Download Print this page

Polnjenje Akumulatorja - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Polnjenje akumulatorja

Akumulatorska metla se dobavi s praznim Ni MH
akumulatorjem. Za zagotavljanje polne moči delo
vanja akumulatorja je pred prvo uporabo akumula
tor treba polniti 16 ur. Nadaljnji postopki polnjenja
trajajo 12 16 ur.
Naprava pri polnem akumulatorju omogoča obrato
valni čas 30 min, potem pa je potrebno ponovno
polnjenje.
Pri polnjenju akumulatorja zagotovite, da je akumu
latorska metla izključena.
Po potrebi jo izklopite s stikalom.
t
Vtaknite vtič polnilnika v polnilno vtičnico napra
ve, potem pa še omrežni vtič v omrežno vtičnico.
Med postopkom polnjenja utripa rdeč prikaz
polnjenja. Če ne, preverite vtične povezave.
Ko je postopek polnjenja zaključen, se naprava sa
modejno preklopi v ohranjanje polnitve (negovalna
funkcija). Vseeno naprave ne puščajte trajno priklju
čene na polnilniku, da se izognete morebitnim poš
kodbam akumulatorja.
Pozor:
• Uporabljajte le priloženi polnilnik (9V
Druge naprave za polnjenje bi napravo lahko
nepopravljivo poškodovale!
• Naprava sme obratovati le s priloženim akumu
latorjem. Drugače bi se lahko poškodovala.
• Akumulatorja ne poskusite demontirati za polnjenje.
• Ne poskusite odpirati ohišja akumulatorja ali raz
staviti akumulatorja, ker bi to privedlo do uničenja
akumulatorja.
Delo z akumulatorsko metlo
Pozor:
• Naprave nikoli ne uporabljajte z odstranjeno
posodo za umazanijo. Umazanija bi se le vzvrti
nčila!
• Konca vrtečega valjčka s ščetko, palic in odprtin
naprave ne približujte obrazu in telesu. Nevar
nost poškodb!
Za vklop akumulatorske metle pritisnite stikalo.
Ob ponovnem pritisku se naprava izklopi.
• Akumulatorsko metlo sedaj pomikajte po tleh.
• Ročaj metle lahko ob prekinitvi dela pustite
zaskočen v navpičnem položaju.
Nap p otek:
Pri nekaterih vrstah preproge bi se akumulatorska
metla lahko tresla ali poskakovala. V tem primeru
delajte počasi in v nasprotni smeri.
Čiščenje
Čiščenje posode za umazanijo:
200 mA).
Za ohranitev zmogljivosti akumulatorske metle posodo
za umazanijo očistite po vsaki uporabi.
Za odstranitev posode za umazanijo z naprave
pritisnite sprostilni gumb posode.
Sedaj posodo za umazanijo vodoravno z rahlim
gibom potegnite navzgor iz naprave.
• Posodo za umazanijo izpraznite in jo ponovno
vstavite.
Tako očistite valjček s ščetko:
Če se valjček s ščetko ne bi več vrtel, ker so se v njem
nabrale nitke ali groba umazanija, postopajte, kot
sledi:
- 15 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1