Download  Print this page

Advertisement

Parallelanslag (Fig. 9, 10, 11 og 12)
Parallelanslaget anvendes mest effektivt til lige fræsning
ved affasning og riller.
Sæt anslagspladen på parallelanslaget med bolten, den
bølgeformede spændeskive, den flade spændeskive og
vingemøtrikken.
Vingeboltene løsnes og maskinens bundplade fastgøres
vandret. Sæt parallelanslaget på med blokeringsskruen
(A). Vingemøtrikken på parallelanslaget løsnes og
afstanden mellem fræseren og parallelanslaget justeres.
Ved den ønskede afstand strammes vingemøtrikken godt
til.
Når der fræses, skal maskinen føres frem så paralle-
lanslaget er plant med siden på emnet.
Hvis afstanden (A) mellem siden på emnet og fræseposi-
tionen er for bred for parallelanslaget, eller hvis siden på
emnet ikke er lige, kan parallelanslaget ikke anvendes. I
et sådant tilfælde fastgøres til emnet et lige bræt, som
anvendes som anslag mod fræserens bund. Før maski-
nen frem i pilens retning.
Kopiringe (Fig. 19, 20, 21 og 22)
Kopiringene har en muffe igennem hvilken fræseren passerer således at fræseren kan anvendes med skabeloner.
Tag maskinens bundplade af maskinen. Vingeboltene løsnes og maskinens bundplade fastgøres vandret. De to skruer
på maskinens bundplade løsnes.
Sæt kopiringene på maskinens bundplade. Der er fire udhvælvede dele på kopiringene. Fastgør to af de fire udhvæl-
vede dele ved hjælp af de to skruer. Monter bundpladen på maskinen.
Fastgør skabelonen til emnet. Placer maskinen på skabelonen og bevæg maskinen med kopiringene glidende langs
siden af skabelonen.
BEMÆRK:
Emnet vil få en lidt anden størrelse end skabelonen. Giv plads til afstanden (X) mellem grundfræseren og ydersiden af
kopiringene. Afstanden (X) kan udregnes ved hjælp af følgende ligning:
ydre diameter på kopiringe – diameter på grundfræser
Afstand (X) =
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL:
Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket
ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.
Udskiftning af kul
Udtag og efterse kullene med regelmæssige mellemrum.
Udskift kullene, når de er slidt ned til slidmarkeringen.
Hold kullene rene og i stand til frit at glide ind i holderne.
Begge kul skal udskiftes parvist samtidigt Anvend kun
identiske kulbørster. (Fig. 29)
36
Cirkelformet arbejde (Fig. 13, 14 og 15)
• Cirkelformet arbejde kan udføres, hvis parallelanslaget
og anslagspladen monteres som vist på Fig. 13 eller 14.
Fig. 13 for fræsning af cirkler med en omkreds på mellem
70 mm og 121 mm.
Fig. 14 for fræsning af cirkler med en omkreds på mellem
121 mm og 221 mm.
Bemærk:
Cirkler med en omkreds på mellem 172 mm og 186 mm
kan ikke fræses med dette anslag.
• Den mindste og største omkreds, der kan fræses
(afstanden mellem cirklens midte og fræserens midte)
er som følger:
Mindste omkreds: 70 mm
Største omkreds: 221 mm
Sæt midterhullet på parallelanslaget på linie med midten på
den cirkel, der skal fræses. Slå et søm med en diameter på
mindre end 6 mm i midterhullet for at holde parallelanslaget
på plads. Drej maskinen med uret omkring sømmet.
Tilretningsanslag (Fig. 16, 17 og 18)
Tilretning, buede fræsninger i finér til møbler og lignende
kan let udføres med tilretningsanslaget. Styrerullen kører
langs buen og sikrer en pæn fræsning.
Vingeboltene løsnes og maskinens bundplade fastspæn-
des vandret. Tilretningsanslaget monteres på maskinens
bundplade med blokeringsskruen (A). Blokeringsskruen
(B) løsnes og afstanden mellem fræseren og tilretnings-
anslaget justeres ved at dreje justeringsskruen (1 mm
per drejning). Ved den ønskede afstand strammes bloke-
ringsskruen (B) til for at holde tilretningsanslaget på
plads.
Når der fræses, føres maskinen frem med styrerullen
kørende langs siden af emnet.
2
Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdæks-
lerne. Tag de slidte kul ud, isæt de nye og fastgør derefter
kulholderdækslerne. (Fig. 30)
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed,
må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun
udføres af et autoriseret Makita service center.
TILBEHØR
Makita tilbyder mange forskellige fræsere som er i over-
ensstemmelse med de nyeste sikkerhedsregler. Nær-
mere oplysninger om de enkelte typer findes på de
følgende sider.

Advertisement

   Related Manuals for Makita 3708

This manual also for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: