Download Print this page

Nabití Akumulátoru - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montáž aku koštěte
Čísla před jednotlivými kroky se vztahují k
vyobrazením na rozkládací straně.
Smontujte násadu tak, že do sebe zasunete 3
části a otáčením je zašroubujete.
Nyní zašroubujte násadu do úchytu přístroje.
Připevněte držák na stěnu pomocí
přiložených šroubů.
Nabití akumulátoru
Aku koště je dodáváno s prázdným Ni MH akumu
látorem. Aby byl akumulátor plně výkonný, je nutné
jej před prvním použitím 16 hodin nabíjet. K další
mu nabíjení potřebuje 12 16 hodin.
Přístroj při plně nabitém akumulátoru nabízí dobu
provozu 30 minut, poté je nutné opětovné
dobití.
Chcete li nabít akumulátor, ujistěte se, že je smeták s
nabíjením vypnutý.
popřípadě jej vypněte vypínačem,
zastrčte konektor nabíječky do nabíjecí zdířky
přístroje a pak zapojte zástrčku do elektrické
zásuvky.
Během nabíjení svítí červená kontrolka nabíjení.
Jestliže nesvítí, zkontrolujte zapojení zástrček.
Když je dobíjení dokončeno, zařízení se přepne do
režimu udržování nabitého stavu (funkce údržby).
Aby se však zabránilo případnému poškození ba
terií, nenechávejte zařízení trvale připojené do na
bíječky.
Pozor:
• Používejte pouze přiloženou nabíječku
(9V
200 mA). Jiné nabíječky mohou nezvrat
ně poškodit přístroj!
• Provozujte přístroj pouze s přiloženým akumulá
torem. V opačném případě by mohlo dojít k
poškození.
• Nepokoušejte se akumulátor kvůli nabíjení
demontovat.
• Nepokoušejte se otevírat pouzdro
akumulátoru nebo akumulátor
rozmontovat, mohli byste jej zničit.
Práce s aku koštětem
Pozor:
• Nikdy přístroj nepoužívejte s odejmutým
lapačem nečistot. Nečistoty by se jenom zvířily!
• Konec rotujícího kartáčového válečku, tyče a ot
vory přístroje udržujte v dostatečné vzdálenosti
od obličeje a těla. Nebezpečí poranění!
K zapnutí aku koštěte stiskněte vypínač.
Opětovným stisknutím se přístroj vypne.
• Nyní veďte aku koště po podlaze.
• Při přerušení práce můžete nechat násadu
koštěte zasunutou ve svislé poloze.
Upozornûní:
u některých druhů koberců by se koště mohlo chvět
nebo poskakovat. V tomto případě pracujte pomalu
a v opačném směru.
Čištění
Čištění lapače nečistot:
Aby byla zachována výkonnost aku koštěte, vypraz
dňujte lapač nečistot po každém použití.
Stiskněte odjišťovací knoflík lapače nečistot,
abyste jej z přístroje uvolnili.
Lehkým pohybem vytáhněte lapač nečistot
vodorovně směrem nahoru z přístroje.
• Vyprázdněte lapač nečistot a opět ho nasaďte.
- 19 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1

  Related Content for Silvercrest SAB 4.8 A1