Hitachi RB 14DSL Handling Instructions Manual page 41

Cordless blower
Hide thumbs

Advertisement

d) ∞ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹
Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·Ï›Ô.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια
µη εκπαιδευµένων ατ µων.
e) ™˘ÓÙËÚ›Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙˆÓ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÙË ıÚ·‡ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
Πολλά ατυχήµατα προκαλούνται απ ηλεκτρικά
εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
f) ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿.
Τα κατάλληλα συντηρηµένα εργαλεία κοπής µε
κοφτερές γωνίες µπλοκάρουν πιο δύσκολα και
ελέγχονται πιο εύκολα.
g) ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Î·È Ù· ̤ÚË Î.Ù.Ï. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜,
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÙÂ.
Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
πέρα απ
εκείνες για τις οποίες προορίζεται,
ενδέχεται να δηµιουργήσει κινδύνους.
5) ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì·Ù·Ú›·˜ – ¯Ú‹ÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·
a) ∏ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ
ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
Ο φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο
µπαταρίας. ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο
πυρκαγιάς ταν χρησιµοποιείται µε άλλου τύπου
θήκη µπαταριών.
b) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÌfiÓÔ Ì ÙȘ
ÂȉÈο ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου θήκης
µπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει τραυµατισµ
και πυρκαγιά.
c) ŸÙ·Ó Ë ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¯Ú‹Û˘,
Ê˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÎÏÂȉȿ,
ηÚÊÈ¿, ‚›‰Â˜ ‹ ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
Û‡Ó‰ÂÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ.
Αν τοποθετήσετε µαζί τους ακροδέκτες
µπαταριών ενδέχεται να προκληθούν εγκαύµατα
ή πυρκαγιά.
d) Àfi ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂÎÙÔÍ¢Ù› ˘ÁÚfi ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ Â·Ê‹.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ·fi ÛÊ¿ÏÌ·,
ÍÂχÓÂÙ Ì ÓÂÚfi. ∞Ó ÙÔ ˘ÁÚfi ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ ÌÂ
Ù· Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ Ì ÓÂÚfi Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ȷÙÚÈ΋
‚Ô‹ıÂÈ·.
Το υγρ
που εκτοξεύεται απ
µπορεί να προκαλέσει ερεθισµ ή εγκαύµατα.
6) ™¤Ú‚Ș
a) ¡· ‰›ÓÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ۤڂȘ ÛÂ
ηٿÏÏËÏ·
ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.
Με αυτ ν τον τρ πο είστε σίγουροι για την
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
¶ƒ√ºÀ§∞•∏
ª·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜.
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜.
¶ƒ√™√Ã∏ ™∆∏¡ ª¶∞∆∞ƒπ∞ π√¡∆ø¡ §π£π√À
Για την επέκταση του χρ νου διάρκειας της µπαταρίας
ι ντων λιθίου υπάρχει η λειτουργία προστασίας που
σταµατά την ισχύς εξ δου. Στις περιπτώσεις 1 και 2
περιγράφονται κατωτέρω, κατά τη χρήση του προϊ ντος,
ακ µη και τραβάτε το διακ πτη ο κινητήρας ενδέχεται
να σταµατήσει. Αυτ
αποτέλεσµα της λειτουργίας προστασίας.
1.
2.
Παρακαλείστε, επίσης, να τηρείτε τις ακ λουθες
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
Για να αποφύγετε τυχ ν διαρροή της µπαταρίας,
παραγωγή θερµ τητας, εκποµπή καπνού, έκρηξη ή
ανάφλεξη, πρέπει να τηρείτε τις ακ λουθες
προφυλάξεις.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
την µπαταρία
9.
10. Μην χρησιµοποιείτε σε περιβάλλον µε έντονο
¿ÙÔÌ·
ηÈ
Ó·
11. Σε περίπτωση διαρροής της µπαταρίας, δυσοσµίας,
δεν είναι το πρ βληµα αλλά το
ταν η υπ λοιπη ισχύ της µπαταρίας που αποµένει
τελειώσει, ο κινητήρας σταµατάει.
Στην περίπτωσή αυτή θα πρέπει να τη φορτίσετε
αµέσως.
Εάν υπάρχει υπερφ ρτιση του εργαλείου ο
κινητήρας ενδεχοµένως να σταµατήσει. Στην
περίπτωση αυτή απελευθερώστε το διακ πτη του
εργαλείου και εξαλείψετε την αιτία της
υπερφ ρτωσης. Έπειτα απ αυτ µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε πάλι.
Βεβαιωθείτε
τι δεν συσσωρεύεται σκ νη στη
µπαταρία.
Κατά την εργασία σας βεβαιωθείτε τι δεν πέφτει
σκ νη στη µπαταρία.
Βεβαιωθείτε τι τυχ ν σκ νες που πέφτουν πάνω
στο ηλεκτρικ εργαλείο την ώρα που εργάζεστε
µε αυτ , δεν συσσωρεύονται στη µπαταρία.
Μην αποθηκεύετε αχρησιµοποίητες µπαταρίες σε
σηµείο εκτεθειµένο σε σκ νη.
Πριν
να
αποθηκεύσετε
αποµακρύνετε τυχ ν σκ νες που πιθαν ν να έχουν
κολλήσει πάνω της και µην την αποθηκεύετε µαζί
µε µεταλλικά µέρη (βίδες, καρφιά, κ.λπ.).
Μην τρυπάτε τη µπαταρία µε αιχµηρά αντικείµενα
πως καρφιά, µην χτυπάτε µε σφυρί, µην πατάτε ή
πετάτε τη µπαταρία. Προφυλάξτε την απ ισχυρούς
κραδασµούς.
Μην χρησιµοποιείτε µία εµφανώς κατεστραµµένη
ή παραµορφωµένη µπαταρία.
Μην τοποθετείτε τη µπαταρία µε λάθος τρ πο.
Μην συνδέετε απευθείας σε ηλεκτρική πρίζα ή
στην υποδοχή του αναπτήρα στα αυτοκίνητα.
Μην χρησιµοποιείτε τη µπαταρία για χρήση άλλη
πέραν της προβλεπ µενης.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται επιτυχώς η
διαδικασία φ ρτισης της µπαταρίας ακ µα και ταν
έχει
περάσει
ο
καθορισµένος
επαναφ ρτισης, σταµατήστε αµέσως οποιαδήποτε
προσπάθεια επαναφ ρτισης.
Η µπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλή
θερµοκρασία ή υψηλή πίεση, πως στην περίπτωση
φούρνου µικροκυµάτων, ξηραντήρα ή δοχείου
υψηλής πίεσης.
Αποµακρύνετε αµέσως απ τη φωτιά σε περίπτωση
διαρροής ή δυσοσµίας.
στατικ ηλεκτρισµ .
παραγωγής θερµ τητας, αποχρωµατισµού ή
παραµ ρφωσής της, ή σε περίπτωση που
παρατηρηθεί κάτι µη φυσιολογικ κατά τη διάρκεια
της
χρήσης,
της
επαναφ ρτισης
αποθήκευσης, αφαιρέστε αµέσως απ
εξοπλισµ ή απ τον φορτιστή της µπαταρίας και
σταµατήστε να χρησιµοποιείτε.
∂ÏÏËÓÈο
µία
µπαταρία,
χρ νος
ή
της
τον
40

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Rb 18dsl

Table of Contents