Download Print this page

Makita 3708 Instruction Manual

Trimmer
Hide thumbs

Advertisement

GB Trimmer
F
Affleureuse
D
Einhandfräse
I
Rifilatore
NL Kantenfrees
E
Rebordeadora
P
Tupia
DK Overfræser
GR Ξακριστή
3708
3708F
3708FC
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 3708

  Summary of Contents for Makita 3708

 • Page 1 GB Trimmer Instruction Manual Affleureuse Manuel d’instructions Einhandfräse Betriebsanleitung Rifilatore Istruzioni per l’uso NL Kantenfrees Gebruiksaanwijzing Rebordeadora Manual de instrucciones Tupia Manual de instruções DK Overfræser Brugsanvisning GR Ξακριστή Οδηγίες χρήσεως 3708 3708F 3708FC...
 • Page 2 002001 002002 001982 002003 002004 002005...
 • Page 3 001984 001985 001986 002006 002007 10 mm (3/8") 001988 001989...
 • Page 4 001990 002008 002009 001993 001994 002010 002011 002012...
 • Page 5 001145 001998 001999...
 • Page 6: Specifications

  13 Hold 27 Convex portions 41 Limit mark 14 Bolt 28 Straight bit 42 Brush holder cap SPECIFICATIONS Model 3708/3708F 3708FC Collet chuck capacity..............6 mm or 1/4" 6 mm or 1/4" –1 No load speed (min )..............35,000 26,000 Overall length ................
 • Page 7: Functional Description

  16. Use bits of the correct shank diameter suitable Soft start for the speed of the tool. Soft-start feature minimizes start-up shock, and makes 17. Some material contains chemicals which may be the tool start smoothly. toxic. Take caution to prevent dust inhalation Lighting up the lamps and skin contact.
 • Page 8: Maintenance

  Loosen the wing nut on the straight guide and adjust the any other maintenance or adjustment should be per- distance between the bit and the straight guide. At the formed by Makita Authorized Service Centers, always desired distance, tighten the wing nut securely. (Fig. 15) using Makita replacement parts.
 • Page 9: Optional Accessories

  CAUTION: EC Declaration of Conformity • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. We Makita Corporation as the responsible manufac- The use of any other accessories or attachments might turer declare that the following Makita machine(s): present a risk of injury to persons.
 • Page 10: Spécifications

  12 Serrer 27 Section convexes 42 Bouchon du porte-charbon 13 Immobiliser 28 Fraise pour coupe rectiligne SPÉCIFICATIONS Modèle 3708/3708F 3708FC Capacité de pince ..................6 mm ou 1/4" 6 mm ou 1/4" –1 Vitesse à vide (min )................. 35 000 26 000 Longueur totale ..................
 • Page 11: Description Du Fonctionnement

  13. Avant de retirer l’outil de la pièce à travailler, Interrupteur (Fig. 3) coupez toujours le contact et attendez que la ATTENTION : fraise soit complètement arrêtée. • Avant de brancher l’outil, assurez-vous toujours que 14. Ne touchez pas la fraise immédiatement après l’interrupteur se trouve en position hors tension.
 • Page 12 AFFLEURAGE NOTE : • L’entaille proprement dite va occuper un emplacement ATTENTION : légèrement en retrait du bord du gabarit. Pour connaî- • Avant de poser ou de retirer l’embase d’affleureuse, tre la valeur de cet écart (X), et placer en conséquence assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et le gabarit, utilisez la formule suivante : débranché.
 • Page 13: Entretien

  électrique peut être différente de la valeur d’émission réglage doivent être effectués dans un centre de service déclarée, suivant la façon dont l’outil est utilisé. après-vente Makita agréé, exclusivement avec des piè- • Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l’utili- ces de rechange Makita.
 • Page 14 Makita Corporation, en tant que fabricant responsa- ble, déclare que la ou les machines suivantes : Désignation de la machine : Affleureuse N° de modèle / Type : 3708, 3708F, 3708FC sont produites en série et sont conformes aux Directives européennes suivan- tes : 2006/42/CE et qu’elles sont fabriquées conformément aux normes ou...
 • Page 15: Technische Daten

  27 Aussparungen 42 Bürstenhalterkappe 14 Flachrundschraube mit Vierkant 28 Nutfräser 15 Unterlegscheibe (groß) 29 Schablone TECHNISCHE DATEN Modell 3708/3708F 3708FC Werkzeugaufnahme ..............6 mm oder 1/4" 6 mm oder 1/4" –1 Leerlaufdrehzahl (min ) ..............35 000 26 000 Gesamtlänge ................308 mm 308 mm Nettogewicht.................1,3 kg...
 • Page 16: Montage

