Download  Print this page

Advertisement

16. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että käytät
läpimitaltaan oikeanlaisia leikkausteriä, jotka
sopivat koneen käyntinopeudelle.
17. Jotkin materiaalit sisältävät myrkyllisiä kemikaa-
leja. Vältä hengittämästä pölyä ja varo ihokoske-
tusta.
Noudata
turvallisuusohjeita.
18. Käytä aina materiaalille ja työlle sopivaa hengi-
tyssuodatinta/-suojaa.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä ohjekirjassa mainittujen
turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheut-
taa vakavan loukkaantumisen.
KÄYTTÖOHJEET
Yläjyrsinterän asennus ja irrotus (Kuva 1)
Tärkeää:
Varmistu aina että kone on kytketty POIS (OFF) ja pisto-
tulppa irrotettu pistorasiasta ennen terän asennusta ja
irrotusta.
Työnnä terä kokonaan rengaskartion sisään ja kiristä ren-
gasmutteri tiukasti kahdella kiintoavaimella. Terä irrote-
taan
tekemällä
kiinnitystoimet
järjestyksessä.
VARO:
• Älä kiristä rengasmutteria laittamatta ensin terää paikal-
leen, koska tämä aiheuttaa rengaskartion rikkoutumisen.
• Käytä ainoastaan koneen mukana toimitettuja kiinto-
avaimia.
Tasauskappaleen kiinnittäminen
(sen jälkeen, kun se on irrotettu koneesta)
HUOMAA:
Tasauskappale on tehtaalla kiinnitetty koneeseen.
Kiinnitä tasauskappale kuvan 2 osoittamalla tavalla käyt-
tämällä apuna ruuveja, siipimuttereita, joustolaattoja ja
litteitä aluslevyjä.
Terän ulkoneman säätäminen (Kuva 3)
Löysennä kytkin ja siirrä koneen alustaa ylös tai alas
säätörullaa painetaan ja kääntämällä, kun haluat säätää
terän ulkonemaa. Kun olet tehnyt säädön, kiinnitä
koneen jalusta paikalleen kiristämällä kytkin tiukasti.
Koneen alustan kulman säätäminen (Kuva 4)
Löysennä siipiruuvit ja säädä koneen alustan kulma
(5° / asteikkoväli) saadaksesi haluamasi leikkauskulman.
Viisteytyksen määrän säätäminen
Viisteytyksen määrää säädetään löysentämällä siipimut-
terit ja säätämällä tasauskappale.
VARO:
Irrota kone virtalähteestä ja siirrä kytkin asentoon "OFF".
Kierrä sitten koneessa olevaa rengasmutteria muutaman
kerran varmistaaksesi, että terä kiertyy vapaasti ja ettei
se kosketa alustaa eikä tasauskappaletta.
44
materiaalin
toimittajan
päinvastaisessa
(Kuva 2)
Kytkimen käyttäminen (Kuva 5)
VARO:
Varmista aina ennen koneen liittämistä virtalähteeseen,
että kone on sammutettu.
Kone käynnistetään siirtämällä vipukytkin asentoon "I"
(ON). Kone pysäytetään siirtämällä vipukytkin asentoon
"0" (OFF).
Elektronisella toiminnolla varustetun koneen käyttäminen
on helppoa seuraavien ominaisuuksien ansiosta.
Vakionopeudensäädin
Vain malli 3708FC
Elektroninen nopeudensäätö mahdollistaa vakionopeuden
käytön. Tämä mahdollistaa hienovaraisen viimeistelyn,
koska pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormituk-
sella.
Sujuva
Vain malli 3708FC
Sujuva käynnistystoiminto vaimentaa käynnistysnykä-
ystä, minkä ansiosta käynnistys tapahtuu sujuvasti.
Lamppujen sytyttäminen
Vain malli 3708F/3708FC
VARO:
• Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava,
että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
• Älä katso suoraan valoon tai valonlähteeseen.
Lamppu sytytetään käynnistämällä kone. Lamppu valai-
see tällöin terän kärjen. Lamppu sammutetaan pysäyttä-
mällä kone.
HUOMAUTUS:
Pyyhi lika lampun linssiltä kuivalla liinalla. Varo naarmut-
tamasta lamppua, sillä tämä voi heikentää valotehoa.
Koneen käyttäminen (Kuva 6, 7 ja 8)
Käynnistä kone siten, että terä ei kosketa työkappaletta
ja odota, kunnes terä on saavuttanut täyden käyntino-
peuden. Siirrä sitten kone työkappaleen pinnalle pitäen
koneen alustan ja tasauskappaleen samansuuntaisina
työkappaleen reunojen kanssa.
(Huomaa)
Tätä konetta voidaan käyttää tavallisena tasoitussahana,
kun tasauskappale on irrotettu.
Reunoja leikattaessa tulee työkappaleen pinnan olla
syöttösuuntaan katsottuna terän vasemmalla puolella.
HUOMAA:
• Koneen liikuttaminen eteenpäin liian nopeasti saattaa
aiheuttaa huonon leikkaustuloksen tai vahingoittaa
terää tai moottoria. Koneen liikuttaminen liian hitaasti
saattaa polttaa ja turmella leikkauskohtaa. Sopiva syöt-
tönopeus riippuu terän koosta, työkappaleen laadusta
ja leikkaussyvyydestä. Suosittelemme koeleikkauksen
tekemistä jätepalaan, ennen kuin leikkaat varsinaista
työkappaletta. Näin näet tarkkaan, miltä leikkausjälki
näyttää ja voit samalla tarkastaa mitat.
• Kun käytät tasauskappaletta, suoraohjainta tai tasaus-
ohjainta, pidä se syöttösuuntaan nähden oikealla puo-
lella. Tämä helpottaa sen pitämistä samansuuntaisena
työkappaleen reunan kanssa.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita 3708

This manual is also suitable for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: