Download Print this page

Účel Použitia; Pred Prvým Použitím; Bezpečnostné Pokyny - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Metla na akumulátor
Účel použitia
Táto mechanická metla je určená na zametanie su
chých nečistôt v suchých uzavretých priestoroch a
výlučne na používanie v súkromnej oblasti. Prístroj
sa môže používať len s priloženým príslušenstvom.
Mechanická metla nie je určená na zametanie
prelievaného betónu, štrku a podo bných povrchov,
kobercov s dlhými štetinami ako aj mokrých podla
hových krytín ani na používanie v priemyselnej
oblasti. Prístroj používajte podľa návodu. Zabráňte
tomu, aby sa prístroj používal ako hračka. Nene
chajte deti zaobchádzať s prístrojom bez dozoru.
Technické údaje
Nabíjačka
Vstup:
Výstup:
Výrobca:
Typové označenie:
Trieda ochrany :
Akumulátorový šľahač
Pracovné napätie
akumulátorov
Akumulátory:
Doba prevádzky pri plnom nabití akumulátorov
(závisí od podkladu)
Doba nabíjania vybitých
akumulátorov
100 240 V ~
50/60 Hz
150 mA
9 V
, 200 mA
Kings Electric Co. Ltd.
CTR06 090 0200G
II/
4,8 V
NiMH, veľkosť C
4 x 1,2 V, 1300 mAh
asi 30 min
12 16 h
Obsah
Metla na akumulátor
Nabíjačka s káblom
Rukoväť (3 prvky)
Nástenný držiak
3 skrutky
3 hmoždinky
Návod na používanie
Pred prvým použitím
Skôr než prístroj zapnete, presvedčte sa, že...
• mechanická metla, nabíjačka a kábel sú v
bezchybnom stave a...
• ste z prístroja odstránili všetok obalový materiál.
Bezpečnostné pokyny
• Nedovoľte, aby prístroj obsluhovať také osoby
(vrátane detí), ktorých fyzické, senzorické alebo
mentálne schopnosti, prípadne nedostatok skúse
ností a znalostí neumožňujú bezpečné používa
nie prístroja, ak ste ich predtým nepoučili alebo
na ne nedohliadli.
• Vysvetlite deťom všetko o prístroji a nebezpe
čenstvách jeho používania, aby sa s ním nehrali.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom!
• Aby ste sa vyhli možným ohrozeniam, nechajte
poškodené sieťové zástrčky alebo sieťové šnúry
ihneď vymeniť autorizovanému odborníkovi
alebo v zákazníckom servise.
- 22 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1