  11. Achten Sie auf Drehrichtung und Vorschubrich- Schalterbedienung (Abb. 3) tung. VORSICHT: 12. Die Maschine nicht im eingeschalteten Zustand • Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der aus der Hand legen. Die Benutzung ist nur in Maschine an das Stromnetz stets, dass die Maschine handgehaltener Weise vorgesehen.
 • Page 17: Bedienung

  Montage des Winkelanschlags Führungshülse (nach der Abnahme (Abb. 5) von der Maschine) Die Führungshülse gestattet die Verwendung von Scha- blonen. (Abb. 9) HINWEIS: Den Frästisch von der Maschine abnehmen. Die Flügel- • Werkseitig wird die Maschine mit montiertem Winkel- schrauben lösen, und den Frästisch horizontal sichern. anschlag geliefert.
 • Page 18: Wartung

  Einstellschraube (1 mm pro Umdrehung) auf den Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- gewünschten Fräsabstand. Mit der Klemmschraube (B) hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- die Einstellung sichern. (Abb. 21) Kundendienststelle. Achten Sie beim Fräsvorgang auf eine winkelgerechte •...
 • Page 19 Nur für europäische Länder Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EG-Übereinstimmungserklärung EN60745: Modell 3708, 3708F Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller, Schalldruckpegel (L ): 80 dB (A) erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n): Ungewissheit (K): 3 dB (A) Bezeichnung der Maschine: Der Lärmpegel kann während des Betriebs 80 dB (A)
 • Page 20: Dati Tecnici

  15 Rondella piatta (L) 28 Fresa diritta 16 Rondella piatta (S) 29 Sagoma DATI TECNICI Modello 3708/3708F 3708FC Capacità della pinza ................... 6 mm o 1/4" 6 mm o 1/4" –1 Velocità a vuoto (min )................35.000 26.000 Lunghezza totale..................
 • Page 21: Descrizione Del Funzionamento

  10. Prima di cominciare la lavorazione sul pezzo da Regolazione della quantità di rifilatura lavorare attualmente, lasciare che giri per un Per regolare la quantità di rifilatura, allentare i dadi a far- momento. Osservare se ci sono vibrazioni falla e regolare l’appoggio del rifilatore. oppure rotazioni imperfette che possono essere ATTENZIONE: il segno di un montaggio imperfetto dell’uten-...
 • Page 22: Funzionamento

  Montaggio dell’appoggio del rifilatore Smontare la base dall’attrezzo. Allentare i dadi a farfalla e fissare la base dell’attrezzo nella posizione orizzontale. (Fig. 5) (dopo che è stato smontato dall’attrezzo) Allentare le due viti sulla base dell’attrezzo. (Fig. 10) NOTA: Piazzare la guida a sagoma sulla base dell’attrezzo. Ci •...
 • Page 23: Manutenzione

  • L’emissione delle vibrazioni durante l’uso reale assistenza Makita autorizzato usando sempre ricambi dell’utensile elettrico può differire dal valore di emis- Makita. sione dichiarato a seconda dei modi in cui viene usato l’utensile.
 • Page 24 Noi della Makita Corporation, come produttori responsabili, dichiariamo che le macchine Makita seguenti: Designazione della macchina: Rifilatore Modello No./ Tipo: 3708, 3708F, 3708FC sono una produzione di serie e conformi alle direttive europee seguenti: 2006/42/CE E sono fabbricate conformemente ai seguenti standard o...
 • Page 25: Technische Gegevens

  13 Vasthouden 27 Bolronde delen 41 Limiet 14 Bout 28 Recht freesmes 42 Kap van koolborstelhouder TECHNISCHE GEGEVENS Model 3708/3708F 3708FC Spantang cap..................... 6 mm of 1/4" 6 mm of 1/4" –1 Toerental onbelast (min )................35 000 26 000 Totale lengte ....................
 • Page 26: Beschrijving Van De Functies

  12. Schakel het gereedschap onmiddellijk uit, als u In- en uitschakelen (Fig. 3) het niet meer gebruikt. Schakel het gereedschap LET OP: allen in, als u het in handen houdt. • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld 13. Schakel het gereedschap uit en wacht tot het voordat u het op een stopcontact aansluit.
 • Page 27 BEDIENING OPMERKING: • De uitgesneden patronen in het werkstuk zijn iets smal- LET OP: ler dan die van de sjabloon. Dit komt vanwege de • Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn afstand (X) tussen het mes en de buitenkant van de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens u de sjabloongeleider.
 • Page 28: Optionele Accessoires

  • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen behulp van de trimgeleider uitstekende resultaten. De rol voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze van de geleider rolt namelijk over de afronding, zodat u gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van een fijne afwerking verkrijgt.
 • Page 29 ENG905-1 ENH101-15 Alleen voor Europese landen Geluidsniveau De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld vol- EU-Verklaring van Conformiteit gens EN60745: Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke Model 3708, 3708F fabrikant, verklaren volgende Makita- Geluidsdrukniveau (L ): 80 dB (A) machine(s): Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
 • Page 30: Especificaciones

