Download Print this page

Záruka A Servis; Likvidácia Batérií - Silvercrest SAB 4.8 A1 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Likvidácia
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj-
te do normálneho domového odpadu.
Tento výrobok podlieha európskej
smernici 2002/96/EC.
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme)
na likvidáciu odpadu.
Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade
pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu
odpadu.
Likvidácia batérií
Batérie sa nesmú vyhadzovať do bežného
domového odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona
povinný odovzdať batérie a akumulátory na
zbernom mieste v obci, časti mesta alebo
v obchode.
Táto povinnosť slúži na to, aby sa batérie mohli
zlikvidovať ekologickým spôsobom. Batérie
a akumulátory odovzdajte vo vybitom stave.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte
ekologickým spôsobom.
Záruka a servis
Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu
nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex
pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, pro
sím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatň
ovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky.
Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tova
ru.
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie
na poškodenia spôsobené prepravou, opotrebením
ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače
alebo akumulátory.
Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie
a nie na komerčné účely.
Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpo
vedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní,
pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil
nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zá
kona nie sú touto zárukou obmedzené.
Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záruč
ných opráv. To platí aj na vymenené alebo oprave
né diely. Prípadné poškodenia a nedostatky zistené
už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení, naj
neskoršie však do dvoch dní od dátumu zakúpenia.
V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uply
nutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté
náklady.
Service Slowakia
Tel.: 0850 232001
E Mail: kompernass@lidl.sk
Dovozca
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 25 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SAB 4.8 A1