Hitachi RB 18DSL Handling Instructions Manual

Hitachi RB 18DSL Handling Instructions Manual

Cordless blower
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

Sladdlös blåsare
Batteri blæser
Luftblåser batteri
Akkutoiminen puhallin
Cordless Blower
RB 14DSL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
RB 18DSL
RB14DSL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi RB 18DSL

 • Page 1 Sladdlös blåsare Batteri blæser Luftblåser batteri Akkutoiminen puhallin Cordless Blower RB 14DSL RB 18DSL • RB14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 <BSL1430> <BSL1830>...
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Smæklås Sperrehake Lås Batteridæksel Batteri deksel Batteriskydd Terminaler Tilkoblingspunkter Poler Ventilationsåbninger Ventilasjons hull Ventilationshål Træk ud Dra ut Dra ut Ilæg Sett i Passa in Håndtag Håndtak Handtag Opladeapparat Lader Laddare Kontrollampe Pilot-lys Signallampa...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 5 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 6 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Se till att spån och smuts inte samlas på batteriet. Vid arbete se till att spån och smuts inte faller på Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa batteriet. skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. Se till att eventuellt spån och smuts som faller på...
 • Page 7: Tekniska Data

  återförsäljaren där du och överhettning, som kan skada batteriet. köpte denna enhet eller hos en auktoriserad Hitachi 6. Se till att batteriet inte fattar eld, vilket kan leda till att serviceverkstad. det exploderar.
 • Page 8 Svenska EXTRA TILLBEHÖR (säljes separat) HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET 1. Batteri (1) BSL1430: RB14DSL 1. Demontering av batteriet Fatta tag i handtaget ordentligt och tryck på batterilåset (2pcs.) för att demontera batteriet (se Bild. 1 och 2). VARNING Se till att batteriet inte kortsluts. 2.
 • Page 9 40°C. 5. Servicelista OBSERVERA Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 10 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 11 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Vær desuden opmærksom på følgende advarsler og Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt forholdsregler. skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og ADVARSEL For at forhindre enhver form for batterilækage, det er nemmere at styre.
 • Page 12 Skift ikke flere end to batterier ud samtidigt. undersøge og reparere den, der hvor du købte 3. Undgå at fremmedlegemer trænger ind i hullet til enheden eller hos et Hitachi- autoriseret servicecenter. tilstutning af batteriet. Fortsat brug, mens enheden ikke fungerer normalt, 4.
 • Page 13 Dansk STANDARD TILBEHØR ANVENDELSE Dyse ................1 Rengøring af faciliteter og materiel i savværker, Standard tilbehør kan variere efter de enkelte markeders cigaretfabrikker, spinderier etc. behov. Rengøring af udstyr og materiel i værksteder. Blæsning. EKSTRATILBEHØR (sælges separat) UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI 1.
 • Page 14: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  5. Liste over reservedele FORSIGTIG Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service- center til reparation eller anden vedligeholdelse.
 • Page 15 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.
 • Page 16 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Sørg for at spon og støv ikke samles på batteriet. Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe Sørg for at spon og støv ikke faller på batteriet kanter/blader vil redusere faren for at de låser under arbeid.
 • Page 17: Tekniske Data

  7. Bring et batteri som det ikke lenger er mulig å lade øyeblikkelig og skru av maskinen. Kontakt din tilstrekkelig slik at det kan gi strøm lenge nok, til forhandler eller et autorisert Hitachi servicesenter. forretningen der det ble kjøpt. Ikke kast det Fortsetter du bruken når maskinen oppfører seg oppbrukte batteriet.
 • Page 18 40°C og ute av barns rekkevidde. LADING 5. Liste over servicedeler For oppladbare batterier, vennligst følg instruksjonene Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi for den laderen du bruker. (Fig. 3, 4) elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted.
 • Page 19 Norsk Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves. Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte land, må overholdes ved drift og vedlikehold av elektroverktøy.
 • Page 20 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 21 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä päälle putoavia hiomalastuja tai pölyä ei kerry jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla pariston päälle. huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. Älä säilytä käyttämätöntä paristoa hiomalastuille ja Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin pölylle alttiissa paikassa. sitä...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  Suomi aiheuttaa loukkantumisia. Moottori saattaa myös AKKUTOIMISEN PUHALTIMEN ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon. VAROVAISUUSTOIMENPITEET 13. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä aineita kuten lakkaa, maalia, bentseeniä, tinneriä tai 1. Paristoa ladattaessa tulee lämpötilan olla 0 – 40°C. bensiiniä. Älä anna sellaisten esineiden kuten palavien Alle 0°C lämpötila saattaa aiheuttaa vaarallista savukkeen tumppien joutua imetyksi laitteen sisään.
 • Page 23 Suomi LISÄVARUSTEET (myydään erikseen) PARISTON POISTO JA ASENNUS 1. Paristo 1. Pariston poisto (1) BSL1430: RB14DSL Pidä lujasti kiinni kahvasta, paina salpoja (2 kappaletta) ja irrota paristo (Kts. Kuvat 1 ja 2). VAROITUS Älä koskaan kytke paristoa oikosulkuun. 2. Pariston asennus Tarkista pariston napaisuus ja työnnä...
 • Page 24 Tästä johtuen jotkut osat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuoteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan.
 • Page 25: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Page 26: Caution On Lithium-Ion Battery

  English 5) Battery tool use and care Do not pierce battery with a sharp object such as a a) Recharge only with the charger specified by the nail, strike with a hammer, step on, throw or subject manufacturer. the battery to severe physical shock. A charger that is suitable for one type of battery Do not use an apparently damaged or deformed pack may create a risk of fire when used with...
 • Page 27: Specifications

  8. Using an exhausted battery will damage the Hitachi Authorized Service Center. charger. Continuing to use while operating abnormally might 9. Do not insert object into the air ventilation slots cause injuries.
 • Page 28 Repair, modification and inspection of Hitachi Power using. (Fig. 3, 4) Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 29 Accordingly, some parts may be changed without prior notice. NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice. Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
 • Page 30 MACHINE SCREW M4 × 10 HOUSING (R) MOTOR HOLDER (B) MOTOR (W/SPINDLE) MOTOR HOLDER (A) MOTOR PLATE TAPPING SCREW D3.5 × 15 NUT M6 STRAP TAPPING SCREW D3.5 × 15 HOUSING (L) TAPPING SCREW D3.5 × 20 HITACHI LABEL NOZZLE...
 • Page 32 EN55014 og EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 3. 2008 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

Rb 14dsl

Table of Contents