  27 Porciones convexas 42 Tapas del portaescobillas 14 Perno 28 Guía recta 15 Arandela plana (grande) 29 Plantilla ESPECIFICACIONES Modelo 3708/3708F 3708FC Capacidad de boquilla................6 mm o 1/4" 6 mm o 1/4" –1 Velocidad en vacío (min ) ................. 35.000 26.000 Longitud total....................
 • Page 31: Descripción Del Funcionamiento

  13. Antes de sacar la herramienta de la pieza de tra- Accionamiento del interruptor (Fig. 3) bajo, desconéctela siempre y espere a que la PRECAUCIÓN: broca se pare por completo. • Antes de enchufar la herramienta, asegúrese siempre 14. No toque la broca inmediatamente después de la de que la herramienta está...
 • Page 32: Operación

  OPERACIÓN NOTA: • El tamaño del corte realizado en la pieza de trabajo PRECAUCIÓN: variará ligeramente con respecto a la plantilla. Cuente • Asegúrese siempre de que la herramienta está apa- con una tolerancia para la distancia (X) entre la cuchilla gada y desenchufada antes de retirar o instalar la base de corte de la fresa y la parte exterior de la guía para de la rebordeadora.
 • Page 33: Mantenimiento

  • Estos accesorios o acoplamientos están recomenda- fácilmente con la guía precisa. Los rodillos guía siguen la dos para utilizar con la herramienta Makita especifi- curva y aseguran un corte preciso. (Fig. 20) cada en este manual. El empleo de otros accesorios o Afloje los pernos de orejas y asegure la base de la acoplamientos conllevará...
 • Page 34 Declaración de conformidad CE acuerdo con la norma EN60745: Makita Corporation como fabricante responsable Modelo 3708, 3708F declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) de Makita: Nivel de presión sonora (L ): 80 dB (A) Designación de máquina: Error (K): 3 dB (A)
 • Page 35 42 Tampa do porta-escovas 14 Perno 28 Fresa direita 15 Anilha plana (grande) 29 Molde ESPECIFICAÇÕES Modelo 3708/3708F 3708FC Diâmetro da pinça ..................6 mm ou 1/4" 6 mm ou 1/4" –1 Velocidade em vazio (min ) ..............35.000 26.000 Comprimento total ..................
 • Page 36: Descrição Funcional

  13. Antes de retirar a ferramenta da superfície de Acção do interruptor (Fig. 3) trabalho, desligue-a sempre e aguarde que a PRECAUÇÃO: fresa esteja completamente parada. • Antes de ligar a ferramenta à corrente, certifique-se 14. Não toque na fresa imediatamente depois da sempre de que a ferramenta está...
 • Page 37 OPERAÇÃO NOTA: • A medida do corte será ligeiramente diferente do PRECAUÇÃO: molde. Deve deixar uma distância (X) entre a fresa e o • Certifique-se sempre de que a ferramenta está desli- exterior da guia para moldes. A distância (X) pode ser gada e a ficha retirada da tomada antes de remover ou calculada utilizando a seguinte equação: instalar a base da máquina de recortar.
 • Page 38: Acessórios Opcionais

