Onderhoud En Inspectie - Hitachi RB 14DSL Handling Instructions Manual

Cordless blower
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 5
(2) Het aanbrengen van het mondstuk
Steek de pin die zich aan de buitenkant van het
mondstuk bevindt in de inkeping op de zuigingang
en draai de opening in de in Afb. 7 aangegeven
richting.
GEBRUIK VAN HET SNOERLOOS
BLAASAPARAAT
1. Bediening van de schakellaar
De boor gaat draaien wanneer aan de trekker
getrokken wordt. Wanneer de trekker wordt losgelaten
stopt de boor.
2. Een te grote hoeveeldheid stof in de stofzak
vermindert het afzuigvermogen van het snoerloos
blaasapparaat. Het is daarom raadzaam de stofzak
regelmatig te legen, zodat een optimaa vermogen
bereikt wordt bij de stofafzuiging.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de bevestigingsschroef
Alle bevestigingsschroeven worden regelmatig
geinspecteerd en gecontroleerd of zij juist
aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven
losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw
aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat
tot aanzienlijke gevaren leiden.
2. Onderhoud van de motor
De motorwikkeling is het "hart" van het electrische
gereedschap. Er moet daarom bijzonder zorgvuldig
op gelet worden, dat de wikkeling niet beschadigd
en/of met olie of water bevochtigd wordt.
3. Reiningen van de behuizing
Gebruik een zachte droge doek, of wat soppig water,
wanneer het snoerloos blaasapparaat bevuild is.
Gebruik geen vloeis toffen zoals terpentine of benzine
om te voorkomen dat de afwerking beschadigd wordt.
4. Opbergen
Bewaar het snoerloos blaasapparaat op een plaats
waar de temperatuur niet hoger is dan 40°C, en buiten
het bereik van kinderen.
5. Lijst vervangingsonderdelen
LET OP
Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend Hitachi Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.
MODIFICATIES
Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Belangrijke informatie voor batterijen van Hitachi
snoerloos elektrisch gereedschap
Gebruik altijd een van onze voorgeschreven
originele batterijen. Wij kunnen de veiligheid en
prestatie van ons snoerloos elektrisch gereedschap
niet garanderen bij gebruik van andere dan de
voorgeschreven batterijen, of als de batterij
gedemonteerd of gewijzigd is (zoals demontage
of vervanging van batterijcellen of andere
inwendige onderdelen).
GARANTIE
De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is
in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade
als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale
slijtage. In geval van klachten verzoeken wij u het
elektrisch
gereedschap
GARANTIECERTIFICAAT dat u achterin deze handleiding
aantreft naar een erkend servicecentrum van Hitachi te
sturen. Indien door de gebruiker de machine wordt
gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.
AANTEKENING
Op grond van het voortdurende research- en
ontwikkelingsprogramma
veranderingen van de hierin genoemde technische
opgaven voorbehouden.
Informatie betreffende luchtgeluid en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
EN60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.
Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 91 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 80 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald
overeenkomstig EN60745.
a
Trillingsemissiewaarde
Onzekerheid K = 1,5 m/s
WAARSCHUWING
De trillingsemissiewaarde tijdens het feitelijke
gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken
van de opgegeven waarde afhankelijk van de
manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.
Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor de
bescherming van de operator welke gebaseerd zijn
op een schatting van blootstelling onder feitelijke
gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle
onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat
het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit
onbelast draait inclusief de triggertijd).
Nederlands
samen
met
van
HITACHI
h = 2,9 m/s
2
2
het
zijn
28

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Rb 18dsl

Table of Contents