Download Print this page

Gwarancja I Serwis - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Nigdy nie odstawiaj urządzenia bez wcześniejs
zego wyłączenia głębokie rozładowanie
akumulatora może go uszkodzić.
Utylizacja
Urządzenia nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami domowymi.
Niniejszy produkt podlega działaniom,
przewidziamyn w przepisach dyrekty-
wy europejskiej 2002/96/EC.
Urządzenie należy usuwać w akredytowanych za
kładach utylizacji odpadów lub komunalnych zakła
dach utylizacji odpadów.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie
zasad utylizacji należy skontaktować się z najbliżs
zym zakładem utylizacji odpadów.
Usuwanie akumulatorów
Akumulatorów nie można wyrzucać do śmieci wraz
z pozostałymi odpadami domowymi. Każdy użyt
kownik jest ustawowo zobowiązany do
składowania zużytych akumulatorów / baterii w
odpowiednich punktach zbiórki, wyznaczanych
przez władze miasta lub oddawania ich do punktu
handlowego.
Ten przepis ma na celu ochronę środowiska natural
nego przed niekontrolowanym usuwaniem szkodli
wych odpadów, jakimi są zużyte akumulatory i
baterie.
Należy zwracać wyłącznie całkowicie
rozładowane akumulatory / baterie.
Materiał opakowaniowy należy przekazy
wać do utylizacji zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest 3 letnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy
produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed
wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód
dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar
ancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z
serwisem. Tylko w ten sposób można zagwaranto
wać bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe
i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powsta
łych podczas transportu, części ulegających zuży
ciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych/podat
nych na uszkodzenia mechaniczne, np.
wyłączników, akumulatorów. Produkt przeznaczony
jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do za
stosowań profesjonalnych.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaści
wego używania urządzenia, używania niezgodne
go z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w
urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzo
wanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwaranc
ja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urząd
zenia. Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o
czas trwania usługi gwarancyjnej. Dotyczy to rów
nież wymienionych i naprawionych części. Szkody i
wady zauważone już w chwili zakupu należy zgło
sić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po
upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie
okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą
wykonywane płatnie.
Service Polska
Tel.: 22 397 4996
E Mail: kompernass@lidl.pl
Importer
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 9 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1