  • Estes acessórios ou acoplamentos são os recomenda- AVISO: dos para uso na ferramenta Makita especificada neste • A emissão de vibração durante a utilização real da fer- manual. A utilização de qualquer outro acessório ou ramenta eléctrica pode diferir do valor de emissão indi-...
 • Page 39 ENH101-15 Só para países Europeus Declaração de conformidade CE Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável, declaramos a(s) seguinte(s) ferramenta(s) Makita: Designação da ferramenta: Tupia Modelos n°/Tipo: 3708, 3708F, 3708FC são de produção de série e Em conformidade com as seguintes directivas euro-...
 • Page 40 13 Hold 27 Udhvælvede dele 41 Slidgrænse 14 Bolt 28 Lige fræser 42 Kulholderdæksel SPECIFIKATIONER Model 3708/3708F 3708FC Værktøjsskaft ..................... 6 mm eller 1/4" 6 mm eller 1/4" –1 Omdrejninger (min ) ................. 35 000 26 000 Højde......................308 mm 308 mm Vægt......................
 • Page 41 17. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan Elektronisk funktion være giftige. Vær påpasselig med ikke at ind- Kun for model 3708FC ånde støv eller få disse materialer på huden. Maskinen, der er forsynet med elektronisk funktion, er Følg sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af nem at betjene takket være følgende egenskaber.
 • Page 42 BEMÆRK: Parallelanslag (ekstraudstyr) • Uden vindelanslag kan fræseren benyttes som en Parallelanslaget anvendes mest effektivt til lige fræsning, almindelig overfræser. ved affasning og riller. (Fig. 13) Sæt anslagspladen på parallelanslaget med bolten, den Når der skal fræses hjørner, bør emnets overflade være bølgeformede spændeskive, den flade spændeskive og på...
 • Page 43 For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDE- anvendes til at sammenligne en maskine med en LIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun anden. udføres af et Makita Service Center med anvendelse af • Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også original Makita udskiftningsdele. anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
 • Page 44: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  42 Καπάκι θήκης ψήκτρας 14 Μπουλ νι 28 Ισια αιχμή 15 Επίπεδη ροδέλα (μεγάλη) 29 Ιχνάριο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο 3708/3708F 3708FC Ικαν τητα υποδοχής................6 χιλ. ή 1/4" 6 χιλ. ή 1/4" –1 Ταχύτητα χωρίς φορτίο (λεπτ ) ............35.000 26.000...
 • Page 45 11. Δώστε προσοχή στην διεύθυνση περιστροφής ΠΡΟΣΟΧΗ: του της αιχμής και στην διεύθυνση τροφοδοσίας. • Με το μηχάνημα βγαλμένο απ το ρεύμα και το 12. Μην εγκαταλείπετε το μηχάνημα να δουλεύει. διακ πτη στη θέση “OFF”, περιστρέψτε το Δουλεύετε το μηχάνημα μ νο ταν το κρατάτε δακτυλιοειδές...
 • Page 46 Τοποθέτηση του πέλματος ξακριστή ΠΡΟΣΟΧΗ: (αφού έχει • Επειδή υπερβολικ κ ψιμο μπορεί να προκαλέσει (Εικ. 5) αφαιρεθεί απ το μηχάνημα) υπερφ ρτωση του μοτέρ ή δυσκολία στον έλεγχο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: του μηχανήματος, το βάθος κοπής δεν πρέπει να • Το πέλμα ξακριστή είναι τοποθετημένο στο είναι...
 • Page 47 Κέντρα Εξυπηρέτησης της μπορούν να κοπούν με χρήση αυτού του οδηγού. Makita, με χρήση πάντοτε ανταλλακτικών Makita. Ευθυγραμμίστε τη τρύπα κέντρου στον ίσιο οδηγ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ με το κέντρο του κύκλου που πρ κειται να κοπεί. Βάλτε ένα καρφί μικρ τερο απ...
 • Page 48 Η ένταση ήχου υπο συνθήκες εργασίας μπορεί να Χαρακτηρισμ ς μηχανήματος: μπερβεί τα 80 dB (A). Ξακριστή Mοντέλο 3708FC Αρ. μοντέλου/ Τύπος: 3708, 3708F, 3708FC Στάθμη πίεσης ήχου (L ): 76 dB (A) είναι εν σειρά παραγωγή και Αβεβαι τητα (Κ): 3 dB (A) συμμορφώνονται...
 • Page 49 Trimmer bits/Fraises d’affleurage/Schneidfräser/Frese rifilatori/Diverse bits voor de frees/Fresas de rebordeadoras/Fresas para recortes/Fræseværktøj/Αιχμές ξακρίσματος Straight bit Fraise pour coupe Nutfräser Fresa diritta rectiligne Rechte frezen Fresa recta Fresa direita Notfræser Ισιο κοπτικ 1/4” 1/4” 005116 1/4” 006485 “U” Grooving bit Fraise à rainurer U-Nutfräser Fresa a incastro a en “U”...
 • Page 50 Drill point double Fraise à affleurer Doppelbündigfräser Fresa a doppio flush trimming bit combinaison double refilo a punta Combinatie frezen Fresa doble para Fresa com ponta Borepunkt dobbelt (dubbel) paneles piloto dupla para kantfræser recorte Κοπτικ διπλού ξακρίσματος με κεφαλή τρυπανιού 005121 1/4”...
 • Page 51 Ball bearing flush Fraise à affleurer Bündigfräser mit Fresa a refilo con trimming bit avec roulement Anlaufkugellager cuscinetto Boorfrezen met Fresa simple para Fresa para recorte Kantfræser med kogellager paneles con com rolamento de kugleleje rodamiento esferas Κοπτικ ξακρίσματος με ρουλεμάν...
 • Page 52 Romeinse kraal frezen Fresa para moldurar Fresa com gola romana Profilfræser med met kogellager con rodamiento com rolamento de kugleleje (convexo) esferas Κοπτικ ρωμαικού “ogee” (προφίλ Β) με ρουλεμάν 005135 006470 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884438E992...

This manual is also suitable for:

3708f3708fc