda vita reläerna till vänster om displayen. Det är viktigt att räkna antalet integrerade reläer eftersom programvaran tillåter...
 • Page 120 Användning av MultiRanger MultiRanger har två arbetssätt, PROGRAM och RUN. Med PROGRAM-funktionen kan MultiRanger konfigureras för er applikation. MultiRanger Display- och Indikatorfunktioner RUN-mode PROGRAM-mode indextyp indextyp index index första avläsning parametervärde enheter enheter beteckning, hi- och hi-hi- hjälpfunktion larm (hög- och hög-hög- larm) nivåvisning ej/t...
 • Page 121: Centimeters

  Snabbstartsparametrar Anmärkningar: • P000 låser enheten, Värdet för upplåsning är 1954. Alla andra värden låser enheten. • Standardvärden visas med en * P004 Transduktor: Specifierar transduktor. P001 Drift: Ställer in den mätningstyp som behövs för applikationen. Enkelpunktsmodell Dubbelpunktsmodell Första Global Transduktor index Dubbelpunkts-...
 • Page 122 Felavhjälpning Symptom Orsak Åtgärd Display tom, transduktor Kontrollera strömförsörjning, Ingen ström. pulserar ej. kabeldragning eller säkring. Kontrollera användning av Inget svar till Skymt infraröd-gränssnitt, trasig programmeringsenheten: programmeringsenheten. programmeringsenhet. 15 cm (6”) från frontplatta riktad mot övre målet. Kortsluten transduktorkabel, eller Kort tb:(#) Visar...
 • Page 123 Installationer i farligt område Anm.: MultiRanger 100/200, produktnummer 7ML5033. Följande anvisningar gäller endast för Panelinfästning: Instruktioner som gäller installation på riskabla platser (Referens: Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EC, Bilaga II, 1/0/6) Följande instruktioner är tillämpliga på utrustning som täcks av intyg nummer SIRA06ATEXT9163X: För användning och montering, se huvudinstruktionerna.
 • Page 124 Väggmontering: Instruktioner som gäller installation på riskabla platser (Referens: Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EC, Bilaga II, 1/0/6) Följande instruktioner är tillämpliga på utrustning som täcks av intyg nummer SIRA06ATEXT9163X: För användning och montering, se huvudinstruktionerna. Utrustningen är certifierad för användning i Kategori 3D. Utrustningen kan användas i riskzon 22.
 • Page 125 Appendix A : Conduit Entry for Class 1, Div 2 Applications 7ML19985QD83 MultiRanger – QUICK START MANUAL Page EN-i...
 • Page 126 Page EN-ii MultiRanger – QUICK START MANUAL 7ML19985QD83...
 • Page 127: Unit Repair And Excluded Liability

  όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας. Σηµειώστε τα παρακάτω: • Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή. • Όλα τα καινούργια εξαρτήµατα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens Milltronics Process Instruments Inc. • Περιορίστε τις επισκευές µόνο στα ελαττωµατικά εξαρτήµατα. •...
 • Page 128 Siemens Milltronics Process Instruments Inc. Siemens Milltronics Process Instruments Inc. 2009 1954Technology Drive, P .O. Box 4225 Subject to change without prior notice Peterborough, ON, Canada K9J 7B1 Rev. 3.0 Tel: (705) 745-2431 Fax: (705) 741-0466 *7ml19985QD83* Email: techpubs@siemens-milltronics.com...

This manual is also suitable for:

Multiranger 200