Download Print this page

Nabíjanie Batérie - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zostavovanie mechanickej metly
Čísla pred krokmi postupu sa týkajú obrázkov na
rozkladacej strane.
Rúčku metly zložíte tak, že zapojíte do seba 3
časti a otáčaním ich upevníte.
Priskrutkujte rúčku do držiaka prístroja.
Upevnite držiak s pomocou priloženej skrutky.
Nabíjanie batérie
Mechanická metla sa dodáva s prázdnou batériou
Ni MH. Aby batéria mohla pracovať na plný výkon,
je pred prvým použitím nutné nabiť batériu počas
16 hodín. Ďalšie nabíjanie si vyžaduje 12 16
hodín.
Prístroj pri plnom nabití má prevádzkový čas
30 minút, skôr než je nutné opätovné nabitie.
Ak chcete nabiť akumulátor, skontrolujte, či je
akumulátorová metla vypnutá
v prípade potreby ju vypínačom vypnite,
zasuňte zástrčku nabíjačky do nabíjacej zásuv
ky prístroja a potom sieťovú zástrčku do elektrik
kej zásuvky.
Počas nabíjania zasvieti červená kontrolka. Ak
by sa tak nestalo, skontrolujte spojenie so
zástrčkou.
Po ukončení procesu nabíjania prístroj automaticky
zapne funkciu udržiavania nabitia (funkcia udržia
vania). Napriek tomu nenechávajte prístroj neustále
v zásuvke, aby ste zabránili prípadnému poškode
niu batérie.
Pozor:
• Používajte len priloženú nabíjačku
(9V
200 mA). Iné nabíjačky by mohli prístroj
neopraviteľne poškodiť!
• Používajte prístroj len s priloženou batériou. Inak
by mohlo prísť k poškodeniu.
• Nesnažte sa batériu na nabíjanie vyberať.
• Nesnažte sa otvárať kryt na batériu alebo
batériu rozoberať, toto by batériu zničilo.
Práca s mechanickou metlou
Pozor:
• Prístroj nikdy nepoužívajte bez nádoby na
zachytávanie nečistôt. Nečistota by sa len
rozvírila!
• Koniec otáčajúceho sa kefového kotúča, tyče a
otvory prístroja udržujte v dostatočnej vzdialeno
sti od tela a tváre. Nebezpečenstvo poranenia!
Stlačte spínač, aby ste mechanickú metlu zapli.
Opätovným stlačením sa prístroj vypne.
• Mechanickú metlu veďte len po povrchu
podlahy.
• Rúčku môžete pri prerušení práce nechať stáť v
zaistenej zvislej polohe.
Upozornenie:
Pri niektorých druhoch kobercov by sa mohla me
chanická metla otriasať resp. poskakovať. V takomto
prípade pracujte pomaly a v protichodnom smere.
- 23 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1