Download Print this page

Ładowanie Akumulatora - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montaż akumulatorowej
zamiatarki
Numery przed kolejnymi etapami instrukcji odnoszą
się do ilustracji na okładce.
Zmontuj trzonek, połącz ze sobą po kolei trzy
elementy i skręć je ze sobą.
Wkręć trzonek w uchwyt urządzenia.
Przymocuj uchwyt ścienny załączonymi
wkrętami.
Ładowanie akumulatora
Akumulatorowa zamiatarka jest dostarczana wraz
z NI MH akumulatorem. Aby uzyskał on swoją
maksymalną wydajność musi był ładowany przed
pierwszym użyciem przez 16 godzin. Kolejne
ładowania wymagają 12 16 godzin.
Czas pracy przy naładowanym całkowicie
akumulatorze wynosi 30 minut, po tym czasie kon
ieczne jest kolejne ładowanie.
Przed naładowaniem akumulatora zamiatarki
upewnij się najpierw, czy urządzenie jest
wyłączone.
W razie konieczności wyłącz je za pomocą
wyłącznika.
Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda łado
wania w urządzeniu, a następnie wtyczkę sie
ciową do gniazdka elektrycznego.
Podczas ładowania pali się czerwona
kontrolka ładowania. Jeżeli tak nie jest, sprawdź
połączenia wtyczek.
Jeżeli zakończony został proces ładowania urząd
zenia, przełącza się ono do funkcji podtrzymania
naładowania. Urządzenie nie powinno być jedna
kże stale podłączone do ładowarki sieciowej; poz
woli to uniknąć ewentualnego uszkodzenia baterii.
Uwaga:
• Korzystaj tylko z załączonej ładowarki
(9V
200 mA). W innych ładowarkach urząd
zenie może ulec trwałemu uszkodzeniu!
• Urządzenie eksploatuj tylko z załączonymi
akumulatorami. W przeciwnym razie może ulec
uszkodzeniu.
• Do ładowania nie próbuj akumulatora
demontować.
• Nie próbuj otwierać obudowy akumulatora i
rozkładać go. Spowoduje to jego uszkodzenie
Praca z akumulatorową
zamiatarką
Uwaga:
• Nigdy nie korzystaj z urządzania ze zdjętym
pojemnikiem na zanieczyszczenia. Spowodował
oby to tylko zawirowanie kurzu!
• Nie zbliżaj do twarzy i części ciała końcówki
obracającej się szczotki walcowej, prętów i
otworów w urządzeniu. Niebezpieczeństwo od
niesienia obrażeń!
Aby włączyć zamiatarkę, wciśnij włącznik. Jego
ponowne wciśnięcie wyłączy urządzenie.
• Postaw akumulatorową zamiatarkę na
czyszczonej podłodze.
• Trzonek w przerwach w pracy można
zatrzasnąć w pozycji pionowej.
Wskazówka:
przy niektórych rodzajach dywanów akumulatorowa
zamiatarka możeterkotać lub podskaki wać. W takim
przypadku pracuj powoli w odwrotnym kierunku.
- 7 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1