Download Print this page

Garancia És Szerviz - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ártalmatlanítás
Semmi esetre se dobja a készüléket a
háztartási hulladékba. Jelen termékre
a 2002/96/EC számú európai utasítás
rendelkezési vonatkoznak.
A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő
helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél
tudja kidobni.
Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó
előírásokat. Ha kérdése merülne fel, vegye fel a
kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.
Az elemek eltávolítása
Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba
dobni. Valamennyi fogyasztót törvény kötelezi arra,
hogy az elemeket/akkumulátorokat a helyi/kerületi
vagy a kereskedelemben található gyűjtőhelyen
adja le.
Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az
elhasznált elemek környezetbarát módon kerüljenek
kiselejtezésre.
Csak a kimerült elemeket/akkumulátorokat adja
vissza.
A csomagolóanyagot juttassa környezetvé
dő ártalmatlanítóhelyre.
Garancia és szerviz
A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát
umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk,
és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük,
a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blok
kot.
Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsola
tot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel.
Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy in
gyen tudja beküldeni az árut.
A garancia csak anyag és gyártási hibára vonatko
zik, nem pedig szállítási kárra, kopásra vagy töréke
ny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A ter
mék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti
használatra készült.
A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy
szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy
olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem enge
délyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az
ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza.
A garanciaidő nem hosszabbodik a jótállással. Ez
a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.
Az esetlegesen már a megvételkor meglévő károkat
és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, leg
később két nappal a vétel dátumától számítva jelez
ni kell. A garanciális idő lejárta után esedékes javí
tások térítéskötelesek.
Service Hungary
Tel.: 0640 102785
E Mail: kompernass@lidl.hu
Gyártja
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 13 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1